مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولکس واگن سوسک 2002 ثانیه ...

2002 سوسک فولکس واگن - long horn بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها beepingBeetleماشینوسیله نقلیهvolkswagen
[-0.002,0.0017,-0.0415,0.0245,-0.1397,0.1892,-0.2051,0.2426,-0.2191,0.2093,-0.2253,0.2089,-0.2215,0.1593,-0.2267,0.1683,-0.2241,0.1689,-0.2246,0.1609,-0.2258,0.1604,-0.2171,0.1637,-0.2202,0.1638,-0.2226,0.1625,-0.2153,0.1619,-0.2165,0.159,-0.2177,0.1649,-0.2185,0.1668,-0.2189,0.1619,-0.2139,0.1596,-0.2163,0.1588,-0.2158,0.1618,-0.2169,0.1657,-0.2148,0.1626,-0.2144,0.1642,-0.2173,0.1638,-0.2175,0.1629,-0.2152,0.1601,-0.2138,0.1672,-0.2118,0.1622,-0.2184,0.164,-0.2124,0.1638,-0.2139,0.1622,-0.2137,0.164,-0.2148,0.1626,-0.2158,0.1638,-0.2129,0.163,-0.2151,0.1638,-0.2139,0.164,-0.214,0.1655,-0.2162,0.1633,-0.2139,0.1632,-0.2159,0.1634,-0.2157,0.1635,-0.2159,0.1623,-0.2151,0.1647,-0.2183,0.1638,-0.2184,0.1626,-0.2212,0.1676,-0.2134,0.1684,-0.2131,0.1706,-0.215,0.1637,-0.2161,0.1587,-0.2191,0.1644,-0.2191,0.1653,-0.2226,0.1677,-0.2218,0.1699,-0.2203,0.1693,-0.2199,0.1668,-0.2193,0.1626,-0.2227,0.1645,-0.2223,0.1658,-0.2223,0.1638,-0.2204,0.1622,-0.223,0.1648,-0.2215,0.1661,-0.2208,0.1641,-0.221,0.1665,-0.2234,0.166,-0.2255,0.1668,-0.2235,0.1632,-0.2237,0.1689,-0.2218,0.1698,-0.2216,0.168,-0.2204,0.165,-0.222,0.1669,-0.2192,0.1679,-0.2183,0.1715,-0.2154,0.1778,-0.2146,0.1733,-0.2163,0.1704,-0.2149,0.1757,-0.216,0.1683,-0.2154,0.1704,-0.2167,0.1717,-0.2198,0.1726,-0.2164,0.1716,-0.2158,0.1717,-0.2198,0.1696,-0.2193,0.1736,-0.2177,0.1754,-0.218,0.1726,-0.2148,0.1692,-0.2185,0.1708,-0.2171,0.172,-0.216,0.1699,-0.2154,0.167,-0.218,0.1639,-0.2168,0.1659,-0.2151,0.1655,-0.2155,0.1656,-0.2123,0.1676,-0.2384,0.1647,-0.259,0.1874,-0.1369,0.1544,-0.0694,0.082,-0.0662,0.0557,-0.0123,0.0134,-0.0113,0.0113,-0.006,0.007,-0.0043,0.0049,-0.0042,0.004,-0.0019,0.0015,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0013,-0.0036,0.0028,-0.0529,0.0526,-0.1449,0.2362,-0.222,0.23,-0.2002,0.2064,-0.2289,0.1973,-0.2266,0.164,-0.2237,0.1658,-0.2274,0.1633,-0.2262,0.1554,-0.2199,0.1595,-0.2197,0.1643,-0.2241,0.1652,-0.2208,0.1596,-0.2188,0.1628,-0.2203,0.161,-0.2213,0.1643,-0.219,0.1648,-0.2208,0.162,-0.2201,0.1642,-0.2201,0.1656,-0.2193,0.1691,-0.2177,0.1656,-0.2187,0.16,-0.2195,0.1567,-0.2201,0.1606,-0.2226,0.1611,-0.2178,0.1609,-0.2176,0.161,-0.2196,0.1622,-0.2184,0.1628,-0.2207,0.1612,-0.2195,0.1628,-0.2185,0.1631,-0.2183,0.1627,-0.2194,0.1633,-0.2208,0.1629,-0.2166,0.1641,-0.2197,0.167,-0.2217,0.1674,-0.2208,0.1613,-0.2221,0.1628,-0.221,0.1657,-0.2188,0.1648,-0.2207,0.1616,-0.2202,0.1635,-0.2214,0.1663,-0.22,0.1628,-0.221,0.1634,-0.22,0.1636,-0.2215,0.1626,-0.2208,0.1653,-0.219,0.1668,-0.2209,0.167,-0.2214,0.1648,-0.2228,0.1616,-0.219,0.1678,-0.2229,0.1662,-0.223,0.1657,-0.2206,0.1639,-0.2215,0.1629,-0.2208,0.1641,-0.2225,0.1632,-0.2226,0.1638,-0.2211,0.1644,-0.2219,0.1659,-0.2257,0.1667,-0.2224,0.1665,-0.225,0.1646,-0.2201,0.1662,-0.2217,0.1658,-0.2191,0.1659,-0.2219,0.1655,-0.221,0.1668,-0.2193,0.1663,-0.2177,0.1735,-0.2163,0.1744,-0.2124,0.1738,-0.2195,0.167,-0.2198,0.1677,-0.2174,0.1706,-0.2185,0.1669,-0.2181,0.1664,-0.2183,0.1667,-0.2199,0.1646,-0.2164,0.1676,-0.2216,0.1664,-0.2185,0.1649,-0.2173,0.166,-0.222,0.165,-0.2195,0.1639,-0.2225,0.1655,-0.2213,0.1668,-0.2211,0.1693,-0.2208,0.1665,-0.2204,0.1696,-0.2206,0.1647,-0.222,0.1653,-0.222,0.1634,-0.2185,0.1636,-0.2208,0.1626,-0.2191,0.1635,-0.2187,0.1629,-0.2171,0.1655,-0.2169,0.1627,-0.2159,0.1594,-0.2559,0.1834,-0.1821,0.1681,-0.0932,0.0956,-0.0672,0.0785,-0.0243,0.024,-0.0095,0.0108,-0.0052,0.006,-0.0025,0.0033,-0.0025,0.0032,-0.0012,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.064,0.0658,-0.157,0.2345,-0.2273,0.2303,-0.2244,0.2122,-0.2383,0.1946,-0.2399,0.1711,-0.2529,0.175,-0.2447,0.1672,-0.2437,0.155,-0.2334,0.1632,-0.2451,0.1734,-0.2364,0.1644,-0.239,0.1621,-0.2382,0.1613,-0.2364,0.1674,-0.2359,0.1657,-0.2355,0.1579,-0.2349,0.1573,-0.2348,0.1613,-0.2348,0.1617,-0.2372,0.1632,-0.2358,0.1638,-0.2354,0.1632,-0.2345,0.1628,-0.2368,0.1633,-0.2343,0.1618,-0.236,0.1629,-0.2354,0.1613,-0.2367,0.162,-0.2364,0.1685,-0.2359,0.1679,-0.2337,0.1692,-0.2316,0.1624,-0.2344,0.1602,-0.2353,0.162,-0.234,0.1658,-0.2328,0.1644,-0.2361,0.1634,-0.2363,0.1659,-0.2352,0.1661,-0.2333,0.1655,-0.2364,0.1612,-0.2364,0.1625,-0.2384,0.1655,-0.2348,0.1681,-0.2326,0.1695,-0.2337,0.1682,-0.2338,0.1637,-0.232,0.1638,-0.2363,0.1676,-0.2311,0.1659,-0.2303,0.1638,-0.2311,0.1657,-0.2315,0.1634,-0.2319,0.1618,-0.232,0.1621,-0.235,0.1606,-0.2334,0.1628,-0.2339,0.163,-0.2326,0.164,-0.234,0.161,-0.2316,0.1626,-0.2322,0.1644,-0.2352,0.1628,-0.2328,0.1642,-0.232,0.165,-0.2344,0.1633,-0.2321,0.1638,-0.2307,0.1629,-0.2334,0.1632,-0.2328,0.1641,-0.2314,0.1621,-0.2313,0.1639,-0.2311,0.165,-0.2333,0.1632,-0.2313,0.1633,-0.2321,0.1651,-0.2332,0.167,-0.2317,0.164,-0.2351,0.1651,-0.2312,0.1649,-0.234,0.1667,-0.2323,0.1666,-0.2298,0.1644,-0.2354,0.1656,-0.2328,0.1637,-0.2313,0.1676,-0.2348,0.167,-0.2335,0.1658,-0.2338,0.1639,-0.234,0.1644,-0.2356,0.164,-0.2375,0.1631,-0.2339,0.1637,-0.2375,0.1625,-0.2353,0.1649,-0.2362,0.1647,-0.2364,0.1645,-0.2375,0.1666,-0.2359,0.1638,-0.2332,0.1638,-0.2377,0.1644,-0.2348,0.1662,-0.2351,0.1664,-0.2344,0.1676,-0.234,0.1675,-0.2337,0.1668,-0.2347,0.1642,-0.2342,0.1648,-0.2336,0.1663,-0.2335,0.1629,-0.2349,0.1642,-0.2325,0.1673,-0.2318,0.1739,-0.2302,0.1749,-0.2292,0.1679,-0.2328,0.1656,-0.2344,0.1673,-0.2317,0.1695,-0.2319,0.1711,-0.2316,0.1687,-0.2357,0.1663,-0.2336,0.165,-0.2357,0.1678,-0.2347,0.1643,-0.2351,0.1625,-0.238,0.1633,-0.2363,0.1654,-0.2354,0.1664,-0.2366,0.1687,-0.2358,0.1672,-0.2365,0.1639,-0.2381,0.1636,-0.2368,0.1637,-0.2374,0.1651,-0.2376,0.1635,-0.2383,0.1653,-0.2365,0.1648,-0.2368,0.1651,-0.2384,0.1646,-0.2359,0.1648,-0.2374,0.1633,-0.2398,0.1651,-0.2378,0.1649,-0.2357,0.1644,-0.2374,0.1631,-0.236,0.1619,-0.2359,0.1664,-0.2326,0.1663,-0.2343,0.1626,-0.234,0.1651,-0.2369,0.1661,-0.2356,0.1652,-0.2334,0.1641,-0.2332,0.1658,-0.2342,0.1646,-0.2323,0.1659,-0.2351,0.1651,-0.2367,0.1646,-0.2347,0.1655,-0.2342,0.1661,-0.237,0.1614,-0.2337,0.1637,-0.2354,0.1682,-0.2366,0.1651,-0.2337,0.1673,-0.234,0.1669,-0.2352,0.1656,-0.2337,0.1665,-0.2351,0.1638,-0.2351,0.1664,-0.235,0.1673,-0.2369,0.166,-0.2378,0.1693,-0.2383,0.1689,-0.2373,0.1703,-0.2351,0.1707,-0.2345,0.1659,-0.2356,0.1671,-0.236,0.1694,-0.2335,0.1652,-0.2326,0.1665,-0.2318,0.1652,-0.2312,0.162,-0.2304,0.1636,-0.2304,0.1635,-0.2284,0.1613,-0.2293,0.1579,-0.2289,0.1596,-0.2247,0.1602,-0.2257,0.1596,-0.2269,0.1596,-0.227,0.1614,-0.2296,0.1588,-0.2294,0.1583,-0.2306,0.1593,-0.2283,0.1575,-0.2252,0.1591,-0.2294,0.1564,-0.2251,0.1586,-0.225,0.1613,-0.2242,0.1636,-0.2236,0.1609,-0.2585,0.1636,-0.1665,0.1507,-0.0613,0.0899,-0.0637,0.0702,-0.0218,0.0219,-0.0106,0.0101,-0.0043,0.0054,-0.0021,0.0027,-0.0026,0.0023,-0.0011,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:14
2002 سوسک فولکس واگن - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری