مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر Schwing تکه قوی 6

شمشیر قوی schwing و برش 6.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهmedievalschingshing
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0018,-0.002,0.0023,-0.0019,0.0022,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0018,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0019,-0.0021,0.0018,-0.002,0.0012,-0.0022,0.0015,-0.0023,0.0025,-0.0023,0.002,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.0026,-0.0025,0.0013,-0.0043,0.0028,-0.0024,0.0026,-0.0033,0.004,-0.0046,0.0038,-0.0044,0.006,-0.0041,0.0046,-0.0047,0.0063,-0.0041,0.0031,-0.0048,0.0043,-0.0044,0.0041,-0.005,0.0051,-0.0052,0.0066,-0.0038,0.006,-0.0048,0.0053,-0.0055,0.006,-0.01,0.0088,-0.0094,0.0099,-0.0072,0.0137,-0.0137,0.0119,-0.0221,0.0226,-0.0169,0.0275,-0.0274,0.023,-0.0368,0.0264,-0.0149,0.0268,-0.0213,0.0343,-0.0357,0.0376,-0.0254,0.0199,-0.0187,0.0246,-0.0171,0.027,-0.0221,0.0347,-0.0496,0.0303,-0.049,0.0274,-0.0296,0.0316,-0.0409,0.0818,-0.0564,0.0394,-0.0389,0.052,-0.0481,0.054,-0.0728,0.0532,-0.0718,0.0703,-0.0765,0.0385,-0.0541,0.0549,-0.0515,0.0687,-0.0565,0.0702,-0.0395,0.0624,-0.0559,0.0617,-0.0765,0.0488,-0.0544,0.0852,-0.0528,0.0518,-0.0462,0.0655,-0.0495,0.0717,-0.0612,0.101,-0.0655,0.0389,-0.0538,0.0647,-0.0782,0.0585,-0.0717,0.0871,-0.1033,0.0717,-0.0788,0.0803,-0.0465,0.0542,-0.054,0.0473,-0.0585,0.0496,-0.0566,0.0778,-0.059,0.0847,-0.0761,0.0589,-0.0553,0.0491,-0.0902,0.0833,-0.0496,0.064,-0.0658,0.0824,-0.0869,0.0778,-0.085,0.0611,-0.0637,0.041,-0.0646,0.082,-0.1023,0.0423,-0.0547,0.064,-0.1014,0.0606,-0.0705,0.0809,-0.0724,0.084,-0.0971,0.0699,-0.0623,0.0926,-0.057,0.0903,-0.0645,0.0833,-0.0837,0.0863,-0.0797,0.0771,-0.0638,0.0671,-0.0742,0.0766,-0.0667,0.0809,-0.075,0.0755,-0.0869,0.0672,-0.0734,0.095,-0.0557,0.099,-0.0901,0.0657,-0.049,0.0753,-0.1151,0.0593,-0.0786,0.0821,-0.0869,0.0787,-0.0856,0.0736,-0.0762,0.0685,-0.0763,0.0902,-0.0585,0.0698,-0.0505,0.0501,-0.0528,0.0526,-0.0366,0.0391,-0.0736,0.0957,-0.0872,0.0448,-0.0741,0.0585,-0.0729,0.0613,-0.057,0.0565,-0.0748,0.0858,-0.0602,0.0928,-0.0856,0.0816,-0.0535,0.0552,-0.0597,0.0533,-0.0785,0.0784,-0.0701,0.0505,-0.1046,0.0505,-0.0733,0.0739,-0.0622,0.0528,-0.0834,0.0781,-0.1236,0.0716,-0.1498,0.0735,-0.0996,0.0953,-0.0974,0.1091,-0.0932,0.0721,-0.0857,0.1306,-0.1241,0.0675,-0.0785,0.1166,-0.1059,0.1346,-0.1067,0.1512,-0.1343,0.1359,-0.1097,0.0967,-0.1044,0.121,-0.1291,0.101,-0.1281,0.1001,-0.1006,0.1613,-0.1503,0.1083,-0.094,0.084,-0.1183,0.1304,-0.1075,0.1112,-0.1031,0.0791,-0.0909,0.0866,-0.093,0.1172,-0.1405,0.1213,-0.1457,0.0739,-0.1041,0.0849,-0.0812,0.1391,-0.0749,0.0856,-0.0889,0.1157,-0.0846,0.1276,-0.1141,0.1286,-0.1411,0.1136,-0.1169,0.1026,-0.1175,0.0951,-0.1501,0.1043,-0.1204,0.1149,-0.1381,0.1406,-0.1711,0.1274,-0.1173,0.1021,-0.1334,0.1456,-0.1109,0.1217,-0.095,0.1023,-0.1391,0.154,-0.1841,0.1512,-0.1303,0.1209,-0.1452,0.1241,-0.1085,0.116,-0.1013,0.097,-0.1212,0.1213,-0.1686,0.1601,-0.0969,0.0879,-0.1179,0.1432,-0.0879,0.082,-0.0718,0.0807,-0.0914,0.0967,-0.1111,0.1093,-0.0955,0.1487,-0.1753,0.1319,-0.1611,0.1847,-0.1216,0.1792,-0.0857,0.0798,-0.0924,0.0818,-0.1432,0.0943,-0.1109,0.0773,-0.0978,0.0869,-0.1208,0.1062,-0.1094,0.0912,-0.0804,0.0815,-0.075,0.0834,-0.0834,0.0816,-0.0641,0.0829,-0.0701,0.0644,-0.0742,0.0922,-0.0646,0.086,-0.077,0.0601,-0.0731,0.1052,-0.0755,0.0998,-0.0522,0.0867,-0.0608,0.0639,-0.0746,0.0852,-0.0668,0.0605,-0.0719,0.0734,-0.0773,0.0498,-0.0765,0.0442,-0.0464,0.05,-0.0469,0.0589,-0.055,0.0576,-0.0839,0.0509,-0.0565,0.0603,-0.0446,0.0398,-0.0432,0.0484,-0.0417,0.0395,-0.0542,0.0642,-0.0404,0.0311,-0.0679,0.0456,-0.0507,0.0449,-0.0334,0.0414,-0.0412,0.0595,-0.0503,0.0535,-0.0454,0.0354,-0.0514,0.0405,-0.0425,0.0339,-0.0289,0.0313,-0.0281,0.0287,-0.0316,0.0369,-0.0332,0.0371,-0.0478,0.0363,-0.0319,0.0342,-0.0294,0.029,-0.0415,0.0335,-0.0354,0.0456,-0.0359,0.0351,-0.0404,0.0383,-0.0197,0.0268,-0.0319,0.0313,-0.0242,0.046,-0.033,0.0404,-0.0249,0.0342,-0.0292,0.032,-0.0281,0.0268,-0.0204,0.0304,-0.0294,0.0253,-0.0344,0.0261,-0.0338,0.0231,-0.0247,0.0357,-0.0331,0.0285,-0.0324,0.0214,-0.0209,0.0198,-0.0191,0.0194,-0.0245,0.0209,-0.0225,0.0179,-0.0192,0.0209,-0.0177,0.0173,-0.0156,0.0281,-0.0245,0.022,-0.0135,0.0174,-0.0146,0.0191,-0.0166,0.0255,-0.0245,0.0189,-0.0184,0.0196,-0.021,0.021,-0.0159,0.015,-0.021,0.021,-0.0238,0.0166,-0.0153,0.0193,-0.0228,0.0161,-0.0201,0.017,-0.0176,0.0121,-0.0152,0.0136,-0.0172,0.0131,-0.0184,0.0197,-0.0112,0.0156,-0.0168,0.0158,-0.0128,0.0159,-0.0101,0.0148,-0.012,0.0148,-0.0099,0.0129,-0.0124,0.0177,-0.0118,0.0181,-0.0145,0.0108,-0.0121,0.012,-0.0157,0.0141,-0.0116,0.0146,-0.0124,0.016,-0.0139,0.0131,-0.0155,0.0097,-0.0147,0.0098,-0.0147,0.0115,-0.0155,0.0122,-0.0109,0.0068,-0.0107,0.0105,-0.01,0.0089,-0.0102,0.0076,-0.0102,0.0078,-0.0097,0.0126,-0.011,0.0129,-0.0094,0.0098,-0.0102,0.0085,-0.0068,0.01,-0.0094,0.011,-0.0089,0.0111,-0.0143,0.0132,-0.0107,0.0142,-0.0105,0.0084,-0.0084,0.0134,-0.0111,0.0113,-0.0095,0.0113,-0.0114,0.0123,-0.0105,0.0093,-0.0135,0.0113,-0.0109,0.0105,-0.0108,0.0102,-0.0108,0.009,-0.0066,0.0072,-0.0105,0.0095,-0.0074,0.0094,-0.0086,0.008,-0.0078,0.0056,-0.0066,0.0077,-0.0074,0.0115,-0.006,0.0084,-0.007,0.0086,-0.0097,0.0083,-0.0105,0.0098,-0.0107,0.0093,-0.0071,0.0081,-0.0084,0.0117,-0.0091,0.009,-0.006,0.0066,-0.0078,0.0082,-0.0091,0.0092,-0.0076,0.0073,-0.0048,0.008,-0.0098,0.0086,-0.0095,0.0071,-0.0058,0.0045,-0.0071,0.0053,-0.0051,0.0064,-0.0071,0.0068,-0.006,0.006,-0.005,0.0049,-0.0051,0.0043,-0.0074,0.0059,-0.0045,0.0057,-0.0054,0.0076,-0.006,0.0077,-0.0043,0.0041,-0.0065,0.0069,-0.0063,0.0057,-0.0067,0.0055,-0.0053,0.006,-0.0068,0.0058,-0.005,0.005,-0.0051,0.006,-0.0065,0.0072,-0.0059,0.0057,-0.006,0.005,-0.0048,0.0061,-0.006,0.0049,-0.0045,0.0044,-0.004,0.0036,-0.0043,0.0035,-0.0042,0.0038,-0.0032,0.0042,-0.0044,0.0045,-0.0049,0.0043,-0.005,0.0034,-0.0039,0.0048,-0.0039,0.0051,-0.0048,0.005,-0.0037,0.005,-0.0054,0.0051,-0.0052,0.0049,-0.0041,0.0045,-0.0036,0.0041,-0.0043,0.0034,-0.0047,0.004,-0.0052,0.0034,-0.0027,0.0037,-0.0044,0.0037,-0.0028,0.0038,-0.004,0.0027,-0.0034,0.0033,-0.0021,0.0028,-0.0027,0.0029,-0.0032,0.0022,-0.0032,0.0032,-0.0025,0.0041,-0.0029,0.0039,-0.0032,0.003,-0.0031,0.0024,-0.0038,0.003,-0.002,0.0035,-0.0032,0.0037,-0.0036,0.0033,-0.0026,0.0025,-0.0031,0.0031,-0.0027,0.0028,-0.0025,0.0021,-0.0025,0.003,-0.0027,0.0026,-0.0022,0.0021,-0.0022,0.0023,-0.0027,0.002,-0.0021,0.0023,-0.0017,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0021,0.002,-0.0014,0.002,-0.0019,0.0023,-0.0016,0.0024,-0.0023,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.002,-0.0017,0.0014,-0.0016,0.002,-0.0018,0.0024,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0017,0.0011,-0.0011,0.001,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
شمشیر قوی schwing و برش 6.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم