مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولکس واگن سوسک 2002 ثانیه ...

2002 سوسک فولکس واگن - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها beepingBeetleماشینوسیله نقلیهvolkswagen
[-0.0021,0.0014,-0.001,0.0019,-0.0008,0.0019,-0.0021,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0043,0.004,-0.0496,0.0343,-0.0726,0.0822,-0.1286,0.1821,-0.1443,0.2654,-0.2313,0.2612,-0.2249,0.2651,-0.2337,0.2468,-0.187,0.232,-0.2189,0.2658,-0.2325,0.2349,-0.2246,0.1854,-0.2367,0.1872,-0.2328,0.1976,-0.2325,0.2108,-0.2397,0.2125,-0.248,0.2081,-0.2369,0.2041,-0.237,0.2015,-0.2318,0.203,-0.2307,0.1931,-0.2299,0.1905,-0.2356,0.1948,-0.2297,0.1989,-0.2445,0.2029,-0.2318,0.1975,-0.2369,0.2041,-0.2327,0.2034,-0.2339,0.1944,-0.2315,0.2042,-0.2327,0.2002,-0.2302,0.2022,-0.2386,0.2055,-0.2273,0.1977,-0.2382,0.2002,-0.2358,0.2037,-0.2327,0.202,-0.2305,0.1983,-0.2381,0.1988,-0.2272,0.2,-0.2337,0.1992,-0.2306,0.1995,-0.2363,0.202,-0.23,0.2002,-0.236,0.1998,-0.2307,0.1998,-0.2359,0.1971,-0.2358,0.1991,-0.2346,0.1967,-0.2363,0.1927,-0.2385,0.186,-0.2399,0.191,-0.2327,0.1917,-0.2351,0.1932,-0.2372,0.1927,-0.2402,0.2018,-0.2334,0.1999,-0.2304,0.2004,-0.2318,0.2036,-0.2291,0.201,-0.2322,0.2013,-0.2352,0.2035,-0.2251,0.197,-0.2349,0.1978,-0.2325,0.1963,-0.2312,0.1993,-0.2306,0.2006,-0.2297,0.202,-0.227,0.1991,-0.2278,0.1978,-0.2259,0.2029,-0.229,0.2031,-0.2272,0.1999,-0.2283,0.2016,-0.229,0.1998,-0.2239,0.1984,-0.2256,0.1991,-0.2312,0.2029,-0.2281,0.1994,-0.2219,0.1993,-0.2252,0.1988,-0.2265,0.2015,-0.2202,0.1999,-0.2246,0.1971,-0.226,0.2,-0.2232,0.1947,-0.223,0.1967,-0.2269,0.1958,-0.2206,0.1993,-0.2218,0.1944,-0.2183,0.201,-0.2245,0.1964,-0.2277,0.1973,-0.2239,0.1971,-0.2239,0.1977,-0.255,0.1953,-0.2726,0.1855,-0.2302,0.1655,-0.1684,0.1714,-0.1217,0.1343,-0.0764,0.1071,-0.0642,0.0825,-0.0848,0.0852,-0.0749,0.076,-0.0561,0.0417,-0.0247,0.0266,-0.0149,0.0107,-0.0231,0.0139,-0.0219,0.033,-0.0196,0.0284,-0.0299,0.0201,-0.01,0.0047,-0.0075,0.0119,-0.0109,0.0074,-0.0183,0.0101,-0.0079,0.0202,-0.0153,0.014,-0.0173,0.0187,-0.0153,0.0185,-0.0143,0.0078,-0.0043,0.0066,-0.0052,0.0052,-0.0034,0.0043,-0.0023,0.0031,-0.0024,0.0019,-0.0027,0.002,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0029,-0.0021,0.0027,-0.0021,0.0025,-0.0051,0.0039,-0.0334,0.0326,-0.0642,0.052,-0.0798,0.1613,-0.1805,0.2779,-0.2236,0.2672,-0.2286,0.2859,-0.2135,0.239,-0.1651,0.213,-0.2029,0.2349,-0.2132,0.1924,-0.2126,0.1429,-0.2193,0.1574,-0.1912,0.1378,-0.2119,0.1428,-0.2125,0.1478,-0.215,0.1424,-0.2121,0.1378,-0.215,0.1379,-0.201,0.1392,-0.2003,0.1301,-0.202,0.1362,-0.1899,0.1387,-0.1893,0.1358,-0.1976,0.1443,-0.1933,0.1458,-0.1943,0.1445,-0.1968,0.1416,-0.1988,0.1359,-0.1968,0.1397,-0.1954,0.1372,-0.1891,0.1408,-0.1908,0.1461,-0.1926,0.141,-0.1955,0.1492,-0.1884,0.1444,-0.1965,0.1453,-0.1975,0.1447,-0.1996,0.1422,-0.1933,0.1456,-0.1965,0.1486,-0.2023,0.1434,-0.1961,0.1464,-0.2034,0.143,-0.1959,0.1429,-0.1916,0.1451,-0.195,0.1459,-0.1925,0.1478,-0.1936,0.1508,-0.1971,0.1472,-0.2012,0.1414,-0.198,0.1419,-0.1971,0.144,-0.1976,0.1447,-0.1987,0.1412,-0.1951,0.144,-0.1978,0.1439,-0.1993,0.1474,-0.1964,0.1479,-0.1965,0.1476,-0.1962,0.1469,-0.1974,0.1451,-0.2007,0.147,-0.1998,0.146,-0.1974,0.1458,-0.1988,0.1473,-0.1999,0.1441,-0.1997,0.1507,-0.1995,0.144,-0.2023,0.1437,-0.199,0.1469,-0.1999,0.1444,-0.2047,0.1404,-0.2017,0.1441,-0.1972,0.1451,-0.1994,0.1453,-0.2023,0.1405,-0.1976,0.1441,-0.1978,0.1456,-0.1995,0.1415,-0.2034,0.1458,-0.199,0.1463,-0.1995,0.1419,-0.201,0.1409,-0.1993,0.1415,-0.1937,0.1419,-0.1988,0.1399,-0.1959,0.144,-0.1932,0.1408,-0.1965,0.1405,-0.1973,0.1407,-0.1938,0.1384,-0.195,0.1383,-0.1959,0.1388,-0.1926,0.1406,-0.2166,0.1447,-0.2399,0.1534,-0.1595,0.2051,-0.1718,0.2189,-0.1385,0.2056,-0.1064,0.1487,-0.0783,0.0995,-0.0773,0.0941,-0.0623,0.0656,-0.0472,0.038,-0.0295,0.054,-0.0241,0.0415,-0.0386,0.031,-0.0218,0.0145,-0.0236,0.029,-0.0224,0.0152,-0.0292,0.0149,-0.0112,0.0274,-0.0199,0.022,-0.0328,0.031,-0.03,0.0233,-0.0137,0.0187,-0.0071,0.0122,-0.0121,0.0128,-0.0092,0.0045,-0.0033,0.0083,-0.0063,0.0058,-0.0077,0.0057,-0.0024,0.0051,-0.0048,0.0018,-0.0041,0.0036,-0.0047,0.0027,-0.0015,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0003,0.0006,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0011,-0.0021,0.0018,-0.0031,0.0022,-0.0013,0.0023,-0.002,0.0016,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0022,-0.0015,0.0022,-0.0094,0.0061,-0.0439,0.0558,-0.0672,0.0589,-0.1467,0.1985,-0.1739,0.2707,-0.2288,0.2639,-0.2274,0.275,-0.1927,0.2334,-0.1826,0.2039,-0.2077,0.2246,-0.2219,0.1855,-0.2158,0.1522,-0.2295,0.1362,-0.2189,0.1351,-0.2176,0.1454,-0.2214,0.1525,-0.2295,0.1428,-0.2197,0.1344,-0.2208,0.1327,-0.2141,0.1288,-0.2188,0.1346,-0.2115,0.1364,-0.2153,0.1326,-0.2076,0.1343,-0.2219,0.1291,-0.2148,0.144,-0.2136,0.1382,-0.2111,0.1377,-0.2169,0.135,-0.2133,0.1348,-0.2141,0.1352,-0.2087,0.1327,-0.2077,0.1376,-0.2028,0.137,-0.2143,0.1355,-0.2114,0.1399,-0.2107,0.1322,-0.213,0.1349,-0.2086,0.13,-0.2033,0.1326,-0.209,0.1319,-0.207,0.132,-0.2056,0.1351,-0.2065,0.1351,-0.2113,0.1306,-0.2064,0.1349,-0.2098,0.1354,-0.2116,0.1311,-0.2148,0.1311,-0.216,0.13,-0.2122,0.1254,-0.2177,0.1301,-0.2113,0.1341,-0.21,0.1297,-0.2101,0.1311,-0.2142,0.1304,-0.2102,0.1312,-0.2111,0.1293,-0.2098,0.137,-0.209,0.1336,-0.2093,0.1306,-0.2069,0.1324,-0.2069,0.1292,-0.212,0.1261,-0.2128,0.1293,-0.2069,0.1314,-0.209,0.1328,-0.2088,0.13,-0.2088,0.1324,-0.2111,0.1315,-0.2099,0.127,-0.2116,0.1324,-0.2129,0.1303,-0.2129,0.1269,-0.2086,0.1309,-0.2071,0.1325,-0.2042,0.1327,-0.2074,0.1316,-0.2067,0.1317,-0.202,0.1326,-0.2085,0.1283,-0.2093,0.1298,-0.2116,0.1297,-0.2102,0.1305,-0.2025,0.1331,-0.2059,0.1352,-0.2092,0.1325,-0.2114,0.1353,-0.207,0.1312,-0.2117,0.1318,-0.2081,0.1304,-0.2042,0.1317,-0.2038,0.1308,-0.207,0.1273,-0.2097,0.1304,-0.2071,0.1298,-0.2067,0.1288,-0.2075,0.1308,-0.2053,0.1317,-0.206,0.1301,-0.2115,0.1321,-0.2049,0.1303,-0.2096,0.1337,-0.2063,0.1339,-0.2057,0.1331,-0.2051,0.1374,-0.2034,0.1349,-0.2018,0.1312,-0.2064,0.1324,-0.2073,0.1342,-0.2213,0.1322,-0.2411,0.171,-0.1646,0.1641,-0.1588,0.2168,-0.1537,0.2317,-0.1199,0.1724,-0.0703,0.1255,-0.0799,0.0995,-0.076,0.0921,-0.0506,0.0526,-0.0294,0.0318,-0.0162,0.0184,-0.0064,0.0093,-0.0109,0.0127,-0.0093,0.0102,-0.0054,0.0049,-0.003,0.0039,-0.0023,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری