مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای حرکت قطار ۱

عبور قطار و سوت زدن آن/سوت بخار /حرکت قطار روی ریل آهن

کیفیت: 441kHz, 320bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: قطار
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها راه آهنقطاردر حال حرکتقطار باربریقطار در حال عبور در سطح عبورقطار track 01عبور قطارعبور قطارقطار بخارقطار حرکتقطار سر و صدابخار سوتسوت قطار
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0.0007,-0.0004,0.0014,-0.001,0.0031,-0.002,0.0082,-0.0046,0.0111,-0.0159,0.0112,-0.0151,0.0095,-0.02,0.0333,-0.0207,0.0113,-0.0259,0.0297,-0.056,0.0532,-0.0637,0.0516,-0.0425,0.0455,-0.0339,0.0598,-0.0604,0.0434,-0.0872,0.0055,-0.0608,0.051,-0.0708,0.1283,-0.0546,0.1448,-0.0916,0.073,-0.0704,0.1082,-0.0616,0.2045,-0.0369,0.0954,-0.0506,0.2088,-0.0819,0.1023,-0.1036,0.0713,-0.0534,0.112,-0.0629,0.0857,-0.0846,0.0757,-0.0739,0.0806,-0.0847,0.1062,-0.1171,0.0545,-0.0777,0.0619,-0.0612,0.0538,-0.1019,0.115,-0.0321,0.2147,-0.0971,0.0716,-0.0962,0.0806,-0.0581,0.048,-0.0854,0.0543,-0.0588,0.0776,-0.128,0.0734,-0.0754,0.1231,-0.2436,0.1175,-0.1382,0.1314,-0.1556,0.1026,-0.1095,0.1673,-0.1537,0.0448,-0.1153,0.1163,-0.2829,0.0604,-0.0488,0.113,-0.0536,0.0525,-0.1311,0.2251,-0.1178,0.173,-0.1006,0.1411,-0.1896,0.1038,-0.2108,0.0807,-0.1359,0.0601,-0.147,0.0618,-0.1786,0.2035,-0.1247,0.0699,-0.122,0.1108,-0.0662,0.1067,-0.1379,0.0822,-0.2407,0.2629,-0.2283,0.089,-0.1514,0.1285,-0.1261,0.052,-0.173,0.1004,-0.0894,0.2684,-0.086,0.1174,-0.0129,0.1183,-0.0529,0.0772,-0.0275,0.0428,-0.2025,0.0588,-0.1512,0.1858,-0.204,0.0764,-0.0279,0.0577,-0.0679,0.0539,-0.1313,0.1549,-0.1713,0.105,-0.1026,0.0579,-0.0663,0.0743,-0.0926,0.0386,-0.0646,0.0793,-0.0873,0.1601,-0.0435,0.0916,-0.049,0.1065,-0.0753,0.0856,-0.0374,0.0617,-0.0658,0.0439,-0.0561,0.0723,-0.0769,0.107,-0.0769,0.0476,-0.0449,0.1432,-0.0825,0.0541,-0.0938,0.1102,-0.1235,0.0467,-0.0671,0.0891,-0.0427,0.0875,-0.0375,0.0906,-0.0309,0.0539,-0.0737,0.0677,-0.0629,0.0186,-0.0625,0.0403,-0.0976,0.0627,-0.0763,0.0642,-0.0665,0.084,-0.0384,0.0634,-0.0865,0.0779,-0.0503,0.0832,-0.0405,0.0316,-0.0789,0.0474,-0.1173,0.0766,-0.1008,0.033,-0.0659,0.0862,-0.0408,0.0505,-0.0619,0.0942,-0.168,0.0777,-0.1273,0.0545,-0.1154,0.0561,-0.0384,0.1777,-0.0867,0.0578,-0.0836,0.0341,-0.0663,0.1052,-0.0673,0.1286,-0.0855,0.0591,-0.0504,0.1116,-0.0913,0.1528,-0.1381,0.0844,-0.0967,0.077,-0.0754,0.0833,-0.0826,0.0795,-0.0875,0.0822,-0.0816,0.0586,-0.0648,0.0804,-0.0214,0.1432,-0.0976,0.1717,-0.0534,0.1062,-0.064,0.0784,-0.0843,0.0719,-0.0998,0.0597,-0.0712,0.125,-0.0496,0.0576,-0.0504,0.0448,-0.0723,0.0542,-0.0601,0.0982,-0.072,0.0944,-0.0914,0.0654,-0.0597,0.0613,-0.0728,0.0898,-0.0396,0.1075,-0.0349,0.1137,-0.0281,0.0763,-0.0684,0.0577,-0.0708,0.0471,-0.066,0.0616,-0.0676,0.0715,-0.0863,0.0801,-0.0486,0.167,-0.0763,0.093,-0.0938,0.0481,-0.0894,0.1348,-0.0851,0.1724,-0.0666,0.0462,-0.039,0.0018,-0.0585,0.0726,-0.0657,0.123,-0.0363,0.0715,-0.0984,0.0419,-0.0873,0.058,-0.0962,0.0602,-0.1188,0.1712,-0.1049,0.0639,-0.0795,0.1115,-0.0569,0.1329,-0.1096,0.0766,-0.0218,0.1372,-0.1815,0.0936,-0.1816,0.0642,-0.0789,0.1123,-0.0507,0.087,-0.0849,0.0642,-0.0747,0.0322,-0.0477,0.1206,-0.1252,0.0713,-0.1043,0.0521,-0.0416,0.0454,-0.0856,0.0883,-0.099,0.0865,-0.1676,0.2548,-0.0931,0.0805,-0.0972,0.0935,-0.1025,0.0793,-0.0666,0.0647,-0.0621,0.0365,-0.141,0.1288,-0.1403,0.1265,-0.1021,0.1806,-0.0752,0.1956,-0.0825,0.254,-0.0545,0.1085,-0.0975,0.0583,-0.1141,0.064,-0.1001,0.0895,-0.0601,0.0353,-0.1944,0.0535,-0.1661,0.1843,-0.1483,0.0736,-0.0697,0.0764,-0.2234,0.0942,-0.1609,0.2076,-0.0619,0.1166,-0.0754,0.0581,-0.0744,0.0244,-0.1346,0.0988,-0.081,0.1076,-0.2013,0.0659,-0.1321,0.1943,-0.0356,0.2015,-0.0861,0.1262,-0.2548,0.222,-0.0442,0.1668,-0.2177,0.1089,-0.0702,0.1164,-0.0634,0.0494,-0.1094,0.057,-0.1194,0.0467,-0.1355,0.0816,-0.1008,0.0778,-0.0693,0.0393,-0.1002,0.0713,-0.1398,0.0004,-0.2102,0.0541,-0.1369,0.0906,-0.0757,0.0478,-0.0502,0.0512,-0.0675,0.0828,-0.1677,0.1695,-0.0356,0.054,-0.1417,0.0955,-0.0202,0.1288,-0.1313,0.119,-0.0368,0.048,-0.1262,0.1178,-0.1263,0.079,-0.0771,0.0775,-0.0344,0.0836,-0.091,0.0925,-0.1145,0.0578,-0.0911,0.1305,-0.0731,0.0661,-0.0391,0.0875,-0.0899,0.0995,-0.1083,0.0863,-0.0722,0.1532,-0.0848,0.0661,-0.1036,0.0366,-0.1061,0.1043,-0.0453,0.1247,-0.0807,0.0742,-0.0565,0.0885,-0.0701,0.0995,-0.1756,0.0282,-0.1059,0.0933,-0.1019,0.1392,-0.0505,0.0689,-0.0471,0.0887,-0.0656,0.0452,-0.0563,0.0821,-0.1259,0.0892,-0.0889,0.0861,-0.0634,0.0835,-0.0636,0.1669,-0.1811,0.069,-0.0556,0.1041,-0.1337,0.1253,-0.0596,0.0887,-0.0855,0.074,-0.0834,0.0621,-0.0792,0.0442,-0.1186,0.0806,-0.135,0.0434,-0.1258,0.103,-0.0822,0.0842,-0.123,0.1667,-0.3123,0.1392,-0.2866,0.188,-0.0805,0.1762,-0.1798,0.1302,-0.138,0.2453,-0.0599,0.4645,-0.2546,0.458,-0.385,0.3503,-0.2871,0.3706,-0.3909,0.2502,-0.4531,0.4265,-0.3145,0.3467,-0.2409,0.2569,-0.377,0.4538,-0.4515,0.4923,-0.4655,0.0995,-0.3585,0,-0.433,0.6018,-0.1351,0.5198,-0.2644,0.0714,-0.4706,0.2361,-0.1976,0.3256,-0.355,0.3616,-0.3844,0.257,-0.344,0.3845,-0.3397,0.2528,-0.1708,0.2376,-0.15,0.2027,-0.2274,0.4049,-0.0719,0.1413,-0.2609,0.283,-0.1592,0.109,-0.1714,0.0896,-0.0392,0.0543,-0.0434,0.0364,-0.0535,0.063,-0.0429,0.1055,-0.0815,0.1232,-0.085,0.1194,-0.1257,0.1401,-0.0194,0.1163,-0.0967,0.0317,-0.2839,0.2029,-0.1403,0.4413,-0.3529,0.5703,-0.1872,0.5593,-0.2502,0.2711,-0.2424,0.2294,-0.1316,0.0665,-0.2726,0.2503,-0.2943,0.3912,-0.3054,0.3933,-0.3494,0.22,-0.2905,0.4704,-0.3513,0.1184,-0.2567,0.1071,-0.3599,0.2669,-0.2211,0.1996,-0.2118,0.1269,-0.2128,0.1917,-0.1338,0.2519,-0.2275,0.2393,-0.1635,0.27,-0.3203,0.13,-0.2755,0.2588,-0.2968,0.207,-0.4063,0.168,-0.1737,0.0676,-0.0183,0.385,-0.1903,0.2815,-0.2365,0.1594,-0.2786,0.109,-0.18,0.2177,-0.1213,0.2354,-0.6617,0.099,-0.3491,0.573,-0.7613,0.1553,-0.1758,0.1282,-0.1659,0.2812,-0.0427,0.1908,-0.1503,0.1316,-0.1095,0.1077,-0.0886,0.1281,-0.0752,0.0751,-0.215,0.1701,-0.0006,0.1035,-0.0492,0.1099,-0.2202,0.1384,-0.1034,0.0662,-0.1715,0.0695,-0.0913,0.1321,-0.1772,0.0442,-0.0738,0.0805,-0.0522,0.0925,-0.1273,0.1654,-0.1612,0.0738,-0.0654,0.2383,-0.084,0.2665,-0.1255,0.1049,-0.1275,0.2784,-0.3133,0.1899,-0.0859,0.1684,-0.209,0.0656,-0.2514,0.0793,-0.3198,0.1109,-0.069,0.0939,-0.1491,0.2388,-0.2424,0.1681,-0.1781,0.145,-0.1436,0.1939,-0.0936,0.055,-0.0773,0.1664,-0.1711,0.099,-0.2224,0.081,-0.0892,0.0587,-0.1777,0.1258,-0.1189,0.0568,-0.1912,0.1115,-0.0552,0.0776,-0.1538,0.2693,-0.0953,0.0496,-0.1807,0.1974,-0.0705,0.2108,-0.0968,0.1807,-0.2017,0.0891,-0.19,0.1619,-0.1755,0.1706,-0.1056,0.1984,-0.1443,0.1574,-0.0928,0.1353,-0.0259,0.1066,-0.1686,0.1589,-0.1237,0.1468,-0.1763,0.1119,-0.0567,0.2554,-0.0914,0.1336,-0.1014,0.1222,-0.0322,0.1043,-0.1087,0.1197,-0.1499,0.1721,-0.1712,0.1362,-0.14,0.0816,-0.1262,0.1106,-0.1327,0.0833,-0.1296,0.0977,-0.1272,0.1114,-0.173,0.0558,-0.0951,0.1426,-0.0734,0.039,-0.1307,0.1249,-0.1747,0.1881,-0.1222,0.1375,-0.18,0.111,-0.2638,0.1351,-0.1329,0.1367,-0.088,0.096,-0.2395,0.0705,-0.1698,0.1649,-0.1493,0.0653,-0.1236,0.0106,-0.1013,0.2648,-0.1088,0.149,-0.2254,0.1315,-0.1083,0.177,-0.2379,0.1082,-0.0309,0.1771,-0.0956,0.1785,-0.0859,0.1721,-0.1974,0.1591,-0.2083,0.056,-0.2354,0.1562,-0.2003,0.6256,-0.1141,0.1165,-0.2111,0.1597,-0.1643,0.3215,-0.1324,0.1919,-0.1511,0.2147,-0.1774,0.1873,-0.1527,0.1212,-0.3113,0.1014,-0.132,0.1481,-0.0672,0.2064,-0.2071,0.1874,-0.2241,0.2179,-0.1698,0.2187,-0.1351,0.2488,-0.1223,0.0963,-0.1248,0.1036,-0.0997,0.0839,-0.1062,0.0778,-0.0794,0.1535,-0.0829,0.0874,-0.1017,0.1255,-0.1082,0.074,-0.1362,0.151,-0.1701,0.0397,-0.2439,0.1114,-0.2024,0.058,-0.122,0.0748,-0.1382,0.0908,-0.1084,0.1286,-0.0864,0.0777,-0.1094,0.1393,-0.257,0.1402,-0.0882,0.0555,-0.2013,0.0381,-0.1339,0.0321,-0.1709,0.1219,-0.435,0.101,-0.0507,0.1026,-0.095,0.1549,-0.081,0.1117,-0.1322,0.1121,-0.1444,0.1966,-0.2016,0.1592,-0.0844,0.1596,-0.1221,0.2815,-0.1431,0.1247,-0.1561,0.0741,-0.5086,0.1394,-0.0977,0.1103,-0.2357,0.0479,-0.1924,0.1848,-0.1388,0.1919,-0.2021,0.1626,-0.1284,0.1305,-0.0682,0.0925,-0.3105,0.0769,-0.323,0.2884,-0.1766,0.2515,-0.2187,0.1296,-0.1221,0.1118,-0.1229,0.1273,-0.0995,0.052,-0.1703,0.1296,-0.1214,0.1288,-0.1741,0.1145,-0.1136,0.113,-0.0851,0.2757,-0.155,0.0195,-0.128,0.3001,-0.1708,0.0924,-0.1852,0.0767,-0.115,0.0756,-0.1011,0.146,-0.1585,0.1353,-0.1357,0.1823,-0.1479,0.1518,-0.0952,0.0291,-0.1959,0.2657,-0.3857,0.3285,-0.2983,0.2749,-0.172,0.3438,-0.2345,0.2078,-0.184,0.1811,-0.0524,0.1881,-0.2218,0.1929,-0.312,0.06,-0.3391,0.1098,-0.1533,0.0905,-0.2154,0.2103,-0.4342,0.2091,-0.1679,0.2155,-0.3574,0.2063,-0.2054,0.2616,-0.1405,0.1231,-0.2057,0.2484,-0.1823,0.0192,-0.1346,0.166,-0.1166,0.0804,-0.0643,0.0886,-0.1312,0.0919,-0.3636,0.1966,-0.1425,0.1327,-0.1643,0.1187,-0.1265,0.3048,-0.063,0.1808,-0.0888,0.2471,-0.1105,0.2148,-0.2001,0.194,-0.1201,0.1866,-0.1439,0.1163,-0.1242,0.1149,-0.6064,0.1071,-0.2263,0.4159,-0.2267,0.1682,-0.2956,0.1832,-0.1488,0.1865,-0.1317,0.1407,-0.1412,0.1336,-0.1635,0.0823,-0.2945,0.1171,-0.0815,0.1755,-0.1255,0.1798,-0.4022,0.2483,-0.3024,0.1232,-0.2385,0.1655,-0.164,0.1223,-0.1846,0.1227,-0.2993,0.166,-0.2353,0.2357,-0.201,0.1008,-0.2176,0.0998,-0.1972,0.1109,-0.1729,0.0873,-0.1963,0.1251,-0.3644,0.1095,-0.1822,0.1488,-0.2908,0.1584,-0.259,0.1492,-0.1143,0.1869,-0.1518,0.1697,-0.3207,0.1479,-0.2042,0.165,-0.1056,0.2196,-0.1457,0.1242,-0.0629,0.1952,-0.2436,0.2784,-0.4193,0.1896,-0.3797,0.2797,-0.1517,0.1394,-0.1438,0.1212,-0.2066,0.2909,-0.0987,0.1697,-0.0539,0.2493,-0.1443,0.1604,-0.2634,0.2643,-0.2578,0.1912,-0.3117,0.1739,-0.184,0.1029,-0.1808,0.266,-0.1793,0.2215,-0.1765,0.1248,-0.1779,0.1314,-0.2958,0.1386,-0.3388,0.2068,-0.3555,0.0741,-0.1197,0.0884,-0.2012,0.1292,-0.1312,0.1956,-0.1211,0.2242,-0.2449,0.2489,-0.2708,0.1592,-0.3374,0.1391,-0.2824,0.2993,-0.2741,0.2749,-0.1563,0.3144,-0.1726,0.1222,-0.1027,0.1069,-0.1369,0.1729,-0.1046,0.1611,-0.2774,0.1503,-0.1091,0.2435,-0.1724,0.0781,-0.1123,0.1376,-0.1575,0.1688,-0.0805,0.2678,-0.2401,0.2548,-0.1341,0.1204,-0.1679,0.0841,-0.1588,0.1765,-0.1569,0.2709,-0.2189,0.2271,-0.319,0.0744,-0.2123,0.0977,-0.1361,0.1882,-0.1725,0.2044,-0.164,0.2352,-0.3383,0.1958,-0.3091,0.1525,-0.2138,0.2061,-0.0775,0.2083,-0.1331,0.2621,-0.2498,0.1462,-0.2373,0.1215,-0.2346,0.3252,-0.4505,0.1513,-0.2151,0.2994,-0.3459,0.1514,-0.3907,0.1848,-0.2106,0.1385,-0.2172,0.2825,-0.2293,0.2805,-0.3725,0.259,-0.2178,0.2286,-0.4594,0.7406,-0.4109,0.2371,-0.4948,0.3033,-0.4565,0.3718,-0.4119,0.7433,-0.1106,0.2416,-0.2891,0.5519,-0.0469,0.3813,-0.3594,0.3192,-0.4437,0.2424,-0.4996,0.4973,-0.5665,0.4201,-0.1984,0.3926,-0.4137,0.3914,-0.1899,0.2449,-0.2024,0.1255,-0.2926,0.257,-0.1903,0.0718,-0.1508,0.0681,-0.1723,0.2316,-0.1402,0.2839,-0.136,0.4238,-0.129,0.0574,-0.1874,0.1705,-0.2148,0.2045,-0.1636,0.1237,-0.435,0.1911,-0.1933,0.1731,-0.2257,0.1915,-0.3592,0.3147,-0.3576,0.2567,-0.1495,0.1543,-0.3147,0.2696,-0.2805,0.194,-0.1526,0.492,-0.2568,0.1994,-0.0777,0.2651,-0.2401,0.2255,-0.2179,0.0887,-0.343,0.0799,-0.27,0.1529,-0.1129,0.1574,-0.1157,0.084,-0.1178,0.1636,-0.2361,0.2292,-0.2448,0.1331,-0.3658,0.1471,-0.0906,0.1271,-0.0708,0.127,-0.1157,0.1462,-0.1166,0.0978,-0.1376,0.214,-0.1577,0.1104,-0.1425,0.1284,-0.0934,0.1751,-0.1055,0.1406,-0.1261,0.153,-0.0474,0.1805,-0.2149,0.1281,-0.1332,0.0936,-0.1003,0.039,-0.2052,0.1673,-0.1518,0.0697,-0.186,0.1305,-0.2084,0.1395,-0.1361,0.0633,-0.1408,0.1095,-0.1743,0.1959,-0.1631,0.1439,-0.0809,0.1462,-0.1314,0.1771,-0.098,0.0995,-0.1964,0.1475,-0.1602,0.1243,-0.0756,0.1071,-0.1933,0.115,-0.1081,0.1379,-0.1384,0.1591,-0.0942,0.1988,-0.1276,0.2361,-0.296,0.1089,-0.2101,0.0916,-0.214,0.1895,-0.043,0.1621,-0.1726,0.2864,-0.145,0.118,-0.2167,0.2294,-0.0983,0.1867,-0.1356,0.1602,-0.1101,0.1099,-0.1362,0.1962,-0.3018,0.2333,-0.2439,0.1931,-0.0996,0.1136,-0.1551,0.2919,-0.0911,0.2932,-0.2678,0.3385,-0.2361,0.3077,-0.1914,0.1513,-0.1003,0.1623,-0.2249,0.1519,-0.0988,0.1518,-0.2512,0.1045,-0.1774,0.0566,-0.1476,0.1489,-0.1003,0.1493,-0.1121,0.1417,-0.0672,0.0796,-0.1098,0.1264,-0.129,0.0491,-0.1909,0.0961,-0.1979,0.1494,-0.1659,0.0771,-0.3119,0,-0.1125,0.2757,-0.1902,0.1335,-0.298,0.0901,-0.1906,0.1609,-0.2523,0.1108,-0.2477,0.1121,-0.2922,0.2072,-0.2752,0.2065,-0.1733,0.3956,-0.4794,0.4063,-0.4201,0.1283,-0.4112,0.0898,-0.419,0.3702,-0.3472,0.2928,-0.264,0.2538,-0.3013,0.3813,-0.198,0.3418,-0.193,0.1051,-0.238,0.4128,-0.2465,0.1006,-0.238,0.1072,-0.4612,0.2961,-0.1869,0.3589,-0.376,0.3157,-0.0919,0.1669,-0.2312,0.1938,-0.1716,0.224,-0.1999,0.2262,-0.1706,0.2144,-0.2154,0.2797,-0.1689,0.2368,-0.1987,0.25,-0.66,0.2146,-0.5039,0.3961,-0.4033,0.343,-0.3597,0.4574,-0.5622,0.408,-0.3352,0.4264,-0.2242,0.2452,-0.2966,0.3531,-0.2853,0.5898,-0.3261,0.3397,-0.4212,0.2536,-0.0992,0.4063,-0.1993,0.334,-0.4377,0.2631,-0.1456,0.2653,-0.2384,0.2844,-0.3377,0.2815,-0.4112,0.4102,-0.3,0.2005,-0.375,0.2666,-0.1312,0.3541,-0.5345,0.2988,-0.3554,0.4646,-0.2953,0.5764,-0.0207,0.2587,-0.1809,0.2061,-0.1895,0.3073,-0.2202,0.2984,-0.2732,0.1674,-0.3746,0.2348,-0.3014,0.4556,-0.2656,0.2472,-0.2601,0.2931,-0.2817,0.6495,-0.1859,0.3528,-0.2956,0.2194,-0.2088,0.4609,-0.5627,0.3062,-0.4143,0.327,-0.7673,0.3343,-0.3346,0.2985,-0.3763,0.4242,-0.7104,0.4534,-0.277,0.1675,-0.3858,0.2944,-0.1506,0.2379,-0.2143,0.1839,-0.0549,0.2396,-0.2612,0.2229,-0.2394,0.2366,-0.2512,0.1073,-0.1445,0.3872,-0.2136,0.201,-0.0559,0.2269,-0.2028,0.3679,-0.3545,0.1352,-0.2303,0.2213,-0.174,0.2318,-0.1163,0.3461,-0.5261,0.2427,-0.2978,0.1403,-0.2702,0.1229,-0.0811,0.227,-0.1414,0.0897,-0.1672,0.1408,-0.1053,0.1311,-0.1252,0.0837,-0.1199,0.0595,-0.1411,0.2336,-0.1422,0.1451,-0.2414,0.1189,-0.0724,0.1932,-0.0915,0.1314,-0.1683,0.1898,-0.1192,0.2947,-0.1144,0.2305,-0.1308,0.2597,-0.2031,0.2165,-0.1809,0.1776,-0.1464,0.0533,-0.1424,0.1308,-0.3559,0.3521,-0.0765,0.1442,-0.2728,0.2599,-0.1741,0.1672,-0.1516,0.3123,-0.1759,0.1723,-0.1419,0.14,-0.1758,0.1413,-0.1637,0.3066,-0.2327,0.1839,-0.3591,0.2773,-0.0995,0.2781,-0.146,0.2358,-0.1695,0.2454,-0.1342,0.3337,-0.2414,0.1575,-0.2785,0.3951,-0.1993,0.3424,-0.3865,0.1914,-0.388,0.2093,-0.2177,0.2141,-0.2932,0.2772,-0.173,0.3087,-0.1313,0.3339,-0.2401,0.1952,-0.2568,0.2085,-0.247,0.1391,-0.29,0.2048,-0.0979,0.0805,-0.1476,0.2186,-0.0799,0.3774,-0.2385,0.3147,-0.3053,0.2265,-0.0751,0.2384,-0.0359,0.1345,-0.1344,0.2126,-0.2893,0.2387,-0.1702,0.2945,-0.3349,0.1439,-0.2163,0.4984,-0.2326,0.2736,-0.0762,0.167,-0.1912,0.23,-0.2292,0.1193,-0.1691,0.1623,-0.2415,0.0943,-0.2372,0.1798,-0.2999,0.1193,-0.1224,0.2151,-0.1603,0.1279,-0.1639,0.1296,-0.0794,0.2217,-0.2019,0.1859,-0.1765,0.1798,-0.2474,0.1649,-0.1605,0.1664,-0.1864,0.1399,-0.2334,0.2068,-0.344,0.1862,-0.2831,0.1861,-0.205,0.1866,-0.1941,0.1509,-0.1721,0.1556,-0.24,0.1804,-0.239,0.2624,-0.1116,0.2532,-0.2548,0.2242,-0.204,0.299,-0.1981,0.141,-0.1698,0.1813,-0.1816,0.1292,-0.1394,0.1105,-0.0897,0.1404,-0.1916,0.0453,-0.1477,0.1281,-0.0859,0.2096,-0.1168,0.195,-0.0339,0.0575,-0.103,0.0844,-0.0496,0.0484,-0.0629,0.0824,-0.0209,0.0686,-0.0492,0.0106,-0.1138,0.0694,-0.1128,0.0416,-0.0816,0.0886,-0.0336,0.1542,-0.1332,0.1025,-0.1487,0.1944,-0.1309,0.0788,-0.1393,0.0857,-0.1421,0.1868,-0.2752,0.1846,-0.0899,0.1278,-0.0966,0.2023,-0.2683,0.0987,-0.1269,0.0833,-0.191,0.1015,-0.1678,0.1602,-0.096,0.1609,-0.1699,0.0907,-0.173,0.2125,-0.2109,0.2011,-0.051,0.0153,-0.1202,0.1031,-0.1357,0.0532,-0.1082,0.1812,-0.1856,0.1238,-0.0429,0.161,-0.2096,0.2601,-0.1638,0.1587,-0.1967,0.1109,-0.1041,0.1396,-0.0781,0.2431,-0.2088,0.1299,-0.2179,0.184,-0.285,0.2109,-0.2189,0.1844,-0.1145,0.1153,-0.1143,0.0867,-0.1105,0.0886,-0.0836,0.0691,-0.0502,0.0253,-0.0397,0.0102,-0.0139,0.0102,-0.0092,0.0004,-0.0025]
در حال بارگذاری
1:14
عبور قطار و سوت زدن آن/سوت بخار /حرکت قطار روی ریل آهن
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم