مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای تبت زنگ 2 wav

تبت زنگ 2.
دسته بندی: زنگ و زنگوله
مدت زمان: ۰:۰۷
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.1266,0.1225,-0.1243,0.1199,-0.0963,0.1096,-0.0637,0.061,-0.045,0.0395,-0.051,0.0429,-0.0576,0.0623,-0.103,0.0692,-0.163,0.19,-0.157,0.1505,-0.1305,0.1325,-0.1279,0.1066,-0.1114,0.1028,-0.132,0.1146,-0.1345,0.1233,-0.1286,0.118,-0.1349,0.1216,-0.1132,0.1186,-0.1053,0.116,-0.2007,0.1973,-0.1888,0.1931,-0.1842,0.1692,-0.1764,0.1751,-0.1497,0.1618,-0.1488,0.1481,-0.1521,0.1536,-0.1585,0.1761,-0.1442,0.1732,-0.1666,0.1881,-0.1825,0.1788,-0.1805,0.1631,-0.1423,0.1405,-0.1345,0.1371,-0.0949,0.115,-0.0855,0.0888,-0.0822,0.0801,-0.067,0.0641,-0.0564,0.0594,-0.0678,0.0705,-0.0608,0.0679,-0.0644,0.0653,-0.0659,0.0631,-0.0635,0.0672,-0.0706,0.0757,-0.0727,0.0737,-0.0671,0.0614,-0.0648,0.057,-0.0522,0.0409,-0.0344,0.0276,-0.0407,0.0363,-0.0417,0.0389,-0.047,0.0502,-0.0569,0.0505,-0.0634,0.0609,-0.0647,0.0659,-0.0592,0.0648,-0.0534,0.0593,-0.0476,0.0561,-0.0437,0.0431,-0.031,0.0293,-0.0252,0.0281,-0.0375,0.0312,-0.0324,0.03,-0.0287,0.0295,-0.0384,0.0375,-0.0406,0.0473,-0.0505,0.0523,-0.0533,0.0546,-0.0553,0.0523,-0.053,0.0513,-0.0465,0.0477,-0.0391,0.0435,-0.0359,0.0342,-0.0314,0.0263,-0.023,0.0228,-0.0201,0.02,-0.0248,0.0262,-0.0318,0.0293,-0.0348,0.0326,-0.0377,0.0396,-0.0417,0.0436,-0.0442,0.0439,-0.0443,0.0418,-0.041,0.0387,-0.036,0.0326,-0.0264,0.0262,-0.0173,0.0177,-0.0098,0.0095,-0.0156,0.0154,-0.0219,0.0238,-0.0276,0.0295,-0.0328,0.0344,-0.0356,0.0351,-0.0352,0.0346,-0.0346,0.033,-0.0316,0.0319,-0.0293,0.029,-0.0255,0.0246,-0.02,0.019,-0.0132,0.0132,-0.0085,0.0085,-0.0137,0.0145,-0.0201,0.0191,-0.0253,0.0249,-0.0289,0.0285,-0.0302,0.0303,-0.0308,0.0302,-0.0302,0.0295,-0.0269,0.0263,-0.0226,0.0222,-0.0177,0.0172,-0.0122,0.0128,-0.0073,0.0066,-0.0106,0.0101,-0.0156,0.0155,-0.0198,0.0195,-0.0228,0.0225,-0.0246,0.0241,-0.0255,0.0256,-0.0256,0.0259,-0.0244,0.0245,-0.0218,0.0219,-0.0178,0.0183,-0.0139,0.0131,-0.0078,0.0083,-0.0051,0.0047,-0.0101,0.0101,-0.0152,0.0146,-0.0186,0.0187,-0.0211,0.0209,-0.0224,0.0223,-0.0226,0.0224,-0.0219,0.0218,-0.0202,0.0197,-0.0176,0.0179,-0.0149,0.0142,-0.0103,0.0103,-0.0057,0.0051,-0.0065,0.0059,-0.0103,0.0105,-0.0144,0.0138,-0.0166,0.017,-0.0189,0.0188,-0.0199,0.0198,-0.0199,0.0198,-0.0187,0.0186,-0.0172,0.0165,-0.0141,0.0142,-0.0106,0.0101,-0.0062,0.0064,-0.0032,0.0034,-0.0077,0.0072,-0.011,0.0112,-0.0141,0.0135,-0.0157,0.0155,-0.0171,0.0169,-0.0175,0.0171,-0.0171,0.0171,-0.0161,0.016,-0.0142,0.0137,-0.011,0.0111,-0.0076,0.0072,-0.0036,0.0036,-0.0044,0.0041,-0.0078,0.0077,-0.0106,0.0107,-0.0132,0.013,-0.0149,0.0146,-0.0154,0.0153,-0.0154,0.0151,-0.0149,0.0146,-0.0135,0.0133,-0.0112,0.0109,-0.0085,0.0081,-0.0052,0.0055,-0.0021,0.002,-0.0054,0.005,-0.0082,0.008,-0.0107,0.0105,-0.0125,0.0125,-0.0136,0.0133,-0.0138,0.0135,-0.0136,0.0134,-0.0127,0.0126,-0.0111,0.0109,-0.0087,0.0084,-0.0061,0.0059,-0.003,0.0029,-0.0033,0.0032,-0.0062,0.006,-0.0085,0.0083,-0.0104,0.0102,-0.0116,0.0115,-0.0121,0.0118,-0.012,0.0119,-0.0117,0.0115,-0.0105,0.0104,-0.0087,0.0087,-0.0066,0.0064,-0.004,0.0038,-0.0018,0.0015,-0.0043,0.0043,-0.0066,0.0066,-0.0087,0.0084,-0.0101,0.0099,-0.0107,0.0105,-0.0108,0.0108,-0.0107,0.0106,-0.01,0.0098,-0.0087,0.0085,-0.0069,0.0069,-0.0049,0.0046,-0.0024,0.0023,-0.0027,0.0024,-0.0049,0.0047,-0.0067,0.0067,-0.0084,0.008,-0.0092,0.0091,-0.0097,0.0095,-0.0097,0.0096,-0.0094,0.0092,-0.0084,0.0083,-0.0072,0.0069,-0.0053,0.0053,-0.0034,0.0031,-0.0013,0.0011,-0.0033,0.0032,-0.0052,0.0051,-0.0067,0.0067,-0.0079,0.0076,-0.0085,0.0083,-0.0086,0.0085,-0.0085,0.0083,-0.0079,0.0079,-0.007,0.0068,-0.0056,0.0054,-0.0038,0.0038,-0.002,0.0018,-0.002,0.0019,-0.0039,0.0036,-0.0055,0.0052,-0.0066,0.0065,-0.0074,0.0072,-0.0077,0.0075,-0.0077,0.0076,-0.0075,0.0072,-0.0067,0.0066,-0.0057,0.0055,-0.0043,0.004,-0.0026,0.0025,-0.001,0.0008,-0.0026,0.0026,-0.0042,0.004,-0.0054,0.0052,-0.0062,0.0061,-0.0068,0.0066,-0.0069,0.0067,-0.0068,0.0066,-0.0064,0.0062,-0.0056,0.0055,-0.0045,0.0043,-0.0031,0.0029,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0029,0.0029,-0.0042,0.004,-0.0052,0.0049,-0.0057,0.0056,-0.006,0.0058,-0.006,0.0058,-0.0058,0.0057,-0.0052,0.0051,-0.0044,0.0043,-0.0033,0.0032,-0.0021,0.0019,-0.0007,0.0006,-0.0021,0.0018,-0.0031,0.0031,-0.0041,0.0039,-0.0048,0.0046,-0.0051,0.005,-0.0052,0.0051,-0.0052,0.005,-0.0048,0.0047,-0.0043,0.0041,-0.0034,0.0032,-0.0023,0.0023,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0024,0.0022,-0.0032,0.0031,-0.004,0.0039,-0.0045,0.0042,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0044,0.0043,-0.004,0.0039,-0.0034,0.0032,-0.0026,0.0024,-0.0016,0.0015,-0.0006,0.0004,-0.0016,0.0013,-0.0024,0.0023,-0.0031,0.003,-0.0037,0.0035,-0.004,0.0038,-0.004,0.0039,-0.004,0.0038,-0.0037,0.0036,-0.0033,0.0031,-0.0027,0.0025,-0.0019,0.0017,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0017,0.0016,-0.0024,0.0023,-0.0029,0.0029,-0.0033,0.0032,-0.0035,0.0033,-0.0035,0.0033,-0.0033,0.0032,-0.0031,0.0029,-0.0026,0.0025,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0011,-0.0005,0.0003,-0.0012,0.001,-0.0018,0.0017,-0.0024,0.0022,-0.0028,0.0027,-0.003,0.0029,-0.0031,0.0029,-0.0031,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0025,0.0024,-0.002,0.0019,-0.0014,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0014,0.0012,-0.0019,0.0018,-0.0023,0.0021,-0.0025,0.0024,-0.0027,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0026,0.0024,-0.0023,0.0022,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.0022,0.002,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0021,-0.0021,0.0021,-0.0019,0.0017,-0.0015,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.002,0.0018,-0.0021,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.001,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
تبت زنگ 2.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم