مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر Schwing تکه قوی 4

شمشیر قوی schwing و برش 4.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهmedievalschingshing
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0013,0.0004,-0.001,0.0011,-0.0021,0.0022,-0.0045,0.0038,-0.0041,0.0032,-0.0046,0.0044,-0.0074,0.0072,-0.0074,0.0075,-0.009,0.0093,-0.0088,0.0085,-0.0129,0.0117,-0.0159,0.0131,-0.0267,0.0171,-0.0208,0.0257,-0.0262,0.0264,-0.0478,0.0499,-0.0544,0.0685,-0.0604,0.0476,-0.0787,0.0658,-0.0925,0.1216,-0.1416,0.1298,-0.1419,0.1147,-0.123,0.1428,-0.1299,0.1145,-0.1448,0.1435,-0.1395,0.1298,-0.1382,0.1864,-0.1052,0.1446,-0.1371,0.1289,-0.1462,0.1106,-0.1336,0.1274,-0.1405,0.1897,-0.1199,0.1213,-0.1729,0.1285,-0.1465,0.1067,-0.1224,0.1612,-0.1597,0.164,-0.1484,0.1241,-0.1328,0.1676,-0.1505,0.1438,-0.142,0.194,-0.1725,0.1669,-0.1708,0.1076,-0.1581,0.1109,-0.1406,0.1674,-0.1476,0.1453,-0.1922,0.1545,-0.1172,0.1745,-0.1542,0.1408,-0.1665,0.1953,-0.1242,0.1481,-0.1397,0.1536,-0.1306,0.1879,-0.1387,0.1656,-0.1483,0.1888,-0.1085,0.1553,-0.1704,0.1311,-0.1402,0.1672,-0.1475,0.1439,-0.086,0.1425,-0.0927,0.111,-0.1095,0.1105,-0.0875,0.1051,-0.099,0.0943,-0.12,0.1198,-0.1225,0.1197,-0.105,0.0827,-0.147,0.0935,-0.0862,0.1071,-0.0827,0.087,-0.0765,0.07,-0.0534,0.0728,-0.0732,0.0636,-0.062,0.0567,-0.066,0.0647,-0.0538,0.0504,-0.0674,0.0421,-0.0547,0.0566,-0.0536,0.0592,-0.0601,0.05,-0.0352,0.0381,-0.04,0.0399,-0.0646,0.0452,-0.0499,0.0563,-0.0537,0.0508,-0.0427,0.0384,-0.0499,0.051,-0.0615,0.062,-0.0441,0.0443,-0.0449,0.0346,-0.0547,0.038,-0.0591,0.0583,-0.0468,0.0442,-0.0413,0.0397,-0.0483,0.0317,-0.0421,0.0427,-0.0481,0.0518,-0.0493,0.0397,-0.0377,0.039,-0.0399,0.0362,-0.039,0.0447,-0.0379,0.0438,-0.0361,0.0468,-0.0417,0.0307,-0.0408,0.0392,-0.0355,0.0326,-0.0344,0.0423,-0.0359,0.0393,-0.0277,0.0349,-0.0343,0.0294,-0.0272,0.0348,-0.0305,0.0259,-0.0262,0.0207,-0.0205,0.0236,-0.023,0.0215,-0.0208,0.0219,-0.0212,0.0208,-0.0223,0.0193,-0.0213,0.0179,-0.0234,0.0163,-0.0244,0.0195,-0.0268,0.013,-0.0203,0.0108,-0.0253,0.0101,-0.0201,0.0161,-0.0183,0.0152,-0.0215,0.0121,-0.0164,0.0097,-0.017,0.013,-0.0146,0.0178,-0.0129,0.0175,-0.0085,0.0159,-0.0086,0.0159,-0.0075,0.0184,-0.0099,0.0191,-0.0096,0.0185,-0.0047,0.0168,-0.0078,0.0168,-0.0092,0.0173,-0.0164,0.0225,-0.0211,0.0221,-0.016,0.0199,-0.0147,0.0135,-0.0123,0.016,-0.0115,0.0138,-0.0099,0.0101,-0.0083,0.0078,-0.0076,0.0083,-0.0095,0.0099,-0.0101,0.0084,-0.0082,0.0104,-0.01,0.0099,-0.0107,0.0088,-0.0072,0.0077,-0.007,0.0079,-0.0068,0.0066,-0.0063,0.0071,-0.0049,0.0061,-0.0056,0.0052,-0.0043,0.0058,-0.0037,0.0051,-0.0046,0.005,-0.0043,0.0051,-0.004,0.0053,-0.0049,0.0045,-0.0041,0.004,-0.0045,0.0038,-0.0042,0.0039,-0.0032,0.0029,-0.0029,0.0026,-0.0027,0.0026,-0.0021,0.0021,-0.0024,0.002,-0.0027,0.0023,-0.0024,0.0021,-0.0028,0.0022,-0.0021,0.0024,-0.0023,0.0023,-0.002,0.002,-0.0019,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
شمشیر قوی schwing و برش 4.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم