مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ شمشیر ضربه تند وشدید زدن بریده بریده ...

شمشیر بکشید و بریده بریده بدن با خرد کردن.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 4 بار
برچسب ها ضربت سختبدنله کردنشمشیرزد و خوردslash
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.0009,-0.0009,-0.0011,-0.0009,-0.0013,-0.001,-0.0014,-0.0012,-0.0014,-0.0013,-0.0017,-0.0014,-0.0019,-0.0016,-0.0021,-0.0018,-0.0022,-0.002,-0.0022,-0.0021,-0.0025,-0.0022,-0.0026,-0.0025,-0.0026,-0.0022,-0.0024,-0.0022,-0.0027,-0.0022,-0.0026,-0.0021,-0.0022,-0.0019,-0.0024,-0.0022,-0.0023,-0.0019,-0.0023,-0.0017,-0.002,-0.0018,-0.002,-0.0017,-0.0018,-0.0012,-0.0016,-0.0012,-0.0017,-0.0007,-0.0015,-0.0007,-0.0014,-0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0009,0,-0.0008,0.0014,0.0001,0.0016,-0.0003,0.0023,0.0006,0.0022,0.0007,0.0033,0.0015,0.003,0.0016,0.0034,0.0016,0.0027,0.0018,0.0037,0.0015,0.003,0.0002,0.0031,-0.0003,0.0023,0.0005,0.0041,-0.0036,0.0006,-0.0018,0.0029,-0.0055,-0.0011,-0.0024,0.0012,-0.0081,-0.0017,-0.0068,0.0011,-0.0096,-0.0015,-0.005,0.0021,-0.0099,-0.0013,-0.0019,0.0074,-0.0092,0.0029,-0.0045,0.0042,-0.0023,0.0098,-0.0002,0.0081,-0.0006,0.0043,0.0025,0.0195,-0.0164,0.0112,0.0042,0.0269,-0.0152,0.0125,-0.0019,0.0235,-0.0014,0.0216,0.0104,0.0254,0.0219,0.033,0.0127,0.0284,0.0188,0.0379,0.0258,0.0357,0.0288,0.039,0.0295,0.0601,0.0342,0.0604,0.0418,0.0639,0.0512,0.0791,0.0612,0.0891,0.0587,0.0836,0.0616,0.1122,0.0404,0.1075,0.0361,0.1628,0.0535,0.1667,0.0562,0.1089,0.0751,0.1327,0.0506,0.1179,0.0896,0.1684,0.0564,0.1044,0.0665,0.1446,0.0295,0.1285,0.0262,0.1096,0.005,0.1366,-0.0692,0.1724,-0.0538,0.1569,-0.0896,0.1411,-0.0758,0.1488,-0.103,0.0498,-0.109,0.1102,-0.1756,0.134,-0.0809,0.0995,-0.1859,0.0993,-0.1625,0.1647,-0.1449,0.0933,-0.1601,0.1266,-0.1424,0.2625,0.0069,0.1455,-0.0222,0.2392,0.0916,0.2362,0.1125,0.2418,0.079,0.217,0.0626,0.228,0.049,0.3253,-0.0159,0.2835,0.0262,0.2417,-0.0087,0.1901,-0.0124,0.1456,-0.0364,0.1578,-0.0307,0.209,-0.101,0.1895,-0.0879,0.1487,-0.1135,0.1375,-0.075,0.1728,-0.1214,0.1405,-0.074,0.1613,-0.1205,0.0857,-0.1839,0.1047,-0.1438,0.0507,-0.1679,0.0146,-0.1826,0.0549,-0.2063,0.0163,-0.18,0.006,-0.1952,-0.0173,-0.149,0.026,-0.151,0.0133,-0.1419,0.0213,-0.1473,0.0151,-0.1314,0.0007,-0.1278,0.0712,-0.1589,0.0471,-0.1448,0.0249,-0.1449,0.0175,-0.1204,0.0306,-0.1001,-0.0038,-0.1178,0.0083,-0.1172,-0.0084,-0.1143,0.0103,-0.0937,0.0088,-0.1148,0.0238,-0.1042,-0.0125,-0.0801,-0.01,-0.0897,0.0041,-0.0919,0.0013,-0.087,0.0053,-0.068,0.0073,-0.0687,-0.0115,-0.0647,-0.0046,-0.0749,-0.0041,-0.0634,0.0002,-0.0447,0.0044,-0.0597,-0.0046,-0.0543,0.0092,-0.0494,0.0071,-0.0504,-0.0004,-0.0386,0.0066,-0.0368,0.0125,-0.0375,0.0079,-0.0361,0.0097,-0.0301,0.0062,-0.0265,-0.0007,-0.0239,0.0046,-0.0282,0.0147,-0.029,0.0079,-0.0284,0.0092,-0.0238,0.0062,-0.0224,0.0168,-0.0323,0.0201,-0.0199,0.0109,-0.0205,0.005,-0.0139,0.0075,-0.0176,0.0135,-0.0199,0.0055,-0.0208,0.0152,-0.0134,0.0096,-0.0131,0.0103,-0.1424,0.1611,-0.2589,0.2795,-0.273,0.2357,-0.2567,0.2973,-0.2817,0.281,-0.2354,0.1841,-0.2047,0.3022,-0.29,0.3204,-0.227,0.2779,-0.3097,0.226,-0.2995,0.2948,-0.2495,0.2094,-0.2629,0.3134,-0.2943,0.2279,-0.2206,0.2768,-0.2464,0.2711,-0.2706,0.2766,-0.0936,0.1982,-0.0811,0.1424,-0.0621,0.1203,-0.1327,0.0603,-0.1383,0.0172,-0.1095,0.0654,-0.0527,0.0603,-0.0361,0.0454,-0.0343,0.0511,-0.0997,0.1038,-0.0867,0.0569,-0.0462,0.0489,-0.0624,0.0236,-0.0382,0.0138,-0.0465,0.0292,-0.0172,0.0266,-0.0295,0.011,-0.0203,0.0151,-0.0127,0.0132,-0.0437,0.0182,-0.03,0.0164,-0.0171,0.0135,-0.0098,0.0228,-0.0284,0.0506,-0.0075,0.0264,-0.0137,0.023,-0.006,0.0193,-0.0152,0.0357,-0.0378,0.0259,-0.012,0.0243,-0.0146,0.0238,-0.0254,0.0371,-0.0147,0.024,-0.0394,0.0209,-0.0032,0.0202,-0.0151,0.0272,-0.0358,0.0307,-0.018,0.0181,-0.0117,0.0144,-0.027,0.0202,-0.0256,0.0413,-0.0363,0.0409,-0.0691,0.035,-0.0445,0.0139,-0.023,0.0271,-0.0412,0.0255,-0.0435,0.0333,-0.0339,0.0098,-0.0436,0.0052,-0.0165,0.0222,-0.0239,0.0147,-0.0424,0.0205,-0.0308,0.0077,-0.0181,0.0112,-0.0561,0.0399,-0.0437,0.061,-0.0358,0.0269,-0.1386,0.1131,-0.0531,0.0215,-0.0687,0.0557,-0.0403,0.0081,-0.0739,0.036,-0.0864,0.0344,-0.0549,0.0627,-0.0217,0.0177,-0.106,0.121,-0.0525,0.0521,-0.031,0.0384,-0.0488,0.0528,-0.0853,0.0742,-0.0788,0.0521,-0.0582,0.0467,-0.0871,0.0706,-0.0472,0.039,-0.1036,0.09,-0.1087,0.0934,-0.1432,0.1176,-0.1152,0.1366,-0.1957,0.2187,-0.2322,0.2058,-0.1802,0.1963,-0.1204,0.1256,-0.1127,0.1213,-0.0733,0.0457,-0.0534,0.0233,-0.0641,0.0416,-0.0713,0.0562,-0.0916,0.072,-0.0773,0.0558,-0.1808,0.1282,-0.0332,0.0376,-0.0807,0.0579,-0.0462,0.043,-0.0595,0.0463,-0.045,0.0367,-0.031,0.0255,-0.0228,0.0177,-0.0043,0.0041,-0.0046,0.014,-0.0057,0.0129,-0.0072,0.0074,-0.0053,0.0071,-0.0493,0.0605,-0.0245,0.0248,-0.0036,0.0086,-0.0454,0.0695,-0.038,0.0359,-0.0092,0.0123,-0.0901,0.0664,-0.0836,0.0676,-0.0593,0.0428,-0.1034,0.1178,-0.08,0.1202,-0.0865,0.1328,-0.0726,0.0835,-0.0569,0.0618,-0.0429,0.0445,-0.1474,0.124,-0.1714,0.1964,-0.1079,0.1708,-0.0094,0.0212,-0.1435,0.1528,-0.1469,0.1719,-0.0585,0.0318,-0.1833,0.1924,-0.1652,0.1626,-0.0207,0.03,-0.0745,0.0768,-0.0628,0.0802,-0.0189,0.0295,-0.0024,0.011,-0.0079,0.0185,-0.0024,0.0057,-0.0014,0.0042,-0.0025,0.0051,-0.0065,0.0057,-0.0017,0.0272,-0.0316,0.0356,-0.0374,0.0478,-0.0108,0.0082,-0.0378,0.0158,-0.0104,0.0119,-0.0108,0.0066,-0.0161,0.014,-0.0287,0.0146,-0.0112,0.0146,-0.0142,0.0061,-0.017,0.004,-0.0294,0.0111,-0.0309,0.006,-0.0188,0.011,-0.0133,0.0009,-0.0105,0.0029,-0.0103,0.0007,-0.0136,-0.0006,-0.0141,0.0084,-0.0104,0.0075,-0.0129,0.0065,-0.0127,0.0048,-0.0493,0.0392,-0.0353,0.0284,-0.0101,0.0115,-0.0096,0.0057,-0.0219,0.0102,-0.0086,0.003,-0.015,0.0103,-0.0195,0.0153,-0.012,-0.0016,-0.0066,0.0064,-0.0015,0.0133,-0.0013,0.0085,-0.014,0.0052,-0.0171,0.0039,-0.0084,-0.0015,-0.007,-0.0017,-0.0078,-0.0025,-0.0085,0.0053,-0.0116,0.0046,-0.0031,0.0049,-0.0011,0.0078,-0.0026,0.0069,-0.0276,0.0335,-0.0117,0.0224,-0.0056,0.0073,-0.0081,0.009,-0.0032,0.0062,-0.0069,0.006,-0.0057,-0.0001,-0.0278,0.0689,-0.1784,0.1121,-0.0566,0.0661,-0.0694,0.0763,-0.0688,0.0776,-0.0612,0.0643,-0.0381,0.0493,-0.0493,0.0482,-0.0462,0.0568,-0.0086,0.0156,-0.0044,0.0051,-0.0059,0.0049,-0.003,0.0036,-0.0015,0.0047,-0.0032,0.005,-0.0018,0.0043,-0.0017,0.0046,-0.0053,0.0057,-0.0076,0.0091,-0.0002,0.0055,-0.0006,0.0073,-0.0036,0.0057,-0.0218,0.0308,-0.0121,0.0227,-0.0006,0.007,0.0015,0.0044,-0.0013,0.0048,-0.0056,0.0105,-0.0032,0.0084,-0.0014,0.0072,-0.0009,0.0069,-0.0007,0.0073,-0.0002,0.008,-0.0289,0.0372,-0.0398,0.0414,-0.0303,0.0529,-0.0448,0.0423,-0.0504,0.0561,-0.0174,0.0259,-0.0701,0.0774,-0.1721,0.1703,-0.103,0.1031,-0.0616,0.0853,-0.0508,0.0732,-0.0796,0.0786,-0.0377,0.0262,-0.0055,0.0031,-0.0042,0.0023,-0.005,0.0031,-0.0046,0.0017,-0.0175,0.0121,-0.0254,0.0249,-0.0297,0.0358,-0.0191,0.0168,-0.0079,0.0101,-0.0004,0.0029,-0.0022,0.0066,0.001,0.0032,-0.0023,0.0074,0.0001,0.003,-0.0194,0.0232,-0.0065,0.0075,-0.0055,0.001,-0.0069,0.0057,-0.0176,0.0081,-0.0176,0.0008,-0.0121,-0.0027,-0.0147,-0.0002,-0.0122,-0.0075,-0.015,-0.0005,-0.012,-0.002,-0.0085,-0.0049,-0.0076,-0.0047,-0.0099,0.0001,-0.0063,-0.0036,-0.0057,-0.0018,-0.0053,-0.0006,-0.0027,-0.0005,-0.0205,0.0208,-0.007,0.0126,-0.0014,0.0018,-0.004,0.0039,-0.0015,0.0011,-0.0054,0.0033,-0.0016,0.0025,-0.0029,0.0028,-0.0042,0.0036,-0.002,-0.0007,-0.0025,0.0004,-0.002,-0.0007,-0.0029,-0.0011,-0.0025,-0.0012,-0.0029,0.0001,-0.0022,-0.0004,-0.0026,0.0019,-0.0007,0.0021,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.001,-0.0002,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.001,-0.0027,0.0017,-0.0023,0.0027,-0.0009,0.0034,-0.0029,0.0004,-0.0021,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0013,0,0.002,0.0003,0.0022,0,0.0056,0.0002,0.0031,0.0009,0.0022,-0.0113,0.0107,-0.0092,0.0085,-0.001,0.0011,-0.003,0.0014,-0.0023,0.006,-0.0011,0.0014,-0.0001,0.0016,0.0001,0.0056,-0.0008,0.0031,-0.0019,0.0039,-0.0002,0.0032,0,0.0038,0.0007,0.0025,-0.0017,0.005,-0.0023,0.004,-0.0007,0.0038,-0.0005,0.0041,-0.0023,0.0046,-0.004,0.008,-0.0022,0.0055,-0.0017,0.0051,-0.0018,0.004,-0.0012,0.0034,-0.0049,0.0114,-0.0016,0.0035,-0.0032,0.0069,-0.0034,0.0036,-0.0034,0.0045,-0.0032,0.0066,-0.0033,0.0093,-0.004,0.0049,-0.0019,0.0045,-0.0024,0.0055,-0.0024,0.0057,-0.002,0.0048,-0.0031,0.0037,-0.0032,0.0065,-0.0038,0.0035,-0.0013,0.0028,-0.0031,0.0046,-0.0052,0.0086,-0.0028,0.0046,-0.0034,0.0056,-0.0047,0.0073,-0.0056,0.0043,-0.0004,0.0028,-0.0021,0.0046,-0.0006,0.004,-0.0055,0.0071,-0.0064,0.0077,-0.0035,0.0083,-0.0037,0.0063,-0.0032,0.0073,-0.0031,0.0041,-0.0025,0.0046,-0.0022,0.0051,-0.0019,0.0047,-0.004,0.0044,-0.0026,0.0038,-0.0032,0.004,-0.0026,0.0047,-0.0019,0.0036,-0.0025,0.0048,-0.0012,0.0051,-0.0027,0.0061,-0.0019,0.0052,-0.0005,0.0036,-0.002,0.0046,-0.0031,0.0059,-0.0019,0.0032,-0.0026,0.0035,-0.0055,0.004,-0.0032,0.002,-0.0031,0.0009,-0.0032,0.001,-0.0032,0.0015,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0022,0.0031,-0.0005,0.0029,0.0002,0.0032,0.0002,0.0026,0.0007,0.0037,-0.0027,0.0043,-0.0004,0.0027,0.0004,0.0019,0.0002,0.0019,-0.0037,0.0043,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0016,-0.0037,0.0052,-0.0048,0.0043,-0.0008,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0021,0.002,-0.0021,0.0013,-0.0011,0.0004,-0.0004,0.0013,-0.0009,0.002,-0.0005,0.0015,-0.0015,0.0007,-0.0016,0.0005,-0.002,0.0004,-0.0023,0.0007,-0.0023,0.0016,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0007,-0.0017,0.0002,-0.0016,0.0006,-0.0012,0.0006,-0.0019,0.0009,-0.002,0.0002,-0.0026,0.0004,-0.0015,0.0012,-0.0027,-0.0003,-0.0023,-0.0008,-0.0024,-0.0007,-0.0027,-0.0006,-0.0025,-0.0005,-0.0024,-0.0001,-0.0017,-0.0008,-0.003,-0.0004,-0.0025,-0.0005,-0.0043,-0.0011,-0.0029,-0.0014,-0.0031,-0.002,-0.0031,-0.0021,-0.0037,-0.0018,-0.0081,0.0033,-0.0033,-0.001,-0.0018,-0.001,-0.0016,-0.0007,-0.0018,-0.0002,-0.0016,-0.0005,-0.0015,-0.0006,-0.002,-0.0007,-0.002,-0.0007,-0.0017,-0.001,-0.0016,-0.0005,-0.001,-0.0002,-0.001,0.0003,-0.0013,0.0006,-0.0015,0.0003,-0.0012,-0.0001,-0.0016,-0.0001,-0.0022,-0.0003,-0.0017,-0.0008,-0.0016,-0.0005,-0.0011,0,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0012,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0006,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.001,-0.0002,-0.0009,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.001,0,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0005,0.0006,0.0006,0.0007,0.0006,0.0007,0.0006,0.0007,0.0006,0.0008,0.0006,0.0007,0.0006,0.0007,0.0006,0.0007,0.0007,0.0008,0.0007,0.0008,0.0008,0.0009,0.0008,0.0009,0.0008,0.0009,0.0006,0.0008,0.0005,0.0007,0.0005,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
شمشیر بکشید و بریده بریده بدن با خرد کردن.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم