مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر چوب خراش w Mvs F ...

شمشیر چوبی - خراش با حرکت سریع 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها چوبیاسلحهpracticeشمشیرmedievaltraining
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0004,0.0001,-0.1022,0.112,-0.0372,0.0452,-0.0362,0.0322,-0.0177,0.0191,-0.0281,0.0448,-0.0364,0.03,-0.0193,0.0141,-0.0114,0.0145,-0.0154,0.0102,-0.0118,0.0097,-0.0136,0.0109,-0.0112,0.0096,-0.034,0.0404,-0.0157,0.0182,-0.0179,0.0187,-0.0193,0.0179,-0.0279,0.0282,-0.0466,0.0357,-0.0311,0.0314,-0.1844,0.2323,-0.1839,0.2047,-0.0908,0.122,-0.0843,0.0929,-0.0685,0.0509,-0.1935,0.1694,-0.1116,0.1547,-0.0701,0.0903,-0.1507,0.1096,-0.0462,0.049,-0.0576,0.0872,-0.0364,0.0511,-0.0305,0.0521,-0.0257,0.0468,-0.0422,0.0434,-0.0207,0.0292,-0.0206,0.028,-0.0145,0.0172,-0.0079,0.0066,-0.0082,0.0022,-0.0101,0.0017,-0.0122,0.0041,-0.0118,0.0038,-0.0122,0.0058,-0.0149,0.0062,-0.0157,0.0079,-0.0127,0.0089,-0.0108,0.007,-0.0093,0.0033,-0.009,0.0047,-0.01,0.0039,-0.0119,0.0056,-0.0075,0.0048,-0.007,0.0042,-0.0074,0.0052,-0.0063,0.0046,-0.0055,0.0037,-0.0084,0.0066,-0.0079,0.006,-0.0068,0.0069,-0.0047,0.0062,-0.0004,0.0056,-0.001,0.0045,-0.0002,0.0038,0.0006,0.004,0.0004,0.0035,-0.0004,0.0044,-0.0004,0.0037,-0.0011,0.0041,-0.0011,0.0033,-0.0005,0.003,-0.0004,0.0022,-0.0005,0.0023,-0.0009,0.0018,-0.0009,0.0015,-0.002,0.0015,-0.0018,0.0014,-0.0021,0.001,-0.0029,0.0008,-0.0022,0.001,-0.0015,0.0011,-0.0028,0.001,-0.0022,0.0007,-0.002,0.0012,-0.0019,0.0005,-0.002,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.002,-0.0017,0.0021,-0.0019,0.001,-0.0019,0.0015,-0.0011,0.0017,-0.0008,0.0014,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0009,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0018,-0.0021,0.0013,-0.002,0.0015,-0.0022,0.0015,-0.0021,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0018,-0.0029,0.002,-0.0037,0.0019,-0.004,0.002,-0.0038,0.0069,-0.0064,0.0051,-0.0111,0.01,-0.0221,0.014,-0.0192,0.017,-0.0153,0.0142,-0.0172,0.0206,-0.0169,0.0177,-0.0311,0.022,-0.0179,0.023,-0.016,0.0161,-0.0294,0.0276,-0.0242,0.0173,-0.0324,0.0296,-0.0298,0.0143,-0.0266,0.0184,-0.0253,0.021,-0.019,0.0178,-0.0222,0.0206,-0.049,0.0258,-0.017,0.0147,-0.0095,0.0131,-0.0079,0.0101,-0.0078,0.0047,-0.0096,0.0078,-0.0117,0.0137,-0.026,0.0182,-0.03,0.0267,-0.0209,0.0326,-0.0732,0.1009,-0.0431,0.059,-0.0522,0.0513,-0.0933,0.0631,-0.0497,0.0495,-0.0611,0.0589,-0.0357,0.0308,-0.0401,0.0493,-0.0397,0.052,-0.0739,0.1028,-0.1972,0.1639,-0.2791,0.1833,-0.0598,0.058,-0.0284,0.0313,-0.0208,0.0284,-0.0113,0.0115,-0.0117,0.0082,-0.0071,0.0059,-0.0065,0.0056,-0.0033,0.0031,-0.004,0.0033,-0.0027,0.0028,-0.0026,0.0019,-0.0035,0.0015,-0.0023,0.0004,-0.0015,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0011,0.0002,-0.0011,0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.001,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.043,0.0248,-0.0429,0.0339,-0.0166,0.014,-0.0072,0.0102,-0.0067,0.0098,-0.004,0.0047,-0.0034,0.004,-0.0015,0.0016,-0.002,0.0024,-0.001,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0183,0.0174,-0.0263,0.0177,-0.0174,0.0094,-0.0054,0.0079,-0.015,0.0107,-0.0087,0.014,-0.0061,0.0072,-0.0047,0.0064,-0.0088,0.0078,-0.0052,0.0046,-0.0049,0.0038,-0.0022,0.0022,-0.0006,0.0025,-0.0011,0.0017,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0021,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0039,0.0045,-0.0061,0.0068,-0.0123,0.0099,-0.0119,0.0118,-0.0151,0.0178,-0.0193,0.0127,-0.055,0.0583,-0.0845,0.0653,-0.0633,0.0616,-0.0588,0.0316,-0.1412,0.0843,-0.1527,0.0973,-0.0527,0.0574,-0.1104,0.1005,-0.0479,0.0847,-0.0192,0.0927,-0.0114,0.0455,-0.0012,0.0307,-0.0023,0.0361,-0.0013,0.0215,-0.0045,0.014,-0.0103,0.0087,-0.0133,0.0054,-0.0132,0.0042,-0.0378,0.0273,-0.0397,0.0207,-0.0261,0.0067,-0.0379,0.012,-0.0278,0.0059,-0.0188,0.0073,-0.0208,0.0085,-0.0142,0.0051,-0.0149,0.0086,-0.0058,0.0038,-0.0099,0.0057,-0.0081,0.0038,-0.0082,0.0081,-0.0054,0.0036,-0.0057,0.0033,-0.0059,0.0065,-0.0039,0.0057,-0.0021,0.0055,-0.0004,0.0063,-0.0012,0.0064,-0.0042,0.0109,-0.0082,0.0088,-0.0061,0.0132,-0.0035,0.0079,-0.0025,0.0083,-0.0116,0.0101,-0.0064,0.0134,-0.0074,0.0113,-0.0119,0.0069,-0.0078,0.0094,-0.0039,0.0021,-0.0067,0.0069,-0.0109,0.009,-0.0034,0.0058,-0.0051,0.0038,-0.004,0.0024,-0.0031,0.0027,-0.0028,0.0036,-0.0031,0.0027,-0.0025,0.003,-0.0027,0.0025,-0.0027,0.0024,-0.0029,0.0023,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0025,-0.0018,0.0016,-0.0024,0.0027,-0.0014,0.0023,-0.002,0.0027,-0.0016,0.0031,-0.0035,0.0034,-0.0033,0.0047,-0.0066,0.0105,-0.0144,0.0122,-0.0105,0.0058,-0.0063,0.0061,-0.0077,0.006,-0.0097,0.0106,-0.0059,0.0076,-0.0128,0.0096,-0.0131,0.013,-0.0159,0.0162,-0.0146,0.0239,-0.0223,0.031,-0.0213,0.0174,-0.009,0.0118,-0.0088,0.0091,-0.0125,0.0166,-0.0116,0.0146,-0.016,0.0166,-0.0126,0.0097,-0.0154,0.0167,-0.0127,0.0078,-0.0073,0.0118,-0.0077,0.0082,-0.004,0.008,-0.0033,0.0041,-0.0032,0.004,-0.0013,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0016,0,-0.0012,0.0002,-0.0014,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,0,0.0012,0.0001,0.0013,0,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0019,0.0014,-0.0018,0.0016,-0.0036,0.0014,-0.002,0.0023,-0.0016,0.0018,-0.0025,0.0017,-0.004,0.0043,-0.003,0.003,-0.0037,0.0029,-0.0056,0.0042,-0.0044,0.0043,-0.0045,0.0022,-0.0039,0.0022,-0.0031,0.002,-0.0042,0.0021,-0.0025,0.0022,-0.0019,0.0008,-0.0018,0.0011,-0.0015,0.0018,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0014,-0.0011,0.0017,-0.0013,0.0019,-0.0016,0.0034,-0.0029,0.0034,-0.002,0.0043,-0.0027,0.0049,-0.0049,0.005,-0.004,0.0058,-0.0056,0.0061,-0.0066,0.0066,-0.0104,0.0127,-0.015,0.0151,-0.0124,0.0178,-0.0184,0.0138,-0.0287,0.0182,-0.0928,0.0511,-0.0785,0.0737,-0.2019,0.2009,-0.1644,0.1558,-0.2852,0.2196,-0.2126,0.2046,-0.1686,0.1716,-0.175,0.184,-0.1828,0.1816,-0.0495,0.0638,-0.0372,0.0375,-0.0291,0.0393,-0.0115,0.0266,-0.0114,0.0166,-0.0133,0.0172,-0.0085,0.0089,-0.0092,0.0106,-0.012,0.003,-0.0111,-0.0016,-0.0095,-0.0018,-0.007,-0.0018,-0.0085,0.005,-0.0076,-0.0009,-0.0149,0.0037,-0.0054,0.0016,-0.0168,0.0077,-0.0067,0.0044,-0.0033,-0.0004,-0.0026,-0.0009,-0.0018,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0002,0,0.0005,0.0001,0.0006,0,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0006,0.0001,0.0007,0.0005,0.0009,0.0004,0.0009,0.0001,0.0007,0.0001,0.0007,0.0003,0.0007,0.0004,0.001,0.0005,0.0009,0.0004,0.0007,0.0003,0.0008,0,0.0004,0.0001,0.0006,0.0002,0.0006,0.0003,0.0005,0,0.0004,-0.003,0.0018,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3239,0.2372,-0.2157,0.2128,-0.1557,0.1601,-0.1426,0.1376,-0.0694,0.0894,-0.0243,0.0312,-0.0315,0.019,-0.0146,0.0117,-0.0124,0.0142,-0.0073,0.0119,-0.006,0.009,-0.0124,0.0133,-0.0042,0.0049,-0.0038,0.0047,-0.0026,0.0033,-0.0037,0.002,-0.0028,0.0017,-0.0021,0.0018,-0.0017,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0024,0.0003,-0.0023,0.0005,-0.0022,0.0006,-0.0029,0.0013,-0.0035,0.0008,-0.0059,0.0031,-0.007,0.0086,-0.013,0.0101,-0.0077,0.0056,-0.0074,0.0056,-0.0086,0.0068,-0.0088,0.0097,-0.0089,0.0069,-0.0141,0.0099,-0.0225,0.0095,-0.0194,0.0226,-0.0562,0.0392,-0.0394,0.0562,-0.04,0.042,-0.0446,0.0307,-0.0888,0.0838,-0.0819,0.1307,-0.0608,0.0404,-0.0296,0.028,-0.0175,0.0283,-0.0142,0.0183,-0.0182,0.0296,-0.0218,0.0379,-0.0385,0.0283,-0.0158,0.025,-0.0127,0.0239,-0.0068,0.0079,-0.0056,0.0094,-0.0126,0.0098,-0.0169,0.0218,-0.0422,0.0314,-0.0355,0.0381,-0.0173,0.0277,-0.0526,0.0425,-0.038,0.0347,-0.0244,0.0166,-0.0226,0.0124,-0.037,0.029,-0.0183,0.0133,-0.0152,0.0113,-0.0096,0.0062,-0.0107,0.0083,-0.0123,0.0108,-0.0078,0.011,-0.0065,0.0063,-0.0033,0.0048,-0.0018,0.0027,-0.003,0.0036,-0.0124,0.0225,-0.0084,0.0168,-0.003,0.0109,-0.0015,0.0037,0.0004,0.0034,-0.0014,0.0024,-0.0014,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0002,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0011,0.0001,-0.0009,0.0006,-0.0022,0.0007,-0.0019,0.0002,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.0022,0.0017,-0.0027,0.0011,-0.0046,0.0041,-0.0053,0.0064,-0.0036,0.0087,-0.0082,0.0122,-0.0156,0.0132,-0.0348,0.0148,-0.1006,0.0735,-0.0772,0.0633,-0.1239,0.1146,-0.0773,0.0768,-0.0684,0.089,-0.0408,0.0466,-0.1066,0.118,-0.1018,0.0949,-0.0645,0.0504,-0.0201,0.0213,-0.017,0.0129,-0.0141,0.0125,-0.0108,0.0077,-0.0058,0.0045,-0.0041,0.0047,-0.0033,0.0046,-0.0035,0.0045,-0.0028,0.0045,-0.0013,0.0026,-0.0012,0.0026,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0015,0.0007,-0.0017,0.0007,-0.0013,0.0003,-0.0011,0.0002,-0.0012,-0.0001,-0.0009,-0.0001,-0.0012,-0.0005,-0.0016,0.0006,-0.0014,-0.0002,-0.0037,0.0028,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
شمشیر چوبی - خراش با حرکت سریع 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم