مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر چوب بازدید Thuddy 1

شمشیر چوبی - thuddy بازدید 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها چوبیضربهاسلحهpracticeشمشیرmedievaltraining
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.3639,0.3468,-0.2895,0.2651,-0.1769,0.143,-0.1377,0.0772,-0.053,0.0481,-0.0347,0.0483,-0.0186,0.0172,-0.0107,0.0107,-0.0109,0.0105,-0.0094,0.0065,-0.0041,0.0039,-0.0032,0.0024,-0.0014,0.0023,-0.0006,0.0013,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.34,0.3448,-0.1692,0.1851,-0.0756,0.0923,-0.0777,0.0877,-0.0358,0.0232,-0.0534,0.0757,-0.1042,0.0642,-0.0575,0.0573,-0.031,0.0153,-0.0054,0.0077,-0.0042,0.005,-0.0016,0.0028,-0.0004,0.0016,-0.0002,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2874,0.3471,-0.2415,0.2114,-0.1775,0.1886,-0.0968,0.0935,-0.0623,0.0583,-0.0286,0.0376,-0.027,0.0305,-0.0121,0.0179,-0.0089,0.0105,-0.0074,0.0056,-0.0021,0.0025,-0.0012,0.0023,-0.0008,0.0016,-0.0012,-0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.364,0.3734,-0.3093,0.2492,-0.1066,0.1921,-0.0669,0.0644,-0.0589,0.0394,-0.0348,0.0381,-0.0278,0.0301,-0.0105,0.0108,-0.0079,0.0103,-0.0055,0.006,-0.0033,0.0053,-0.002,0.0035,-0.001,0.0014,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0006,0.0002,0.0007,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2649,0.3468,-0.284,0.2746,-0.3422,0.2418,-0.1101,0.137,-0.066,0.0752,-0.0461,0.0317,-0.0206,0.0294,-0.0118,0.0178,-0.0083,0.0119,-0.0032,0.0086,-0.0034,0.0056,-0.0013,0.0029,-0.0006,0.0017,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3225,0.3565,-0.3705,0.3677,-0.2084,0.2887,-0.138,0.1533,-0.0922,0.117,-0.0946,0.0857,-0.035,0.0526,-0.0309,0.0241,-0.0133,0.0164,-0.0097,0.0147,-0.0066,0.0082,-0.0031,0.0046,-0.0018,0.0023,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1834,0,-0.3494,0.3538,-0.22,0.1653,-0.1163,0.1094,-0.0476,0.0438,-0.0304,0.0358,-0.0246,0.0206,-0.0221,0.0187,-0.0112,0.0107,-0.0072,0.0065,-0.005,0.0039,-0.0024,0.0018,-0.0014,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3797,0.3885,-0.2317,0.2208,-0.1511,0.1695,-0.0972,0.0878,-0.0714,0.069,-0.0414,0.0271,-0.0334,0.026,-0.0202,0.0158,-0.0127,0.0069,-0.0118,0.0072,-0.0089,0.0065,-0.0045,0.0037,-0.0025,0.0028,-0.0016,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3224,0.3351,-0.2559,0.2419,-0.1466,0.1949,-0.082,0.0935,-0.0436,0.0505,-0.0354,0.0218,-0.0222,0.0208,-0.0134,0.009,-0.0092,0.0067,-0.0064,0.0053,-0.0032,0.0036,-0.0021,0.0034,-0.0009,0.0017,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3502,0.3216,-0.3083,0.2,-0.1724,0.1863,-0.1215,0.1386,-0.0947,0.0676,-0.0353,0.0438,-0.0976,0.0868,-0.041,0.0524,-0.0426,0.0264,-0.0182,0.0136,-0.006,0.0058,-0.0026,0.0034,-0.0016,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:10
شمشیر چوبی - thuddy بازدید 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم