مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر Schwing تکه قوی 1

شمشیر قوی schwing و برش 1.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهmedievalschingshing
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0015,0.0009,-0.0012,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0023,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0028,0.0022,-0.0027,0.0033,-0.0042,0.0037,-0.0039,0.0038,-0.0048,0.0039,-0.0047,0.0051,-0.0043,0.0068,-0.0078,0.0054,-0.0083,0.0089,-0.0091,0.013,-0.0092,0.0074,-0.0095,0.0103,-0.011,0.0098,-0.0132,0.0143,-0.0125,0.0149,-0.0169,0.016,-0.0192,0.0168,-0.0173,0.0179,-0.0118,0.0228,-0.0168,0.0167,-0.0231,0.0172,-0.0245,0.0211,-0.0249,0.0272,-0.0161,0.0191,-0.0237,0.038,-0.0277,0.0277,-0.0249,0.0311,-0.0238,0.0224,-0.0267,0.026,-0.0238,0.0258,-0.031,0.0299,-0.04,0.03,-0.0295,0.0358,-0.0318,0.0463,-0.0354,0.0387,-0.0485,0.0372,-0.0437,0.0425,-0.0401,0.0394,-0.0451,0.0429,-0.0517,0.0634,-0.0449,0.0478,-0.0581,0.0407,-0.0649,0.0568,-0.0611,0.0691,-0.0677,0.0485,-0.0511,0.0439,-0.0479,0.0588,-0.0601,0.0579,-0.0568,0.0456,-0.0634,0.057,-0.0459,0.0602,-0.0496,0.0567,-0.0421,0.0553,-0.0716,0.0786,-0.0645,0.0882,-0.0939,0.0934,-0.1079,0.1066,-0.1322,0.1243,-0.1041,0.1399,-0.1229,0.0853,-0.0939,0.1202,-0.1457,0.1178,-0.1214,0.1048,-0.167,0.1136,-0.0917,0.1456,-0.0884,0.1587,-0.1293,0.0948,-0.0981,0.0926,-0.1009,0.08,-0.0816,0.0945,-0.0754,0.1084,-0.1225,0.098,-0.1284,0.1212,-0.101,0.1071,-0.1143,0.0901,-0.1109,0.1405,-0.1382,0.104,-0.1366,0.1055,-0.077,0.1248,-0.1265,0.1314,-0.1512,0.1399,-0.1152,0.1104,-0.1187,0.0967,-0.0973,0.0611,-0.0907,0.1017,-0.0889,0.1049,-0.1357,0.0919,-0.0994,0.0591,-0.105,0.1044,-0.1351,0.0718,-0.1556,0.0933,-0.1252,0.096,-0.1026,0.1017,-0.0694,0.043,-0.0736,0.0547,-0.0628,0.0605,-0.083,0.0717,-0.0664,0.0454,-0.0656,0.0816,-0.0925,0.0686,-0.0876,0.0726,-0.0569,0.0787,-0.0565,0.0583,-0.0351,0.0596,-0.0348,0.0807,-0.0309,0.0438,-0.0411,0.058,-0.0467,0.0658,-0.0392,0.0843,-0.0585,0.0785,-0.0601,0.0559,-0.0404,0.0572,-0.0242,0.0411,-0.0352,0.0355,-0.0386,0.0412,-0.0248,0.0494,-0.0359,0.0408,-0.0517,0.0491,-0.044,0.0509,-0.0414,0.0467,-0.0314,0.0416,-0.0297,0.0274,-0.0284,0.0319,-0.0204,0.0293,-0.0283,0.031,-0.0377,0.0306,-0.047,0.0416,-0.051,0.0438,-0.0468,0.0281,-0.036,0.0269,-0.0403,0.0302,-0.0352,0.0161,-0.0297,0.0185,-0.0199,0.0196,-0.0252,0.0134,-0.0338,0.0173,-0.0291,0.0275,-0.035,0.0339,-0.0324,0.0237,-0.032,0.0203,-0.0268,0.0229,-0.0238,0.0197,-0.0181,0.0144,-0.019,0.0208,-0.0233,0.0204,-0.0252,0.0257,-0.0348,0.0313,-0.0268,0.0289,-0.0175,0.0166,-0.0161,0.0165,-0.0107,0.0153,-0.0125,0.0138,-0.013,0.011,-0.0167,0.0115,-0.0138,0.0168,-0.0158,0.0202,-0.02,0.02,-0.0192,0.0165,-0.0183,0.0183,-0.0125,0.0174,-0.0115,0.0108,-0.011,0.0073,-0.0131,0.0117,-0.0187,0.0241,-0.0201,0.0166,-0.0161,0.0167,-0.0125,0.0132,-0.0121,0.0068,-0.0114,0.0111,-0.0077,0.0116,-0.0104,0.0058,-0.0103,0.0052,-0.0091,0.0098,-0.0172,0.0146,-0.0165,0.0077,-0.013,0.0101,-0.0105,0.011,-0.0137,0.0109,-0.0133,0.0042,-0.0142,0.0006,-0.0075,0.0071,-0.0193,-0.0008,-0.0184,0.002,-0.0169,0.0034,-0.0158,0.0059,-0.0154,0.0002,-0.0156,0.0005,-0.013,-0.0001,-0.012,-0.0032,-0.013,-0.0001,-0.0075,0.006,-0.0154,0.0021,-0.0166,0.0006,-0.0095,0.0059,-0.0077,0.0088,-0.0082,0.0049,-0.0096,0.0054,-0.0075,0.0062,-0.0041,0.0048,-0.0045,0.0077,-0.0058,0.0069,-0.0044,0.0076,-0.0013,0.0087,-0.0011,0.007,-0.0023,0.009,0.0008,0.0102,-0.002,0.009,-0.0005,0.008,0.0037,0.0102,-0.0009,0.0107,0.0004,0.0085,0.0005,0.011,0.002,0.0103,0,0.0112,-0.0005,0.0084,0.0007,0.0078,-0.0002,0.0073,-0.0003,0.0068,0,0.0072,-0.001,0.007,-0.0011,0.0071,-0.0011,0.0047,-0.0011,0.0062,-0.0009,0.0066,-0.0028,0.0056,-0.0038,0.0023,-0.0018,0.0032,0.0003,0.0037,-0.0027,0.0027,-0.004,0.0009,-0.0026,0.0036,-0.0026,0.0036,-0.0036,0.0042,-0.0035,0.004,-0.0032,0.0014,-0.0012,0.0025,-0.0002,0.004,-0.0028,0.0033,-0.0023,0.003,-0.0015,0.0028,-0.0015,0.0029,-0.0028,0.002,-0.0021,0.004,-0.0016,0.0029,-0.0017,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0001,0.0017,-0.0007,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0015,0.0028,-0.0011,0.0041,-0.0014,0.0045,-0.0017,0.0028,-0.0017,0.0012,0.0002,0.002,0.0002,0.0029,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0016,-0.0011,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0016,0.0005,-0.0016,0.0001,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0014,-0.002,0,-0.002,0.0012,-0.0007,0.0025,-0.0013,0.0021,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0006,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0001,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0015,-0.0005,0.0014,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0003,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.001,-0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0003,0.0001,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
شمشیر قوی schwing و برش 1.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم