مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 20

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 20.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0033,0.0043,-0.008,0.0069,-0.0141,0.0133,-0.0114,0.0103,-0.0112,0.0104,-0.0096,0.012,-0.0099,0.0102,-0.0169,0.0102,-0.0117,0.0118,-0.0137,0.0146,-0.0123,0.0125,-0.0132,0.0133,-0.0117,0.0134,-0.0218,0.0136,-0.0244,0.0162,-0.0171,0.0211,-0.0198,0.0295,-0.0322,0.0283,-0.0359,0.0594,-0.0442,0.0316,-0.0285,0.0281,-0.0458,0.0395,-0.0299,0.0337,-0.0286,0.0492,-0.0316,0.0374,-0.0365,0.0507,-0.0418,0.0433,-0.0551,0.0437,-0.0393,0.051,-0.0383,0.0501,-0.0507,0.0538,-0.069,0.0386,-0.0629,0.0591,-0.0484,0.0603,-0.0512,0.0423,-0.0509,0.0385,-0.0467,0.0659,-0.0674,0.0454,-0.0416,0.0481,-0.0272,0.039,-0.0573,0.056,-0.0574,0.0396,-0.0548,0.0335,-0.0414,0.0735,-0.0622,0.0529,-0.0421,0.0318,-0.0286,0.037,-0.0473,0.0379,-0.0306,0.0391,-0.0323,0.0589,-0.0489,0.06,-0.0883,0.0443,-0.0679,0.0835,-0.0692,0.0821,-0.0537,0.0573,-0.0609,0.0778,-0.0534,0.0448,-0.0847,0.0305,-0.0374,0.0786,-0.0219,0.0589,-0.0492,0.0324,-0.0491,0.0167,-0.0487,0.0383,-0.018,0.05,-0.0294,0.0285,-0.0369,0.0213,-0.0192,0.0347,-0.0293,0.0331,-0.0329,0.0284,-0.0195,0.0065,-0.0298,0.0237,-0.007,0.041,-0.0153,0.0287,-0.0337,0.0117,-0.0229,0.0126,-0.0143,0.0204,-0.008,0.0184,-0.0259,0.0093,-0.025,0.0171,-0.0066,0.0276,-0.0216,0.0162,-0.0253,0.0111,-0.0166,0.0079,-0.0061,0.0154,-0.0048,0.0156,-0.0145,0.0072,-0.0113,0.0163,-0.0179,0.0148,-0.0137,0.0115,-0.0105,0.0105,-0.0114,0.0116,-0.0072,0.0152,-0.0107,0.0078,-0.0122,0.0104,-0.0079,0.0116,-0.0174,0.0156,-0.0227,0.0144,-0.0133,0.0282,-0.0676,0.0459,-0.0453,0.0167,0.0005,0.0986,-0.276,0.1393,-0.2446,0.1539,-0.1984,0.2471,-0.2243,0.3377,-0.2521,0.2238,-0.2221,0.1848,-0.204,0.2171,-0.131,0.2067,-0.2127,0.2976,-0.2675,0.2591,-0.1555,0.2716,-0.1848,0.1757,-0.1549,0.1806,-0.2379,0.2158,-0.1732,0.2064,-0.1683,0.2176,-0.234,0.1752,-0.2509,0.2591,-0.1355,0.1719,-0.1633,0.2112,-0.138,0.1681,-0.1626,0.1358,-0.2342,0.312,-0.1121,0.2624,-0.1822,0.1724,-0.146,0.1765,-0.1478,0.1898,-0.12,0.1475,-0.1911,0.2417,-0.2566,0.2475,-0.161,0.1448,-0.2224,0.1547,-0.1932,0.1605,-0.155,0.1875,-0.286,0.2471,-0.274,0.329,-0.2301,0.2264,-0.256,0.2186,-0.2132,0.2286,-0.1588,0.1618,-0.2289,0.1687,-0.1987,0.2303,-0.1661,0.1638,-0.165,0.1382,-0.2372,0.2894,-0.2372,0.2411,-0.24,0.1968,-0.2145,0.2177,-0.2416,0.2229,-0.2058,0.2067,-0.2595,0.1686,-0.1991,0.2234,-0.2073,0.1812,-0.1958,0.1684,-0.2579,0.3293,-0.1934,0.2027,-0.2227,0.1517,-0.2561,0.2099,-0.1616,0.136,-0.1247,0.2105,-0.2363,0.229,-0.1875,0.2341,-0.2706,0.2229,-0.1859,0.2681,-0.1924,0.3286,-0.225,0.1876,-0.2812,0.2704,-0.2797,0.2393,-0.2381,0.2321,-0.2561,0.23,-0.333,0.2707,-0.3524,0.2541,-0.3209,0.3016,-0.2691,0.3165,-0.1877,0.1799,-0.2183,0.1728,-0.1894,0.1855,-0.268,0.3412,-0.2022,0.265,-0.2153,0.1678,-0.2557,0.186,-0.1855,0.192,-0.266,0.2856,-0.2729,0.2454,-0.3443,0.2962,-0.289,0.2016,-0.2749,0.2449,-0.2793,0.2688,-0.3583,0.3172,-0.2305,0.2437,-0.223,0.2196,-0.1997,0.2003,-0.3684,0.32,-0.2199,0.2325,-0.2282,0.218,-0.2195,0.2148,-0.2847,0.2667,-0.242,0.2327,-0.2471,0.254,-0.2249,0.2583,-0.2567,0.2554,-0.2137,0.1727,-0.2717,0.2352,-0.233,0.204,-0.2382,0.1996,-0.2603,0.2739,-0.2755,0.2557,-0.2307,0.2026,-0.1371,0.1639,-0.1672,0.1461,-0.1436,0.2327,-0.1943,0.189,-0.1906,0.2346,-0.208,0.2077,-0.159,0.162,-0.1633,0.1544,-0.2223,0.2029,-0.2645,0.2117,-0.1826,0.2074,-0.1952,0.2276,-0.1582,0.1459,-0.1194,0.1431,-0.0998,0.1028,-0.1568,0.1259,-0.1375,0.1439,-0.2032,0.2136,-0.179,0.1981,-0.165,0.176,-0.1536,0.1918,-0.0874,0.1434,-0.0786,0.0734,-0.0903,0.1095,-0.1127,0.1174,-0.1284,0.1159,-0.1555,0.1604,-0.1306,0.1246,-0.1217,0.1139,-0.0945,0.1205,-0.1225,0.1206,-0.1109,0.0975,-0.134,0.1231,-0.118,0.1055,-0.0948,0.0918,-0.1015,0.0867,-0.0896,0.0975,-0.1028,0.0911,-0.1047,0.1076,-0.1208,0.1284,-0.1363,0.1444,-0.1284,0.1369,-0.0905,0.0838,-0.0603,0.0626,-0.051,0.0576,-0.0717,0.0813,-0.0695,0.0894,-0.1072,0.0984,-0.0995,0.1012,-0.0973,0.0976,-0.1048,0.0789,-0.0729,0.0877,-0.0836,0.0824,-0.0726,0.0789,-0.0703,0.0643,-0.0686,0.0673,-0.0541,0.0556,-0.062,0.0571,-0.0739,0.0727,-0.0753,0.0789,-0.0813,0.0665,-0.0796,0.081,-0.076,0.073,-0.0739,0.0678,-0.0601,0.0557,-0.0352,0.0328,-0.0396,0.0364,-0.0536,0.0558,-0.0613,0.0656,-0.0773,0.0847,-0.0809,0.0841,-0.0575,0.0617,-0.0533,0.0479,-0.0599,0.0565,-0.0563,0.0443,-0.0498,0.0535,-0.0496,0.0548,-0.0621,0.0546,-0.0513,0.044,-0.0634,0.0635,-0.056,0.0501,-0.0566,0.0562,-0.0628,0.0572,-0.055,0.0527,-0.0563,0.0545,-0.0526,0.0578,-0.0312,0.0316,-0.0207,0.0164,-0.0431,0.0362,-0.0504,0.0466,-0.0595,0.0576,-0.0664,0.0647,-0.055,0.056,-0.0467,0.0399,-0.0466,0.0388,-0.0337,0.0335,-0.0426,0.031,-0.0445,0.0321,-0.0557,0.0433,-0.0484,0.0314,-0.0511,0.0322,-0.054,0.0284,-0.0604,0.0339,-0.0521,0.0286,-0.0539,0.033,-0.0538,0.0336,-0.0337,0.0169,-0.0296,0.0149,-0.0319,0.0194,-0.0367,0.0279,-0.0438,0.0333,-0.0473,0.0392,-0.0465,0.0378,-0.0442,0.0385,-0.0343,0.0315,-0.0233,0.0249,-0.016,0.0204,-0.0244,0.024,-0.0256,0.0315,-0.0336,0.0386,-0.0259,0.0356,-0.0204,0.0313,-0.015,0.029,-0.0224,0.0373,-0.0229,0.0401,-0.0233,0.0383,-0.0193,0.041,-0.0119,0.0322,-0.0024,0.0208,-0.0093,0.0284,-0.0196,0.0329,-0.0168,0.034,-0.0208,0.0394,-0.0213,0.0412,-0.0127,0.0304,-0.0122,0.0293,-0.0056,0.0219,-0.0051,0.018,-0.0118,0.022,-0.017,0.029,-0.0152,0.0248,-0.0176,0.0192,-0.0165,0.0187,-0.0151,0.014,-0.0201,0.0204,-0.0198,0.0217,-0.0213,0.0203,-0.0202,0.0207,-0.0124,0.0119,-0.0076,0.0077,-0.0127,0.011,-0.0168,0.0159,-0.0194,0.0208,-0.0222,0.0229,-0.0198,0.0225,-0.0147,0.0161,-0.0109,0.0121,-0.0077,0.0098,-0.0084,0.0084,-0.0099,0.0107,-0.0144,0.0138,-0.0128,0.0128,-0.0132,0.0153,-0.0138,0.0175,-0.0143,0.0169,-0.0147,0.0162,-0.0132,0.0144,-0.0129,0.0145,-0.0085,0.0083,-0.007,0.006,-0.0083,0.0071,-0.0123,0.0108,-0.0129,0.0123,-0.014,0.0157,-0.0143,0.0163,-0.0081,0.0126,-0.0062,0.0119,-0.0049,0.0102,-0.0033,0.0085,-0.0065,0.0094,-0.0065,0.0083,-0.0072,0.0078,-0.0072,0.0084,-0.0101,0.0107,-0.0102,0.0082,-0.0124,0.0098,-0.0112,0.0106,-0.0087,0.0088,-0.0067,0.0094,-0.0043,0.0072,-0.0041,0.0049,-0.0055,0.0064,-0.0073,0.0074,-0.0071,0.0067,-0.0087,0.0087,-0.0088,0.009,-0.0061,0.0072,-0.0056,0.0065,-0.0053,0.0055,-0.0056,0.0044,-0.0053,0.0029,-0.0055,0.0026,-0.0049,0.002,-0.0061,0.0045,-0.0078,0.006,-0.0074,0.0065,-0.0072,0.0068,-0.0064,0.0068,-0.0047,0.0054,-0.0036,0.005,-0.0029,0.0035,-0.0034,0.0036,-0.0031,0.0044,-0.0051,0.0044,-0.0051,0.005,-0.0052,0.0047,-0.0049,0.0056,-0.0048,0.004,-0.0045,0.0034,-0.0046,0.0032,-0.0028,0.0037,-0.0012,0.0031,-0.0017,0.003,-0.0028,0.0037,-0.0037,0.0058,-0.0098,0.0127,-0.0087,0.0073,-0.0085,0.0093,-0.0051,0.0053,-0.0048,0.0046,-0.0028,0.0018,-0.0042,0.0025,-0.0038,0.0021,-0.0036,0.0026,-0.0038,0.0031,-0.0035,0.0028,-0.003,0.0034,-0.0031,0.0029,-0.0031,0.0035,-0.0032,0.003,-0.002,0.002,-0.0022,0.0019,-0.0016,0.001,-0.0024,0.0016,-0.0026,0.0023,-0.0033,0.0032,-0.0031,0.0027,-0.0029,0.0026,-0.0024,0.0025,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0019,0.0008,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0019,-0.0011,0.0021,-0.0012,0.0017,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0013,0.0019,-0.002,0.0019,-0.002,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0022,-0.0019,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.001,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 20.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم