مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی Schwing خراش 22

یاقوت شمشیر - خراش و schwing 22.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRubyknight
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0021,-0.0014,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0016,0.0021,-0.0148,0.0107,-0.015,0.0139,-0.0217,0.0207,-0.0113,0.0184,-0.0099,0.0072,-0.0098,0.0096,-0.0094,0.0075,-0.0135,0.0124,-0.0149,0.0085,-0.0137,0.011,-0.0136,0.0095,-0.0088,0.0104,-0.0087,0.0102,-0.0122,0.0099,-0.0095,0.0102,-0.0158,0.0207,-0.0267,0.0236,-0.0235,0.0245,-0.0196,0.0192,-0.0145,0.0138,-0.0198,0.0217,-0.028,0.0185,-0.0237,0.0215,-0.0163,0.0243,-0.0159,0.0176,-0.0204,0.0203,-0.0173,0.0146,-0.0207,0.0208,-0.0183,0.0256,-0.0191,0.0201,-0.0242,0.0144,-0.019,0.0227,-0.0172,0.0203,-0.0176,0.0179,-0.0161,0.0163,-0.0157,0.0153,-0.012,0.0138,-0.0371,0.027,-0.0312,0.0308,-0.0441,0.0317,-0.0412,0.047,-0.0475,0.049,-0.0473,0.0515,-0.0651,0.0589,-0.0436,0.051,-0.0652,0.0534,-0.1015,0.0809,-0.0993,0.0715,-0.1209,0.0646,-0.0749,0.092,-0.1093,0.1117,-0.0865,0.0943,-0.1055,0.0842,-0.0798,0.1161,-0.0876,0.0874,-0.1365,0.0581,-0.0958,0.0852,-0.0992,0.1232,-0.165,0.1115,-0.1245,0.1012,-0.0618,0.113,-0.1103,0.0736,-0.1305,0.1044,-0.0848,0.0674,-0.1189,0.1535,-0.2249,0.1747,-0.2077,0.2499,-0.2891,0.2749,-0.2679,0.2592,-0.2407,0.2224,-0.2103,0.2338,-0.2211,0.2067,-0.2213,0.2596,-0.2627,0.2872,-0.2622,0.2686,-0.2226,0.2289,-0.2342,0.2047,-0.2117,0.2236,-0.152,0.2193,-0.2519,0.2185,-0.2267,0.3007,-0.3197,0.289,-0.2749,0.2535,-0.2437,0.272,-0.2735,0.2644,-0.2382,0.2322,-0.2485,0.2021,-0.2514,0.2871,-0.2481,0.1792,-0.2886,0.2621,-0.2015,0.2543,-0.2328,0.2781,-0.3273,0.2366,-0.1918,0.2014,-0.2146,0.2309,-0.194,0.1949,-0.2005,0.2551,-0.1838,0.2452,-0.2276,0.2511,-0.2233,0.2608,-0.2436,0.1985,-0.2014,0.1904,-0.2145,0.1635,-0.2202,0.2281,-0.2303,0.2813,-0.1932,0.1808,-0.2044,0.191,-0.1982,0.1865,-0.1835,0.2442,-0.1965,0.2767,-0.1667,0.1989,-0.1628,0.139,-0.2168,0.1833,-0.227,0.1315,-0.1908,0.1929,-0.1956,0.1682,-0.1946,0.1949,-0.2647,0.2076,-0.2258,0.2223,-0.1835,0.2228,-0.2506,0.2348,-0.307,0.2013,-0.192,0.2341,-0.2793,0.2214,-0.2457,0.2472,-0.3009,0.245,-0.1641,0.223,-0.1709,0.2444,-0.2303,0.1705,-0.2424,0.1663,-0.1377,0.2054,-0.2379,0.1969,-0.2671,0.2409,-0.2256,0.2153,-0.2307,0.2277,-0.2453,0.2042,-0.2649,0.2978,-0.2491,0.2819,-0.2419,0.2586,-0.267,0.2161,-0.194,0.2556,-0.2409,0.2462,-0.1844,0.2186,-0.2134,0.268,-0.3038,0.2594,-0.2225,0.2919,-0.2205,0.1954,-0.1666,0.2364,-0.2224,0.2406,-0.2128,0.2453,-0.2188,0.2445,-0.1591,0.1935,-0.1843,0.1803,-0.1874,0.24,-0.1446,0.1677,-0.1639,0.136,-0.126,0.1783,-0.1676,0.1243,-0.1384,0.2,-0.1082,0.1273,-0.0949,0.0961,-0.1127,0.0972,-0.0949,0.1146,-0.1658,0.1535,-0.0825,0.1387,-0.1015,0.08,-0.1084,0.1287,-0.0985,0.1371,-0.0973,0.1116,-0.0785,0.0748,-0.0905,0.0889,-0.0679,0.1172,-0.0676,0.0982,-0.0759,0.0861,-0.1107,0.1037,-0.0725,0.1023,-0.1037,0.104,-0.0756,0.0947,-0.0674,0.0779,-0.0969,0.0762,-0.1157,0.0806,-0.0596,0.0703,-0.062,0.0754,-0.0464,0.0574,-0.0683,0.0682,-0.0706,0.0667,-0.0806,0.0586,-0.0703,0.0776,-0.0701,0.0944,-0.0591,0.0763,-0.063,0.0541,-0.0679,0.0824,-0.0674,0.075,-0.0517,0.0572,-0.0723,0.049,-0.0505,0.05,-0.0683,0.0672,-0.0666,0.0576,-0.0444,0.069,-0.0681,0.0486,-0.0619,0.0386,-0.0524,0.0572,-0.0605,0.062,-0.0521,0.0623,-0.0655,0.0483,-0.06,0.0581,-0.0472,0.0689,-0.0395,0.053,-0.0471,0.0356,-0.0404,0.04,-0.0566,0.0442,-0.0484,0.0472,-0.0429,0.0365,-0.0594,0.0646,-0.0583,0.0542,-0.0405,0.0568,-0.0311,0.0416,-0.0385,0.0425,-0.0414,0.0372,-0.0349,0.0387,-0.0403,0.0348,-0.0303,0.0331,-0.0387,0.0277,-0.0377,0.0451,-0.0489,0.0426,-0.0332,0.0319,-0.0488,0.0393,-0.0507,0.0399,-0.0395,0.032,-0.0385,0.0327,-0.028,0.0251,-0.0433,0.0432,-0.0296,0.0302,-0.0337,0.0218,-0.0257,0.0201,-0.0314,0.0329,-0.0262,0.0372,-0.0322,0.0341,-0.0338,0.0299,-0.0319,0.0294,-0.0361,0.0467,-0.0232,0.0243,-0.0321,0.0379,-0.0328,0.0213,-0.0358,0.0313,-0.0283,0.0211,-0.018,0.0242,-0.0225,0.0168,-0.0282,0.0231,-0.0298,0.0261,-0.0347,0.0238,-0.0345,0.0172,-0.0303,0.0211,-0.0357,0.0305,-0.0321,0.021,-0.0286,0.0091,-0.0331,0.014,-0.0292,0.0182,-0.0233,0.0083,-0.022,0.0052,-0.0252,0.0159,-0.0255,0.0191,-0.0302,0.0119,-0.0286,0.0119,-0.03,0.0143,-0.0275,0.014,-0.0277,0.0149,-0.0369,0.0132,-0.0282,0.0069,-0.024,0.0047,-0.0253,0.0077,-0.021,0.0022,-0.0211,-0.0006,-0.0244,0.0028,-0.0257,0.0096,-0.0259,0.0107,-0.0245,0.0091,-0.0244,0.0081,-0.0279,0.0143,-0.0233,0.0141,-0.0175,0.0073,-0.0157,0.014,-0.0088,0.0106,-0.0124,0.0124,-0.0101,0.009,-0.0092,0.0109,-0.0085,0.0087,-0.0116,0.0144,-0.0135,0.0125,-0.0107,0.017,-0.0091,0.0158,-0.0081,0.0182,-0.0084,0.0199,-0.0051,0.0171,-0.0038,0.0173,0.0008,0.0156,-0.0044,0.0181,-0.0002,0.0146,0.001,0.0128,0.0002,0.0146,-0.0029,0.0204,-0.0059,0.0188,-0.0038,0.0165,-0.0066,0.0196,-0.0018,0.0204,-0.0021,0.019,0.0003,0.0166,-0.0001,0.0152,0.0008,0.0133,0,0.0138,0.001,0.0125,0.0007,0.0112,-0.0025,0.0119,-0.0027,0.0132,-0.0057,0.0129,-0.0044,0.0115,-0.0029,0.0106,-0.0055,0.0093,-0.0057,0.0091,-0.0055,0.0084,-0.0061,0.0056,-0.0077,0.0069,-0.0044,0.006,-0.0031,0.0051,-0.0021,0.0062,-0.005,0.008,-0.0059,0.008,-0.0045,0.0058,-0.0062,0.0075,-0.006,0.0057,-0.0063,0.0044,-0.006,0.0039,-0.0055,0.0052,-0.0045,0.0034,-0.0032,0.0032,-0.0038,0.0029,-0.0043,0.0038,-0.0038,0.0037,-0.0024,0.0053,-0.0047,0.0057,-0.0038,0.0048,-0.0048,0.0043,-0.0041,0.0031,-0.0052,0.0044,-0.004,0.0047,-0.0022,0.0037,-0.0023,0.0037,-0.0015,0.0033,-0.0014,0.0037,-0.001,0.004,-0.0021,0.0049,-0.0024,0.005,-0.0018,0.0048,-0.0019,0.0043,-0.0036,0.0035,-0.0037,0.0031,-0.0028,0.0027,-0.0031,0.0029,-0.0016,0.0025,-0.0013,0.0023,-0.0015,0.0013,-0.002,0.0018,-0.0014,0.0026,-0.0011,0.0029,-0.0015,0.0035,-0.0019,0.0042,-0.002,0.004,-0.0012,0.0032,-0.0015,0.0038,-0.0018,0.0031,-0.0016,0.0023,-0.0021,0.001,-0.002,0.0004,-0.0022,0.0007,-0.0019,0.0007,-0.0018,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0018,-0.002,0.0015,-0.0022,0.0019,-0.0023,0.0017,-0.0019,0.0011,-0.0023,0.001,-0.0021,0.0009,-0.0017,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0008,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.0014,0.0008,-0.0015,0.0004,-0.0021,0,-0.0015,0.0004,-0.0014,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0012,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0008,0.0001,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0008,0.0001,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,0,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0008,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,0,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
یاقوت شمشیر - خراش و schwing 22.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم