مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر چوب Mvs خراش P ...

شمشیر چوبی - حرکت با خراش بر روی کاغذ 4.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها چوبیاسلحهpracticeشمشیرmedievaltraining
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.001,-0.0004,-0.0009,-0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0033,-0.0003,-0.0019,0.0033,-0.0027,0.0028,-0.0024,0.0004,-0.0021,0.0002,-0.0016,-0.0001,-0.0023,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0022,0,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0018,-0.0007,0.0018,-0.0012,0.0016,-0.0003,0.0024,-0.0007,0.0023,-0.0006,0.0027,-0.0013,0.0038,-0.0016,0.0033,-0.0012,0.0027,-0.0019,0.003,-0.0016,0.0029,-0.0017,0.0025,-0.0019,0.0042,-0.0015,0.0038,-0.0017,0.0063,-0.0016,0.0062,-0.0014,0.007,-0.0029,0.0051,-0.0044,0.011,-0.0069,0.0031,-0.001,0.0203,-0.0126,0.0138,-0.0175,0.0197,-0.0087,0.0253,-0.0111,0.0018,-0.0143,0.0197,-0.0082,0.019,-0.0137,0.009,-0.0186,0.0228,-0.0135,0.0314,-0.024,0.0286,-0.0212,0.0153,-0.0251,0.0328,-0.0322,0.0332,-0.0238,0.0054,-0.0039,0.0137,-0.0114,0.0079,-0.0335,-0.0025,-0.0317,0.0338,-0.0294,0.0359,-0.0218,0.0082,-0.0232,0.019,-0.0265,0.0169,-0.0424,0.0343,-0.0359,0.0338,-0.0627,0.0196,-0.0349,0.037,-0.0308,0.0387,-0.0482,-0.004,-0.0436,0.0385,-0.0217,0.0504,-0.0364,-0.0011,-0.036,0.02,-0.0119,0.0146,-0.0045,0.0154,-0.0185,0.0082,-0.0217,0.0136,-0.0263,0.02,0.0018,0.026,-0.0086,0.0242,-0.0292,-0.0055,-0.0195,0.0193,-0.0086,0.0444,-0.0308,0.0141,-0.0335,0.027,-0.0416,0.0353,0.0055,0.0226,-0.0185,0.0193,-0.038,0.0114,-0.0092,0.0343,-0.0195,0.0323,-0.0284,0.0158,-0.0008,0.0442,-0.0212,0.0383,-0.0295,0.0347,-0.007,0.0247,-0.002,0.0222,-0.002,0.0317,-0.0041,0.053,-0.0415,0.0092,-0.0054,0.0635,-0.0189,0.0858,-0.0306,0.0161,-0.0026,0.0355,-0.0214,0.0138,-0.0311,0.0371,-0.0623,0.0972,-0.0517,0.0333,-0.0242,0.0269,-0.0477,0.0358,-0.0359,0.0338,-0.0183,0.0499,-0.0386,0.0082,-0.0155,0.0121,-0.0161,0.0164,-0.0163,0.0094,-0.0176,0.016,-0.0235,0.0193,-0.0105,0.0074,-0.01,0.0159,-0.0176,0.0023,-0.0086,0.0045,-0.0041,0.0077,-0.015,0.007,-0.0179,0.0002,-0.005,0.0042,-0.0033,0.0042,-0.0114,-0.0002,-0.0086,0.0001,-0.0058,0,-0.004,0.0049,-0.0097,-0.0002,-0.0114,0.0068,-0.006,0.0028,-0.0088,0.0063,-0.011,0.0001,-0.0075,0.0033,-0.0133,0.0011,-0.0045,0.0062,-0.0073,0.0073,-0.0119,0.005,-0.012,0.0027,-0.0084,0.0006,-0.0049,0.0019,-0.0107,0.0001,-0.0089,0.0039,-0.0091,0.0008,-0.0096,0.0033,-0.0101,0.0025,-0.0068,0.0041,-0.0049,0.0043,-0.0075,0.0019,-0.0033,0.0065,-0.0053,0.0064,-0.0051,0.005,-0.0065,0.0041,-0.0044,0.0048,-0.0055,0.0063,-0.0077,0.0042,-0.0044,0.0098,-0.006,0.0072,-0.0118,0.0081,-0.0124,0.0072,-0.0063,0.0049,-0.0101,0.008,-0.0092,0.0075,-0.0071,0.008,-0.0096,0.0077,-0.0089,0.0111,-0.0105,0.0144,-0.0151,0.0127,-0.0112,0.0098,-0.0172,0.0127,-0.013,0.0127,-0.0132,0.0087,-0.0101,0.0102,-0.0127,0.0078,-0.0137,0.0154,-0.0191,0.0168,-0.013,0.0112,-0.0164,0.0173,-0.0151,0.0165,-0.0238,0.015,-0.0127,0.0197,-0.0248,0.0193,-0.0243,0.0098,-0.0091,0.025,-0.0174,0.0193,-0.0203,0.011,-0.0136,0.0198,-0.0122,0.0163,-0.0132,0.0153,-0.0163,0.0123,-0.0127,0.0108,-0.0133,0.0094,-0.0106,0.0146,-0.01,0.0063,-0.0116,0.0117,-0.0113,0.0124,-0.0096,0.0102,-0.0101,0.0102,-0.0093,0.008,-0.0115,0.0101,-0.0128,0.0096,-0.0092,0.0107,-0.014,0.0124,-0.0079,0.0104,-0.007,0.0069,-0.0103,0.0079,-0.0052,0.0084,-0.0073,0.0085,-0.0076,0.0083,-0.0056,0.0084,-0.0062,0.0077,-0.0043,0.0072,-0.0039,0.0082,-0.0038,0.0102,-0.0055,0.0122,-0.0066,0.0057,-0.0073,0.0142,-0.0099,0.0109,-0.0085,0.0081,-0.0081,0.0142,-0.0077,0.0102,-0.0099,0.0108,-0.0083,0.0155,-0.0088,0.0125,-0.007,0.0073,-0.0032,0.0051,-0.0046,0.005,-0.1323,0.1339,-0.1206,0.1353,-0.1138,0.0753,-0.0978,0.0617,-0.0666,0.1085,-0.0523,0.1052,-0.0787,0.0398,-0.0576,0.0208,-0.0404,0.0632,-0.0296,0.0331,-0.0243,0.0321,-0.0151,0.0245,-0.016,0.0148,-0.023,0.0076,-0.0063,0.0175,-0.0121,0.0103,-0.0174,0.0109,-0.0049,0.0121,-0.0101,0.0047,-0.0074,0.0039,-0.0043,0.0056,-0.0002,0.0076,-0.0068,0.0042,-0.005,0.0064,-0.004,0.0037,-0.0039,0.0043,-0.005,0.0025,-0.0036,0.0046,-0.004,0.0031,-0.0037,0.0031,-0.0029,0.0043,-0.0058,0.0049,-0.0028,0.0042,-0.0042,0.0034,-0.0034,0.003,-0.0038,0.0027,-0.003,0.0024,-0.0018,0.0025,-0.0018,0.0029,-0.0023,0.0016,-0.0018,0.0008,-0.003,0.0006,-0.0017,0.0013,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0006,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0011,0,0.0019,0,0.0017,-0.0004,0.0015,-0.001,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0017,0.0015,-0.0021,0.0012,-0.0015,0.0022,-0.0016,0.0023,-0.0014,0.0026,-0.0019,0.0036,-0.002,0.0029,-0.0026,0.0022,-0.0037,0.004,-0.0041,0.0039,-0.0044,0.0052,-0.0055,0.0037,-0.005,0.0039,-0.0044,0.0039,-0.0052,0.0037,-0.0034,0.0032,-0.0042,0.006,-0.0069,0.0052,-0.004,0.0057,-0.005,0.0058,-0.0051,0.0037,-0.0055,0.0037,-0.0031,0.0039,-0.004,0.004,-0.0042,0.0052,-0.0047,0.0049,-0.0046,0.0031,-0.0039,0.0034,-0.0045,0.0032,-0.0042,0.0023,-0.0023,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.003,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0027,-0.0021,0.003,-0.0039,0.0032,-0.0023,0.0026,-0.0029,0.0025,-0.0026,0.0035,-0.0033,0.0021,-0.0022,0.0026,-0.0019,0.0015,-0.0018,0.0014,-0.002,0.0015,-0.0015,0.0012,-0.0022,0.0009,-0.0021,0.0006,-0.001,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0002,0.0017,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0.0002,0.0009,0.0005,0.0011,-0.0002,0.0006,0.0001,0.001,0.0008,0.0012,0.0005,0.0012,0,0.0006,0.0001,0.0004,0.0003,0.0008,0.0003,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0005,0.0003,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0008,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0008,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0005,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0005,-0.0008,-0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0008,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0005,-0.0016,0.0003,-0.0025,0.0006,-0.0027,0.0021,-0.0027,0.0043,-0.0037,0.004,-0.0069,0.0053,-0.0068,0.007,-0.0099,0.0079,-0.0074,0.0075,-0.01,0.0086,-0.0114,0.0124,-0.0124,0.0123,-0.0224,0.014,-0.015,0.0192,-0.0258,0.0229,-0.0252,0.0159,-0.0259,0.02,-0.0212,0.0269,-0.0242,0.0282,-0.0186,0.028,-0.0247,0.0248,-0.022,0.046,-0.0347,0.0365,-0.0303,0.0272,-0.0229,0.015,-0.019,0.0247,-0.0225,0.0164,-0.028,0.0124,-0.0104,0.0242,-0.0139,0.0226,-0.011,0.0105,-0.0122,0.0148,-0.0125,0.0175,-0.022,0.0084,-0.0147,0.0101,-0.0037,0.0117,-0.0085,0.0097,-0.0027,0.0061,-0.0014,0.0064,-0.0044,0.0045,-0.0049,0.0023,-0.0056,0.0021,-0.0064,-0.0007,-0.0067,0.0069,-0.0149,0.0088,-0.0135,0.0085,-0.01,0.0151,-0.0158,0.0171,-0.0155,0.0151,-0.0326,0.0241,-0.0322,0.0188,-0.0339,0.0283,-0.0472,0.015,-0.0468,0.0399,-0.0251,0.0517,-0.0571,-0.0104,-0.0554,0.0304,-0.0023,0.046,-0.0342,0.0359,-0.0604,-0.0058,-0.0515,0.0232,0.0024,0.042,-0.0264,0.0246,-0.0364,0.0019,-0.0241,0.0225,-0.0171,0.0184,-0.0299,0.0103,-0.0099,0.0346,-0.0156,0.018,-0.0205,0.0131,-0.0131,0.0254,-0.0313,0.0229,-0.0318,0.0183,-0.0183,0.0276,-0.0222,0.0221,-0.0293,0.0175,-0.0172,0.028,-0.0192,0.0275,-0.0201,0.0168,-0.0193,0.025,-0.0209,0.0203,-0.0266,0.0225,-0.0212,0.0249,-0.0209,0.0274,-0.0213,0.0288,-0.0184,0.017,-0.0225,0.0211,-0.0152,0.0273,-0.021,0.0295,-0.0198,0.0196,-0.0161,0.0197,-0.0065,0.0293,-0.0223,0.0144,-0.0188,0.0135,-0.0058,0.0274,-0.0135,0.0248,-0.0179,0.0038,-0.0092,0.0131,-0.0042,0.0168,-0.0069,0.0125,-0.0092,0.0109,-0.0083,0.0109,-0.0066,0.0101,-0.0063,0.0103,-0.0052,0.0058,-0.0067,0.0082,-0.0067,0.0062,-0.0039,0.0085,-0.0056,0.0049,-0.0067,0.0074,-0.0049,0.0057,-0.0071,0.0066,-0.0067,0.0058,-0.008,0.0059,-0.0074,0.008,-0.006,0.0055,-0.0055,0.0056,-0.0211,0.0071,-0.018,0.019,-0.0146,0.0103,-0.0169,0.0084,-0.0009,0.0185,-0.0216,0.0024,-0.017,-0.0009,-0.0005,0.0196,-0.0107,0.0144,-0.0141,-0.0058,-0.0114,-0.0005,-0.001,0.0034,-0.002,0.0031,-0.0017,0.0045,-0.0028,0.0004,-0.0047,-0.0013,-0.0038,-0.0001,-0.0025,0,-0.0017,0.001,-0.0023,0.0003,-0.0019,0.0006,-0.0018,0.0011,-0.0025,0.0006,-0.0035,0.0027,-0.0008,0.0025,-0.0005,0.0014,-0.0005,0.0011,-0.0022,0.0007,-0.0022,0.0009,-0.002,0.0003,-0.0019,0.0013,-0.0001,0.0021,-0.0015,0.0003,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0018,0.0001,-0.0648,0.0258,-0.0307,0.0256,-0.0102,0.021,-0.0165,0.009,-0.0139,0.0047,-0.0098,0.0209,-0.0078,0.0191,-0.0092,0.0051,-0.0104,-0.0023,-0.004,0.0055,-0.0048,0.0033,-0.0024,0.006,-0.0018,0.0065,-0.0037,0.0041,-0.0065,0.0014,-0.0032,0.0019,-0.0051,0.0004,-0.0052,0.0037,-0.0037,0.0045,-0.0042,0.0063,-0.0023,0.0053,-0.0051,0.0048,-0.0076,0.0078,-0.0062,0.0084,-0.0144,0.0116,-0.0115,0.005,-0.0071,0.0146,-0.1237,0.0524,-0.1232,0.0813,-0.0587,0.0757,-0.0746,0.0073,-0.0055,0.0345,-0.008,0.0271,-0.0538,0.0048,-0.0318,0.0316,0.0005,0.0302,-0.0209,0.0258,-0.0304,-0.0005,-0.0132,0.0018,-0.0048,0.0121,0.0015,0.0126,-0.0017,0.0142,-0.005,0.0022,-0.0064,0.0047,-0.0096,0.006,-0.0009,0.006,-0.002,0.005,-0.0089,0.0003,-0.0043,0.003,-0.003,0.0025,0.0003,0.0028,-0.0031,0.0021,-0.0025,0.0028,-0.0025,0.0021,-0.0021,0.0027,-0.0011,0.002,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.003,-0.0012,0.0018,-0.0012,0.0022,-0.0011,0.0015,-0.0003,0.0017,-0.0014,0.0008,-0.0021,0.0003,-0.0015,0.0009,-0.0012,0.0016,-0.001,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0016,-0.0005,0.0014,0,0.0014,-0.0003,0.001,-0.0003,0.0013,-0.0003,0.0013,0.0003,0.0015,0,0.0011,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0008,0,0.0008,0,0.0005,0.0003,0.0008,0.0003,0.0008,0.0001,0.0008,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0007,0.0006,0.0009,0.0005,0.0008,0.0005,0.0007,0.0004,0.0007,0.0003,0.0006,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0,0,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
شمشیر چوبی - حرکت با خراش بر روی کاغذ 4.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم