مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای شمشیر چوب خراش w کاغذ

شمشیر چوبی - خراش بر روی کاغذ.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها چوبیاسلحهpracticeشمشیرmedievaltraining
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0009,0,-0.032,0.0201,-0.0215,0.0135,-0.0135,0.0125,-0.0179,0.0104,-0.0075,0.0078,-0.0053,0.0052,-0.0017,0.0044,-0.0033,0.0008,-0.0014,0.0024,-0.0018,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0004,0,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0015,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0.0006,0.0003,0.001,0.0003,0.0008,0,0.0007,-0.0002,0.0014,-0.0004,0.0024,-0.002,0.003,-0.0021,0.0039,-0.0046,0.0043,-0.0049,0.0065,-0.0401,0.0436,-0.037,0.0401,-0.0255,0.0211,-0.0175,0.0137,-0.0113,0.0133,-0.0287,0.0233,-0.0175,0.029,-0.0299,0.0227,-0.0429,0.0252,-0.0229,0.0179,-0.0358,0.0255,-0.0648,0.0635,-0.0394,0.0273,-0.0313,0.0249,-0.03,0.0209,-0.0209,0.0201,-0.0252,0.0152,-0.0198,0.0196,-0.0178,0.0255,-0.0216,0.0276,-0.0007,0.0138,-0.0007,0.0187,0.0031,0.0135,0.0032,0.0102,0.0012,0.0094,-0.0023,0.009,-0.0095,0.0088,-0.0166,0.0104,-0.0128,0.0054,-0.0353,0.0302,-0.0146,0.0038,-0.0119,-0.0011,-0.0079,-0.0018,-0.007,-0.0009,-0.0073,0.0021,-0.0028,0.0005,-0.0027,0.0006,-0.0003,0.0025,0,0.0018,0.0014,0.0026,0.0014,0.0024,0.0012,0.0023,0.001,0.002,0.0003,0.0018,0.0004,0.0014,0.0005,0.0014,0.0001,0.0012,0.0001,0.0007,-0.0038,0.005,-0.0014,0.0001,-0.0015,0.0003,-0.001,0.0001,-0.0017,0.0009,-0.0011,-0.0001,-0.0014,-0.0008,-0.0012,-0.0002,-0.0011,-0.0004,-0.0011,-0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.0009,-0.0005,-0.0011,-0.0008,-0.0012,-0.0008,-0.0013,-0.001,-0.0011,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0006,0.0002,0.0008,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0005,0.0004,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0006,0,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0006,0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0213,0.0086,-0.0282,0.028,-0.0248,0.0249,-0.015,0.0272,-0.0098,0.0078,-0.0051,0.0049,-0.0038,0.0026,-0.002,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0053,0.0077,-0.0062,0.0038,-0.0026,0.0045,-0.0033,0.0039,-0.0025,0.0023,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.0021,-0.0016,0.0023,-0.0158,0.0107,-0.0023,0.0028,-0.0057,0.008,-0.0077,0.0074,-0.0135,0.0195,-0.0116,0.0147,-0.0129,0.0205,-0.0036,0.0073,-0.0043,0.0038,-0.0025,0.0035,-0.0029,0.002,-0.0022,0.0014,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0004,0.0011,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0001,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0021,0.0005,-0.0051,0.004,-0.0052,0.0047,-0.0022,0.0023,-0.0021,0.0038,-0.0011,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.0007,0,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0006,0,-0.0007,-0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0,-0.0007,-0.0002,-0.0012,-0.0005,-0.0011,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0004,0,-0.001,-0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0004,0.0006,0.0001,0.0007,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0017,-0.001,0.0018,-0.0007,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.0049,0.0021,-0.0067,0.0027,-0.002,0.0031,-0.0014,0.0021,-0.0012,0.0022,-0.0016,0.002,-0.004,0.0031,-0.0054,0.0055,-0.0041,0.0045,-0.003,0.0053,-0.0054,0.0052,-0.0074,0.0108,-0.0892,0.0995,-0.0612,0.0323,-0.0369,0.0566,-0.0398,0.0437,-0.0256,0.0229,-0.0285,0.0262,-0.0452,0.0457,-0.0202,0.0463,-0.0435,0.0296,-0.0355,0.0283,-0.094,0.0661,-0.1558,0.1584,-0.1571,0.104,-0.1105,0.094,-0.0709,0.0631,-0.0518,0.033,-0.0498,0.0446,-0.0351,0.0494,-0.0486,0.0618,-0.0871,0.0941,-0.0249,0.047,-0.0175,0.0222,0.0027,0.0285,-0.0013,0.0157,0.0016,0.012,-0.0001,0.0082,-0.0036,0.0055,-0.0013,0.0046,-0.0037,0.0036,-0.007,-0.0011,-0.0076,-0.0043,-0.0089,-0.0066,-0.0105,-0.0068,-0.0123,-0.007,-0.0106,-0.0071,-0.0081,-0.0066,-0.0079,-0.0058,-0.0071,-0.0043,-0.0048,-0.0035,-0.0038,-0.0019,-0.0024,-0.001,-0.0013,-0.0001,-0.0004,0.0008,0.0002,0.0009,0.0002,0.0006,0.0002,0.0007,0.0002,0.0007,0.0005,0.001,0.0007,0.0011,0.0008,0.0014,0.0011,0.0017,0.001,0.0016,0.0013,0.002,0.0013,0.0016,0.001,0.0017,0.0009,0.0015,0.0011,0.0016,0.0011,0.0014,0.0011,0.0015,0.0006,0.0012,0.0004,0.0007,0.0003,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0244,0.0452,-0.0373,0.0436,-0.0296,0.0268,-0.0142,0.0037,-0.0065,0.0091,-0.0089,0.0026,-0.0027,0.002,-0.0023,0.0024,-0.0035,0.0021,-0.0011,0.0028,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0051,0.0079,-0.0057,0.0091,-0.0098,0.0114,-0.0071,0.0016,-0.0062,0.0094,-0.0069,0.0042,-0.0041,0.0043,-0.0046,0.0032,-0.0024,0.0037,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0017,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0007,0,0.0007,-0.0002,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0006,0,-0.0007,-0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0009,0,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0012,-0.0003,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0009,-0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0006,0,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0007,0.0003,0.001,0,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0007,-0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0009,-0.0002,-0.0004,0.0003,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0005,0.0002,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0014,0.0003,0.0015,-0.0004,0.0016,-0.0041,0.0048,-0.0038,0.0048,-0.005,0.0067,-0.0067,0.0104,-0.0106,0.0102,-0.0146,0.016,-0.016,0.0141,-0.0284,0.0272,-0.0337,0.0261,-0.1151,0.1269,-0.1104,0.1087,-0.0567,0.071,-0.1013,0.0906,-0.1124,0.1311,-0.1095,0.0605,-0.0498,0.068,-0.0435,0.0224,-0.0212,0.02,-0.0445,0.0203,-0.0818,0.0575,-0.1057,0.0617,-0.1208,0.129,-0.0516,0.0557,-0.0462,0.0646,-0.0558,0.0623,-0.059,0.0721,-0.0079,0.055,-0.0799,0.1068,0.0039,0.0561,0.0073,0.034,0.0075,0.0228,0.0044,0.0161,-0.0023,0.0149,-0.0113,0.016,-0.0146,0.0154,-0.0149,0.0145,-0.0179,0.0076,-0.0527,0.0298,-0.0188,0.0027,-0.0132,-0.0019,-0.012,-0.0035,-0.0091,-0.0039,-0.0082,-0.0043,-0.0071,-0.0036,-0.006,-0.0035,-0.0049,-0.0031,-0.0046,-0.0022,-0.003,-0.0014,-0.0028,-0.0017,-0.0021,-0.0006,-0.0009,-0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0009,0,0.0007,0.0004,0.0009,0.0004,0.0009,0.0003,0.0006,0.0002,0.0007,0.0002,0.0007,0.0001,0.0004,0,0.0006,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
شمشیر چوبی - خراش بر روی کاغذ.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم