مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای تبت زنگ 1 wav

تبت زنگ - زنگ 1.
دسته بندی: زنگ و زنگوله
مدت زمان: ۰:۰۶
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1535,0.1667,-0.178,0.1633,-0.1739,0.1764,-0.1562,0.1612,-0.1277,0.1281,-0.1124,0.1205,-0.0939,0.0856,-0.0781,0.0693,-0.1036,0.0864,-0.1127,0.1064,-0.1226,0.1126,-0.1309,0.1094,-0.1931,0.2037,-0.1761,0.1943,-0.153,0.1642,-0.1291,0.1399,-0.1084,0.1196,-0.0805,0.0996,-0.0875,0.073,-0.0841,0.074,-0.0884,0.0786,-0.0857,0.0885,-0.086,0.0988,-0.0959,0.1016,-0.0932,0.1031,-0.0889,0.0961,-0.0904,0.0911,-0.1186,0.1164,-0.1117,0.1256,-0.0981,0.1049,-0.0818,0.0802,-0.07,0.0616,-0.0514,0.0479,-0.0507,0.0482,-0.057,0.0601,-0.0618,0.0719,-0.0688,0.0843,-0.0883,0.0883,-0.0913,0.0893,-0.0993,0.0914,-0.1004,0.085,-0.0896,0.0755,-0.0673,0.0616,-0.0464,0.0461,-0.0346,0.0348,-0.0443,0.0481,-0.0585,0.0528,-0.0682,0.0569,-0.0677,0.0684,-0.0609,0.0691,-0.0535,0.0606,-0.0497,0.0549,-0.0473,0.0495,-0.0615,0.0583,-0.0698,0.0637,-0.0724,0.0697,-0.0708,0.0691,-0.0671,0.0678,-0.059,0.062,-0.0436,0.0453,-0.026,0.0313,-0.0247,0.0204,-0.0386,0.0348,-0.0432,0.0493,-0.0521,0.0568,-0.0556,0.0571,-0.0546,0.0567,-0.0539,0.055,-0.0481,0.0478,-0.0386,0.0381,-0.0376,0.0338,-0.0416,0.0382,-0.0425,0.0412,-0.0425,0.0409,-0.0398,0.0358,-0.0319,0.0342,-0.0251,0.029,-0.0239,0.0212,-0.0203,0.0188,-0.0262,0.0265,-0.0344,0.0364,-0.0396,0.0406,-0.0426,0.043,-0.0431,0.0441,-0.0396,0.0415,-0.0367,0.037,-0.0307,0.0303,-0.0232,0.0217,-0.0159,0.0154,-0.0158,0.0152,-0.0171,0.017,-0.0202,0.0197,-0.0251,0.0245,-0.027,0.0261,-0.0268,0.0274,-0.0262,0.0277,-0.025,0.0261,-0.0261,0.0263,-0.0286,0.0287,-0.0291,0.0293,-0.0284,0.0287,-0.0267,0.0262,-0.0238,0.0225,-0.0182,0.0179,-0.0123,0.0131,-0.0079,0.0076,-0.0109,0.0109,-0.0169,0.0156,-0.0207,0.0201,-0.0239,0.0236,-0.0264,0.0258,-0.0268,0.0265,-0.026,0.026,-0.024,0.0236,-0.0217,0.021,-0.0179,0.018,-0.0172,0.0169,-0.0155,0.0148,-0.0126,0.0123,-0.0101,0.0097,-0.0102,0.0098,-0.0116,0.0117,-0.0135,0.0137,-0.0155,0.0152,-0.0182,0.0186,-0.0203,0.0199,-0.0215,0.0216,-0.0216,0.0216,-0.0206,0.0209,-0.019,0.0191,-0.0162,0.0159,-0.0131,0.0133,-0.0097,0.0094,-0.0067,0.0065,-0.006,0.0057,-0.0087,0.0083,-0.0112,0.0115,-0.0136,0.0134,-0.0159,0.0155,-0.0168,0.0163,-0.0169,0.0168,-0.0169,0.0168,-0.0169,0.0168,-0.0166,0.0163,-0.0155,0.0149,-0.0139,0.0138,-0.0113,0.0112,-0.0087,0.0081,-0.0057,0.0054,-0.0047,0.0049,-0.0072,0.0068,-0.0099,0.0099,-0.0127,0.0121,-0.0143,0.0138,-0.0157,0.0154,-0.0161,0.0159,-0.016,0.0157,-0.0156,0.0153,-0.0138,0.0137,-0.0126,0.0121,-0.01,0.0099,-0.0082,0.0082,-0.0063,0.0058,-0.0042,0.0042,-0.0056,0.0056,-0.0076,0.0074,-0.0097,0.0095,-0.0109,0.011,-0.0125,0.0123,-0.0135,0.0131,-0.0139,0.0136,-0.0139,0.0135,-0.0131,0.0132,-0.0122,0.0122,-0.0104,0.0102,-0.0085,0.0079,-0.0061,0.0062,-0.004,0.0036,-0.0034,0.0034,-0.0055,0.0052,-0.0077,0.0073,-0.0093,0.009,-0.0105,0.0103,-0.0115,0.0112,-0.0117,0.0115,-0.0118,0.0116,-0.0116,0.0112,-0.011,0.0108,-0.0097,0.0095,-0.0088,0.0083,-0.0068,0.0065,-0.0048,0.0046,-0.003,0.0029,-0.0037,0.0034,-0.0052,0.0052,-0.007,0.0067,-0.0086,0.0085,-0.0096,0.0098,-0.0104,0.0102,-0.0108,0.0106,-0.0107,0.0105,-0.0104,0.0102,-0.0094,0.0092,-0.0081,0.0082,-0.0067,0.0067,-0.0051,0.0051,-0.0033,0.0033,-0.0023,0.0021,-0.004,0.0037,-0.0052,0.0054,-0.0068,0.0066,-0.0081,0.0078,-0.0088,0.0085,-0.0093,0.0091,-0.0094,0.0092,-0.0094,0.0092,-0.0088,0.0087,-0.0081,0.008,-0.007,0.0068,-0.0054,0.0052,-0.004,0.0037,-0.0023,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0039,0.0037,-0.0054,0.0052,-0.0066,0.0064,-0.0075,0.0072,-0.0081,0.0079,-0.0082,0.0081,-0.0083,0.008,-0.008,0.0078,-0.0076,0.0072,-0.0067,0.0064,-0.0054,0.0054,-0.0041,0.0041,-0.0028,0.0026,-0.0015,0.0014,-0.0027,0.0026,-0.0039,0.0039,-0.0051,0.0051,-0.006,0.006,-0.0069,0.0067,-0.0072,0.0071,-0.0074,0.0072,-0.0073,0.0071,-0.0068,0.0068,-0.0063,0.0062,-0.0054,0.0054,-0.0044,0.0043,-0.0031,0.0031,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0029,0.0027,-0.0041,0.0039,-0.0051,0.0049,-0.0058,0.0056,-0.0064,0.0061,-0.0066,0.0065,-0.0067,0.0065,-0.0065,0.0064,-0.0061,0.006,-0.0055,0.0053,-0.0047,0.0044,-0.0037,0.0033,-0.0024,0.0023,-0.0014,0.0012,-0.0019,0.0018,-0.0031,0.0029,-0.004,0.0038,-0.0048,0.0047,-0.0054,0.0053,-0.0058,0.0056,-0.0059,0.0057,-0.0059,0.0057,-0.0058,0.0055,-0.0052,0.0051,-0.0045,0.0044,-0.0038,0.0035,-0.0027,0.0026,-0.0018,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0021,0.002,-0.003,0.0029,-0.0038,0.0038,-0.0045,0.0044,-0.005,0.0048,-0.0052,0.0051,-0.0053,0.0051,-0.0052,0.005,-0.0049,0.0047,-0.0044,0.0043,-0.0038,0.0036,-0.0029,0.0027,-0.002,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0023,0.0021,-0.0031,0.0029,-0.0038,0.0035,-0.0043,0.004,-0.0046,0.0044,-0.0047,0.0045,-0.0047,0.0046,-0.0046,0.0044,-0.0043,0.004,-0.0038,0.0036,-0.0032,0.003,-0.0024,0.0022,-0.0016,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0014,-0.0023,0.0021,-0.003,0.0028,-0.0035,0.0034,-0.004,0.0038,-0.0042,0.004,-0.0042,0.0041,-0.0042,0.004,-0.004,0.0039,-0.0036,0.0035,-0.0031,0.003,-0.0025,0.0024,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0014,-0.0023,0.0021,-0.0028,0.0027,-0.0033,0.0031,-0.0036,0.0033,-0.0037,0.0035,-0.0037,0.0036,-0.0036,0.0034,-0.0034,0.0032,-0.003,0.0028,-0.0025,0.0023,-0.0019,0.0017,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0015,-0.0022,0.002,-0.0026,0.0025,-0.003,0.0028,-0.0032,0.003,-0.0032,0.0031,-0.0032,0.003,-0.003,0.0029,-0.0028,0.0026,-0.0024,0.0023,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0017,0.0015,-0.0021,0.002,-0.0024,0.0023,-0.0027,0.0025,-0.0028,0.0026,-0.0028,0.0026,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0024,-0.0023,0.0022,-0.002,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0012,0.001,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0018,-0.0022,0.002,-0.0024,0.0022,-0.0025,0.0023,-0.0025,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0018,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0021,0.002,-0.0021,0.002,-0.0021,0.002,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.001,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
تبت زنگ - زنگ 1.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم