مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ نبرد تبر نوسان ...

نبرد تبر نوسانی 2.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 4 بار
برچسب ها فش فشتماس جسم سریع با هواwooshنوساندر نوسانزد و خورد
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0.0005,0.0007,0.0005,0.0014,0.0011,0.0013,0.0009,0.0013,0.0005,0.0008,0,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.001,-0.0004,-0.0013,-0.0007,-0.0015,-0.001,-0.0023,-0.0017,-0.003,-0.0023,-0.0037,-0.0028,-0.0038,-0.003,-0.0038,-0.0034,-0.0035,-0.0023,-0.0023,-0.0013,-0.0013,-0.0003,-0.0002,0.0016,0.0011,0.0017,0.0015,0.0024,0.0002,0.0016,0,0.002,0.0007,0.0018,0.0006,0.0013,0.0001,0.0011,-0.0005,0.0003,-0.0014,0.0004,-0.0014,0,-0.0016,-0.0003,-0.0032,-0.0008,-0.0063,-0.0039,-0.0066,-0.005,-0.0084,-0.0064,-0.0076,-0.0053,-0.006,-0.0044,-0.0047,-0.001,-0.002,0.0002,0.0003,0.0034,0.003,0.0042,0.0043,0.0084,0.0033,0.0078,-0.0001,0.0045,-0.005,-0.0004,-0.0083,-0.0037,-0.0107,-0.0076,-0.0134,-0.0096,-0.0147,-0.0119,-0.0144,-0.0102,-0.0127,-0.0048,-0.0077,-0.0005,-0.0002,0.006,0.007,0.0117,0.0092,0.0123,0.0101,0.0127,0.0061,0.0118,-0.0005,0.0059,-0.0009,0.0018,-0.0076,0.001,-0.0134,-0.0037,-0.0206,-0.0131,-0.0232,-0.0195,-0.0269,-0.0218,-0.0246,-0.0204,-0.0262,-0.0225,-0.0212,-0.0106,-0.013,0.0026,0.0034,0.0172,0.0162,0.0253,0.0207,0.0269,0.0156,0.0229,-0.0005,0.016,-0.0112,0.0008,-0.0195,-0.0122,-0.0224,-0.0169,-0.0185,-0.0102,-0.0113,-0.0012,-0.0096,0.001,-0.0093,0.0008,-0.0139,-0.0009,-0.0148,-0.0064,-0.033,-0.0166,-0.0394,-0.0291,-0.0396,-0.0302,-0.0409,-0.0295,-0.0296,-0.0241,-0.0263,-0.0121,-0.013,0.0062,0.0009,0.0191,0.0121,0.0164,0.0137,0.0265,0.0198,0.0314,0.004,0.0211,-0.0142,0.0015,-0.0177,-0.0065,-0.0324,-0.0189,-0.0478,-0.0269,-0.0497,-0.0212,-0.0262,-0.0178,-0.0278,-0.014,-0.0289,-0.0112,-0.049,-0.0183,-0.0504,-0.0363,-0.0612,-0.0392,-0.0503,-0.0313,-0.0284,0.0055,0.0115,0.0439,0.0383,0.062,0.0384,0.0646,-0.0087,0.0395,-0.0437,0.0008,-0.0496,-0.0375,-0.0474,-0.034,-0.0414,-0.021,-0.0314,0.0017,0.0029,0.0105,-0.018,0.0083,-0.0537,-0.0167,-0.0964,-0.0558,-0.1244,-0.0951,-0.1168,-0.058,-0.051,0.0145,0.0204,0.0774,0.0497,0.0796,0.0271,0.0774,-0.0232,0.0237,-0.0416,-0.0249,-0.0633,-0.0285,-0.0749,-0.019,-0.0256,-0.0137,-0.033,-0.0009,-0.0672,-0.0379,-0.0888,-0.0587,-0.113,-0.0867,-0.108,-0.0699,-0.0674,-0.0148,-0.0126,0.0836,0.064,0.0997,0.0683,0.0817,-0.0295,0.0638,-0.1401,-0.0388,-0.1749,-0.1402,-0.2069,-0.1708,-0.1743,-0.1159,-0.139,-0.0354,-0.0298,0.0459,0.0399,0.1275,0.1259,0.1592,0.097,0.1476,-0.0193,0.0921,-0.0849,-0.0246,-0.0827,-0.0568,-0.0546,0.0566,0.0397,0.1007,-0.0152,0.0927,-0.1993,0.0134,-0.3335,-0.1989,-0.3328,-0.2764,-0.3095,-0.1916,-0.1805,0.0759,0.0914,0.2906,0.2866,0.3423,0.1727,0.2731,0.0043,0.1519,-0.2383,-0.0297,-0.3394,-0.2527,-0.3138,-0.2643,-0.2894,-0.1096,-0.1035,0.1483,0.1484,0.2459,0.1126,0.2201,-0.0448,0.0996,-0.1771,-0.0428,-0.2078,-0.1832,-0.2287,-0.1156,-0.1158,-0.0749,-0.101,0.0036,-0.0138,0.0195,-0.061,0.0357,-0.0538,0.0912,0.0723,0.1657,0.0915,0.162,0.0543,0.1116,-0.086,0.0545,-0.2297,-0.1075,-0.3258,-0.201,-0.2931,-0.2273,-0.2656,-0.0542,-0.0401,0.1902,0.2064,0.2755,0.2435,0.2715,-0.0082,0.2581,-0.2158,-0.0223,-0.3575,-0.2422,-0.3598,-0.2609,-0.2593,-0.0186,-0.0855,0.1535,0.1604,0.3184,0.2996,0.3724,0.2432,0.3284,-0.0219,0.2255,-0.269,-0.0375,-0.3042,-0.1844,-0.1739,-0.0802,-0.0785,-0.0427,-0.0319,0.0774,0.0714,0.1206,0.0162,0.093,-0.0255,0.0656,-0.0619,-0.0055,-0.0528,0.0135,-0.0187,0.0163,-0.0735,0.0122,-0.0293,0.0818,0.0705,0.1328,0.0469,0.1573,-0.0065,0.0508,-0.0218,0.0069,-0.0123,0.0715,0.0875,0.1723,0.1045,0.1557,-0.0085,0.1286,-0.0483,-0.0116,-0.0595,-0.0158,-0.0618,0.0519,0.0516,0.2175,0.2115,0.2659,0.2022,0.3064,0.1252,0.2401,-0.0116,0.1026,-0.2032,-0.0154,-0.2167,-0.1896,-0.2176,-0.1421,-0.1281,0.0539,0.0342,0.1732,0.1821,0.3426,0.3482,0.4415,0.2932,0.4341,0.0859,0.2775,-0.0996,0.0596,-0.1583,-0.1005,-0.1586,-0.0449,-0.0708,0.0293,0.0275,0.1164,0.1088,0.1989,0.1773,0.2267,0.1354,0.1771,0.0676,0.1503,-0.0453,0.0557,-0.047,-0.0005,-0.011,0.1437,0.1633,0.2669,0.2626,0.3334,0.2741,0.3349,0.1466,0.2965,-0.0268,0.1262,-0.0691,-0.0089,-0.0863,0.0187,0.0251,0.2085,0.2057,0.2509,0.1474,0.2209,0.0836,0.1932,0.0646,0.1181,0.048,0.1195,0.0765,0.1259,0.1008,0.1382,0.0949,0.1824,0.1336,0.2015,0.1178,0.1596,0.0618,0.1301,0.049,0.0765,0.0661,0.1002,0.1015,0.1441,0.0619,0.1247,0.0329,0.0764,0.0444,0.0976,0.0658,0.1227,0.0721,0.0928,0.0803,0.0982,0.0651,0.0955,0.0871,0.1108,0.0725,0.1049,0.0808,0.1043,0.0732,0.103,0.0692,0.1083,0.0798,0.151,0.1194,0.1528,0.1041,0.1556,0.0772,0.1279,-0.0087,0.0679,0.0059,0.045,0.0471,0.0736,0.0218,0.0864,0.0449,0.0839,0.082,0.0984,0.0529,0.0947,0.0083,0.0478,-0.0171,0.007,-0.0236,0.0505,0.023,0.0484,0.0417,0.107,0.0027,0.0776,0.0079,0.0309,0.0234,0.052,0.0369,0.0443,0.0243,0.0585,0.0303,0.0675,0.0407,0.0663,0.0154,0.0318,0.0047,0.0166,-0.0388,0.011,-0.0205,0.0095,0.0005,0.0688,0.0754,0.118,0.1204,0.15,0.1152,0.1462,0.0267,0.1286,-0.0888,0.031,-0.2118,-0.0967,-0.249,-0.2162,-0.2272,-0.1516,-0.14,-0.0278,-0.0199,0.1323,0.1425,0.2298,0.1553,0.2202,0.0486,0.1525,-0.0434,0.0396,-0.0902,-0.0537,-0.1109,-0.0735,-0.0906,-0.026,-0.0359,0.043,0.03,0.0566,0.0235,0.0528,-0.007,0.0313,-0.0216,-0.0055,-0.0209,-0.005,-0.0268,-0.007,-0.0328,0.005,-0.0088,0.0357,0.0123,0.0457,-0.009,0.0152,-0.0535,-0.0101,-0.0713,-0.0499,-0.0989,-0.0723,-0.1002,-0.0897,-0.0967,-0.0755,-0.0747,-0.0223,-0.0156,0.0381,0.0403,0.0751,0.0614,0.0857,0.0618,0.0803,0.0355,0.0675,-0.013,0.0353,-0.0505,-0.0159,-0.102,-0.0551,-0.1091,-0.0956,-0.0988,-0.0502,-0.0499,-0.022,-0.0299,0.0098,0.0038,0.0214,0.0054,0.0269,-0.0253,0.0068,-0.0816,-0.0267,-0.0914,-0.0698,-0.0722,-0.0418,-0.0429,-0.0082,-0.0067,0.0144,0.0163,0.0409,0.0183,0.0399,-0.0095,0.0181,-0.0308,-0.0108,-0.0415,-0.0199,-0.0405,-0.0278,-0.0267,0.0114,-0.0001,0.0139,0.009,0.0234,-0.0091,0.0094,-0.0347,-0.0109,-0.0505,-0.0366,-0.0546,-0.0418,-0.047,-0.0187,-0.0157,0.009,0.0014,0.0196,-0.0226,0.0155,-0.0539,-0.0254,-0.0792,-0.0564,-0.0761,-0.0497,-0.0535,-0.0317,-0.0283,0.0252,0.0257,0.077,0.0793,0.0953,0.0521,0.0927,-0.0072,0.0465,-0.0569,-0.0093,-0.0788,-0.0595,-0.0814,-0.0518,-0.0537,-0.0268,-0.0246,-0.008,-0.0107,0.0009,-0.0223,-0.0098,-0.0308,-0.0218,-0.0502,-0.0327,-0.0511,-0.0337,-0.033,0.0104,0.011,0.0259,0.0261,0.038,0.0303,0.0378,0.0188,0.0283,-0.0086,0.0176,-0.0294,-0.0076,-0.0499,-0.0307,-0.0563,-0.0499,-0.0548,-0.0415,-0.04,-0.0243,-0.0213,0.0029,0.0025,0.0256,0.0239,0.0282,0.0127,0.0261,-0.0035,0.0112,-0.0192,-0.005,-0.0282,-0.0195,-0.0279,-0.0203,-0.0207,-0.0129,-0.0142,0.0036,-0.0055,0.0036,-0.0182,-0.0046,-0.0303,-0.0184,-0.0372,-0.0311,-0.0355,-0.0211,-0.0218,-0.0031,-0.0018,0.0106,0.0046,0.009,0.0023,0.0094,0.0008,0.0048,-0.0131,-0.0005,-0.0155,-0.0126,-0.0113,0.0014,0.0035,0.0183,0.017,0.0234,0.0116,0.0219,-0.0089,0.011,-0.031,-0.01,-0.0455,-0.0324,-0.0461,-0.0431,-0.0424,-0.0169,-0.0149,0.0046,0.0048,0.0193,0.0183,0.0215,0.011,0.0181,-0.0187,0.0099,-0.0322,-0.0207,-0.0328,-0.0303,-0.0296,-0.0196,-0.018,-0.0074,-0.0061,0.0094,0.01,0.0179,0.0159,0.022,0.0055,0.0146,-0.0011,0.0069,-0.0092,0.0003,-0.0203,-0.0097,-0.0273,-0.0207,-0.028,-0.0163,-0.0163,-0.0011,-0.0011,0.007,0.0074,0.0122,0.0096,0.013,-0.0016,0.0112,-0.0154,-0.0024,-0.0245,-0.0158,-0.0287,-0.0254,-0.0288,-0.0185,-0.0182,-0.0058,-0.0055,0.0126,0.0121,0.0157,0.0114,0.0156,0.0004,0.0122,-0.0059,-0.0004,-0.0126,-0.006,-0.0133,-0.0112,-0.0132,-0.0091,-0.011,-0.0074,-0.0078,-0.0054,-0.0065,-0.0042,-0.0052,0.0026,0.0035,0.0054,0.0018,0.0052,0.0011,0.0043,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0022,-0.0085,-0.002,-0.0114,-0.0072,-0.0097,-0.006,-0.0082,-0.0069,-0.0073,-0.0001,0.0003,0.0062,0.0067,0.0084,0.0048,0.0089,-0.0007,0.0052,-0.01,-0.0008,-0.0152,-0.0103,-0.0152,-0.0103,-0.0111,-0.0067,-0.0068,0.0047,0.0051,0.0071,0.0066,0.0079,0.0048,0.0082,-0.0024,0.0055,-0.0043,-0.0027,-0.0067,-0.0044,-0.0069,-0.0058,-0.0063,-0.0037,-0.0045,-0.002,-0.0023,0.002,-0.0022,0.0011,-0.0039,-0.0001,-0.0068,-0.0033,-0.0065,-0.0051,-0.0059,-0.0014,-0.0014,0.0026,0.0018,0.0069,0.0061,0.007,0.0045,0.0067,0.001,0.0043,-0.0034,0.0007,-0.0052,-0.0037,-0.0073,-0.0054,-0.0085,-0.0065,-0.0081,-0.0057,-0.0053,-0.0013,-0.0009,0.0014,0.0009,0.004,0.0036,0.0043,0.0039,0.0048,0.0015,0.0046,-0.003,0.001,-0.0045,-0.0035,-0.0069,-0.0045,-0.0065,-0.0048,-0.0043,-0.0009,-0.0008,0.001,0.0005,0.0029,0.0027,0.0034,0.0028,0.0042,0.0035,0.0046,0.0014,0.0034,-0.0038,0.0011,-0.0065,-0.004,-0.0067,-0.0056,-0.0054,-0.0044,-0.0047,-0.0022,-0.0018,0.0009,0.0013,0.0047,0.0045,0.0057,0.0027,0.0049,0.0009,0.0023,-0.001,0.0007,-0.0022,-0.0008,-0.0023,-0.0012,-0.0011,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0018,-0.0009,-0.0021,-0.0007,-0.003,-0.0021,-0.0028,-0.0006,-0.0004,0.0024,0.0017,0.0026,0.0005,0.002,-0.0005,0.0007,-0.0024,-0.0006,-0.0037,-0.0025,-0.0033,-0.002,-0.0022,-0.0012,-0.0013,0.0022,0.0024,0.0034,0.003,0.0037,0.0022,0.0036,0.0019,0.0029,-0.0006,0.0016,-0.0018,-0.0006,-0.0028,-0.0019,-0.0032,-0.0025,-0.0025,-0.0011,-0.0011,-0.0001,0,0.0016,0.0017,0.0026,0.002,0.0027,0.0004,0.0017,-0.0009,0.0004,-0.0017,-0.001,-0.0018,-0.0013,-0.0018,-0.0011,-0.0017,-0.0013,-0.0017,-0.0012,-0.0013,0.0003,0,0.0006,0.0006,0.0017,0.0006,0.0014,-0.0003,0.0006,-0.0011,-0.0003,-0.0014,-0.0009,-0.0014,-0.0011,-0.0012,0.0001,0.0004,0.0011,0.0012,0.0016,0.0016,0.0025,0.0026,0.0029,0.0016,0.0027,-0.0012,0.0015,-0.0028,-0.0014,-0.0041,-0.0029,-0.0047,-0.004,-0.004,-0.0024,-0.0023,0.0007,0.0009,0.0028,0.0029,0.0039,0.0036,0.0041,0.0022,0.0035,0.0001,0.0021,-0.0016,0,-0.0024,-0.0017,-0.0022,-0.0016,-0.0016,-0.0008,-0.0008,0.0001,0,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0006,0.0004,0.0007,0.0005,0.0008,0.0001,0.0011,-0.001,0,-0.0017,-0.001,-0.0016,-0.0011,-0.001,-0.0001,-0.0001,0.0009,0.0009,0.0015,0.0016,0.0021,0.0013,0.002,0,0.0013,-0.001,0,-0.0018,-0.001,-0.002,-0.0017,-0.002,-0.0008,-0.0008,0.0002,0.0002,0.001,0.0009,0.0015,0.0013,0.0014,0.0002,0.0014,-0.0007,0.0001,-0.0007,-0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0001,0.0001,0.0004,0.0003,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
نبرد تبر نوسانی 2.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم