مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر unsheathing 04

متوسط شمشیر unsheathing - quick slide, حلقه فلزی ، (3)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 4 بار
برچسب ها کشوزنگاسلحهچاقوشمشیرتیغهunsheathscabbardsheath
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0013,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0018,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0018,-0.0013,0.0017,-0.0015,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0019,0.0013,-0.0015,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.002,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0025,0.0028,-0.0031,0.0025,-0.0027,0.0034,-0.0035,0.0031,-0.0023,0.0033,-0.0034,0.0039,-0.0047,0.0032,-0.0045,0.0036,-0.0017,0.0034,-0.0024,0.0028,-0.0036,0.0034,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0028,-0.0031,0.0053,-0.0042,0.005,-0.0051,0.0038,-0.0039,0.004,-0.0054,0.0054,-0.0058,0.0068,-0.0051,0.0044,-0.0058,0.0072,-0.0065,0.0042,-0.0057,0.0066,-0.0063,0.0073,-0.0073,0.0068,-0.0054,0.0047,-0.0041,0.0029,-0.0033,0.0042,-0.004,0.0043,-0.0063,0.004,-0.003,0.0022,-0.0022,0.0029,-0.0069,0.0054,-0.0065,0.006,-0.0033,0.0049,-0.0045,0.0045,-0.0037,0.0045,-0.0048,0.0051,-0.0054,0.0038,-0.0059,0.004,-0.007,0.0045,-0.0032,0.007,-0.0039,0.0053,-0.0051,0.0067,-0.0044,0.0054,-0.0059,0.0078,-0.0056,0.0065,-0.0049,0.0054,-0.004,0.0045,-0.0063,0.0054,-0.005,0.0077,-0.0067,0.0049,-0.0057,0.0044,-0.0081,0.0044,-0.0068,0.0072,-0.0083,0.0057,-0.0081,0.0087,-0.0093,0.0053,-0.0058,0.0037,-0.0072,0.0055,-0.0072,0.0072,-0.0074,0.0067,-0.0083,0.0097,-0.0085,0.0078,-0.0089,0.0076,-0.0083,0.0096,-0.0069,0.0115,-0.0082,0.0082,-0.0051,0.0077,-0.0062,0.0072,-0.007,0.0085,-0.0101,0.0108,-0.0054,0.0113,-0.0081,0.0099,-0.0062,0.0078,-0.0068,0.0074,-0.0121,0.0101,-0.009,0.0096,-0.0105,0.0122,-0.0103,0.0141,-0.0098,0.0157,-0.0086,0.0091,-0.0145,0.0123,-0.0119,0.0105,-0.0112,0.0176,-0.0156,0.0129,-0.0165,0.0138,-0.0078,0.0143,-0.0164,0.0104,-0.0108,0.0092,-0.0177,0.0121,-0.0141,0.0122,-0.0176,0.0158,-0.0152,0.012,-0.0139,0.014,-0.0167,0.0258,-0.0256,0.0195,-0.0259,0.0229,-0.0232,0.0159,-0.024,0.0231,-0.0207,0.0224,-0.0197,0.0212,-0.0304,0.022,-0.0207,0.0254,-0.0216,0.0312,-0.0187,0.0245,-0.0237,0.0243,-0.0205,0.0291,-0.024,0.0405,-0.0163,0.0262,-0.0437,0.0346,-0.046,0.043,-0.0435,0.0462,-0.0548,0.0321,-0.0402,0.0272,-0.0332,0.0352,-0.0412,0.0478,-0.053,0.047,-0.0363,0.0303,-0.0399,0.0471,-0.0482,0.0452,-0.0435,0.0451,-0.0613,0.0687,-0.054,0.0478,-0.0546,0.0736,-0.0303,0.0369,-0.0262,0.0236,-0.0341,0.0513,-0.0612,0.0592,-0.0472,0.0517,-0.0289,0.0426,-0.0283,0.0412,-0.0335,0.0253,-0.0554,0.0544,-0.0261,0.0442,-0.0384,0.0568,-0.0451,0.035,-0.0523,0.0672,-0.0349,0.0353,-0.0366,0.0644,-0.0528,0.0719,-0.0337,0.0455,-0.0258,0.0318,-0.031,0.0385,-0.0743,0.0674,-0.0389,0.0504,-0.046,0.0569,-0.0467,0.0241,-0.0483,0.0456,-0.0354,0.0424,-0.05,0.0406,-0.0454,0.0544,-0.0718,0.0391,-0.0544,0.0611,-0.0843,0.0499,-0.0475,0.0408,-0.0461,0.031,-0.0399,0.0456,-0.0564,0.0705,-0.0677,0.0402,-0.0647,0.0532,-0.0708,0.0852,-0.0658,0.0585,-0.0417,0.0476,-0.0547,0.0676,-0.0822,0.0866,-0.06,0.0584,-0.0538,0.0677,-0.0625,0.0629,-0.0734,0.0612,-0.0735,0.0783,-0.0428,0.0637,-0.0566,0.0757,-0.0928,0.0597,-0.064,0.0604,-0.0707,0.0615,-0.0742,0.0618,-0.08,0.0792,-0.0755,0.0634,-0.0835,0.0959,-0.0477,0.0469,-0.0509,0.0613,-0.0483,0.054,-0.0669,0.0525,-0.0774,0.0997,-0.0462,0.0593,-0.0458,0.0655,-0.0474,0.0446,-0.0415,0.0515,-0.0373,0.0521,-0.0378,0.0343,-0.0485,0.0398,-0.0615,0.0589,-0.0619,0.0795,-0.1074,0.1101,-0.0967,0.1044,-0.1263,0.1359,-0.0736,0.1019,-0.0627,0.0683,-0.0477,0.0415,-0.0514,0.0521,-0.0989,0.0768,-0.1436,0.0893,-0.1072,0.0953,-0.0567,0.0782,-0.0459,0.0555,-0.0394,0.0428,-0.0364,0.0243,-0.0302,0.0305,-0.0347,0.0281,-0.0311,0.0336,-0.0192,0.0179,-0.0207,0.0162,-0.0287,0.0215,-0.0235,0.0196,-0.0221,0.0183,-0.0206,0.0209,-0.017,0.0154,-0.0149,0.0135,-0.012,0.0134,-0.0135,0.0103,-0.0083,0.0124,-0.0078,0.0061,-0.0061,0.007,-0.0047,0.0088,-0.0095,0.0095,-0.0106,0.0106,-0.0117,0.0109,-0.0122,0.0116,-0.0113,0.0102,-0.011,0.0085,-0.0075,0.0071,-0.0056,0.0071,-0.0036,0.0032,-0.003,0.0019,-0.0047,0.0044,-0.0061,0.0046,-0.0061,0.0045,-0.006,0.0056,-0.0053,0.0058,-0.005,0.0041,-0.0046,0.0042,-0.0024,0.0031,-0.0013,0.0017,-0.0031,0.0011,-0.0033,0.0016,-0.0034,0.0023,-0.0035,0.0028,-0.0041,0.0027,-0.0037,0.0021,-0.0038,0.0034,-0.0028,0.0035,-0.0033,0.0023,-0.0031,0.002,-0.0027,0.0022,-0.0025,0.0024,-0.0031,0.0028,-0.0034,0.0042,-0.0031,0.0045,-0.0032,0.0046,-0.0029,0.0037,-0.0022,0.0033,-0.0019,0.0033,-0.002,0.0017,-0.0019,0.0008,-0.0017,0.0011,-0.0016,0.0005,-0.0022,0.0004,-0.002,0.0006,-0.0022,0.0015,-0.0023,0.0016,-0.0033,0.0015,-0.0027,0.0012,-0.0021,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.001,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0005,0.0016,-0.0007,0.0017,-0.0007,0.002,-0.0005,0.0024,-0.0007,0.0024,-0.0005,0.0026,-0.0006,0.0029,-0.0004,0.0033,-0.0006,0.0035,-0.0008,0.0036,-0.0006,0.0034,-0.0007,0.0034,-0.0012,0.0029,-0.0014,0.0021,-0.0014,0.0015,-0.0009,0.0023,-0.0004,0.0022,-0.0005,0.002,0,0.0021,-0.0002,0.0018,-0.0005,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0011,0.0018,-0.001,0.0018,-0.001,0.002,-0.0011,0.0019,-0.0009,0.0022,-0.0006,0.0025,-0.0004,0.0023,-0.0007,0.0022,-0.0008,0.0019,-0.0006,0.0017,-0.0007,0.0019,-0.0004,0.0019,-0.0002,0.0023,-0.0001,0.0027,0.0005,0.0028,0.0003,0.0027,-0.0004,0.0021,-0.0007,0.002,-0.0012,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.002,-0.0011,0.0019,-0.0009,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0019,0.0006,-0.0022,0.0004,-0.0018,0.0004,-0.0015,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0015,0.0005,-0.0016,0.0001,-0.0016,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0003,-0.0014,0.0002,-0.0017,0.0001,-0.0017,0.0002,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.0016,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0003,0.0011,0,0.0013,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0013,0,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0002,0.0011,0,0.001,-0.001,0.0007,-0.0013,0,-0.0012,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0012,0,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0014,0.0001,-0.0014,-0.0002,-0.0013,-0.0001,-0.0011,0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0011,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0014,0,-0.0012,0.0002,-0.0011,0.0005,-0.001,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.001,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0001,-0.0013,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.001,0,0.0009,0.0002,0.0013,0.0007,0.0015,0.0004,0.0016,0,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0011,-0.0002,-0.0011,-0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0008,0,-0.0016,-0.0002,-0.0016,-0.0004,-0.0009,-0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0009,-0.0001,-0.0012,-0.0003,-0.0013,-0.0005,-0.0015,-0.0007,-0.0013,-0.0005,-0.0012,-0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0007,0.0003,0.0008,0.0002,0.0008,0,0.0005,0.0002,0.0007,0.0003,0.0008,0.0004,0.001,0.0002,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0008,0,-0.0008,-0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0006,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0003,0,0.0006,0.0002,0.001,0.0006,0.001,0.0002,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0008,0.0005,0.001,0,0.0009,0,0.0005,0.0004,0.0009,0.0002,0.0008,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0006,0,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0005,0.0002,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0002,0.0006,0.0003,0.0006,0.0004,0.0007,0.0004,0.0007,0.0002,0.0006,0,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0002,0.0005,0,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0005,0.0002,0.0006,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0004,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0.0002,0.0005,0.0005,0.0006,0,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
متوسط شمشیر unsheathing - quick slide, حلقه فلزی ، (3)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم