مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 17

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 17.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0013,0.0019,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.001,-0.0019,0.0019,-0.0033,0.0023,-0.0051,0.0053,-0.0033,0.0034,-0.0058,0.008,-0.0093,0.0102,-0.0128,0.0109,-0.0145,0.0173,-0.0199,0.017,-0.0123,0.0128,-0.0222,0.0177,-0.0243,0.0213,-0.028,0.0259,-0.0284,0.0146,-0.0438,0.0406,-0.03,0.0296,-0.0466,0.0583,-0.0666,0.0372,-0.0552,0.0853,-0.0388,0.0565,-0.0825,0.122,-0.0578,0.0664,-0.1056,0.0554,-0.1357,0.1002,-0.0589,0.0765,-0.0933,0.061,-0.103,0.1075,-0.0769,0.0573,-0.0608,0.0836,-0.0486,0.0884,-0.0631,0.0633,-0.0555,0.0694,-0.0457,0.0676,-0.0612,0.0685,-0.046,0.0602,-0.0397,0.0417,-0.0536,0.0678,-0.071,0.0635,-0.0596,0.0781,-0.0932,0.1174,-0.125,0.103,-0.2058,0.1349,-0.1463,0.1711,-0.178,0.2262,-0.2719,0.1546,-0.1756,0.2024,-0.1426,0.171,-0.1583,0.2381,-0.1989,0.2082,-0.2641,0.1913,-0.2084,0.1827,-0.2537,0.2345,-0.198,0.2561,-0.247,0.258,-0.2648,0.1801,-0.2834,0.229,-0.1745,0.2513,-0.2959,0.3,-0.3138,0.2919,-0.2153,0.2593,-0.2775,0.2958,-0.2396,0.1745,-0.2175,0.2368,-0.2512,0.3088,-0.248,0.185,-0.2696,0.2349,-0.1902,0.207,-0.3883,0.1755,-0.2192,0.244,-0.21,0.2094,-0.1388,0.18,-0.1951,0.2224,-0.2886,0.2242,-0.3148,0.2502,-0.2912,0.2495,-0.307,0.2544,-0.2564,0.2344,-0.2182,0.1861,-0.2715,0.2343,-0.206,0.2275,-0.2343,0.3373,-0.2048,0.2531,-0.2004,0.1407,-0.1801,0.1919,-0.26,0.2025,-0.2321,0.1605,-0.153,0.1633,-0.1217,0.2553,-0.2,0.1844,-0.2107,0.2379,-0.2845,0.2527,-0.2016,0.1935,-0.2034,0.2212,-0.2419,0.305,-0.2816,0.2701,-0.1896,0.31,-0.3313,0.3083,-0.3227,0.3257,-0.2811,0.349,-0.3236,0.2828,-0.2624,0.277,-0.1972,0.3571,-0.2367,0.2599,-0.2518,0.2521,-0.2295,0.201,-0.1828,0.1803,-0.2916,0.2128,-0.2384,0.2347,-0.2644,0.3852,-0.2259,0.236,-0.2625,0.3047,-0.2494,0.252,-0.2348,0.2325,-0.3072,0.2427,-0.2882,0.2373,-0.2107,0.2258,-0.2655,0.2315,-0.2079,0.2233,-0.2195,0.2537,-0.2328,0.184,-0.2646,0.2591,-0.2132,0.2097,-0.1883,0.1988,-0.1903,0.2193,-0.3428,0.274,-0.3025,0.2516,-0.2491,0.2375,-0.2837,0.2193,-0.2163,0.2822,-0.2478,0.282,-0.1996,0.1629,-0.2801,0.3031,-0.2182,0.2875,-0.2698,0.3163,-0.1845,0.2524,-0.2473,0.1864,-0.1695,0.2232,-0.1997,0.2425,-0.2853,0.1741,-0.2073,0.1734,-0.2405,0.1958,-0.1851,0.2878,-0.1438,0.2302,-0.1438,0.1619,-0.1722,0.2298,-0.2154,0.152,-0.1545,0.1977,-0.1695,0.1932,-0.1246,0.1707,-0.154,0.2224,-0.1152,0.1453,-0.1486,0.1376,-0.1326,0.1169,-0.1054,0.0838,-0.1614,0.1288,-0.137,0.1281,-0.1103,0.1257,-0.1361,0.1374,-0.1311,0.1628,-0.1229,0.1322,-0.1637,0.1372,-0.1173,0.1183,-0.1446,0.1077,-0.1319,0.1521,-0.1249,0.1184,-0.1196,0.1331,-0.1017,0.1161,-0.1103,0.1046,-0.1009,0.101,-0.1161,0.0763,-0.1301,0.0796,-0.1144,0.1138,-0.1071,0.1038,-0.0872,0.1012,-0.1021,0.1012,-0.1429,0.1298,-0.0725,0.0965,-0.1038,0.0806,-0.1004,0.0786,-0.0756,0.0778,-0.0856,0.0796,-0.0822,0.0858,-0.0916,0.0811,-0.0754,0.0753,-0.068,0.1027,-0.0911,0.0949,-0.0901,0.0936,-0.087,0.076,-0.0788,0.0914,-0.0965,0.1245,-0.1011,0.0919,-0.0613,0.1182,-0.064,0.0881,-0.0836,0.0637,-0.073,0.0566,-0.045,0.0581,-0.0772,0.0622,-0.0592,0.0659,-0.0671,0.0706,-0.0708,0.0632,-0.0706,0.0648,-0.0555,0.0593,-0.0678,0.0538,-0.0599,0.0823,-0.0673,0.068,-0.047,0.0667,-0.0421,0.0534,-0.0688,0.0568,-0.0549,0.0618,-0.059,0.0488,-0.0672,0.0619,-0.0696,0.0663,-0.0487,0.0526,-0.058,0.0495,-0.0694,0.0511,-0.0736,0.0615,-0.0603,0.0548,-0.0468,0.0435,-0.0411,0.0336,-0.0427,0.0461,-0.0449,0.0294,-0.0457,0.0269,-0.0329,0.0237,-0.034,0.0248,-0.0397,0.0391,-0.0454,0.0417,-0.0374,0.0409,-0.0409,0.0388,-0.0502,0.0451,-0.0589,0.0541,-0.0432,0.035,-0.0327,0.0314,-0.0371,0.0396,-0.0443,0.0369,-0.0409,0.05,-0.0414,0.0344,-0.0414,0.0419,-0.0436,0.0376,-0.0441,0.0374,-0.0474,0.0378,-0.036,0.0372,-0.0394,0.0359,-0.033,0.0195,-0.0385,0.0228,-0.0258,0.0163,-0.0251,0.0255,-0.0268,0.0202,-0.0252,0.0115,-0.0218,0.016,-0.0322,0.0195,-0.0396,0.0149,-0.0412,0.0236,-0.0411,0.0158,-0.0392,0.0313,-0.0404,0.0262,-0.0371,0.0253,-0.037,0.0175,-0.0246,0.013,-0.0295,0.0122,-0.0352,0.0165,-0.0365,0.0219,-0.0364,0.0178,-0.0256,0.0153,-0.0326,0.0177,-0.0288,0.0148,-0.0271,0.0192,-0.0221,0.0138,-0.0166,0.0099,-0.022,0.0143,-0.0186,0.0091,-0.0214,0.02,-0.0155,0.0075,-0.0179,0.0185,-0.0177,0.0156,-0.0173,0.0211,-0.0128,0.0152,-0.0144,0.0223,-0.0153,0.0253,-0.0212,0.0294,-0.0233,0.0284,-0.0168,0.0237,-0.0127,0.0222,-0.0085,0.0224,-0.007,0.0213,-0.0039,0.0244,-0.0063,0.028,-0.0054,0.0272,-0.0042,0.0305,-0.0034,0.0263,-0.0033,0.0196,-0.0057,0.019,-0.0017,0.0139,-0.006,0.0193,-0.0069,0.0196,-0.004,0.0143,-0.0061,0.0196,-0.0033,0.0163,-0.0051,0.0211,-0.0048,0.0164,-0.0079,0.0168,-0.0064,0.0153,-0.0084,0.0174,-0.0075,0.014,-0.0105,0.0158,-0.0149,0.0189,-0.0113,0.014,-0.01,0.0155,-0.0072,0.0114,-0.0055,0.0076,-0.0066,0.0077,-0.0074,0.007,-0.0068,0.0068,-0.0102,0.0074,-0.0083,0.0068,-0.0062,0.0046,-0.0074,0.0054,-0.0061,0.0049,-0.0081,0.0071,-0.0096,0.01,-0.0091,0.0087,-0.0081,0.0081,-0.0076,0.0053,-0.0096,0.0077,-0.0082,0.0084,-0.0065,0.0068,-0.008,0.0078,-0.009,0.0091,-0.006,0.0083,-0.0067,0.0082,-0.0071,0.0098,-0.0042,0.0077,-0.0063,0.0092,-0.0042,0.006,-0.0025,0.0041,-0.002,0.0045,-0.0019,0.0042,-0.0024,0.0052,-0.0028,0.0043,-0.0031,0.0042,-0.0032,0.0036,-0.0041,0.0043,-0.0038,0.0039,-0.005,0.0048,-0.0059,0.0061,-0.0052,0.0069,-0.0049,0.007,-0.0033,0.0056,-0.0036,0.0056,-0.0043,0.0055,-0.003,0.0045,-0.0048,0.0056,-0.0053,0.0051,-0.0044,0.0046,-0.0044,0.0038,-0.004,0.0036,-0.0024,0.0033,-0.0032,0.0036,-0.0013,0.0027,-0.0019,0.003,-0.0017,0.0018,-0.0024,0.0021,-0.0018,0.0023,-0.0023,0.0017,-0.002,0.0024,-0.0021,0.0029,-0.0026,0.0031,-0.0019,0.0034,-0.0025,0.0044,-0.0029,0.0036,-0.0031,0.0046,-0.0034,0.0037,-0.0031,0.0023,-0.0029,0.0021,-0.0025,0.002,-0.002,0.0019,-0.0028,0.0024,-0.0023,0.0029,-0.0026,0.0019,-0.0025,0.0022,-0.0018,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0018,0.0005,-0.0018,0.0008,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0023,0.0023,-0.0021,0.0016,-0.0021,0.002,-0.002,0.002,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0015,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.0013,0.0008,-0.0015,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0008,-0.0016,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0014,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.001,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0009,0,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 17.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم