مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر Schwing تکه قوی 7

شمشیر قوی schwing و برش 7.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهmedievalschingshing
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0017,0.0034,-0.0025,0.0021,-0.0017,0.003,-0.0022,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0027,-0.0026,0.0013,-0.0011,0.0025,-0.002,0.0015,-0.0014,0.0021,-0.0012,0.002,-0.0016,0.0023,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0017,-0.0013,0.0018,-0.0026,0.0015,-0.002,0.0027,-0.0027,0.0029,-0.0047,0.0058,-0.0041,0.0071,-0.0048,0.0059,-0.0051,0.0093,-0.0147,0.0137,-0.0099,0.0144,-0.015,0.0133,-0.0159,0.0284,-0.0238,0.0249,-0.0205,0.0268,-0.0209,0.0276,-0.029,0.0542,-0.0335,0.0347,-0.0465,0.036,-0.0438,0.0406,-0.0525,0.0685,-0.0501,0.0549,-0.0519,0.052,-0.0591,0.0455,-0.0554,0.0535,-0.0706,0.0571,-0.0765,0.0841,-0.0625,0.0773,-0.0895,0.1223,-0.1384,0.1067,-0.0887,0.0793,-0.1636,0.146,-0.2229,0.2179,-0.2164,0.1896,-0.165,0.139,-0.1904,0.1317,-0.1482,0.1525,-0.1534,0.152,-0.1636,0.1499,-0.211,0.1728,-0.1395,0.2056,-0.1937,0.2044,-0.2394,0.2686,-0.2513,0.1998,-0.1999,0.3914,-0.2152,0.1654,-0.242,0.2406,-0.1675,0.2202,-0.3102,0.2255,-0.2893,0.1906,-0.2755,0.2671,-0.2563,0.2757,-0.2835,0.2685,-0.2804,0.2963,-0.2109,0.1701,-0.2295,0.1865,-0.3105,0.225,-0.2428,0.2285,-0.2304,0.2624,-0.2276,0.2244,-0.2267,0.2087,-0.1476,0.1437,-0.2238,0.2285,-0.2023,0.241,-0.1754,0.2511,-0.2464,0.1948,-0.191,0.1766,-0.1967,0.2021,-0.2309,0.2425,-0.1797,0.1918,-0.1486,0.1203,-0.1391,0.1249,-0.1339,0.1209,-0.1522,0.1874,-0.153,0.1553,-0.2732,0.2918,-0.2416,0.2332,-0.257,0.2442,-0.2358,0.304,-0.1734,0.2275,-0.1581,0.1794,-0.2067,0.2088,-0.19,0.2226,-0.1546,0.2091,-0.2348,0.198,-0.1447,0.1736,-0.1327,0.1377,-0.1329,0.1521,-0.0901,0.1165,-0.0876,0.0924,-0.0737,0.0945,-0.092,0.0916,-0.1394,0.135,-0.1924,0.1643,-0.1118,0.0784,-0.0714,0.0671,-0.1039,0.1635,-0.1371,0.1036,-0.1177,0.1011,-0.0834,0.067,-0.0629,0.1074,-0.1145,0.1001,-0.1428,0.1774,-0.2106,0.1821,-0.1521,0.1851,-0.2221,0.2119,-0.1949,0.2475,-0.1827,0.2677,-0.1215,0.1664,-0.1609,0.1266,-0.1646,0.1488,-0.1475,0.1487,-0.1209,0.1225,-0.1185,0.1344,-0.1262,0.124,-0.106,0.1302,-0.1045,0.0783,-0.0749,0.0918,-0.0745,0.0718,-0.0704,0.0632,-0.0842,0.0444,-0.0808,0.0817,-0.0661,0.0581,-0.0443,0.0648,-0.0731,0.051,-0.0534,0.0529,-0.0617,0.0504,-0.051,0.0708,-0.074,0.0432,-0.0928,0.0608,-0.0459,0.0786,-0.0396,0.0593,-0.0474,0.0332,-0.0592,0.05,-0.0524,0.0495,-0.0658,0.0378,-0.0551,0.0413,-0.0442,0.0371,-0.034,0.0379,-0.0394,0.0343,-0.0432,0.0269,-0.0432,0.0258,-0.0342,0.0184,-0.0375,0.0248,-0.0212,0.0325,-0.027,0.0297,-0.0334,0.0251,-0.0251,0.0215,-0.0267,0.0213,-0.0262,0.0266,-0.0252,0.0213,-0.0243,0.0284,-0.0199,0.0238,-0.0217,0.024,-0.0318,0.0273,-0.0177,0.0252,-0.0247,0.0261,-0.0235,0.0236,-0.0152,0.0264,-0.0159,0.0297,-0.021,0.0241,-0.0178,0.0266,-0.0183,0.0307,-0.0187,0.0225,-0.0223,0.026,-0.0206,0.0225,-0.0203,0.0278,-0.0163,0.028,-0.0235,0.0213,-0.0202,0.0258,-0.0217,0.0283,-0.0164,0.0252,-0.0192,0.0206,-0.0191,0.0299,-0.0208,0.0247,-0.0172,0.0192,-0.023,0.0266,-0.0182,0.02,-0.0157,0.024,-0.02,0.0246,-0.0219,0.0253,-0.018,0.0194,-0.0207,0.0237,-0.0206,0.0172,-0.0195,0.0192,-0.0197,0.0204,-0.017,0.0201,-0.0212,0.0166,-0.0207,0.016,-0.0184,0.0191,-0.0223,0.0161,-0.0182,0.0187,-0.0179,0.0175,-0.021,0.016,-0.0219,0.0185,-0.0186,0.0187,-0.0193,0.0178,-0.0205,0.02,-0.0224,0.0177,-0.0213,0.0158,-0.0244,0.0186,-0.0191,0.0192,-0.018,0.0168,-0.0222,0.0155,-0.02,0.0167,-0.0189,0.0183,-0.0222,0.0209,-0.0196,0.0138,-0.0158,0.0148,-0.0182,0.0146,-0.0167,0.0148,-0.0167,0.012,-0.0155,0.013,-0.0146,0.0153,-0.0137,0.0132,-0.0156,0.0156,-0.0137,0.0151,-0.0125,0.0111,-0.015,0.0127,-0.0125,0.0128,-0.011,0.0117,-0.011,0.014,-0.0128,0.0114,-0.0103,0.0106,-0.0101,0.0106,-0.0102,0.0123,-0.0104,0.0122,-0.0094,0.0103,-0.0096,0.0105,-0.0102,0.0087,-0.0101,0.0098,-0.0073,0.0098,-0.0083,0.0111,-0.0087,0.0081,-0.0081,0.0091,-0.0063,0.0087,-0.0075,0.0079,-0.0058,0.0078,-0.0054,0.0094,-0.0063,0.006,-0.0067,0.0064,-0.0059,0.007,-0.0069,0.0052,-0.0065,0.0046,-0.0056,0.0055,-0.0059,0.0051,-0.0066,0.0054,-0.0062,0.0045,-0.0063,0.0042,-0.006,0.0034,-0.0054,0.0037,-0.0043,0.0041,-0.005,0.0038,-0.006,0.0033,-0.0053,0.0032,-0.0046,0.003,-0.0058,0.0027,-0.005,0.0022,-0.0042,0.0033,-0.0047,0.0037,-0.0052,0.0018,-0.0048,0.0027,-0.0037,0.0029,-0.0038,0.0022,-0.0042,0.0021,-0.0039,0.0029,-0.0039,0.002,-0.004,0.0024,-0.0036,0.0028,-0.0046,0.002,-0.0031,0.0025,-0.0029,0.0041,-0.0028,0.0037,-0.004,0.0023,-0.0043,0.0032,-0.0034,0.0038,-0.0033,0.0035,-0.0035,0.0037,-0.0032,0.0034,-0.0035,0.0039,-0.0032,0.0034,-0.0027,0.0035,-0.0036,0.0039,-0.0028,0.0046,-0.0033,0.0037,-0.003,0.0038,-0.0031,0.0034,-0.0038,0.0039,-0.0033,0.0049,-0.0025,0.005,-0.0042,0.0043,-0.0028,0.0034,-0.0035,0.0039,-0.0031,0.005,-0.0025,0.0048,-0.0039,0.0038,-0.0033,0.0037,-0.0037,0.0043,-0.0033,0.0049,-0.0034,0.0028,-0.0037,0.0039,-0.0033,0.0044,-0.0034,0.0044,-0.0036,0.0046,-0.0039,0.0038,-0.0033,0.0045,-0.0034,0.0037,-0.0021,0.0043,-0.0044,0.0034,-0.0032,0.0036,-0.003,0.0041,-0.0027,0.0045,-0.0033,0.0036,-0.0045,0.0031,-0.0027,0.004,-0.0025,0.0036,-0.0033,0.0042,-0.0041,0.0033,-0.0036,0.0035,-0.0028,0.0045,-0.0027,0.0034,-0.0037,0.0035,-0.0035,0.0032,-0.0036,0.0038,-0.0029,0.0039,-0.0034,0.0035,-0.0038,0.0025,-0.0034,0.0029,-0.003,0.0036,-0.003,0.0034,-0.0037,0.0025,-0.0035,0.003,-0.0026,0.0035,-0.0029,0.0034,-0.0033,0.0029,-0.0036,0.0024,-0.0026,0.0032,-0.0023,0.0036,-0.0033,0.0027,-0.0032,0.0025,-0.003,0.003,-0.0023,0.0031,-0.0029,0.0029,-0.0031,0.0021,-0.0026,0.0027,-0.0019,0.0031,-0.0024,0.003,-0.0029,0.0019,-0.0027,0.0022,-0.0019,0.0029,-0.0023,0.0027,-0.0025,0.0019,-0.0025,0.0023,-0.0018,0.0027,-0.002,0.0027,-0.0025,0.002,-0.0024,0.0023,-0.0018,0.0029,-0.0022,0.0024,-0.0022,0.0021,-0.0025,0.002,-0.0019,0.0025,-0.0015,0.0025,-0.0023,0.0018,-0.0022,0.0015,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0021,-0.0018,0.0021,-0.002,0.0014,-0.002,0.0018,-0.0014,0.0021,-0.002,0.0018,-0.0021,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0021,0.0013,-0.0018,0.0012,-0.0014,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0018,0.0014,-0.0013,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.001,0.001,-0.001,0.0008,-0.001,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
شمشیر قوی schwing و برش 7.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم