مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر Schwing تکه S ...

شمشیر قوی schwing و برش بالا 2.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اسلحهچاقوشمشیرتیغهmedievalschingshing
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0012,-0.0027,0.0027,-0.0029,0.0037,-0.003,0.0023,-0.0023,0.0026,-0.0029,0.0021,-0.0031,0.0055,-0.0031,0.0035,-0.0036,0.0032,-0.0081,0.0074,-0.0046,0.004,-0.0056,0.0052,-0.0057,0.0058,-0.0074,0.0075,-0.0118,0.0078,-0.0069,0.0062,-0.0126,0.013,-0.0154,0.0142,-0.012,0.0109,-0.0183,0.0137,-0.0174,0.0149,-0.0244,0.0178,-0.0223,0.021,-0.0188,0.0239,-0.0241,0.018,-0.0253,0.0249,-0.0238,0.0179,-0.0347,0.0423,-0.0247,0.0351,-0.0578,0.0373,-0.054,0.0533,-0.0475,0.0311,-0.0329,0.0389,-0.0346,0.0432,-0.0401,0.0368,-0.0405,0.0392,-0.0501,0.0324,-0.0295,0.0359,-0.0514,0.0454,-0.0512,0.0472,-0.0466,0.0433,-0.0411,0.0422,-0.0387,0.0465,-0.0419,0.0496,-0.0464,0.0564,-0.0498,0.0612,-0.0307,0.0488,-0.0651,0.0538,-0.0633,0.0771,-0.0723,0.0519,-0.0719,0.0766,-0.0552,0.0724,-0.1056,0.0853,-0.0854,0.0954,-0.0808,0.0936,-0.1188,0.076,-0.113,0.0807,-0.1086,0.0826,-0.101,0.0928,-0.1232,0.106,-0.1135,0.0906,-0.1141,0.0896,-0.1017,0.1322,-0.1065,0.1158,-0.1135,0.0994,-0.1097,0.1385,-0.167,0.208,-0.1565,0.1167,-0.1403,0.1487,-0.1478,0.1529,-0.1537,0.0802,-0.1768,0.1567,-0.189,0.1543,-0.1359,0.1804,-0.1465,0.1602,-0.2117,0.1249,-0.1018,0.1368,-0.1168,0.0891,-0.0983,0.1194,-0.1422,0.1179,-0.119,0.1051,-0.107,0.1097,-0.0869,0.1515,-0.0942,0.106,-0.0975,0.1136,-0.0953,0.1063,-0.0882,0.1391,-0.1105,0.1113,-0.0998,0.0919,-0.0954,0.0953,-0.1088,0.0987,-0.1037,0.0802,-0.0816,0.1145,-0.1078,0.1027,-0.0845,0.1346,-0.0882,0.0865,-0.1149,0.0944,-0.0779,0.1068,-0.1007,0.1041,-0.0709,0.0646,-0.1194,0.0735,-0.0687,0.0746,-0.0891,0.0645,-0.0862,0.0791,-0.0897,0.0826,-0.1135,0.0703,-0.0623,0.0677,-0.081,0.0576,-0.0686,0.0833,-0.0598,0.0622,-0.079,0.0657,-0.0725,0.0655,-0.0705,0.0891,-0.0532,0.0711,-0.0919,0.0678,-0.0745,0.0803,-0.1128,0.075,-0.0721,0.1039,-0.0902,0.1193,-0.0768,0.0748,-0.0766,0.0912,-0.0895,0.0692,-0.0728,0.1067,-0.0739,0.0759,-0.0703,0.0572,-0.0691,0.0879,-0.0604,0.0592,-0.0562,0.0637,-0.0665,0.0875,-0.0652,0.0769,-0.0647,0.068,-0.0645,0.0644,-0.0609,0.0858,-0.0624,0.0827,-0.0721,0.0733,-0.0891,0.0794,-0.0737,0.077,-0.0864,0.0795,-0.0793,0.0858,-0.0733,0.0739,-0.0784,0.0861,-0.0646,0.0765,-0.0634,0.0716,-0.0734,0.0661,-0.0644,0.0627,-0.0615,0.0684,-0.0602,0.0606,-0.05,0.0567,-0.0517,0.0643,-0.0531,0.0663,-0.0671,0.059,-0.0585,0.0617,-0.061,0.071,-0.0634,0.0695,-0.0747,0.0585,-0.066,0.0684,-0.0547,0.0643,-0.0586,0.0698,-0.0604,0.0502,-0.0542,0.0502,-0.054,0.0498,-0.0533,0.0528,-0.0482,0.0509,-0.0484,0.0443,-0.0462,0.0483,-0.0425,0.0358,-0.0383,0.0407,-0.0549,0.0428,-0.0356,0.0388,-0.0424,0.0349,-0.0385,0.0321,-0.0317,0.0226,-0.033,0.028,-0.0313,0.0339,-0.0291,0.0276,-0.0196,0.0175,-0.0211,0.0243,-0.0192,0.0191,-0.0289,0.0168,-0.0228,0.0183,-0.0246,0.0205,-0.0254,0.027,-0.028,0.0136,-0.016,0.0247,-0.0229,0.0164,-0.0191,0.0181,-0.0177,0.022,-0.0208,0.018,-0.0229,0.0123,-0.0205,0.0155,-0.0219,0.0228,-0.0213,0.0224,-0.0252,0.0167,-0.0256,0.0142,-0.024,0.0185,-0.0224,0.0189,-0.0199,0.0222,-0.0233,0.0169,-0.0223,0.02,-0.0233,0.0204,-0.0213,0.025,-0.0242,0.0168,-0.0183,0.0234,-0.0209,0.0167,-0.0197,0.0208,-0.0223,0.017,-0.0208,0.0204,-0.0203,0.016,-0.0199,0.0208,-0.0183,0.0169,-0.0191,0.017,-0.0211,0.0183,-0.0171,0.017,-0.019,0.0227,-0.017,0.0158,-0.0162,0.0146,-0.0159,0.0143,-0.0126,0.0147,-0.0131,0.0137,-0.0108,0.013,-0.0137,0.0119,-0.0093,0.0147,-0.0097,0.0122,-0.01,0.0127,-0.0075,0.01,-0.0105,0.0096,-0.0072,0.0108,-0.0091,0.01,-0.008,0.0115,-0.0088,0.008,-0.0069,0.0105,-0.0062,0.0095,-0.007,0.0094,-0.0102,0.0095,-0.0068,0.0092,-0.0061,0.0082,-0.009,0.0081,-0.0068,0.0097,-0.0076,0.0103,-0.0083,0.0104,-0.0085,0.0096,-0.0074,0.0077,-0.0064,0.0092,-0.0067,0.0088,-0.0104,0.0079,-0.0065,0.0092,-0.0072,0.0081,-0.0056,0.0072,-0.0096,0.0083,-0.0056,0.0072,-0.0056,0.0071,-0.0054,0.0083,-0.0059,0.0055,-0.0061,0.0065,-0.0049,0.0059,-0.0058,0.008,-0.0048,0.0056,-0.0052,0.0051,-0.0036,0.0047,-0.0067,0.0041,-0.005,0.0045,-0.0057,0.0048,-0.004,0.0051,-0.0044,0.004,-0.004,0.004,-0.0041,0.0043,-0.0035,0.0047,-0.0033,0.0036,-0.0038,0.0042,-0.0033,0.0036,-0.0034,0.0034,-0.0023,0.003,-0.0036,0.0035,-0.0026,0.0034,-0.0025,0.0023,-0.003,0.0021,-0.0023,0.0031,-0.0025,0.0023,-0.0017,0.0032,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.0024,-0.0018,0.0021,-0.002,0.003,-0.0019,0.002,-0.0023,0.0019,-0.0022,0.0022,-0.0018,0.0026,-0.0015,0.0023,-0.002,0.0022,-0.0013,0.0025,-0.0016,0.0019,-0.0009,0.0024,-0.0013,0.0019,-0.0012,0.0023,-0.0014,0.0019,-0.0013,0.0021,-0.001,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0009,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0014,0.0021,-0.0035,0.0027,-0.0026,0.0027,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.0019,-0.0011,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.002,0.0011,-0.0009,0.0017,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
شمشیر قوی schwing و برش بالا 2.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم