مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر روبی چرخش سریع بتن

یاقوت شمشیر - چرخش سریع در بتن می باشد.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فانتزیانداختناسلحهچاقوشمشیرتیغهdaggermedievalRuby
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0.0001,-0.0037,0.0034,-0.0074,0.0073,-0.0041,0.0041,-0.0268,0.0253,-0.0106,0.0095,-0.0598,0.0511,-0.0444,0.0457,-0.0475,0.0446,-0.0453,0.0458,-0.0376,0.0377,-0.0646,0.0658,-0.1087,0.0992,-0.0772,0.0936,-0.0717,0.0823,-0.061,0.0588,-0.0656,0.059,-0.1049,0.106,-0.1239,0.1225,-0.0554,0.068,-0.0976,0.1019,-0.0732,0.0847,-0.0926,0.0852,-0.0934,0.086,-0.0609,0.0688,-0.0665,0.0583,-0.1008,0.1199,-0.1375,0.1484,-0.0719,0.0822,-0.0439,0.0528,-0.0357,0.0328,-0.04,0.0358,-0.075,0.0883,-0.0781,0.0823,-0.0835,0.0743,-0.0569,0.0578,-0.0663,0.0679,-0.0634,0.0761,-0.0801,0.0734,-0.085,0.0708,-0.0537,0.051,-0.0521,0.0412,-0.041,0.0471,-0.0611,0.0559,-0.0798,0.0688,-0.1763,0.1407,-0.1469,0.1616,-0.0832,0.0783,-0.0562,0.0575,-0.1247,0.0982,-0.1199,0.1047,-0.1071,0.0755,-0.0474,0.04,-0.0595,0.0609,-0.1084,0.1098,-0.1779,0.1881,-0.1935,0.2041,-0.2066,0.2018,-0.1382,0.1422,-0.0885,0.08,-0.1604,0.1559,-0.1642,0.1718,-0.1581,0.1741,-0.1084,0.1178,-0.0552,0.057,-0.0589,0.0476,-0.0365,0.0453,-0.0548,0.0696,-0.0593,0.062,-0.066,0.0659,-0.0401,0.0355,-0.058,0.0632,-0.0524,0.0623,-0.0881,0.0742,-0.07,0.0695,-0.0704,0.0673,-0.0616,0.0629,-0.0478,0.0535,-0.0463,0.0486,-0.0576,0.05,-0.0542,0.0608,-0.0713,0.065,-0.0477,0.0572,-0.0579,0.0437,-0.0586,0.0564,-0.054,0.0598,-0.0391,0.0296,-0.0344,0.0287,-0.0214,0.028,-0.0379,0.0468,-0.0504,0.0601,-0.0547,0.058,-0.0477,0.0408,-0.0357,0.0332,-0.0424,0.0446,-0.0497,0.0435,-0.029,0.0304,-0.0448,0.0459,-0.0365,0.0364,-0.0355,0.039,-0.0484,0.0489,-0.0506,0.049,-0.0394,0.0433,-0.0546,0.0717,-0.0794,0.0729,-0.0741,0.0803,-0.0436,0.0503,-0.0791,0.0688,-0.0772,0.0787,-0.0624,0.0558,-0.0565,0.0671,-0.0315,0.0297,-0.0363,0.0354,-0.0523,0.0535,-0.0794,0.0849,-0.0533,0.0626,-0.0378,0.0448,-0.0498,0.0539,-0.053,0.0458,-0.0406,0.0399,-0.0342,0.0341,-0.0398,0.0284,-0.0352,0.0411,-0.0527,0.0485,-0.0406,0.0401,-0.042,0.0429,-0.0549,0.0536,-0.0638,0.0688,-0.0874,0.0884,-0.0639,0.0565,-0.0516,0.06,-0.0683,0.0665,-0.0537,0.057,-0.0686,0.0735,-0.0816,0.0814,-0.0613,0.0658,-0.0269,0.028,-0.0678,0.0672,-0.0422,0.0425,-0.0261,0.0239,-0.0388,0.0401,-0.0488,0.0454,-0.0252,0.0276,-0.0372,0.0353,-0.0321,0.0336,-0.0236,0.0235,-0.0476,0.0463,-0.0369,0.0356,-0.043,0.0441,-0.0524,0.0539,-0.0097,0.0111,-0.0128,0.0111,-0.0025,0.0031,-0.0013,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0014,-0.004,0.0053,-0.0075,0.0082,-0.0092,0.0124,-0.0162,0.0158,-0.0352,0.0305,-0.0317,0.0349,-0.0199,0.0238,-0.0757,0.0737,-0.0663,0.0625,-0.0557,0.0603,-0.0508,0.0489,-0.0488,0.0538,-0.0392,0.0307,-0.0377,0.0298,-0.0351,0.038,-0.0667,0.0664,-0.1192,0.1267,-0.1428,0.1465,-0.1115,0.1179,-0.1592,0.1596,-0.1641,0.1497,-0.0529,0.0608,-0.0309,0.0382,-0.0194,0.0243,-0.063,0.0574,-0.1286,0.1427,-0.1411,0.1412,-0.0786,0.07,-0.0373,0.0395,-0.0826,0.0686,-0.0746,0.0755,-0.0692,0.0667,-0.0727,0.0726,-0.0807,0.0823,-0.1167,0.1059,-0.0859,0.0942,-0.0411,0.0515,-0.0952,0.0894,-0.1316,0.0988,-0.0685,0.0716,-0.0886,0.0632,-0.0985,0.0879,-0.0895,0.1026,-0.1185,0.1224,-0.1546,0.1316,-0.0973,0.1101,-0.0779,0.1053,-0.0468,0.0529,-0.0808,0.1018,-0.088,0.0844,-0.1145,0.1136,-0.1876,0.1917,-0.2001,0.1977,-0.1046,0.0993,-0.1535,0.1486,-0.168,0.1747,-0.1474,0.1311,-0.155,0.1561,-0.1522,0.1549,-0.0628,0.0679,-0.0881,0.0977,-0.0676,0.0736,-0.1046,0.1119,-0.116,0.0783,-0.0844,0.0677,-0.1131,0.1028,-0.0876,0.073,-0.0776,0.0836,-0.0759,0.0981,-0.0948,0.0812,-0.0698,0.0665,-0.0604,0.0529,-0.055,0.0605,-0.0627,0.0728,-0.048,0.0477,-0.0683,0.0681,-0.0494,0.056,-0.0416,0.0437,-0.0516,0.046,-0.0363,0.0394,-0.0496,0.0424,-0.0527,0.0611,-0.0595,0.0405,-0.042,0.0378,-0.0357,0.0351,-0.0393,0.0389,-0.0534,0.0475,-0.0422,0.0413,-0.0542,0.0506,-0.0503,0.0532,-0.0473,0.0586,-0.091,0.0719,-0.0977,0.0816,-0.0511,0.0579,-0.068,0.0674,-0.0536,0.0547,-0.0869,0.0701,-0.0976,0.092,-0.0805,0.0775,-0.0665,0.06,-0.0437,0.0576,-0.0536,0.0546,-0.0417,0.0582,-0.0567,0.0563,-0.0486,0.0427,-0.0404,0.0462,-0.0478,0.0523,-0.0569,0.0633,-0.0468,0.0518,-0.0843,0.095,-0.1295,0.1384,-0.0909,0.0912,-0.1056,0.0935,-0.1107,0.1079,-0.1368,0.1354,-0.1288,0.1261,-0.149,0.1363,-0.0847,0.0687,-0.1949,0.2023,-0.0996,0.0997,-0.167,0.1688,-0.1578,0.1725,-0.0963,0.0844,-0.0642,0.0698,-0.0738,0.0632,-0.078,0.0708,-0.0548,0.0579,-0.0639,0.0689,-0.0331,0.0329,-0.0466,0.0488,-0.034,0.0362,-0.0457,0.0517,-0.054,0.043,-0.0285,0.0317,-0.0221,0.0247,-0.0217,0.0257,-0.0261,0.0285,-0.0201,0.0207,-0.0145,0.0182,-0.0177,0.0154,-0.0124,0.0132,-0.0238,0.0219,-0.0171,0.0188,-0.0136,0.0125,-0.0149,0.0165,-0.0192,0.0151,-0.0128,0.0136,-0.0083,0.0116,-0.0134,0.0138,-0.0108,0.0108,-0.0098,0.0086,-0.0058,0.0055,-0.0034,0.0045,-0.0021,0.002,-0.0014,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0045,0.0035,-0.0199,0.02,-0.0193,0.0208,-0.0171,0.0158,-0.0361,0.0373,-0.0467,0.0469,-0.0343,0.0408,-0.0822,0.0674,-0.0858,0.0824,-0.1065,0.1134,-0.076,0.0831,-0.0498,0.0511,-0.058,0.0578,-0.1073,0.11,-0.1003,0.0913,-0.1085,0.1119,-0.1095,0.1248,-0.0315,0.0331,-0.1251,0.1155,-0.0513,0.0587,-0.0187,0.0201,-0.048,0.0476,-0.1514,0.1311,-0.1089,0.1214,-0.082,0.0686,-0.0505,0.0552,-0.0462,0.0472,-0.1012,0.091,-0.1055,0.0863,-0.0588,0.0758,-0.0507,0.0542,-0.0773,0.0989,-0.0642,0.0645,-0.0557,0.0629,-0.0524,0.0608,-0.1491,0.1255,-0.1247,0.1247,-0.1148,0.0951,-0.05,0.0519,-0.0786,0.0526,-0.0804,0.0861,-0.1792,0.166,-0.1841,0.1838,-0.1641,0.1726,-0.0698,0.0857,-0.0353,0.0395,-0.0267,0.0274,-0.122,0.1202,-0.135,0.1245,-0.1135,0.093,-0.1139,0.1225,-0.0556,0.0577,-0.0225,0.0252,-0.0772,0.0762,-0.0918,0.1049,-0.0823,0.0822,-0.0703,0.0607,-0.0565,0.0594,-0.0592,0.0743,-0.0375,0.0314,-0.1037,0.1047,-0.1069,0.1268,-0.0843,0.0966,-0.0752,0.0596,-0.0552,0.0375,-0.0913,0.095,-0.0859,0.0869,-0.1,0.0812,-0.0868,0.0959,-0.0595,0.0704,-0.0423,0.0405,-0.0355,0.0265,-0.0379,0.0455,-0.0706,0.0556,-0.0725,0.0585,-0.0742,0.0719,-0.0478,0.0427,-0.0399,0.0412,-0.0617,0.0678,-0.0777,0.0739,-0.0674,0.0836,-0.0841,0.0784,-0.1019,0.11,-0.1333,0.1285,-0.1379,0.1167,-0.1497,0.1499,-0.1367,0.1347,-0.1235,0.1289,-0.1293,0.1189,-0.1435,0.1471,-0.126,0.143,-0.0968,0.0906,-0.1043,0.1161,-0.0908,0.0702,-0.0599,0.0535,-0.0429,0.0561,-0.0532,0.0626,-0.0541,0.0511,-0.0366,0.0331,-0.0693,0.0909,-0.0811,0.0643,-0.0449,0.0426,-0.0554,0.0459,-0.0651,0.0622,-0.056,0.0446,-0.0465,0.0471,-0.039,0.0412,-0.0451,0.0508,-0.0496,0.0445,-0.0378,0.035,-0.0297,0.0318,-0.0224,0.0249,-0.0261,0.0346,-0.0605,0.049,-0.0632,0.0548,-0.0517,0.0447,-0.0495,0.0475,-0.0522,0.0518,-0.0389,0.0472,-0.0448,0.0506,-0.0488,0.0512,-0.0515,0.045,-0.0555,0.0678,-0.0495,0.0479,-0.048,0.0384,-0.0465,0.0493,-0.0489,0.0422,-0.0416,0.0433,-0.0512,0.0423,-0.035,0.0461,-0.046,0.0443,-0.0456,0.0355,-0.0386,0.031,-0.0418,0.0396,-0.0324,0.0233,-0.0351,0.0384,-0.0286,0.0283,-0.0234,0.0233,-0.027,0.0242,-0.0205,0.0177,-0.0196,0.0199,-0.0217,0.0221,-0.0326,0.0265,-0.034,0.0297,-0.0422,0.038,-0.0307,0.0305,-0.0221,0.0234,-0.0306,0.028,-0.0269,0.0249,-0.0138,0.0176,-0.0116,0.0137,-0.0118,0.009,-0.0077,0.0082,-0.0086,0.0082,-0.0066,0.0063,-0.0076,0.0079,-0.0051,0.005,-0.0085,0.0095,-0.0055,0.005,-0.0057,0.005,-0.0039,0.0034,-0.0026,0.0024,-0.004,0.0048,-0.0028,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0016,0.0021,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0068,0.0058,-0.0308,0.0283,-0.0148,0.0139,-0.0341,0.036,-0.0313,0.0312,-0.0207,0.0233,-0.0337,0.0327,-0.0931,0.0965,-0.0615,0.0664,-0.0381,0.0395,-0.0638,0.0595,-0.0432,0.043,-0.034,0.0402,-0.1089,0.1133,-0.1352,0.1256,-0.0605,0.0658,-0.0551,0.0506,-0.0847,0.0943,-0.1118,0.1143,-0.1439,0.1358,-0.1002,0.1005,-0.1548,0.1443,-0.1814,0.1999,-0.173,0.1954,-0.052,0.0502,-0.0713,0.0703,-0.1047,0.0984,-0.063,0.0587,-0.0734,0.0668,-0.087,0.0886,-0.0832,0.0757,-0.0815,0.0861,-0.1113,0.0924,-0.1319,0.0986,-0.0922,0.0807,-0.0598,0.0602,-0.0558,0.0582,-0.0996,0.1152,-0.0733,0.0758,-0.0659,0.0666,-0.1375,0.1497,-0.1499,0.1605,-0.102,0.0889,-0.0754,0.0861,-0.0574,0.0649,-0.0443,0.0426,-0.1451,0.1411,-0.1724,0.1572,-0.1831,0.1828,-0.1906,0.1894,-0.2013,0.2017,-0.1856,0.1959,-0.1555,0.157,-0.1222,0.1286,-0.0812,0.0755,-0.0754,0.0671,-0.0269,0.0265,-0.0492,0.0488,-0.0914,0.093,-0.1164,0.0969,-0.0713,0.0648,-0.0766,0.0658,-0.0323,0.0389,-0.0664,0.0901,-0.1055,0.1037,-0.095,0.097,-0.0916,0.0714,-0.0418,0.0374,-0.022,0.0262,-0.0562,0.0616,-0.1049,0.109,-0.0775,0.0825,-0.0743,0.0812,-0.045,0.0392,-0.0372,0.043,-0.0602,0.0649,-0.0642,0.0805,-0.0835,0.0977,-0.0511,0.0529,-0.0392,0.05,-0.0475,0.0504,-0.0756,0.0837,-0.1107,0.1045,-0.1179,0.1163,-0.0506,0.0508,-0.0312,0.0348,-0.0754,0.0753,-0.0785,0.077,-0.0618,0.0777,-0.0427,0.0425,-0.0477,0.0476,-0.1059,0.1138,-0.1718,0.1689,-0.1892,0.1838,-0.1654,0.1775,-0.1069,0.1182,-0.1774,0.1797,-0.2097,0.2124,-0.168,0.1765,-0.1447,0.1571,-0.0784,0.0854,-0.0628,0.0606,-0.1096,0.1029,-0.075,0.0699,-0.034,0.0381,-0.0361,0.0398,-0.0381,0.044,-0.0295,0.0265,-0.0493,0.0564,-0.0418,0.0455,-0.074,0.0615,-0.0661,0.0521,-0.0481,0.0521,-0.0366,0.0284,-0.0477,0.0451,-0.0679,0.0663,-0.0606,0.062,-0.0665,0.0605,-0.054,0.0641,-0.0411,0.046,-0.0378,0.0375,-0.0332,0.0334,-0.0434,0.0459,-0.039,0.0422,-0.0334,0.0285,-0.0334,0.0463,-0.0345,0.0371,-0.0546,0.0369,-0.0309,0.0433,-0.0424,0.0376,-0.032,0.0266,-0.0287,0.0271,-0.0281,0.029,-0.0351,0.036,-0.033,0.0294,-0.0301,0.0346,-0.0328,0.0282,-0.0293,0.0295,-0.0286,0.0278,-0.0236,0.0264,-0.029,0.0335,-0.0227,0.0213,-0.0172,0.0157,-0.0231,0.0207,-0.0282,0.023,-0.0304,0.0361,-0.0237,0.0277,-0.0211,0.021,-0.0199,0.0217,-0.037,0.0332,-0.0261,0.0256,-0.0193,0.0171,-0.0175,0.0176,-0.0126,0.015,-0.0193,0.0163,-0.015,0.0134,-0.0169,0.0156,-0.0101,0.0096,-0.0149,0.0156,-0.0082,0.0082,-0.0081,0.0068,-0.0086,0.008,-0.0049,0.0033,-0.0025,0.0037,-0.0014,0.0018,-0.0017,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:16
یاقوت شمشیر - چرخش سریع در بتن می باشد.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم