مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر چوب بازدید Thuddy 2

شمشیر چوبی - thuddy بازدید 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها چوبیضربهاسلحهpracticeشمشیرmedievaltraining
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.3734,0.3639,-0.3301,0.2259,-0.2134,0.1593,-0.1163,0.0873,-0.0482,0.0797,-0.0439,0.0309,-0.0427,0.0367,-0.0253,0.0175,-0.0139,0.0162,-0.0095,0.01,-0.0079,0.0076,-0.0074,0.0071,-0.0041,0.0043,-0.0028,0.0031,-0.0017,0.0025,-0.0014,0.0024,-0.0011,0.0014,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3738,0.3851,-0.3199,0.3555,-0.2996,0.3241,-0.2431,0.2081,-0.1159,0.1648,-0.1141,0.1012,-0.0774,0.082,-0.0561,0.0569,-0.0525,0.0461,-0.0197,0.0273,-0.0202,0.0191,-0.0104,0.0169,-0.0144,0.0124,-0.0062,0.0092,-0.0038,0.0074,-0.0027,0.0035,-0.0017,0.0025,-0.0013,0.0021,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3531,0.384,-0.3575,0.3391,-0.3578,0.2931,-0.1962,0.2719,-0.2673,0.174,-0.091,0.1055,-0.0858,0.0949,-0.0465,0.045,-0.0439,0.0321,-0.0255,0.0275,-0.0197,0.0199,-0.0129,0.0127,-0.0095,0.0105,-0.0078,0.0111,-0.0045,0.0048,-0.0029,0.0033,-0.0016,0.0019,-0.0009,0.0016,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3204,0.2173,-0.2908,0.3338,-0.2324,0.292,-0.1495,0.1379,-0.1237,0.1307,-0.0854,0.0685,-0.0398,0.0416,-0.0368,0.0237,-0.0236,0.0217,-0.0183,0.0156,-0.0101,0.0098,-0.0052,0.0058,-0.0023,0.0052,-0.0018,0.002,-0.0009,0.0014,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2744,0.2968,-0.196,0.1675,-0.0704,0.1207,-0.0567,0.0529,-0.021,0.0404,-0.0215,0.0259,-0.0107,0.0234,-0.0516,0.0365,-0.0226,0.0297,-0.0099,0.0108,-0.0049,0.0047,-0.0028,0.0025,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3413,0.3934,-0.3573,0.3806,-0.3022,0.2542,-0.2364,0.1953,-0.1918,0.1664,-0.1225,0.1114,-0.0683,0.0878,-0.0412,0.0572,-0.0348,0.0338,-0.022,0.0295,-0.0184,0.0218,-0.0142,0.0151,-0.0103,0.0109,-0.0088,0.0115,-0.0078,0.0081,-0.0038,0.004,-0.0031,0.0032,-0.0033,0.0023,-0.0017,0.0023,-0.001,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3825,0.3682,-0.3257,0.2822,-0.2446,0.2456,-0.1693,0.1865,-0.0906,0.0997,-0.0557,0.0604,-0.0415,0.0371,-0.0318,0.0285,-0.0153,0.0148,-0.0176,0.015,-0.0131,0.0062,-0.0089,0.0061,-0.0073,0.0026,-0.006,0.0017,-0.0032,0.0016,-0.0026,0.0006,-0.0017,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,0,0.0005,0.0001,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0005,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3859,0.3818,-0.3789,0.3672,-0.2758,0.2934,-0.2175,0.2777,-0.1535,0.218,-0.1284,0.1639,-0.0851,0.0666,-0.0652,0.0454,-0.0607,0.0348,-0.0271,0.0209,-0.0224,0.0114,-0.0172,0.0072,-0.0113,0.003,-0.0062,0.0009,-0.0043,-0.0002,-0.0028,-0.0004,-0.0022,-0.0005,-0.0012,-0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:08
شمشیر چوبی - thuddy بازدید 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم