مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولکس واگن سوسک 2002 ثانیه ...

2002 سوسک فولکس واگن - long horn بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها Beetleماشینوسیله نقلیهvolkswagen
[-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0012,-0.1943,0.106,-0.2696,0.1582,-0.2536,0.1518,-0.2494,0.1413,-0.2501,0.1338,-0.2501,0.1356,-0.2526,0.1361,-0.2536,0.1353,-0.2533,0.1339,-0.2516,0.1327,-0.2497,0.1317,-0.2516,0.1326,-0.2527,0.1318,-0.2539,0.131,-0.256,0.1308,-0.2568,0.1329,-0.2554,0.1339,-0.2563,0.1315,-0.2552,0.1319,-0.2531,0.1319,-0.2514,0.133,-0.2504,0.1344,-0.2504,0.1353,-0.2471,0.1364,-0.243,0.1355,-0.2336,0.1366,-0.2304,0.1375,-0.226,0.1379,-0.224,0.1359,-0.2264,0.1383,-0.2276,0.1374,-0.2294,0.1359,-0.2261,0.1359,-0.2268,0.1367,-0.2274,0.1394,-0.2283,0.1369,-0.2305,0.1369,-0.2329,0.1363,-0.2341,0.1366,-0.2336,0.1384,-0.2295,0.1399,-0.2286,0.1386,-0.226,0.1391,-0.2251,0.1391,-0.2271,0.1407,-0.2234,0.1431,-0.2236,0.1441,-0.2229,0.1418,-0.2215,0.1413,-0.2226,0.1431,-0.2247,0.1422,-0.2262,0.1446,-0.2265,0.1437,-0.2267,0.144,-0.2311,0.1427,-0.2313,0.1405,-0.2316,0.1396,-0.2269,0.1396,-0.2239,0.1401,-0.2246,0.1412,-0.2242,0.1426,-0.2234,0.1419,-0.2238,0.1425,-0.2256,0.1425,-0.2219,0.1422,-0.2227,0.1419,-0.2226,0.1417,-0.2227,0.1414,-0.2228,0.14,-0.2238,0.1392,-0.2202,0.1405,-0.2198,0.1416,-0.2177,0.1426,-0.2186,0.1431,-0.2156,0.1429,-0.2173,0.143,-0.2232,0.1444,-0.2226,0.1424,-0.2211,0.1419,-0.221,0.1432,-0.2197,0.1434,-0.2173,0.1426,-0.2189,0.1436,-0.2167,0.1431,-0.2146,0.1423,-0.215,0.1413,-0.2183,0.1401,-0.2175,0.1402,-0.2179,0.1417,-0.2181,0.139,-0.2189,0.1379,-0.2153,0.1399,-0.2139,0.1405,-0.2131,0.1395,-0.2141,0.1402,-0.2154,0.1391,-0.2139,0.1403,-0.2127,0.1407,-0.2132,0.141,-0.213,0.1411,-0.2109,0.1413,-0.2099,0.1406,-0.2102,0.1403,-0.216,0.1408,-0.2165,0.142,-0.2136,0.1423,-0.0665,0.062,-0.0269,0.026,-0.005,0.006,-0.0022,0.0017,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0011,-0.0645,0.0716,-0.2575,0.1437,-0.2478,0.1566,-0.2269,0.1482,-0.2261,0.144,-0.2204,0.145,-0.2163,0.1456,-0.2119,0.1445,-0.2095,0.1444,-0.2095,0.1441,-0.2081,0.1446,-0.2076,0.1434,-0.2108,0.1443,-0.2072,0.1429,-0.2071,0.1429,-0.2074,0.1451,-0.2099,0.1449,-0.2062,0.1469,-0.2077,0.1461,-0.2084,0.1457,-0.2088,0.1474,-0.2069,0.1469,-0.2047,0.1493,-0.2051,0.1496,-0.2047,0.1492,-0.2074,0.1496,-0.2057,0.148,-0.207,0.1478,-0.2069,0.1475,-0.2026,0.1462,-0.2068,0.1454,-0.207,0.1446,-0.2027,0.147,-0.2014,0.1476,-0.2026,0.1471,-0.2038,0.1463,-0.2047,0.1465,-0.2038,0.1468,-0.2035,0.1481,-0.2048,0.1496,-0.2064,0.1492,-0.2066,0.1473,-0.2058,0.1476,-0.2029,0.1475,-0.2041,0.1487,-0.2042,0.1488,-0.2016,0.1481,-0.1995,0.1484,-0.1993,0.1468,-0.2013,0.1477,-0.1988,0.1473,-0.1987,0.1493,-0.1991,0.1495,-0.2021,0.1486,-0.202,0.1495,-0.2017,0.1506,-0.2049,0.1505,-0.2047,0.1512,-0.2068,0.1515,-0.2042,0.1509,-0.2048,0.1517,-0.2041,0.1516,-0.2034,0.1508,-0.203,0.151,-0.2029,0.1509,-0.2037,0.1501,-0.2045,0.1492,-0.2038,0.1482,-0.2055,0.1478,-0.2014,0.149,-0.2011,0.1498,-0.1997,0.1502,-0.1968,0.1503,-0.1978,0.1524,-0.1963,0.1501,-0.1969,0.1495,-0.1974,0.1494,-0.1955,0.1494,-0.1956,0.1487,-0.1971,0.15,-0.1986,0.1498,-0.1989,0.1489,-0.1972,0.1494,-0.1987,0.1492,-0.1977,0.1485,-0.1975,0.149,-0.1971,0.1487,-0.1954,0.1485,-0.1948,0.1483,-0.1931,0.1508,-0.1951,0.1513,-0.1918,0.1512,-0.194,0.1531,-0.1923,0.1548,-0.1913,0.1534,-0.1929,0.1519,-0.1934,0.152,-0.1946,0.1519,-0.1949,0.1521,-0.1958,0.1512,-0.1947,0.1523,-0.1948,0.1533,-0.1974,0.1544,-0.1972,0.1541,-0.1947,0.1522,-0.1939,0.1508,-0.1905,0.1508,-0.1899,0.1506,-0.1911,0.1537,-0.1911,0.1553,-0.1911,0.1556,-0.1928,0.1545,-0.1949,0.1544,-0.1935,0.1539,-0.1918,0.1541,-0.1902,0.1542,-0.1885,0.154,-0.1882,0.1535,-0.19,0.1531,-0.1935,0.1537,-0.1929,0.1539,-0.1924,0.1555,-0.1938,0.1549,-0.1922,0.1555,-0.1907,0.1549,-0.1913,0.1534,-0.1894,0.1509,-0.1884,0.1506,-0.1887,0.1508,-0.1902,0.1511,-0.1891,0.1521,-0.1882,0.154,-0.1876,0.1536,-0.189,0.1541,-0.1897,0.1559,-0.1909,0.1539,-0.1937,0.1529,-0.1937,0.1526,-0.0749,0.0594,-0.0161,0.0253,-0.0059,0.0049,-0.0021,0.0024,-0.0005,0.0007,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0009,-0.0308,0.0336,-0.2488,0.1514,-0.258,0.1605,-0.203,0.1569,-0.1998,0.1551,-0.1944,0.1517,-0.1924,0.151,-0.1902,0.15,-0.188,0.1486,-0.1883,0.1492,-0.1891,0.1489,-0.1852,0.1452,-0.185,0.1461,-0.1848,0.147,-0.1848,0.1473,-0.1885,0.1481,-0.1919,0.1484,-0.1903,0.1484,-0.1911,0.1486,-0.1907,0.1497,-0.1907,0.1487,-0.1874,0.1491,-0.1849,0.1482,-0.1828,0.1482,-0.1841,0.1474,-0.1843,0.1472,-0.1839,0.1472,-0.1832,0.1465,-0.1865,0.1476,-0.185,0.1481,-0.1841,0.1498,-0.1843,0.1496,-0.1847,0.1499,-0.1852,0.1484,-0.1876,0.1478,-0.1888,0.1483,-0.1905,0.149,-0.1915,0.1487,-0.1915,0.151,-0.1913,0.1507,-0.1924,0.1494,-0.1908,0.1489,-0.19,0.1503,-0.1904,0.1512,-0.1877,0.1501,-0.1872,0.1502,-0.1864,0.1513,-0.1854,0.1511,-0.1857,0.1519,-0.1836,0.1508,-0.1845,0.1498,-0.1863,0.1501,-0.1866,0.1508,-0.1849,0.1516,-0.1841,0.151,-0.1842,0.151,-0.1825,0.1519,-0.1841,0.1531,-0.1852,0.1522,-0.185,0.1526,-0.1854,0.1527,-0.1861,0.1529,-0.1881,0.1533,-0.1879,0.1535,-0.1901,0.1543,-0.1882,0.1542,-0.1882,0.1527,-0.1857,0.1539,-0.1847,0.1555,-0.1842,0.1542,-0.1832,0.1536,-0.1853,0.1536,-0.1872,0.1528,-0.0869,0.1139,-0.0396,0.0325,-0.0069,0.0092,-0.003,0.0047,-0.0014,0.0014,-0.0005,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0018,-0.0309,0.0084,-0.2483,0.1399,-0.2592,0.1739,-0.2115,0.1773,-0.2064,0.175,-0.2006,0.1701,-0.2006,0.168,-0.199,0.1654,-0.2,0.1619,-0.1991,0.1622,-0.1991,0.1604,-0.2023,0.1608,-0.2007,0.16,-0.2021,0.1596,-0.2021,0.1603,-0.2054,0.1597,-0.2031,0.1607,-0.2037,0.1608,-0.207,0.1601,-0.2079,0.1611,-0.206,0.1603,-0.2033,0.1604,-0.2033,0.1597,-0.2018,0.1584,-0.2021,0.1587,-0.2014,0.1609,-0.2007,0.1596,-0.202,0.1599,-0.2029,0.1598,-0.2049,0.1609,-0.2027,0.1612,-0.2047,0.1618,-0.206,0.1618,-0.207,0.1635,-0.2065,0.1638,-0.205,0.1637,-0.2052,0.16,-0.2051,0.1583,-0.2047,0.1588,-0.205,0.159,-0.2025,0.159,-0.2043,0.1586,-0.2023,0.1579,-0.2016,0.1584,-0.2024,0.1582,-0.2019,0.1586,-0.2026,0.1596,-0.2044,0.1596,-0.204,0.1583,-0.2043,0.1593,-0.2051,0.1589,-0.2071,0.1582,-0.2052,0.1582,-0.2066,0.159,-0.2054,0.1598,-0.2056,0.1597,-0.205,0.1585,-0.2049,0.1595,-0.2055,0.1576,-0.2057,0.157,-0.2033,0.158,-0.204,0.1563,-0.2075,0.1564,-0.2054,0.1576,-0.2034,0.1582,-0.2025,0.1601,-0.2012,0.1612,-0.2029,0.1607,-0.2027,0.162,-0.2027,0.1624,-0.2032,0.1612,-0.2055,0.1594,-0.2058,0.157,-0.206,0.156,-0.2061,0.1555,-0.2054,0.1539,-0.204,0.1552,-0.2046,0.1564,-0.2039,0.1579,-0.2031,0.1575,-0.2033,0.159,-0.2077,0.1606,-0.2075,0.1589,-0.2076,0.159,-0.2101,0.1596,-0.2113,0.1574,-0.2112,0.1587,-0.208,0.1537,-0.2054,0.1578,-0.2102,0.1559,-0.2086,0.1552,-0.2081,0.1546,-0.2074,0.1701,-0.2234,0.1625,-0.2378,0.1371,-0.2388,0.1365,-0.2365,0.1387,-0.2359,0.1432,-0.2397,0.1545,-0.1861,0.1616,-0.1981,0.1597,-0.2092,0.1568,-0.2248,0.1494,-0.2376,0.139,-0.2467,0.1309,-0.2472,0.1286,-0.2489,0.1233,-0.2482,0.1242,-0.2451,0.1248,-0.2486,0.1263,-0.2609,0.1482,-0.2272,0.153,-0.1964,0.1519,-0.1994,0.1559,-0.1872,0.1552,-0.1864,0.1553,-0.1869,0.1541,-0.1902,0.1545,-0.1897,0.1555,-0.1891,0.1575,-0.1897,0.1589,-0.1927,0.1597,-0.1907,0.1611,-0.191,0.1616,-0.1927,0.1644,-0.1917,0.1631,-0.1918,0.1626,-0.1919,0.1636,-0.1926,0.1632,-0.1905,0.1635,-0.1893,0.1634,-0.1895,0.1643,-0.1887,0.1641,-0.1889,0.1649,-0.1888,0.1656,-0.1915,0.165,-0.1927,0.1667,-0.1934,0.1661,-0.1928,0.1664,-0.1942,0.1672,-0.1942,0.1653,-0.1973,0.1653,-0.197,0.1631,-0.1973,0.1638,-0.1968,0.1628,-0.1983,0.1624,-0.2019,0.1618,-0.2025,0.1601,-0.204,0.1591,-0.2064,0.1576,-0.2057,0.156,-0.205,0.1552,-0.2063,0.155,-0.2052,0.1553,-0.2055,0.1573,-0.2018,0.1581,-0.2016,0.1578,-0.2018,0.158,-0.2018,0.1584,-0.2012,0.1587,-0.2014,0.1575,-0.2015,0.1568,-0.2015,0.1575,-0.2008,0.1566,-0.1993,0.1567,-0.2001,0.1563,-0.2008,0.1571,-0.1993,0.1554,-0.199,0.1549,-0.1973,0.1551,-0.0801,0.1121,-0.0399,0.0332,-0.0097,0.0073,-0.0052,0.007,-0.0026,0.0028,-0.0029,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0002,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:18
2002 سوسک فولکس واگن - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری