مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولکس واگن سوسک 2002 ثانیه ...

2002 سوسک فولکس واگن - short horn بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها beepingBeetleماشینوسیله نقلیهvolkswagen
[-0.0046,0.0107,-0.0167,0.0206,-0.0587,0.0549,-0.0803,0.1404,-0.1358,0.2277,-0.1396,0.2142,-0.2041,0.2453,-0.2074,0.2295,-0.1747,0.2173,-0.1952,0.231,-0.2,0.2108,-0.2069,0.1871,-0.2005,0.1645,-0.189,0.1765,-0.2002,0.189,-0.2093,0.1926,-0.2192,0.1893,-0.22,0.1877,-0.212,0.1813,-0.2002,0.1806,-0.2366,0.157,-0.2082,0.1329,-0.1684,0.1428,-0.1099,0.1291,-0.0805,0.0894,-0.0464,0.0726,-0.062,0.0594,-0.0607,0.0704,-0.0479,0.0382,-0.0339,0.021,-0.0179,0.0206,-0.0171,0.0251,-0.0302,0.0198,-0.0181,0.0096,-0.0128,0.0179,-0.0074,0.0069,-0.0116,0.0112,-0.0069,0.0123,-0.0095,0.0093,-0.0108,0.0121,-0.0087,0.0067,-0.0028,0.0045,-0.0025,0.0048,-0.0034,0.0024,-0.002,0.0013,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0021,-0.0029,0.0014,-0.0029,0.0019,-0.0027,0.0035,-0.001,0.0026,-0.0025,0.0024,-0.0032,0.0006,-0.0022,0.0023,-0.0025,0.003,-0.0106,0.0062,-0.0448,0.0313,-0.0624,0.0609,-0.1171,0.1504,-0.1338,0.2349,-0.1999,0.2195,-0.2057,0.2284,-0.2055,0.2196,-0.1721,0.1965,-0.193,0.2318,-0.211,0.2034,-0.1951,0.154,-0.2008,0.1618,-0.199,0.1665,-0.2073,0.1725,-0.2081,0.1725,-0.2181,0.1731,-0.206,0.1645,-0.2137,0.1671,-0.1987,0.1662,-0.1948,0.1629,-0.1981,0.1521,-0.1923,0.1602,-0.1899,0.1665,-0.1978,0.1651,-0.207,0.1686,-0.2447,0.1445,-0.1941,0.1541,-0.1699,0.1481,-0.1126,0.134,-0.0855,0.1128,-0.0614,0.0879,-0.0707,0.0762,-0.071,0.0629,-0.0461,0.0386,-0.0289,0.0291,-0.017,0.0296,-0.02,0.0287,-0.0275,0.0229,-0.0162,0.0261,-0.0175,0.0176,-0.0127,0.0088,-0.0118,0.0072,-0.0052,0.0107,-0.0071,0.0076,-0.0096,0.0077,-0.005,0.0102,-0.0074,0.004,-0.001,0.0029,-0.0022,0.0004,-0.0007,0.0014,-0.0006,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0032,-0.0034,0.0048,-0.003,0.002,-0.0055,0.0029,-0.0052,0.004,-0.0039,0.0056,-0.0025,0.0039,-0.0038,0.0077,-0.019,0.0208,-0.0643,0.0542,-0.0817,0.1504,-0.1337,0.2278,-0.1369,0.2058,-0.1986,0.2321,-0.1893,0.2162,-0.17,0.2057,-0.1926,0.2275,-0.2022,0.2037,-0.1989,0.1684,-0.1961,0.1508,-0.1984,0.1617,-0.2,0.1786,-0.2092,0.1836,-0.2203,0.177,-0.216,0.1787,-0.2109,0.1681,-0.2012,0.1609,-0.2011,0.1594,-0.1982,0.1663,-0.1936,0.1642,-0.1971,0.1695,-0.2078,0.1693,-0.1915,0.172,-0.1983,0.168,-0.2009,0.1663,-0.1975,0.1654,-0.1984,0.1684,-0.1961,0.1655,-0.1953,0.1696,-0.2,0.1704,-0.1959,0.1682,-0.2126,0.1723,-0.2421,0.1704,-0.2301,0.1534,-0.1771,0.1608,-0.1085,0.1336,-0.0874,0.1026,-0.0504,0.082,-0.0709,0.0722,-0.0576,0.0667,-0.0465,0.0438,-0.0344,0.0201,-0.0191,0.0214,-0.0216,0.0285,-0.0207,0.0365,-0.0354,0.0249,-0.0177,0.0056,-0.0077,0.0169,-0.0108,0.0065,-0.0152,0.0073,-0.0088,0.016,-0.014,0.0157,-0.0191,0.0179,-0.017,0.0198,-0.0172,0.0078,-0.0043,0.0086,-0.0085,0.0097,-0.0056,0.0095,-0.0051,0.0046,-0.0061,0.0065,-0.0065,0.0037,-0.0023,0.0041,-0.0029,0.0025,-0.0042,0.0028,-0.0043,0.0021,-0.0014,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2002 سوسک فولکس واگن - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری