مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای کامیون فورد روی F150 فولی ثانیه

2013 Ford F-150 کامیون خارجی فولی ضبط شاخ از فاصله نزدیک.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کامیون ها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیبوقکامیونرانندگیرانندگی کردنصدای بوقبوق زدنFord F-150
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0011,-0.0006,0.0042,-0.0003,0.0145,-0.0117,0.0388,-0.0663,0.0806,-0.0694,0.1302,-0.1179,0.1445,-0.1164,0.095,-0.0417,0.0856,-0.0952,0.182,-0.0692,0.2169,-0.3284,0.2252,-0.3722,0.2718,-0.2507,0.3162,-0.2708,0.3354,-0.1691,0.3601,-0.387,0.2951,-0.5718,0.3953,-0.1255,0.6783,-0.6496,0.4732,-0.3657,0.4527,-0.395,0.6846,-0.5689,0.3009,-0.4338,0.5894,-0.5888,0.8001,-0.762,0.3575,-0.4566,0.4785,-0.5408,0.7748,-0.6759,0.7377,-0.4693,0.6978,-0.5468,0.6914,-0.7699,0.7477,-0.348,0.7237,-0.7833,0.4026,-0.6156,0.8366,-0.4515,0.6939,-0.5658,0.5894,-0.7126,0.4772,-0.7093,0.8687,-0.7079,0.6641,-0.4008,0.8012,-0.401,0.7403,-0.592,0.5735,-0.6163,0.7572,-0.6142,0.4274,-0.8239,0.9269,-0.4545,0.6588,-0.5702,0.6256,-0.7166,0.8814,-0.462,0.5722,-0.5896,0.7142,-0.6619,0.6149,-0.6991,0.7554,-0.7248,0.5347,-0.4303,0.8336,-0.5259,0.6343,-0.5227,0.559,-0.588,0.4415,-0.6875,0.3014,-0.7097,0.8653,-0.4695,0.7379,-0.3697,0.6761,-0.6525,0.599,-0.5521,0.4918,-0.5237,0.6307,-0.8037,0.8203,-0.6713,0.5231,-0.5591,0.6248,-0.4427,0.8586,-0.716,0.5848,-0.4564,0.6069,-0.4356,0.4613,-0.6172,0.3923,-0.5899,0.4238,-0.2632,0.4159,-0.4601,0.3988,-0.3539,0.4336,-0.3235,0.3675,-0.321,0.3571,-0.3107,0.1948,-0.2913,0.3334,-0.3358,0.2555,-0.2173,0.1616,-0.253,0.2177,-0.1881,0.1945,-0.2487,0.2121,-0.1475,0.1756,-0.2066,0.1519,-0.1267,0.1372,-0.0934,0.1117,-0.1343,0.0629,-0.1038,0.0997,-0.0919,0.0926,-0.0863,0.0721,-0.1054,0.0241,-0.0732,0.0605,-0.0866,0.0236,-0.0341,0.0521,-0.052,0.0399,-0.0839,0.0489,-0.0312,0.0603,-0.0612,0.0451,-0.0328,0.0347,-0.0239,0.0258,-0.0421,0.0292,-0.0502,0.0437,-0.0181,0.0235,-0.0149,0.0316,-0.0311,0.0216,-0.0066,0.0238,-0.0193,0.0325,-0.0071,0.0285,-0.0062,0.0345,-0.0172,0.0222,-0.0153,0.0287,-0.0153,0.0201,-0.0027,0.0262,-0.0052,0.0193,-0.0135,0.0208,-0.0241,0.0256,-0.01,0.0284,-0.0115,0.0142,-0.013,0.012,-0.0123,0.0125,-0.0228,0.0222,-0.0079,0.0228,-0.0169,0.0181,-0.012,0.0131,-0.0093,0.0129,-0.0184,0.01,-0.0214,0.0226,-0.0124,0.0116,-0.0163,0.022,-0.0222,0.0107,-0.0203,0.0116,-0.021,0.0088,-0.0158,0.0157,-0.0184,0.0072,-0.0213,0.0191,-0.0147,0.0125,-0.0209,0.0171,-0.0168,0.0143,-0.0127,0.0125,-0.0139,0.0136,-0.0179,0.0184,-0.0123,0.0138,-0.0123,0.0166,-0.013,0.012,-0.0107,0.0103,-0.0125,0.01,-0.0097,0.0151,-0.009,0.0102,-0.0104,0.0149,-0.0085,0.0115,-0.01,0.0112,-0.0059,0.0094,-0.0047,0.0066,-0.0126,0.0294,-0.0162,0.0228,-0.0176,0.0042,-0.0151,0.0181,-0.0156,0.0209,-0.0071,0.001,-0.0159,0.0197,-0.0102,0.0178,-0.0139,0.0327,-0.0156,0.0501,-0.0509,0.0511,-0.1241,0.1451,-0.1044,0.1288,-0.1965,0.117,-0.1472,0.1232,-0.0472,0.1054,-0.1538,0.2489,-0.0991,0.2289,-0.3797,0.3095,-0.422,0.3616,-0.2707,0.3883,-0.294,0.4276,-0.4109,0.3915,-0.3002,0.3166,-0.6215,0.3497,-0.6195,0.7896,-0.7039,0.5258,-0.3408,0.742,-0.4341,0.5403,-0.5681,0.2593,-0.5716,0.6732,-0.4299,0.9048,-0.7848,0.4134,-0.5437,0.5902,-0.5865,0.7897,-0.673,0.4255,-0.4103,0.7122,-0.4845,0.7581,-0.7624,0.3834,-0.4307,0.7013,-0.6883,0.8826,-0.569,0.7958,-0.4854,0.6054,-0.4499,0.6406,-0.6709,0.554,-0.1751,0.7536,-0.6906,0.6522,-0.4037,0.8569,-0.4812,0.7244,-0.6177,0.453,-0.5913,0.6897,-0.6095,0.9084,-0.7846,0.6604,-0.4633,0.6087,-0.5745,0.8632,-0.6619,0.4193,-0.3852,0.6748,-0.4506,0.6725,-0.7134,0.6084,-0.2329,0.7722,-0.7149,0.5626,-0.5335,0.8726,-0.4517,0.5649,-0.5151,0.5596,-0.6907,0.502,-0.4937,0.8192,-0.7429,0.6075,-0.523,0.7056,-0.467,0.7047,-0.687,0.3947,-0.4692,0.6294,-0.5329,0.5616,-0.7352,0.6999,-0.3519,0.5642,-0.6323,0.4741,-0.6093,0.905,-0.3874,0.5432,-0.4458,0.6475,-0.6726,0.5033,-0.4714,0.904,-0.7529,0.6394,-0.3961,0.8886,-0.443,0.6554,-0.5657,0.4939,-0.6521,0.5751,-0.6922,0.632,-0.8219,0.9554,-0.5241,0.685,-0.4633,0.7161,-0.7192,0.7831,-0.4924,0.5094,-0.571,0.6505,-0.6809,0.675,-0.4098,0.6092,-0.6881,0.3883,-0.5124,0.8667,-0.64,0.5732,-0.4193,0.5756,-0.4186,0.5108,-0.6348,0.8606,-0.718,0.7558,-0.3975,0.8762,-0.4005,0.6692,-0.6495,0.6003,-0.595,0.5041,-0.6418,0.5745,-0.8245,0.9273,-0.4972,0.6336,-0.4791,0.6674,-0.7212,0.8152,-0.6428,0.5218,-0.4328,0.7675,-0.4902,0.593,-0.6995,0.5623,-0.6446,0.4913,-0.3265,0.6685,-0.6341,0.4134,-0.4452,0.496,-0.4761,0.507,-0.4452,0.4303,-0.4971,0.403,-0.2697,0.4055,-0.4009,0.3309,-0.3273,0.2805,-0.2891,0.3604,-0.2675,0.366,-0.2999,0.2075,-0.2386,0.2639,-0.3279,0.1906,-0.1511,0.2186,-0.2003,0.1946,-0.1773,0.123,-0.147,0.1819,-0.0826,0.1704,-0.159,0.1569,-0.1278,0.0758,-0.0851,0.1352,-0.1352,0.0618,-0.059,0.091,-0.072,0.0735,-0.0919,0.0806,-0.0663,0.0477,-0.0528,0.075,-0.0589,0.03,-0.0271,0.0469,-0.0587,0.0399,-0.0624,0.0459,-0.051,0.0346,-0.0614,0.0402,-0.0376,0.0319,-0.0145,0.0167,-0.0414,0.0243,-0.0253,0.0152,-0.0301,0.0256,-0.0288,0.0219,-0.0147,0.0263,-0.0199,0.0138,-0.0183,0.0249,-0.0197,0.0197,-0.0197,0.0264,-0.0297,0.0249,-0.0162,0.0318,-0.0199,0.0121,-0.0182,0.0142,-0.0144,0.0227,-0.0198,0.0214,-0.0199,0.0228,-0.0212,0.019,-0.0207,0.0164,-0.0148,0.0175,-0.0148,0.0169,-0.0239,0.0176,-0.0143,0.0194,-0.0225,0.0167,-0.0201,0.0144,-0.0134,0.0187,-0.0153,0.0156,-0.0126,0.0142,-0.0148,0.011,-0.0238,0.0156,-0.0184,0.0165,-0.0146,0.0174,-0.0122,0.0093,-0.0156,0.009,-0.0173,0.0159,-0.0134,0.0154,-0.0083,0.0125,-0.0157,0.0144,-0.012,0.0174,-0.0101,0.0144,-0.0108,0.0155,-0.008,0.0173,-0.0059,0.013,-0.012,0.0142,-0.0113,0.0146,-0.0071,0.0126,-0.0098,0.0104,-0.0109,0.0088,-0.0112,0.013,-0.0095,0.0114,-0.009,0.0094,-0.008,0.0095,-0.0099,0.0099,-0.009,0.0088,-0.0107,0.015,-0.0051,0.0105,-0.0064,0.0102,-0.0074,0.0089,-0.0088,0.0068,-0.0062,0.009,-0.0078,0.0091,-0.0096,0.0032,-0.0089,0.0093,-0.009,0.0039,-0.0095,0.0027,-0.0078,0.0059,-0.01,0.006,-0.0105,0.0066,-0.0082,0.0086,-0.0079,0.0034,-0.0103,0.002,-0.0106,0.0028,-0.0106,0.0027,-0.0081,0.0044,-0.0089,0.0054,-0.011,0.0019,-0.0086,0.0043,-0.0105,0.0041,-0.0103,0.0016,-0.0085,0.0044,-0.0073,0.0059,-0.0086,0.0064,-0.0051,0.007,-0.0045,0.0044,-0.0072,0.0052,-0.0043,0.0059,-0.0044,0.0054,-0.0039,0.0052,-0.0038,0.0085,-0.0039,0.0058,-0.0041,0.0104,0,0.0102,-0.0008,0.0083,-0.0018,0.0064,-0.0017,0.0079,-0.005,0.007,-0.0056,0.0066,-0.0042,0.0045,-0.0062,0.0063,-0.0033,0.0064,-0.0042,0.0071,-0.0048,0.0085,-0.004,0.0064,-0.0044,0.005,-0.0057,0.0056,-0.0041,0.0063,-0.0041,0.0055,-0.0028,0.0047,-0.0036,0.0056,-0.0038,0.0045,-0.0046,0.0034,-0.0053,0.0007,-0.0069,0.0019,-0.0045,0.0039,-0.0046,0.0047,-0.0016,0.007,-0.001,0.0057,-0.0008,0.0044,-0.0025,0.0027,-0.0011,0.0025,-0.0037,0.0027,-0.0028,0.003,-0.0031,0.0027,-0.0037,0.0018,-0.0045,0.002,-0.0031,0.0014,-0.0041,0.0023,-0.0035,0.0031,-0.0023,0.0038,-0.0029,0.0049,-0.002,0.0032,-0.0026,0.0027,-0.0046,0.0017,-0.0041,0.0018,-0.0045,0.0024,-0.0041,0.0021,-0.0038,0.0018,-0.0033,0.0013,-0.0043,0.0013,-0.003,0.0024,-0.0023,0.0031,-0.0015,0.0024,-0.0006,0.0026,-0.002,0.0026,-0.0021,0.0015,-0.0021,0.0018,-0.0023,0.0015,-0.0025,0.0005,-0.0023,0.0007,-0.0027,0.0007,-0.0035,0.0011,-0.002,0.0023,-0.0012,0.0023,-0.001,0.0021,-0.0013,0.0024,-0.0015,0.0022,-0.0015,0.0021,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.0013,-0.0022,0.0007,-0.0023,0.0006,-0.0021,0,-0.0024,0.0008,-0.0023,0.002,-0.0025,0.002,-0.001,0.0023,-0.0007,0.0017,-0.0009,0.0016,-0.001,0.0013,-0.001,0.0006,-0.0016,0.0004,-0.0022,0,-0.0024,0,-0.0018,0.0004,-0.0007,0.0014,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0016,-0.0006,0.0014,-0.0008,0.0019,-0.0004,0.0021,0,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0011,-0.001,0.001,-0.0004,0.0017,0,0.0016,0,0.0015,-0.0005,0.0015,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.0016,-0.0001,0.002,-0.0001,0.0017,0,0.0019,0,0.0017,0,0.0011,-0.0003,0.0008,-0.0008,0,-0.0016,0,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0008,0.0002,-0.0009,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.001,0,-0.0012,0,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0003,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0009,0,0.001,0,0.001,0,0.001,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
2013 Ford F-150 کامیون خارجی فولی ضبط شاخ از فاصله نزدیک.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۰۱ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم