مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 13

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 13.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.002,-0.0016,0.0015,-0.0021,0.0027,-0.0029,0.0029,-0.0061,0.0037,-0.0054,0.0064,-0.0098,0.0105,-0.013,0.0102,-0.0101,0.0092,-0.0131,0.0149,-0.0138,0.0139,-0.0135,0.0109,-0.0153,0.0138,-0.0171,0.0165,-0.0206,0.0192,-0.0336,0.0245,-0.0282,0.0227,-0.0444,0.0301,-0.0485,0.0453,-0.0363,0.0409,-0.0474,0.0745,-0.0506,0.0519,-0.0402,0.0661,-0.0668,0.0524,-0.0641,0.0835,-0.0844,0.0777,-0.1235,0.0882,-0.1308,0.0928,-0.1043,0.1745,-0.1452,0.1376,-0.1701,0.1634,-0.1711,0.2014,-0.1711,0.1279,-0.1535,0.1501,-0.2085,0.2221,-0.2433,0.2316,-0.2324,0.2493,-0.2224,0.2119,-0.2735,0.2997,-0.2636,0.179,-0.229,0.1662,-0.3175,0.2574,-0.3158,0.3354,-0.16,0.196,-0.2686,0.2215,-0.2145,0.2706,-0.2102,0.2298,-0.1863,0.1577,-0.2096,0.2204,-0.267,0.219,-0.272,0.2973,-0.1731,0.2135,-0.1982,0.1593,-0.1907,0.2013,-0.2097,0.2832,-0.2076,0.1906,-0.2388,0.167,-0.2199,0.2507,-0.2774,0.2034,-0.3477,0.3033,-0.2515,0.3727,-0.2476,0.1948,-0.2227,0.2573,-0.2582,0.2858,-0.2071,0.2482,-0.2827,0.1953,-0.2344,0.2326,-0.2469,0.2666,-0.1881,0.2092,-0.1983,0.2089,-0.2171,0.2448,-0.2287,0.2705,-0.2986,0.2349,-0.2141,0.2914,-0.2996,0.293,-0.2951,0.2842,-0.3266,0.2607,-0.3225,0.2007,-0.2616,0.3273,-0.3639,0.3498,-0.2635,0.2342,-0.3252,0.3162,-0.2566,0.2449,-0.2595,0.2741,-0.2701,0.2461,-0.3039,0.2171,-0.2597,0.2482,-0.2453,0.3127,-0.2763,0.2573,-0.3773,0.2739,-0.314,0.3042,-0.2625,0.3244,-0.23,0.2982,-0.2538,0.261,-0.2332,0.2787,-0.2663,0.2322,-0.1977,0.2791,-0.1687,0.2158,-0.2329,0.1703,-0.2109,0.2824,-0.1851,0.2461,-0.2379,0.1794,-0.1994,0.1756,-0.1576,0.1784,-0.1877,0.1782,-0.1776,0.1958,-0.1974,0.2419,-0.1248,0.1714,-0.1396,0.1175,-0.1002,0.1066,-0.1539,0.1528,-0.1286,0.13,-0.1537,0.2436,-0.1483,0.1709,-0.1458,0.1393,-0.093,0.1338,-0.1195,0.1032,-0.1142,0.1118,-0.0717,0.0952,-0.0931,0.0868,-0.0868,0.1185,-0.1143,0.11,-0.1256,0.1474,-0.0954,0.1124,-0.1086,0.0921,-0.0725,0.0898,-0.0643,0.076,-0.077,0.0857,-0.061,0.0736,-0.0654,0.0564,-0.0507,0.0667,-0.0665,0.0725,-0.0736,0.0652,-0.0668,0.0772,-0.0558,0.0643,-0.0497,0.0602,-0.0813,0.0656,-0.0824,0.0808,-0.0574,0.0712,-0.0848,0.0673,-0.0616,0.0708,-0.0459,0.0396,-0.0373,0.0452,-0.0733,0.0522,-0.037,0.067,-0.0545,0.0515,-0.0488,0.0599,-0.0423,0.0576,-0.0623,0.0497,-0.0473,0.0552,-0.0386,0.0328,-0.0576,0.0489,-0.05,0.0509,-0.0542,0.0616,-0.0737,0.0639,-0.0577,0.0643,-0.0473,0.0433,-0.0377,0.0395,-0.0394,0.0362,-0.0312,0.035,-0.0378,0.032,-0.0253,0.0287,-0.0387,0.0313,-0.0471,0.0527,-0.0405,0.0464,-0.0425,0.0414,-0.0302,0.038,-0.021,0.0192,-0.0326,0.033,-0.0394,0.0353,-0.0356,0.0424,-0.0401,0.0424,-0.0383,0.0348,-0.0179,0.0193,-0.0209,0.0144,-0.0212,0.0198,-0.0347,0.0199,-0.0268,0.0133,-0.0247,0.017,-0.0416,0.0196,-0.0478,0.0275,-0.0522,0.029,-0.0382,0.0153,-0.0303,0.0139,-0.029,0.0109,-0.0343,0.0117,-0.038,0.0178,-0.0396,0.0172,-0.0324,0.0102,-0.0305,0.0136,-0.0231,0.0104,-0.016,0.0112,-0.0186,0.0099,-0.0175,0.0139,-0.0085,0.0132,-0.0151,0.0186,-0.0162,0.0228,-0.0204,0.0307,-0.0207,0.0301,-0.0161,0.0237,-0.0092,0.0205,-0.008,0.0206,-0.0041,0.021,-0.0089,0.0294,-0.0068,0.0258,-0.0017,0.0186,-0.0025,0.0192,-0.0025,0.021,-0.0034,0.0178,-0.0035,0.0148,-0.0014,0.0162,-0.0078,0.017,-0.0144,0.0207,-0.0107,0.0213,-0.0112,0.0179,-0.0115,0.0164,-0.0072,0.0146,-0.0094,0.0077,-0.0113,0.0083,-0.0099,0.0109,-0.011,0.0109,-0.0103,0.0081,-0.0082,0.009,-0.0085,0.0075,-0.0115,0.0071,-0.0061,0.0078,-0.0049,0.006,-0.0067,0.0085,-0.0069,0.0112,-0.0107,0.0127,-0.0118,0.0127,-0.008,0.0102,-0.0066,0.0081,-0.0052,0.0041,-0.0026,0.0065,-0.0044,0.0072,-0.0051,0.0066,-0.0024,0.0057,-0.0067,0.0066,-0.0072,0.0074,-0.0057,0.0068,-0.0054,0.007,-0.0045,0.0042,-0.0041,0.0024,-0.007,0.0051,-0.0067,0.0071,-0.0066,0.0083,-0.0074,0.0065,-0.006,0.0049,-0.0034,0.0022,-0.0019,0.0017,-0.0031,0.0029,-0.003,0.0029,-0.0024,0.002,-0.0036,0.0028,-0.0047,0.0036,-0.0055,0.0042,-0.0055,0.0045,-0.0037,0.0037,-0.0035,0.0026,-0.0018,0.0034,-0.0041,0.0035,-0.0049,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0028,0.0042,-0.0022,0.003,-0.0011,0.0028,-0.0009,0.0025,-0.0015,0.0019,-0.0012,0.0011,-0.0017,0.0018,-0.0027,0.0029,-0.0022,0.0038,-0.0029,0.0035,-0.0024,0.0029,-0.0018,0.0027,-0.0021,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0022,0.0023,-0.0027,0.0017,-0.0027,0.0006,-0.002,0.0005,-0.0017,0.0008,-0.0017,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0015,-0.0026,0.0017,-0.0026,0.0014,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0014,0.0017,-0.0014,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.0014,-0.0005,0.0016,-0.0001,0.0019,-0.0002,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0001,0.0022,-0.0007,0.0022,-0.001,0.0016,-0.0006,0.0012,-0.0005,0.0008,-0.001,0,-0.0013,0,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0018,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0007,0,0.0011,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0007,0,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 13.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم