مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر چوب بازدید 2

شمشیر چوبی - بازدید سخت 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها چوبیضربهاسلحهpracticeشمشیرmedievaltraining
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.3746,0.3643,-0.3552,0.3535,-0.3005,0.3051,-0.2477,0.2803,-0.1934,0.2558,-0.2077,0.1945,-0.1503,0.1222,-0.1084,0.0744,-0.0612,0.0554,-0.0588,0.0463,-0.0338,0.0334,-0.0457,0.0281,-0.0364,0.0248,-0.0221,0.0111,-0.0179,0.0088,-0.0159,0.0089,-0.0132,0.0027,-0.0103,0.0045,-0.0067,0.0012,-0.0057,0.0008,-0.0041,0.0012,-0.0033,0.0002,-0.0021,0.0005,-0.0016,0.0005,-0.0012,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3706,0.3838,-0.3771,0.388,-0.3582,0.3815,-0.2746,0.3431,-0.2393,0.2211,-0.1582,0.1942,-0.1488,0.1483,-0.0964,0.1078,-0.0693,0.0791,-0.0717,0.0627,-0.0382,0.0399,-0.0353,0.0306,-0.037,0.0331,-0.0267,0.018,-0.0246,0.0112,-0.0171,0.0149,-0.0109,0.0082,-0.0079,0.0052,-0.0054,0.0033,-0.0041,0.0021,-0.0025,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0018,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3667,0.3884,-0.3696,0.3576,-0.2744,0.2887,-0.2923,0.2816,-0.1675,0.1902,-0.0978,0.1195,-0.0665,0.0807,-0.0865,0.0452,-0.0856,0.0594,-0.0503,0.0321,-0.0417,0.0286,-0.0292,0.0144,-0.03,0.0033,-0.0261,0.0004,-0.0173,-0.0007,-0.0099,0.0033,-0.0037,0.0054,0.0016,0.0079,-0.0024,0.005,-0.0062,-0.0011,-0.0067,-0.0046,-0.0049,-0.0019,-0.0033,-0.0018,-0.0034,-0.0019,-0.0019,0.0005,0.0005,0.0024,0.0024,0.0036,0.0036,0.0038,0.0036,0.0038,0.0029,0.0036,0.002,0.0029,0.0011,0.002,0.0004,0.0011,0,0.0004,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3584,0.3456,-0.3594,0.3838,-0.3719,0.3044,-0.2688,0.3543,-0.2465,0.275,-0.1861,0.2131,-0.1199,0.1697,-0.1202,0.0799,-0.0853,0.1041,-0.0712,0.0576,-0.0405,0.0467,-0.035,0.043,-0.0258,0.0289,-0.0172,0.022,-0.0151,0.0149,-0.0131,0.0122,-0.0101,0.0064,-0.0106,0.0032,-0.008,0,-0.0081,-0.0008,-0.0083,-0.0009,-0.0064,-0.0016,-0.0051,-0.002,-0.0048,-0.0018,-0.0035,-0.0016,-0.0028,-0.0011,-0.0017,-0.0006,-0.0018,-0.0003,-0.0012,0.0002,-0.0009,-0.0005,-0.0009,-0.0004,-0.0014,-0.0009,-0.0013,-0.0009,-0.0014,-0.0011,-0.0015,-0.0014,-0.0015,-0.0014,-0.0015,-0.0012,-0.0013,-0.0009,-0.001,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3534,0.3659,-0.383,0.3716,-0.3665,0.3775,-0.3531,0.2823,-0.3476,0.2906,-0.2259,0.2009,-0.1514,0.1213,-0.1121,0.101,-0.0623,0.0791,-0.0572,0.0519,-0.0442,0.0425,-0.0339,0.029,-0.0287,0.0128,-0.0248,0.0157,-0.015,0.0082,-0.0117,0.0068,-0.0078,0.0049,-0.0057,0.0043,-0.0039,0.0034,-0.0019,0.0018,-0.002,0.0019,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3858,0.3758,-0.3453,0.2761,-0.3653,0.2479,-0.2328,0.2534,-0.164,0.157,-0.1372,0.0868,-0.1291,0.1106,-0.0677,0.0459,-0.0408,0.0425,-0.0431,0.047,-0.0355,0.0344,-0.0208,0.0279,-0.0153,0.0249,-0.0095,0.0149,-0.006,0.009,-0.0075,0.0081,-0.003,0.0033,-0.0022,0.0025,-0.0019,0.0013,-0.0013,0.0006,-0.0017,-0.0007,-0.0017,-0.0013,-0.0016,-0.0011,-0.0012,-0.0007,-0.0008,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3608,0.3572,-0.2045,0.2188,-0.3397,0.2804,-0.3136,0.225,-0.2005,0.1755,-0.1177,0.0747,-0.0932,0.0624,-0.0597,0.0325,-0.0357,0.0434,-0.0269,0.0248,-0.0097,0.0217,-0.0116,0.0161,-0.0032,0.0166,0.0022,0.0132,0.0045,0.0113,0.0023,0.0091,0.0011,0.0056,0.0011,0.004,-0.0002,0.002,-0.0002,0.0014,0,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
شمشیر چوبی - بازدید سخت 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم