مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ نبرد تبر نوسان ...

نبرد تبر نوسانی 1.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها فش فشتماس جسم سریع با هواwooshنوساندر نوسانزد و خورد
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0005,0.0004,0.0007,0.0004,0.0007,0.0005,0.0008,0.0005,0.0007,0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0011,-0.0004,-0.002,-0.001,-0.0026,-0.0021,-0.0029,-0.0025,-0.0028,-0.0025,-0.0026,-0.0022,-0.0025,-0.0019,-0.002,-0.0005,-0.0005,0.0007,0.0007,0.0011,0.0009,0.0014,0.0002,0.0014,-0.0009,0.0004,-0.0018,-0.0009,-0.003,-0.0015,-0.0042,-0.0031,-0.0041,-0.0027,-0.0033,-0.0023,-0.0024,-0.001,-0.0011,0.0001,-0.0003,0.0011,-0.0002,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0022,-0.0006,-0.0046,-0.0022,-0.0045,-0.0041,-0.0069,-0.0039,-0.0058,-0.0049,-0.0048,-0.0034,-0.0031,-0.0002,-0.0021,-0.0002,-0.0022,-0.0006,-0.0025,-0.0011,-0.0052,-0.0013,-0.0063,-0.0057,-0.0059,-0.0046,-0.0053,-0.0041,-0.0059,-0.005,-0.0052,-0.0042,-0.0048,-0.0026,-0.0064,-0.0037,-0.0077,-0.0044,-0.0102,-0.0074,-0.0122,-0.0103,-0.0117,-0.0093,-0.0099,-0.0079,-0.0074,-0.002,-0.0025,0.0009,0.0007,0.0024,-0.0013,0.0051,0.0011,0.0052,-0.0085,0.001,-0.0172,-0.0078,-0.021,-0.0174,-0.0233,-0.0183,-0.032,-0.0229,-0.031,-0.0237,-0.0259,-0.0123,-0.0145,-0.0088,-0.0078,0.0085,0.0073,0.0113,0.0019,0.0084,0.0002,0.006,-0.0113,-0.0012,-0.0214,-0.011,-0.0208,-0.0171,-0.0213,-0.0101,-0.0133,-0.0078,-0.0111,0.0022,-0.0087,0.0028,-0.0233,-0.0101,-0.0319,-0.0224,-0.0346,-0.0288,-0.0366,-0.0236,-0.0325,-0.025,-0.0245,-0.0135,-0.0125,-0.0073,-0.0119,-0.0032,-0.0105,-0.0022,-0.0246,-0.0102,-0.0404,-0.0255,-0.0436,-0.0308,-0.0348,-0.0135,-0.0207,-0.0071,-0.0214,-0.0023,-0.0056,-0.0002,-0.0214,-0.0022,-0.041,-0.0216,-0.047,-0.0371,-0.0424,-0.0315,-0.0373,-0.0299,-0.0312,-0.0227,-0.0225,-0.0008,-0.0023,0.0069,-0.0186,0.0034,-0.0389,-0.0183,-0.0517,-0.0421,-0.0624,-0.0472,-0.069,-0.0502,-0.066,-0.0507,-0.0468,-0.0001,0.0022,0.0135,-0.0152,0.0055,-0.0309,-0.0159,-0.0607,-0.0343,-0.0703,-0.0553,-0.0868,-0.0673,-0.0951,-0.0592,-0.0565,-0.04,-0.0485,-0.0252,-0.0294,-0.0039,-0.0277,-0.0042,-0.0264,0.0089,-0.0148,0.0068,-0.0494,-0.0073,-0.0906,-0.0462,-0.1069,-0.0877,-0.1191,-0.103,-0.1057,-0.062,-0.0566,-0.0293,-0.0303,0.0113,-0.0394,0.0064,-0.0293,-0.0035,-0.0979,-0.035,-0.1361,-0.105,-0.1327,-0.1063,-0.1161,-0.0491,-0.0516,-0.0194,-0.0574,-0.0292,-0.0887,-0.0449,-0.0631,-0.0105,-0.0427,-0.0124,-0.0742,-0.0363,-0.0631,-0.0241,-0.0426,0.0015,-0.0791,-0.0379,-0.1709,-0.0809,-0.1851,-0.1536,-0.1901,-0.1484,-0.1662,-0.0903,-0.1009,-0.0566,-0.0678,0.0214,0.0245,0.0519,0.0235,0.0812,-0.0707,0.0251,-0.1638,-0.0828,-0.1467,-0.087,-0.1081,-0.0887,-0.1398,-0.1055,-0.1111,-0.0701,-0.1614,-0.0956,-0.1839,-0.1063,-0.1606,-0.0947,-0.1126,-0.0524,-0.0433,0.019,0.022,0.0361,0.013,0.0338,-0.0791,0.0186,-0.2332,-0.0857,-0.326,-0.2391,-0.3497,-0.2475,-0.2618,-0.1858,-0.1803,0.0234,0.0419,0.1397,0.133,0.2001,0.0844,0.1942,-0.056,0.0801,-0.2064,-0.0656,-0.2992,-0.2119,-0.3038,-0.2414,-0.2325,-0.0503,-0.0475,0.02,0.0305,0.1177,0.0516,0.0973,-0.0227,0.0437,-0.1503,-0.0298,-0.1617,-0.1171,-0.0997,-0.0034,-0.007,0.0265,-0.0307,0.0371,0.0099,0.0391,0.0292,0.1097,0.0859,0.1051,0.0469,0.0837,0.0008,0.0538,-0.0436,-0.0035,-0.0976,-0.0474,-0.1139,-0.0635,-0.1138,-0.034,-0.0274,0.0558,0.0681,0.1486,0.1509,0.2898,0.2855,0.3161,0.2538,0.292,0.1553,0.252,0.065,0.1504,0.0419,0.0722,-0.0632,0.0566,-0.0713,-0.0408,-0.0563,0.011,0.0233,0.1668,0.173,0.2762,0.2837,0.3957,0.3776,0.3981,0.3373,0.3954,0.2035,0.3303,0.087,0.1947,0.0258,0.0865,0.0235,0.0446,0.0436,0.1105,0.1192,0.1953,0.1986,0.3019,0.3136,0.3808,0.3452,0.3773,0.3321,0.3651,0.2815,0.3427,0.205,0.2756,0.0663,0.1965,-0.0257,0.0533,-0.0333,0.0048,0.0049,0.1252,0.1303,0.2487,0.2546,0.3483,0.3482,0.4404,0.4135,0.4456,0.3191,0.4099,0.169,0.3093,0.0697,0.1577,0.0096,0.0646,-0.0064,0.0168,-0.0066,0.0446,0.0465,0.1647,0.1747,0.2464,0.2445,0.2842,0.2887,0.3048,0.249,0.3016,0.1608,0.2482,0.0583,0.1543,-0.0371,0.0467,-0.0459,-0.0372,-0.0355,0.0007,0.0053,0.0793,0.0837,0.1315,0.1346,0.1761,0.1613,0.1751,0.1443,0.1698,0.0833,0.1516,0.0684,0.083,0.0406,0.0678,-0.003,0.0385,-0.0089,-0.0029,-0.0085,0.0152,0.0026,0.0384,0.0314,0.0493,0.0371,0.0432,0.0367,0.0466,0.0318,0.0419,0.0212,0.0421,-0.0117,0.0211,-0.0174,-0.0124,-0.0163,0.0119,0.007,0.0334,0.0321,0.0471,0.0218,0.0437,-0.0057,0.0188,-0.0151,-0.0008,-0.0418,-0.0158,-0.0455,-0.0256,-0.0334,-0.0263,-0.0459,-0.023,-0.0347,-0.0271,-0.0267,-0.0158,-0.0267,-0.0138,-0.0382,-0.0214,-0.0381,-0.0158,-0.0209,-0.0126,-0.0225,-0.0099,-0.0146,-0.0042,-0.0038,0.0069,-0.0062,0.0101,-0.0294,-0.0037,-0.0483,-0.031,-0.0721,-0.0529,-0.083,-0.0727,-0.0784,-0.0546,-0.0526,-0.0356,-0.0335,-0.0131,-0.016,-0.0071,-0.0165,-0.0052,-0.015,-0.0025,-0.0198,-0.0079,-0.0376,-0.0207,-0.0466,-0.0369,-0.0506,-0.0358,-0.0443,-0.0346,-0.0564,-0.0365,-0.0558,-0.0463,-0.0483,-0.0344,-0.0328,-0.0081,-0.014,-0.0061,-0.013,-0.0022,-0.0229,-0.0116,-0.0367,-0.0229,-0.041,-0.0347,-0.0536,-0.042,-0.0497,-0.0448,-0.0515,-0.0417,-0.047,-0.0285,-0.0278,-0.0134,-0.0227,-0.0152,-0.0195,-0.0134,-0.0228,-0.0157,-0.0186,-0.0018,-0.0102,-0.0017,-0.0336,-0.0119,-0.034,-0.0258,-0.0447,-0.0331,-0.0407,-0.034,-0.0335,-0.0231,-0.0262,-0.0214,-0.0333,-0.0252,-0.0309,-0.0279,-0.0303,-0.0271,-0.0286,-0.019,-0.0182,-0.0061,-0.0064,0.0009,-0.0114,-0.0042,-0.0229,-0.0137,-0.028,-0.023,-0.0303,-0.0258,-0.0294,-0.0246,-0.028,-0.0207,-0.0219,-0.0112,-0.0169,-0.0095,-0.0201,-0.0167,-0.0209,-0.0138,-0.0135,-0.0077,-0.0114,-0.0048,-0.0107,-0.0042,-0.0097,-0.0029,-0.0125,-0.0105,-0.0189,-0.0128,-0.0202,-0.0152,-0.0177,-0.0138,-0.0129,-0.0093,-0.0223,-0.0123,-0.0238,-0.0202,-0.0209,-0.0078,-0.0082,-0.0051,-0.0061,0.0024,0,0.0065,-0.0059,0.0045,-0.0134,-0.0061,-0.0188,-0.0128,-0.0232,-0.0191,-0.023,-0.0185,-0.0176,-0.0123,-0.0117,0.001,-0.0034,0.0014,-0.0008,0.0016,-0.0081,0.0008,-0.0177,-0.0085,-0.021,-0.0179,-0.0173,-0.0121,-0.0112,-0.004,-0.0047,0.0022,0.0003,0.0032,0.0003,0.0021,-0.0042,0.0008,-0.0057,-0.0021,-0.003,-0.001,-0.0051,-0.0019,-0.0092,-0.0027,-0.0123,-0.0096,-0.0119,-0.0106,-0.0158,-0.0112,-0.0163,-0.0132,-0.0142,-0.0105,-0.0112,-0.0058,-0.0093,-0.0062,-0.012,-0.009,-0.0139,-0.0112,-0.0112,-0.0052,-0.0047,0.0024,0.0023,0.0049,0.0045,0.0075,0.005,0.0079,0.003,0.0064,-0.0014,0.0032,-0.007,-0.0017,-0.0093,-0.0073,-0.0121,-0.0083,-0.0098,-0.0076,-0.0124,-0.0094,-0.0125,-0.0107,-0.0118,-0.0104,-0.0101,-0.003,-0.003,0.0007,-0.0004,0.0048,0.0047,0.0061,0.0019,0.0052,-0.0045,0.0018,-0.0095,-0.0051,-0.0096,-0.0078,-0.0093,-0.0065,-0.0081,-0.0069,-0.0081,-0.0066,-0.0068,-0.0019,-0.0014,0.0013,0.0013,0.0032,-0.0036,0.001,-0.0041,-0.002,-0.0058,-0.0042,-0.0059,-0.0051,-0.0056,-0.0036,-0.0034,-0.0003,-0.0005,0.0018,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0029,0.0013,0.0038,0.0005,0.004,-0.0007,0.0006,-0.0022,-0.0007,-0.0032,-0.002,-0.0069,-0.0032,-0.0113,-0.0072,-0.0107,-0.0074,-0.0072,-0.0033,-0.003,0.0018,0.0019,0.0043,0.0027,0.0036,0.0018,0.0034,-0.0015,0.0015,-0.0057,-0.0018,-0.0067,-0.006,-0.0066,-0.0048,-0.0055,-0.0032,-0.0028,0.0007,0.0009,0.0031,0.0024,0.0033,0.0035,0.005,0.0028,0.0055,-0.0017,0.0028,-0.0045,-0.0019,-0.0057,-0.0039,-0.0044,-0.0032,-0.0029,-0.0012,-0.0017,-0.0006,-0.0003,0.0016,0.0002,0.0019,0.0001,0.0013,-0.0005,0.0013,-0.0021,-0.0007,-0.0023,0.0002,-0.0005,0.0007,0.0002,0.001,-0.0006,0.0005,-0.002,-0.0006,-0.0029,-0.0017,-0.0033,-0.0029,-0.0034,-0.0021,-0.0019,0,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0014,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,0.0006,0.0014,0.0005,0.0013,0.0005,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0017,-0.0003,-0.0023,-0.0016,-0.0027,-0.0021,-0.0022,-0.0014,-0.002,-0.0012,-0.001,0.0004,0.0005,0.0016,0.0016,0.003,0.0027,0.0033,0.0006,0.0026,-0.0013,0.0002,-0.003,-0.0013,-0.0034,-0.003,-0.0032,-0.0018,-0.0019,-0.0002,-0.0004,0.0014,0.0015,0.0041,0.0042,0.0046,0.0024,0.0042,-0.0006,0.0022,-0.002,-0.0008,-0.0023,-0.0018,-0.0018,-0.0015,-0.0017,-0.0007,-0.0009,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0006,0.0005,0.0005,0.0013,0.0012,0.002,0.0012,0.0018,0.0004,0.0011,-0.0011,0.0004,-0.002,-0.0013,-0.0023,-0.0017,-0.0018,-0.001,-0.001,-0.0002,-0.0004,0,0.0001,0.0016,0.0017,0.0018,0.0011,0.0018,-0.0003,0.001,-0.0009,-0.0004,-0.0011,-0.0006,-0.0009,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0015,-0.0012,-0.0011,0.0001,0.0001,0.0007,0.0007,0.0013,0.0011,0.0017,0.0011,0.0018,0.0004,0.0013,-0.0005,0.0003,-0.001,-0.0005,-0.0013,-0.0009,-0.0012,-0.001,-0.0012,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0005,0,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0008,0.0008,0.0013,0.0013,0.0019,0.0007,0.0016,0.0001,0.0008,-0.0007,0.0001,-0.0016,-0.0008,-0.0018,-0.0016,-0.0016,-0.0013,-0.0013,-0.0009,-0.0009,-0.0002,-0.0002,0.0006,0.0006,0.001,0.001,0.0017,0.0013,0.0017,0.0007,0.0013,-0.0004,0.0006,-0.0009,-0.0004,-0.0009,-0.0008,-0.001,-0.0008,-0.0008,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0.0003,0.0004,0.0002,0.0005,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
نبرد تبر نوسانی 1.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم