مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر چوب Mvs خراش P ...

شمشیر چوبی - حرکت با خراش بر روی کاغذ 5.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها چوبیاسلحهpracticeشمشیرmedievaltraining
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0009,-0.0006,-0.0009,-0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.0009,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0006,0,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0008,0.0001,0.0006,0.0001,0.0008,0.0001,0.0009,-0.0013,0.0002,-0.0003,0.0013,-0.0016,0.0004,-0.0001,0.0017,-0.0003,0.002,0.0011,0.003,0.0002,0.0027,-0.0018,0.0023,-0.0011,0.0039,-0.0018,0.0044,-0.0072,0.0126,-0.0067,0.0027,-0.004,0.0079,-0.0091,0.0061,-0.0024,0.0104,-0.0086,0.0094,-0.0093,0.0081,-0.0117,0.0136,-0.0098,0.0145,-0.013,0.0154,-0.012,0.0091,-0.0172,0.0098,-0.0256,0.0265,-0.0271,0.0181,-0.0164,0.0256,-0.0263,0.0223,-0.0446,0.0341,-0.0337,0.0373,-0.0252,0.0216,-0.0709,0.0752,-0.0463,0.0475,-0.0197,0.041,-0.0353,0.0535,-0.0358,0.0546,-0.0213,0.027,-0.0258,0.0314,-0.0353,0.0318,-0.0537,0.0772,-0.0591,0.0723,-0.0528,0.0311,-0.0204,0.034,-0.0165,0.0163,-0.0233,0.0276,-0.0214,0.0122,-0.0269,0.0088,-0.0252,0.0187,-0.027,0.0073,-0.0217,0.0112,-0.0284,0.0011,-0.0137,0.0186,0.0008,0.0232,-0.0022,0.0111,0.0025,0.0144,0.0048,0.0127,-0.0009,0.0102,-0.0003,0.0112,0.0064,0.0171,0.0131,0.0206,0.0106,0.019,0.0062,0.0142,0.0061,0.0116,0.0064,0.0122,0.0028,0.0102,0.0011,0.0076,-0.0004,0.0043,-0.0013,0.0035,-0.0021,0.0019,-0.0027,0.0004,-0.0036,-0.0009,-0.0042,-0.0017,-0.0049,-0.0027,-0.0055,-0.0042,-0.0056,-0.0045,-0.0056,-0.004,-0.0056,-0.0032,-0.0115,0.0052,-0.0134,0.0076,-0.015,-0.004,-0.009,0.0079,-0.0141,0.0002,-0.0079,-0.002,-0.0047,0.0004,-0.0079,0.0003,-0.0075,-0.0011,-0.0082,-0.0004,-0.0056,-0.0001,-0.0059,0.0002,-0.0051,0.0005,-0.0053,0.0008,-0.0038,0.0006,-0.0035,-0.0006,-0.0023,-0.001,-0.0029,-0.0015,-0.0029,-0.0014,-0.0021,-0.0001,-0.0022,-0.0002,-0.0016,-0.0003,-0.0015,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0013,0.0002,-0.0014,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.0017,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0007,0.0001,0.0009,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0005,0.0003,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0007,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0013,-0.001,-0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,0.0005,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.001,-0.0003,-0.0007,0.0002,0.0001,0.0007,0.0002,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,0,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0007,0,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0007,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.0002,0.0006,0,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0007,0,0.0007,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0005,0.0002,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0001,0.0008,0.0004,0.0008,-0.0001,0.0005,0,0.0005,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.001,-0.0004,-0.0011,-0.0006,-0.0011,-0.0004,-0.0009,0,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0007,0,0.0011,0.0002,0.0017,-0.0043,0.0031,-0.0006,0.0019,-0.0001,0.0019,-0.0009,0.0017,-0.0002,0.0016,0.0004,0.0019,-0.0002,0.0019,0.0004,0.0014,0.0004,0.0039,-0.0005,0.0033,0.0031,0.0061,-0.0016,0.0033,0.0004,0.0027,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.0018,-0.0052,0.005,-0.0061,0.0084,-0.006,0.003,-0.0087,0.0031,-0.0073,-0.0019,-0.0056,0.0067,-0.0036,0.003,-0.0027,0.0036,-0.0042,0.0013,-0.0044,0.0009,-0.0026,0.0035,-0.0056,0.0038,-0.0051,0.0016,-0.0056,0.0013,-0.006,0.0025,-0.0278,0.008,-0.0184,0.0136,-0.0192,0.0249,-0.0177,0.0053,-0.0114,0.0273,-0.0153,0.0165,-0.0197,0.0064,-0.0257,0.0051,-0.0229,0.0134,-0.0064,0.0148,-0.009,0.0087,-0.0091,0.0111,-0.0027,0.0132,-0.009,0.0143,-0.0088,0.0092,-0.0128,0.0143,-0.0132,0.0115,-0.0102,0.008,-0.0076,0.0089,-0.0061,0.0134,-0.0021,0.0158,0.0029,0.0203,0.0013,0.0246,-0.3803,0.3452,-0.1992,0.2853,-0.2361,0.1541,-0.1085,0.1277,-0.1484,0.1684,-0.1295,0.1526,-0.0735,0.0694,-0.0494,0.0598,-0.0269,0.0453,-0.0459,0.0329,-0.0437,0.022,-0.0281,0.0314,-0.0349,0.0353,-0.0271,0.0203,-0.0371,0.018,-0.0251,0.014,-0.0276,0.0152,-0.0296,0.0202,-0.0195,0.0179,-0.0338,0.026,-0.0275,0.0399,-0.0254,0.045,-0.0788,0.0761,-0.0441,0.0708,-0.0469,0.0869,-0.0771,0.0625,-0.0354,0.0504,-0.0364,0.0548,-0.032,0.0335,-0.0271,0.0297,-0.0141,0.0384,-0.0207,0.0464,-0.0282,0.0259,-0.0173,0.0311,-0.0171,0.0151,-0.0078,0.0168,-0.0066,0.0104,-0.0061,0.0146,-0.0032,0.0065,-0.0054,0.0056,-0.0084,0.0026,-0.0059,0.0074,-0.0054,0.0069,-0.0048,0.0049,-0.0027,0.0064,-0.0062,0.0016,-0.0054,0.0037,-0.0027,0.0043,-0.0063,0.0027,-0.0077,0.0032,-0.0093,0.0056,-0.0116,0.006,-0.0088,0.006,-0.0122,0.0103,-0.0137,0.009,-0.0094,0.0091,-0.0127,0.0077,-0.0141,0.0081,-0.0183,0.0071,-0.0327,0.0233,-0.024,0.0221,-0.0318,0.0148,-0.0327,0.017,-0.0373,0.0235,-0.051,0.046,-0.0186,0.0219,-0.0368,0.0267,-0.0404,0.0026,-0.0089,0.0262,-0.035,0.0106,-0.0267,0.0122,-0.019,0.0171,-0.0303,0.0054,-0.0259,0.0201,-0.0122,0.0077,-0.0072,0.0077,-0.0201,0.0065,-0.0082,0.0092,-0.0105,0.009,-0.0149,0.0136,-0.0123,0.0082,-0.006,0.0147,-0.0184,0.0045,-0.002,0.0079,-0.0108,0.0081,-0.0056,0.0087,-0.0072,0.0046,-0.0021,0.0061,-0.0092,0.0053,-0.0056,0.011,-0.0112,0.0075,-0.0048,0.0136,-0.0057,0.0057,-0.0002,0.0091,-0.006,0.0061,-0.0045,0.0098,-0.0043,0.0075,-0.0054,0.0123,-0.0089,0.0087,-0.0043,0.0101,-0.0042,0.008,-0.0012,0.0067,-0.0049,0.0051,-0.0022,0.0031,-0.0007,0.0025,0.0005,0.0028,-0.001,0.0007,-0.0026,0.0014,-0.0027,0.0038,-0.0006,0.0056,-0.0009,0.0031,-0.001,0.0018,-0.0019,0.0006,0.0005,0.0019,-0.0004,0.002,-0.0013,0.0003,-0.0015,-0.0002,-0.0014,-0.0006,-0.0013,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0011,0,-0.0006,0,-0.0014,-0.0002,-0.0012,-0.0003,-0.0019,-0.0003,-0.0017,-0.0006,-0.0025,-0.0015,-0.0017,0,-0.0025,-0.0013,-0.002,-0.0008,-0.0015,-0.0007,-0.001,-0.0006,-0.0009,0,-0.0011,-0.0001,-0.0014,-0.0005,-0.0011,-0.0005,-0.0012,-0.0006,-0.0011,-0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0007,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0011,0.0006,0.0015,0.0001,0.0008,0.0003,0.0017,0.0009,0.0017,0.0007,0.0012,0.0005,0.001,0.0004,0.0007,0.0006,0.0016,0.0011,0.0017,0.0011,0.0018,0.0013,0.002,0.0012,0.002,0.001,0.0017,0.0013,0.0021,0.0011,0.0019,0.0009,0.0016,0.0004,0.0013,0.0004,0.0012,0.0005,0.0011,0,0.0011,0.0001,0.0012,0.0006,0.0011,0.0001,0.0011,-0.0001,0.0006,0,0.001,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0009,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0,-0.0002,0.0008,0.0002,0.0008,0.0002,0.0009,0.0001,0.0007,0,0.0005,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0008,0,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0015,0.0005,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.0006,-0.0013,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0013,0.0003,-0.0016,0,-0.0013,0.0004,-0.0013,0.0005,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0003,-0.0012,0,-0.0005,0.0012,-0.0016,0,-0.0005,0.0011,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0004,0.0002,0.0008,0,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0011,0,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0011,0,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0013,0.0001,-0.0013,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0015,0.0005,-0.0016,0.0006,-0.0019,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0019,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0021,-0.0014,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0012,0.0025,-0.0021,0.0022,-0.0033,0.0029,-0.0025,0.0034,-0.0178,0.0149,-0.0108,0.0096,-0.0079,0.0119,-0.0108,0.0083,-0.0023,0.0072,-0.0056,0.0035,-0.0024,0.003,-0.0038,0.0023,-0.004,0.0031,-0.0023,0.0029,-0.0037,0.0021,-0.0032,0.0016,-0.0034,0.0035,-0.0022,0.0044,-0.0047,0.0027,-0.0012,0.0038,-0.0028,0.0038,-0.0081,0.0056,-0.0034,0.0074,-0.0155,0.0145,-0.0131,0.0187,-0.0136,0.0027,-0.0062,0.0099,-0.0069,0.0057,-0.0077,0.0085,-0.0108,0.0044,-0.0111,0.0055,-0.0116,0.0116,-0.0177,0.0063,-0.021,0.0033,-0.0263,0.0057,-0.0281,0.0004,-0.0467,0.0082,-0.0576,-0.001,-0.0878,0.0131,-0.0794,0.0233,-0.0638,0.0244,-0.0737,0.0392,-0.077,0.0137,-0.0257,0.0318,-0.0336,0.0617,-0.058,0.0733,-0.0224,0.1122,-0.0746,0.1216,-0.0552,0.1169,-0.1469,0.1887,-0.0694,0.1906,-0.0683,0.1945,-0.0658,0.1563,-0.0463,0.1196,-0.0065,0.09,-0.0265,0.0611,0.0037,0.0614,-0.0386,0.0228,-0.0273,0.0979,-0.0742,0.1021,-0.0467,0.025,-0.0116,0.0172,-0.0176,0.0117,-0.0178,0.0061,-0.0244,-0.0055,-0.0213,-0.0043,-0.0201,-0.0074,-0.0189,-0.0092,-0.019,-0.0074,-0.0203,-0.0067,-0.0192,-0.0086,-0.0168,-0.0096,-0.0159,-0.0089,-0.0149,-0.0093,-0.0142,-0.0097,-0.0135,-0.0098,-0.0124,-0.0089,-0.0117,-0.0082,-0.0105,-0.0082,-0.0099,-0.0078,-0.009,-0.0072,-0.0081,-0.0068,-0.0078,-0.006,-0.0074,-0.0055,-0.0065,-0.0049,-0.0054,-0.0042,-0.0052,-0.0038,-0.0045,-0.0035,-0.0039,-0.0027,-0.0038,-0.0022,-0.0027,-0.0016,-0.0031,-0.0011,-0.002,-0.0008,-0.0022,-0.0017,-0.0019,-0.0013,-0.0019,-0.0011,-0.0016,-0.0012,-0.0015,-0.0008,-0.0011,-0.0007,-0.0009,-0.0004,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0005,0.0003,0.0006,0.0005,0.0008,0.0003,0.0007,-0.0003,0.0016,0.0002,0.0013,0.0002,0.0011,0.0004,0.0009,0.0006,0.0013,0.0008,0.0014,0.0012,0.0016,0.0012,0.0015,0.0012,0.0015,0.0013,0.0015,0.001,0.0015,0.001,0.0013,0.0009,0.0012,0.0007,0.0013,0.0012,0.0014,0.001,0.0014,0.0008,0.0012,0.0008,0.0012,0.0008,0.0011,0.0009,0.0011,0.0008,0.001,0.0005,0.0008,0.0004,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0006,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0004,0.0006,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
شمشیر چوبی - حرکت با خراش بر روی کاغذ 5.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم