مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای قطعات اسلحه ۱

بستن قطعات اسلحه و آماده کردن آن

کیفیت: 441kHz, 320bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 6 بار
برچسب ها صدایاسلحهاسلحه گرمتفنگقطعاتقطعهThe Laser Gun Sound Collectionمکانیک اسلحهسلاحمسلسل دستیتفنگ درزبندیحرکات اسلحهسلاح جنگیبازی سلاح
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0.0014,-0.0007,0.1546,-0.1457,0.1604,-0.0923,0.0642,-0.0629,0.0479,-0.1498,0.2282,-0.1705,0.2456,-0.2346,0.2125,-0.0787,0.0638,-0.0698,0.0696,-0.1005,0.1108,-0.0728,0.0501,-0.0129,0.0243,-0.0676,0.0205,-0.0236,0.0189,-0.0248,0.0063,-0.0108,0.0052,-0.0071,0.0015,-0.0075,0.0012,-0.0086,0,-0.0092,0.0014,-0.0059,0,-0.0061,0,-0.0054,0,-0.0057,0,-0.0046,0,-0.0043,0,-0.0045,0,-0.0031,0,-0.0035,0,-0.0035,0,-0.0025,0,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0012,0.0005,-0.0014,0,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0007,0,0.0004,-0.0002,0.0007,0,0.0008,0,0.0007,0,0.0007,0,0.0007,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0004,0,0.0005,0,0.0003,0,0.0746,-0.0905,0.0516,-0.0362,0.0117,0,0.009,-0.0023,0.0084,-0.0089,0.1185,-0.0404,0.0503,-0.0582,0.018,-0.0031,0.0082,-0.0088,0.0092,-0.0142,0.0179,-0.0038,0.0052,-0.0038,0.0037,-0.0053,0.0013,-0.0041,0,-0.0061,0,-0.0042,0,-0.0045,0,-0.0038,0,-0.0042,0,-0.0036,0,-0.0031,0,-0.0026,0,-0.0024,0,-0.002,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0007,0.0019,-0.0029,0.0101,-0.0054,0.0069,-0.0133,0.2533,-0.1998,0.1062,-0.1592,0.0806,-0.0674,0.0583,-0.059,0.0277,-0.0557,0.0189,-0.0201,0.048,-0.0225,0.054,-0.0186,0.02,-0.0108,0.0202,-0.0082,0.0164,-0.0092,0.0038,-0.0075,0.0037,-0.0066,0.0014,-0.0036,0.0017,-0.0065,0,-0.0051,0,-0.0042,0,-0.0051,0,-0.0038,0,-0.0032,0,-0.003,0,-0.0031,0,-0.0029,0,-0.0021,0,-0.0019,0,-0.0017,0,-0.0015,0,-0.0013,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0006,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0005,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0004,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0007,0,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0026,-0.0037,0.0056,-0.0043,0.0137,-0.0049,0.0083,-0.0182,0.0209,-0.0199,0.0296,-0.0208,0.0227,-0.0424,0.0225,-0.0228,0.0442,-0.0187,0.0098,-0.0298,0.0226,-0.0303,0.0439,-0.0498,0.1032,-0.0796,0.0493,-0.0582,0.0663,-0.0507,0.0598,-0.0216,0.0156,-0.0525,0.0281,-0.0754,0.0307,-0.0543,0.0289,-0.0691,0.0212,-0.0584,0.0225,-0.0284,0.0252,-0.0323,0.0314,-0.0279,0.0252,-0.0238,0.0284,-0.013,0.0226,-0.0099,0.0159,-0.0123,0.0108,-0.0125,0.0101,-0.0141,0.0137,-0.0114,0.0112,-0.0079,0.0244,-0.0247,0.0285,-0.0465,0.0655,-0.0773,0.0594,-0.058,0.0523,-0.0166,0.0398,-0.0204,0.0424,-0.0205,0.0328,-0.0232,0.0196,-0.0142,0.006,-0.01,0.0234,-0.0301,0.0238,-0.0079,0.0209,-0.0295,0.0224,-0.0162,0.0111,-0.0369,0.015,-0.0196,0.0125,-0.0257,0.0127,-0.0276,0.0141,-0.006,0.0028,-0.0023,0.0011,-0.0016,0.0034,-0.0019,0.016,-0.0162,0.0186,-0.0431,0.023,-0.0806,0.0422,-0.0695,0.0308,-0.0632,0.0676,-0.0466,0.0452,-0.078,0.0369,-0.0405,0.037,-0.0411,0.0307,-0.0716,0.0192,-0.0114,0.0279,-0.0208,0.0206,-0.0291,0.0182,-0.0432,0.0155,-0.0479,0.0177,-0.037,0.0188,-0.0364,0.0166,-0.0269,0.0216,-0.0242,0.0221,-0.0201,0.0128,-0.0139,0.0083,-0.007,0.0073,-0.0076,0.0062,-0.0085,0.0138,-0.0078,0.0059,-0.0075,0.0045,-0.0091,0.0077,-0.007,0.007,-0.0061,0.2006,-0.0086,0.0728,-0.0593,0.0196,-0.0193,0.0181,-0.0134,0.0137,-0.0121,0.0114,-0.0217,0.0199,-0.0137,0.0194,-0.0117,0.001,-0.0145,0.0022,-0.007,0.0035,-0.0013,0.0023,-0.0033,0,-0.0051,0,-0.0052,0,-0.0033,0,-0.0041,0.0086,-0.0049,0.002,-0.0069,0,-0.0022,0.0017,-0.0031,0.0102,-0.0054,0.2131,-0.1426,0.1322,-0.0671,0.0415,-0.0307,0.0212,-0.0206,0.0233,-0.0442,0.0197,-0.0204,0.0293,-0.0111,0.0118,-0.0083,0.0089,-0.0077,0.0062,-0.0101,0.0055,-0.0047,0.0026,-0.0051,0.0006,-0.0057,0,-0.0057,0,-0.0044,0,-0.0045,0,-0.0034,0,-0.0031,0,-0.0031,0,-0.0028,0,-0.002,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.001,0,-0.0009,0,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0003,0,0.0005,0,0.0004,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0008,0,0.0005,0,0.0008,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0008,0,0.0005,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0007,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0004,0,0.0006,0,0.0003,0,0.0005,0,0.0004,0,0.0002,0,0.0004,0,0.0002,0,0.0005,0,0.0003,0,0.0007,0,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0083,-0.0129,0.2048,-0.0009,0.0732,-0.0639,0.0088,-0.0273,0.0103,-0.0105,0.0146,-0.0058,0.0053,-0.0152,0.0075,-0.006,0.005,-0.0038,0.0038,-0.0051,0.0012,-0.0033,0.0029,-0.0049,0,-0.0036,0,-0.0031,0,-0.0029,0,-0.0032,0,-0.003,0,-0.0027,0,-0.0025,0,-0.0021,0,-0.0024,0,-0.002,0,-0.0023,0.0252,-0.003,0.0074,-0.0187,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0012,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0022,0,-0.0012,0,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0014,0.0007,-0.0018,0.0005,-0.0012,0.0009,-0.0039,0.0021,-0.0023,0.0047,-0.0053,0.0077,-0.0064,0.0098,-0.0033,0.0114,-0.0073,0.0142,-0.0139,0.0176,-0.025,0.0351,-0.0386,0.0217,-0.0139,0.027,-0.0163,0.0143,-0.0088,0.0342,-0.0101,0.1896,-0.0962,0.1254,-0.102,0.0516,-0.0295,0.0435,-0.0322,0.0178,-0.0733,0.0334,-0.0284,0.0403,-0.023,0.0318,-0.0057,0.0101,-0.0074,0.004,-0.0089,0.003,-0.006,0.0021,-0.0054,0.0003,-0.007,0.0015,-0.0084,0.0059,-0.0059,0.0011,-0.0072,0.0085,-0.0169,0.0129,-0.0064,0.0076,-0.0148,0.0128,-0.014,0.0517,-0.0321,0.0275,-0.0147,0.0132,-0.0248,0.1529,-0.0184,0.2403,-0.2448,0.2189,-0.2879,0.1476,-0.1842,0.1476,-0.0968,0.1451,-0.0461,0.0919,-0.1439,0.0835,-0.0677,0.0625,-0.0235,0.0345,-0.0434,0.0277,-0.0238,0.0126,-0.011,0.0081,-0.0142,0.0059,-0.0134,0.0105,-0.0098,0.0062,-0.0095,0.0021,-0.0022,0.0018,-0.0042,0,-0.0043,0,-0.0045,0,-0.0038,0,-0.0035,0.0055,-0.011,0.0064,-0.0142,0.0047,-0.0037,0.0024,-0.1331,0.1576,-0.1367,0.0524,-0.0962,0.0456,-0.0436,0.0321,-0.0518,0.0679,-0.0584,0.0499,-0.0585,0.0172,-0.0162,0.0272,-0.0257,0.0115,-0.0144,0.0174,-0.0073,0.0055,-0.0059,0.0085,-0.0078,0.0448,-0.0454,0.0093,-0.013,0.004,-0.0057,0.002,-0.0024,0.0015,-0.0092,0.0002,-0.0057,0.0007,-0.0034,0,-0.003,0,-0.003,0,-0.0027,0,-0.0021,0,-0.0019,0,-0.0019,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0009,0,0.001,0,0.0009,0,0.0009,0,0.0009,0,0.0009,0,0.0008,0,0.0009,0,0.0011,0,0.001,0,0.001,0,0.0008,0,0.0013,0,0.0012,-0.0001,0.0013,-0.0006,0.0019,-0.0002,0.0037,-0.0011,0.0035,-0.0018,0.0052,-0.0007,0.0057,-0.0547,0.1877,-0.1337,0.0996,-0.0527,0.0193,-0.0252,0.0183,-0.0202,0.0289,-0.0473,0.0171,-0.0166,0.015,-0.0116,0.0092,-0.0123,0.0059,-0.0097,0.0032,-0.0054,0.0027,-0.0049,0,-0.0052,0,-0.005,0,-0.0047,0,-0.0039,0,-0.0038,0,-0.0036,0,-0.003,0,-0.0024,0,-0.0022,0,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0005,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0013,-0.0017,0.0017,-0.0012,0.0022,-0.0023,0.0019,-0.0019,0.0017,-0.0025,0.0018,-0.0017,0.0024,-0.0006,0.0011,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.0643,-0.0082,0.01,-0.0298,0.0033,-0.0015,0.003,-0.0011,0.0028,-0.0023,0.0025,-0.0028,0.0003,-0.0021,0.0007,-0.0021,0,-0.0024,0,-0.0018,0,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0014,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0003,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0026,0.0031,-0.0016,0.0052,-0.0011,0.0064,-0.0027,0.186,-0.1262,0.1504,-0.0721,0.0393,-0.0405,0.0363,-0.0312,0.0554,-0.0671,0.0461,-0.0306,0.0203,-0.0242,0.022,-0.0178,0.0157,-0.0143,0.0106,-0.0097,0.004,-0.0072,0.0008,-0.0033,0.0031,-0.0047,0.0044,-0.0092,0.0023,-0.0035,0.0007,-0.0031,0,-0.0047,0,-0.0033,0.0004,-0.0055,0,-0.0036,0,-0.0032,0,-0.0032,0,-0.0025,0,-0.0023,0,-0.0018,0,-0.0017,0,-0.0013,0,-0.001,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0053,-0.005,0.0043,-0.0041,0.0019,0,0.0069,-0.0037,0.0061,-0.0063,0.0027,0,0.0017,-0.0003,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0013,0,-0.001,0,-0.001,0,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.001,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.002,-0.0013,0.0021,-0.0013,0.0029,-0.0036,0.0025,-0.0017,0.002,-0.0027,0.0024,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0022,-0.0014,0.0023,-0.0011,0.0014,-0.0018,0.0029,-0.0017,0.0015,-0.0022,0.0014,-0.0007,0.0027,-0.0012,0.0011,-0.0017,0.0013,-0.0024,0.0016,-0.0017,0.0019,-0.0013,0.0015,-0.0017,0.0007,-0.0015,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0008,0.0001,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0019,-0.0013,0.0028,-0.0021,0.0059,-0.0029,0.0068,-0.0019,0.0088,-0.0064,0.0096,-0.0031,0.0128,-0.0251,0.0101,-0.007,0.0183,-0.0036,0.008,-0.0106,0.2055,-0.0105,0.1885,-0.1799,0.0865,-0.0957,0.1216,-0.1003,0.0699,-0.0595,0.0918,-0.0667,0.0121,-0.0476,0.0127,-0.0343,0.0274,-0.0279,0.0266,-0.0154,0.0092,-0.0123,0.0162,-0.0103,0.0038,-0.0062,0.0047,-0.0094,0.0055,-0.0127,0.003,-0.0077,0,-0.0046,0,-0.0044,0,-0.0041,0,-0.0044,0,-0.0038,0,-0.0041,0,-0.0051,0,-0.0042,0.0058,-0.0042,0.0086,-0.011,0.009,-0.0073,0.0157,-0.0126,0.0112,-0.0113,0.0175,-0.0297,0.0409,-0.0211,0.0199,-0.0304,0.0124,-0.0219,0.0189,-0.0246,0.0654,-0.1951,0.1121,-0.167,0.0469,-0.0326,0.0617,-0.0431,0.1005,-0.1007,0.0962,-0.0598,0.0512,-0.0853,0.0525,-0.0408,0.0233,-0.0609,0.0194,-0.0874,0.0456,-0.0548,0.0213,-0.0641,0.0172,-0.0589,0.0201,-0.0243,0.0231,-0.0382,0.0274,-0.0307,0.027,-0.024,0.0314,-0.014,0.0244,-0.0188,0.0391,-0.019,0.0139,-0.0136,0.1317,-0.0609,0.1562,-0.2333,0.1399,-0.2351,0.1551,-0.1015,0.0917,-0.0219,0.0454,-0.143,0.0749,-0.0398,0.1041,-0.0612,0.0444,-0.0686,0.0432,-0.0377,0.0216,-0.0267,0.0236,-0.0199,0,-0.019,0.0275,-0.0121,0.0098,-0.0288,0.0217,-0.0243,0.0095,-0.0255,0.015,-0.0205,0.0243,-0.0235,0.0322,-0.0299,0.0181,-0.0209,0.0157,-0.0109,0.001,-0.0061,0,-0.0032,0.0011,-0.0039,0.0145,-0.0165,0.0164,-0.0399,0.0224,-0.0777,0.0374,-0.0674,0.0412,-0.0708,0.0748,-0.086,0.0435,-0.0654,0.0412,-0.0439,0.0328,-0.0432,0.0335,-0.0746,0.019,-0.0188,0.0291,-0.0173,0.023,-0.0274,0.02,-0.0407,0.0179,-0.0492,0.0199,-0.037,0.0184,-0.0368,0.018,-0.0288,0.0221,-0.0212,0.0228,-0.0192,0.0141,-0.0119,0.01,-0.0056,0.0082,-0.0059,0.0079,-0.0071,0.0063,-0.0053,0.0046,-0.0043,0.0128,-0.0069,0.0097,-0.0017,0.0043,-0.0033,0.0048,-0.0043,0.0055,-0.0059,0.0081,-0.0062,0.0077,-0.0093,0.007,-0.0012,0.0024,-0.0157,0.0182,-0.0112,0.0174,-0.004,0,-0.0073,0.0019,-0.0059,0.0052,0,0.0032,-0.0001,0,-0.0015,0.0009,-0.0019,0.0012,0,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0007,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0011,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0051,-0.0041,0.0029,-0.0019,0.0019,-0.0019,0.0003,-0.0025,0.0024,-0.0032,0.0016,-0.0037,0.003,-0.0014,0.0021,-0.0022,0.0014,-0.0021,0.0015,-0.002,0.0023,-0.0019,0.0009,-0.0015,0.001,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0.0001,-0.0011,0.0078,-0.0261,0.0145,-0.0002,0.005,-0.0007,0.0029,-0.001,0.0026,-0.0036]
در حال بارگذاری
0:15
بستن قطعات اسلحه و آماده کردن آن
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 320bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۰۹ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم