مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 14

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 14.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0016,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0023,0.0029,-0.0041,0.0035,-0.0065,0.007,-0.0096,0.0078,-0.0064,0.0081,-0.0067,0.007,-0.0053,0.0076,-0.0052,0.0062,-0.0064,0.0057,-0.0083,0.0084,-0.0063,0.0092,-0.008,0.0083,-0.0107,0.0099,-0.0079,0.0091,-0.0075,0.008,-0.009,0.0094,-0.0098,0.0143,-0.0085,0.0085,-0.0088,0.0109,-0.0088,0.0086,-0.0119,0.0143,-0.0247,0.0009,-0.0155,0.0291,-0.0161,0.0306,-0.0348,0.0013,-0.0135,0.031,-0.0186,0.0243,-0.03,-0.0035,-0.0148,0.0304,-0.0181,0.0341,-0.0208,0.006,-0.0216,0.0405,-0.0262,0.0278,-0.0454,0.0082,-0.0169,0.03,-0.0287,0.0286,-0.0243,0.025,-0.0297,0.0429,-0.0436,0.0495,-0.0638,0.0486,-0.0728,0.0612,-0.0927,0.0605,-0.062,0.0529,-0.0801,0.0781,-0.1128,0.1134,-0.134,0.0961,-0.1199,0.1068,-0.1095,0.1016,-0.1143,0.1325,-0.095,0.0971,-0.1529,0.1111,-0.103,0.0923,-0.1159,0.1118,-0.1334,0.1129,-0.1159,0.1173,-0.1129,0.1364,-0.162,0.1716,-0.1728,0.1037,-0.0972,0.1061,-0.1479,0.145,-0.2391,0.2958,-0.1808,0.2232,-0.2225,0.1531,-0.2027,0.1285,-0.1062,0.1023,-0.123,0.1015,-0.0884,0.154,-0.127,0.1428,-0.1632,0.0972,-0.1084,0.1679,-0.1757,0.1479,-0.224,0.1931,-0.1481,0.2318,-0.1657,0.0965,-0.1257,0.1183,-0.126,0.1023,-0.1005,0.0892,-0.1122,0.0827,-0.0953,0.1119,-0.1094,0.0786,-0.0678,0.0549,-0.06,0.0828,-0.055,0.0788,-0.0849,0.0587,-0.0699,0.0905,-0.0542,0.0811,-0.2502,0.1684,-0.2253,0.2114,-0.1631,0.2542,-0.2494,0.3122,-0.2564,0.2783,-0.2665,0.2245,-0.2326,0.2387,-0.2309,0.2729,-0.2876,0.2475,-0.3146,0.2673,-0.1726,0.2498,-0.2713,0.2159,-0.2784,0.2312,-0.2238,0.2034,-0.2323,0.249,-0.2254,0.2505,-0.2131,0.263,-0.327,0.2945,-0.1825,0.2488,-0.2509,0.2857,-0.2067,0.2392,-0.2217,0.1866,-0.247,0.2281,-0.2491,0.1859,-0.2682,0.1973,-0.2259,0.2173,-0.2455,0.1977,-0.2454,0.2011,-0.2856,0.2333,-0.309,0.2447,-0.2407,0.3379,-0.2201,0.3259,-0.2387,0.1947,-0.2368,0.2701,-0.2378,0.2587,-0.2355,0.2144,-0.2412,0.2669,-0.2195,0.2874,-0.3422,0.2523,-0.238,0.2739,-0.3006,0.2326,-0.3644,0.2548,-0.2632,0.2602,-0.2444,0.2706,-0.2648,0.3559,-0.2042,0.2201,-0.2672,0.2565,-0.1984,0.3043,-0.1917,0.1878,-0.2772,0.327,-0.212,0.2383,-0.1866,0.2475,-0.2401,0.1821,-0.2081,0.1703,-0.262,0.2056,-0.2494,0.1869,-0.3705,0.2368,-0.3113,0.2014,-0.2078,0.2287,-0.3626,0.2464,-0.2414,0.2954,-0.2009,0.2494,-0.2615,0.2229,-0.2558,0.2515,-0.1736,0.218,-0.2266,0.2214,-0.2144,0.2029,-0.3324,0.1949,-0.248,0.2848,-0.224,0.1773,-0.3379,0.3395,-0.3087,0.2834,-0.2842,0.2634,-0.2525,0.2351,-0.2546,0.2211,-0.2672,0.2661,-0.2288,0.2392,-0.2442,0.2534,-0.2714,0.2933,-0.2491,0.2072,-0.2123,0.2231,-0.1964,0.1952,-0.1915,0.2109,-0.1974,0.1908,-0.1769,0.1735,-0.1365,0.1914,-0.1703,0.1259,-0.1621,0.1534,-0.1622,0.2016,-0.1092,0.1907,-0.1387,0.133,-0.1333,0.1217,-0.1496,0.1202,-0.1172,0.1282,-0.1605,0.0938,-0.1353,0.1506,-0.1262,0.098,-0.1149,0.1075,-0.1056,0.1187,-0.1235,0.129,-0.1032,0.111,-0.1163,0.1069,-0.0925,0.1012,-0.1032,0.1082,-0.0898,0.1081,-0.0803,0.0964,-0.0767,0.087,-0.068,0.0886,-0.0946,0.1264,-0.0887,0.0981,-0.0888,0.0829,-0.1139,0.0943,-0.0611,0.0707,-0.0659,0.0742,-0.0633,0.0981,-0.0683,0.0781,-0.0822,0.0736,-0.0879,0.0743,-0.0607,0.0701,-0.0819,0.067,-0.0706,0.0626,-0.052,0.0629,-0.0656,0.0632,-0.0553,0.0668,-0.0495,0.0567,-0.0556,0.0529,-0.0595,0.0646,-0.0659,0.0581,-0.0545,0.0522,-0.0486,0.0455,-0.0407,0.0456,-0.0595,0.0543,-0.0447,0.0466,-0.0513,0.0538,-0.059,0.048,-0.0542,0.0476,-0.0457,0.0469,-0.0374,0.0413,-0.0423,0.0348,-0.0532,0.0428,-0.0521,0.0445,-0.0488,0.0398,-0.05,0.0526,-0.0469,0.0407,-0.0455,0.04,-0.0418,0.0373,-0.0381,0.0345,-0.0408,0.0356,-0.0427,0.0398,-0.0455,0.0375,-0.0428,0.0365,-0.0446,0.0434,-0.0374,0.0355,-0.0368,0.0342,-0.0359,0.0361,-0.0382,0.0329,-0.0322,0.0335,-0.039,0.0402,-0.0324,0.0265,-0.0364,0.0349,-0.0378,0.0323,-0.0358,0.0368,-0.0258,0.0291,-0.0254,0.0283,-0.0337,0.0326,-0.032,0.0368,-0.0354,0.0313,-0.0309,0.031,-0.033,0.032,-0.0293,0.0281,-0.0261,0.0255,-0.0261,0.0196,-0.0284,0.0241,-0.0256,0.025,-0.0291,0.0271,-0.0271,0.0262,-0.0265,0.0291,-0.0291,0.0261,-0.0247,0.0178,-0.0229,0.02,-0.0197,0.0173,-0.0279,0.0227,-0.0199,0.0191,-0.0263,0.0185,-0.0293,0.0139,-0.0302,0.0134,-0.0262,0.0077,-0.0255,0.0121,-0.0228,0.009,-0.026,0.0093,-0.0259,0.008,-0.0277,0.0038,-0.0265,0.0067,-0.0284,0.0106,-0.0219,0.0113,-0.0161,0.0084,-0.014,0.0111,-0.0158,0.0103,-0.0138,0.011,-0.014,0.0107,-0.013,0.0156,-0.009,0.0164,-0.0073,0.0179,-0.0065,0.0171,-0.006,0.0154,-0.004,0.0165,-0.0034,0.0162,-0.003,0.0189,0.0004,0.0219,0.0007,0.0236,-0.0001,0.0207,0.0005,0.0199,0.0029,0.0185,-0.0177,0.0379,-0.0061,0.0245,-0.0055,0.0199,-0.005,0.0161,-0.0056,0.0135,-0.0056,0.014,-0.005,0.0126,-0.0057,0.0122,-0.0038,0.0106,-0.0047,0.0088,-0.0072,0.0078,-0.0086,0.0079,-0.0101,0.0079,-0.0103,0.0073,-0.0082,0.0072,-0.0073,0.008,-0.0069,0.0073,-0.0064,0.005,-0.0052,0.0074,-0.0052,0.0077,-0.0047,0.0095,-0.0051,0.008,-0.0047,0.0081,-0.006,0.0067,-0.0047,0.0058,-0.0032,0.0059,-0.0018,0.0072,-0.0016,0.0076,-0.0029,0.0084,-0.0037,0.0066,-0.0031,0.0059,-0.0036,0.0061,-0.0033,0.0052,-0.0034,0.0047,-0.0027,0.0045,-0.0036,0.0038,-0.0036,0.004,-0.0037,0.0041,-0.0032,0.0041,-0.0032,0.0033,-0.0033,0.0038,-0.003,0.0034,-0.0024,0.0032,-0.0026,0.0023,-0.0029,0.003,-0.0029,0.0029,-0.0031,0.0029,-0.002,0.003,-0.0027,0.0026,-0.0029,0.002,-0.0026,0.0019,-0.0015,0.0019,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0022,-0.0021,0.0019,-0.0024,0.0019,-0.0021,0.0018,-0.0023,0.0017,-0.0012,0.002,-0.0008,0.002,-0.0009,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0021,0.0012,-0.0018,0.001,-0.0017,0.0014,-0.001,0.0018,-0.001,0.0019,-0.0011,0.0014,-0.0018,0.0005,-0.0019,0.0007,-0.0019,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0015,-0.0016,0.0009,-0.0014,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0003,0.0013,-0.0004,0.0013,-0.0003,0.0012,-0.0005,0.001,-0.001,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0015,-0.0028,0.0031,-0.0024,0.0023,-0.0016,0.0015,-0.0019,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.0011,-0.001,0.0008,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 14.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم