مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر چوب بازدید خراش 1

شمشیر چوبی - بازدید با یک خراش 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها چوبیضربهاسلحهpracticeشمشیرmedievaltraining
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.3751,0.3733,-0.2986,0.3533,-0.2028,0.2268,-0.1631,0.1352,-0.1142,0.0634,-0.1209,0.1169,-0.0471,0.051,-0.0177,0.0177,-0.0123,0.0093,-0.0089,0.0047,-0.005,0.0022,-0.0026,0.0006,-0.0014,0.0001,-0.0007,0,-0.0005,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3947,0.3816,-0.3612,0.3073,-0.2297,0.2437,-0.1152,0.1614,-0.0658,0.0786,-0.054,0.0376,-0.0292,0.0103,-0.0181,0.0105,-0.0067,0.0068,-0.0023,0.0069,0.0014,0.0066,0.0017,0.0051,0.0006,0.0033,-0.0005,0.0009,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3535,0.3503,-0.3131,0.288,-0.2756,0.3169,-0.124,0.1191,-0.0908,0.0743,-0.0593,0.0826,-0.0678,0.0645,-0.0451,0.0401,-0.0181,0.018,-0.0087,0.0114,-0.0059,0.0054,-0.0047,0.0048,-0.0031,0.0022,-0.0015,0.002,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3746,0.349,-0.2652,0.3431,-0.3574,0.2218,-0.1202,0.1338,-0.1054,0.0972,-0.0489,0.0442,-0.0477,0.0358,-0.0896,0.1183,-0.0411,0.1022,-0.0187,0.0185,-0.008,0.0104,-0.0131,0.0109,-0.0137,0.0141,-0.0152,0.0196,-0.0416,0.0389,-0.0181,0.0287,-0.0037,0.0041,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3439,0.3459,-0.2333,0.2889,-0.1507,0.1321,-0.1044,0.1017,-0.0762,0.0843,-0.0457,0.0414,-0.0694,0.0266,-0.016,0.0135,-0.0102,0.0092,-0.0114,0.0121,-0.0202,0.0246,-0.026,0.0234,-0.0058,0.0067,-0.0036,0.0027,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0008,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3448,0.3051,-0.3023,0.3081,-0.2535,0.2069,-0.2235,0.3111,-0.0917,0.11,-0.0725,0.075,-0.0675,0.0462,-0.0285,0.0313,-0.0237,0.023,-0.0202,0.021,-0.0069,0.0056,-0.0055,0.0041,-0.003,0.0014,-0.0027,0.0011,-0.0016,0.0005,-0.0013,0.0001,-0.0012,0,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3834,0.3824,-0.3378,0.366,-0.1853,0.2247,-0.1452,0.136,-0.0891,0.0793,-0.052,0.0606,-0.0553,0.0521,-0.0346,0.0344,-0.0202,0.0128,-0.0119,0.0061,-0.004,0.0039,-0.0024,0.0029,-0.0006,0.0031,0.0001,0.0018,-0.0003,0.0012,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3336,0.271,-0.2468,0.2808,-0.2648,0.1607,-0.0698,0.1172,-0.0378,0.0445,-0.0316,0.0531,-0.0254,0.0295,-0.0081,0.0286,-0.009,0.0183,-0.0429,0.0242,-0.035,0.0274,-0.041,0.051,-0.0162,0.0047,-0.0112,0.0016,-0.0032,0.0062,0.0016,0.0069,0.0042,0.0063,0.0027,0.0045,0.0013,0.0027,0.0005,0.0014,0,0.0005,-0.0003,0,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3683,0.3349,-0.3634,0.3499,-0.3171,0.2727,-0.1792,0.1769,-0.0496,0.0517,-0.029,0.0345,-0.0437,0.051,-0.0483,0.0469,-0.023,0.0243,-0.0355,0.0189,-0.0177,0.0191,-0.0116,0.0089,-0.0082,0.0035,-0.0039,0.0027,-0.0021,0.0006,-0.0014,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,0.0003,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2648,0.2652,-0.2981,0.3256,-0.1775,0.2368,-0.3339,0.3073,-0.129,0.135,-0.0747,0.0582,-0.0712,0.0406,-0.0265,0.049,-0.0347,0.0387,-0.0135,0.0176,-0.0148,0.0101,-0.0115,0.0089,-0.0045,0.0074,-0.0038,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1898,0.0496,-0.1564,0.2162,-0.2693,0.2047,-0.0998,0.0762,-0.0558,0.0511,-0.0179,0.0259,-0.0136,0.0275,-0.0182,0.0188,-0.016,0.0064,-0.0195,0.0143,-0.0101,0.0054,-0.0063,0.0089,-0.0014,0.0029,-0.0003,0.0023,0.0003,0.0016,0.0002,0.0011,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0006,0,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3828,0.3725,-0.2363,0.3056,-0.2466,0.2504,-0.1338,0.1729,-0.1308,0.1197,-0.0747,0.1112,-0.0691,0.0784,-0.0229,0.0162,-0.0115,0.0118,-0.0096,0.0089,-0.0085,0.007,-0.0048,0.0046,-0.0031,0.0025,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
شمشیر چوبی - بازدید با یک خراش 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم