مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولکس واگن سوسک 2002 ثانیه ...

2002 سوسک فولکس واگن - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها Beetleماشینوسیله نقلیهvolkswagen
[-0.0007,0.0017,-0.0021,0.0015,-0.0012,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.002,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0024,0.0026,-0.0333,0.0064,-0.0593,0.0718,-0.1773,0.0929,-0.2206,0.1338,-0.2616,0.1493,-0.247,0.1587,-0.2372,0.1506,-0.2403,0.1522,-0.2305,0.1426,-0.2331,0.1424,-0.2321,0.1364,-0.2363,0.1353,-0.2303,0.1367,-0.2361,0.1332,-0.2337,0.1369,-0.2397,0.1349,-0.2402,0.1342,-0.2391,0.1341,-0.2384,0.1346,-0.2383,0.1322,-0.2424,0.131,-0.2422,0.1313,-0.2429,0.13,-0.2424,0.1279,-0.2435,0.1273,-0.2435,0.1276,-0.2458,0.1251,-0.2472,0.1277,-0.2472,0.1264,-0.2493,0.1263,-0.2465,0.1257,-0.2466,0.1259,-0.2465,0.1247,-0.2451,0.1264,-0.2501,0.125,-0.2468,0.1245,-0.2477,0.1233,-0.2469,0.1244,-0.2475,0.1245,-0.2467,0.1245,-0.2483,0.1248,-0.2473,0.1237,-0.2462,0.1247,-0.2462,0.1245,-0.2453,0.125,-0.2476,0.1289,-0.2449,0.1265,-0.2437,0.1267,-0.2457,0.1273,-0.2432,0.1271,-0.2439,0.1261,-0.2434,0.1272,-0.2457,0.1299,-0.2455,0.1248,-0.2473,0.1259,-0.2496,0.1246,-0.2507,0.1229,-0.2508,0.126,-0.2513,0.1246,-0.2499,0.1249,-0.2507,0.1275,-0.2487,0.1268,-0.2508,0.1257,-0.1623,0.1076,-0.0723,0.0878,-0.0577,0.0528,-0.0503,0.0418,-0.0318,0.0274,-0.0197,0.0264,-0.0129,0.0205,-0.0103,0.0152,-0.0085,0.0073,-0.0054,0.0069,-0.0049,0.0044,-0.0016,0.0023,-0.0018,0.0027,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0005,-0.001,0.0014,-0.0013,0.0008,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.002,-0.0009,0.0006,-0.0019,0.0072,-0.0616,0.0295,-0.1181,0.0959,-0.2205,0.0972,-0.2556,0.1488,-0.2471,0.1512,-0.2339,0.1516,-0.2362,0.1467,-0.2229,0.1381,-0.2236,0.1394,-0.2186,0.1331,-0.2271,0.1321,-0.2185,0.1345,-0.2229,0.1317,-0.2211,0.1348,-0.2222,0.1335,-0.2204,0.1348,-0.2214,0.1337,-0.2171,0.1331,-0.2211,0.1339,-0.2219,0.1342,-0.2224,0.135,-0.2223,0.1377,-0.2213,0.1391,-0.2244,0.1371,-0.2237,0.1393,-0.2236,0.1388,-0.2253,0.1384,-0.2245,0.1376,-0.2241,0.1378,-0.2259,0.1371,-0.2234,0.1395,-0.225,0.1384,-0.2258,0.138,-0.2266,0.1385,-0.224,0.1384,-0.2214,0.1386,-0.2233,0.1384,-0.2222,0.1386,-0.2234,0.1398,-0.2235,0.1399,-0.2237,0.1397,-0.2244,0.141,-0.2235,0.1405,-0.2242,0.1399,-0.2236,0.1394,-0.2255,0.1401,-0.2263,0.1382,-0.2261,0.137,-0.2236,0.1394,-0.2224,0.1386,-0.2244,0.142,-0.2232,0.1409,-0.2257,0.1396,-0.2238,0.1403,-0.224,0.14,-0.2244,0.1384,-0.221,0.14,-0.2189,0.1385,-0.2174,0.1389,-0.2175,0.1382,-0.216,0.138,-0.219,0.1386,-0.2157,0.1395,-0.2172,0.1389,-0.216,0.1396,-0.2172,0.1364,-0.2195,0.1387,-0.2185,0.1369,-0.2192,0.1365,-0.2187,0.1366,-0.1629,0.1275,-0.1078,0.1089,-0.0596,0.0676,-0.0638,0.0546,-0.0508,0.0343,-0.0294,0.0289,-0.017,0.0247,-0.0107,0.0156,-0.0058,0.0085,-0.0045,0.0041,-0.0028,0.0023,-0.0019,0.0024,-0.0014,0.0016,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0013,-0.0026,0.0026,-0.0027,0.0024,-0.0016,0.0022,-0.0027,0.0019,-0.0026,0.0028,-0.0044,0.0023,-0.0321,0.0291,-0.121,0.0764,-0.1924,0.1005,-0.2416,0.148,-0.2616,0.1487,-0.2234,0.1526,-0.2393,0.1409,-0.2253,0.141,-0.2316,0.1246,-0.2309,0.1347,-0.2396,0.1255,-0.2347,0.1201,-0.2395,0.1189,-0.2377,0.12,-0.2391,0.1187,-0.2427,0.1199,-0.245,0.1175,-0.2453,0.1137,-0.2477,0.1143,-0.2478,0.1128,-0.2487,0.1118,-0.25,0.1135,-0.2497,0.1119,-0.2514,0.1126,-0.2521,0.1135,-0.2518,0.1146,-0.2535,0.1134,-0.2499,0.1136,-0.2505,0.1143,-0.2513,0.1131,-0.2515,0.1159,-0.2531,0.116,-0.2528,0.113,-0.2531,0.1175,-0.2518,0.1154,-0.2526,0.1167,-0.2535,0.1161,-0.2523,0.1157,-0.2524,0.1153,-0.2521,0.1152,-0.2507,0.117,-0.2537,0.1159,-0.2532,0.1182,-0.2532,0.117,-0.2539,0.1175,-0.2525,0.1202,-0.2545,0.1178,-0.2537,0.1192,-0.2562,0.1215,-0.2538,0.1212,-0.2564,0.1232,-0.2568,0.1217,-0.2541,0.122,-0.2564,0.1193,-0.2553,0.1181,-0.2539,0.1167,-0.2452,0.112,-0.2385,0.1168,-0.2369,0.1194,-0.2387,0.1273,-0.2357,0.1304,-0.2357,0.1308,-0.2347,0.1325,-0.2295,0.1347,-0.2306,0.1276,-0.1306,0.1021,-0.0599,0.078,-0.0503,0.0555,-0.0451,0.0398,-0.0281,0.026,-0.0168,0.0221,-0.0125,0.0239,-0.0086,0.0148,-0.006,0.0066,-0.0035,0.0051,-0.0044,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0015,-0.0014,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری