مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مرطوب آسفالت 51 با سرعت بالا ...

وسیله نقلیه در حال عبور از مرطوب آسفالت - سرعت بالا در جاده, شهرستان, محیط و شدید whooshes با سود بالا.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسماشینوسیله نقلیهحمل و نقلترابریمربوط به خودروآسفالت
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0148,0.0089,-0.0528,0.058,-0.0921,0.1012,-0.168,0.1786,-0.29,0.2116,-0.304,0.3758,-0.3785,0.341,-0.3348,0.3318,-0.2788,0.2744,-0.3592,0.3476,-0.3672,0.3866,-0.3093,0.2944,-0.3294,0.31,-0.2618,0.2506,-0.1986,0.2186,-0.2251,0.2439,-0.2624,0.2486,-0.2702,0.2897,-0.3324,0.2905,-0.3536,0.3517,-0.2487,0.2514,-0.2653,0.2311,-0.2464,0.2395,-0.3054,0.2646,-0.2396,0.247,-0.2077,0.225,-0.226,0.2688,-0.3088,0.2909,-0.3615,0.3655,-0.3078,0.3384,-0.256,0.2384,-0.2701,0.3081,-0.2951,0.293,-0.2179,0.2477,-0.2303,0.1749,-0.1371,0.1636,-0.1568,0.1654,-0.2071,0.2095,-0.3443,0.3466,-0.3056,0.3615,-0.2755,0.2826,-0.3214,0.36,-0.3279,0.3694,-0.3422,0.3481,-0.2578,0.2492,-0.259,0.2838,-0.2035,0.2502,-0.2139,0.2449,-0.2703,0.2675,-0.2694,0.3215,-0.1561,0.185,-0.1608,0.144,-0.1721,0.2111,-0.268,0.2632,-0.3321,0.3486,-0.2957,0.2824,-0.3031,0.2633,-0.3506,0.3541,-0.3425,0.3328,-0.3129,0.3225,-0.2803,0.2652,-0.2436,0.2687,-0.3115,0.2836,-0.268,0.3193,-0.317,0.4301,-0.3451,0.3542,-0.3245,0.3133,-0.2952,0.243,-0.2105,0.2042,-0.2598,0.2477,-0.2144,0.2274,-0.1803,0.168,-0.1465,0.1626,-0.2859,0.266,-0.3871,0.3621,-0.2395,0.2861,-0.2852,0.2517,-0.2542,0.2769,-0.1921,0.1814,-0.2531,0.2531,-0.3302,0.3352,-0.3276,0.3156,-0.3164,0.3182,-0.2652,0.2449,-0.3176,0.3096,-0.2908,0.2798,-0.1756,0.2127,-0.1876,0.1706,-0.3074,0.2853,-0.402,0.3373,-0.2557,0.287,-0.1801,0.2093,-0.3792,0.2764,-0.3461,0.312,-0.2413,0.2242,-0.3067,0.2779,-0.3205,0.3126,-0.2429,0.2338,-0.1223,0.1463,-0.1196,0.1223,-0.1009,0.1149,-0.1086,0.1098,-0.1371,0.127,-0.248,0.176,-0.3356,0.3141,-0.3431,0.3247,-0.2232,0.1594,-0.1139,0.1335,-0.1353,0.1378,-0.1227,0.1198,-0.1123,0.1217,-0.0894,0.0904,-0.1047,0.1239,-0.1022,0.1295,-0.1253,0.1115,-0.1276,0.1661,-0.2057,0.2432,-0.3595,0.3951,-0.3447,0.3799,-0.1619,0.1966,-0.1393,0.1608,-0.1347,0.12,-0.11,0.1224,-0.1335,0.1247,-0.1222,0.1508,-0.1615,0.1499,-0.2368,0.2799,-0.2375,0.2494,-0.1886,0.1652,-0.1532,0.1598,-0.1752,0.178,-0.1926,0.2078,-0.2006,0.2099,-0.2548,0.2287,-0.3085,0.2928,-0.2722,0.235,-0.1564,0.1538,-0.1131,0.1111,-0.1127,0.11,-0.1169,0.1177,-0.1037,0.1079,-0.1431,0.1382,-0.1066,0.1108,-0.1384,0.1159,-0.1232,0.0977,-0.1044,0.1177,-0.1333,0.1117,-0.1277,0.1098,-0.149,0.128,-0.2109,0.1705,-0.1238,0.113,-0.1655,0.1593,-0.1189,0.1215,-0.1145,0.1306,-0.1181,0.1296,-0.1412,0.1219,-0.1324,0.1568,-0.1351,0.1204,-0.1045,0.1259,-0.1006,0.1062,-0.1517,0.121,-0.1757,0.1696,-0.2788,0.2565,-0.2735,0.2102,-0.1534,0.1482,-0.1332,0.1388,-0.1289,0.1318,-0.1571,0.1665,-0.1609,0.177,-0.2603,0.2392,-0.2851,0.2757,-0.243,0.2241,-0.2887,0.2187,-0.3434,0.3224,-0.3121,0.2763,-0.1632,0.1545,-0.1371,0.1424,-0.125,0.1224,-0.1332,0.1442,-0.1794,0.1608,-0.2088,0.1862,-0.3285,0.2841,-0.3524,0.3417,-0.3718,0.3677,-0.3553,0.3732,-0.2199,0.2434,-0.2873,0.242,-0.3307,0.3523,-0.3489,0.3335,-0.2831,0.3052,-0.1675,0.1492,-0.1543,0.136,-0.1444,0.165,-0.3003,0.2724,-0.3618,0.3316,-0.2514,0.2385,-0.2589,0.2474,-0.2922,0.2278,-0.1762,0.243,-0.3387,0.2964,-0.3238,0.3539,-0.2663,0.3208,-0.2801,0.3277,-0.3524,0.3484,-0.3411,0.3649,-0.2657,0.289,-0.1809,0.1961,-0.3178,0.2726,-0.4089,0.3245,-0.364,0.3974,-0.3429,0.2749,-0.1931,0.203,-0.3186,0.3759,-0.3379,0.3713,-0.2581,0.2475,-0.3102,0.3057,-0.3329,0.3247,-0.2919,0.2753,-0.2783,0.2455,-0.2168,0.2081,-0.2397,0.1903,-0.2402,0.2456,-0.2983,0.2892,-0.2567,0.2327,-0.194,0.213,-0.2987,0.33,-0.3414,0.3618,-0.3139,0.3443,-0.3536,0.3521,-0.3439,0.3017,-0.252,0.2792,-0.29,0.3168,-0.3644,0.3192,-0.243,0.2913,-0.2754,0.2261,-0.3363,0.2932,-0.3821,0.3774,-0.2737,0.3363,-0.3015,0.306,-0.3183,0.3162,-0.3327,0.3403,-0.3554,0.3133,-0.2569,0.2695,-0.1832,0.1584,-0.1394,0.1408,-0.1054,0.1182,-0.1069,0.1104,-0.1335,0.1113,-0.1004,0.099,-0.0924,0.0848,-0.1134,0.1974,-0.0966,0.0835,-0.0747,0.089,-0.0867,0.0849,-0.0916,0.0913,-0.0904,0.0859,-0.0982,0.0995,-0.0996,0.1258,-0.1213,0.1171,-0.1265,0.1059,-0.0832,0.0759,-0.0939,0.1057,-0.1002,0.088,-0.0966,0.0946,-0.0889,0.0921,-0.1042,0.0918,-0.0866,0.0909,-0.1108,0.0974,-0.1252,0.1618,-0.1591,0.1614,-0.1625,0.1679,-0.275,0.2705,-0.3783,0.3406,-0.1954,0.2036,-0.1239,0.1285,-0.1015,0.0956,-0.0962,0.0911,-0.0904,0.0923,-0.0824,0.0743,-0.0902,0.0948,-0.0717,0.0703,-0.0887,0.0943,-0.1013,0.0803,-0.1215,0.1258,-0.1808,0.2171,-0.3721,0.3486,-0.3895,0.3382,-0.1801,0.1566,-0.148,0.1574,-0.2075,0.2357,-0.3345,0.3394,-0.262,0.2567,-0.1265,0.1181,-0.0804,0.0985,-0.0899,0.0908,-0.078,0.0943,-0.0918,0.086,-0.0915,0.0907,-0.0955,0.1,-0.1136,0.1014,-0.0978,0.095,-0.0805,0.0872,-0.0881,0.0966,-0.1168,0.1159,-0.099,0.0975,-0.0923,0.0993,-0.0969,0.0953,-0.0942,0.0763,-0.0772,0.0841,-0.0756,0.0891,-0.0804,0.0842,-0.0948,0.0985,-0.1056,0.0982,-0.0948,0.0961,-0.0995,0.0975,-0.0979,0.1048,-0.114,0.1237,-0.1396,0.1615,-0.167,0.1627,-0.2707,0.2478,-0.3618,0.3865,-0.2999,0.3281,-0.2409,0.2377,-0.2716,0.2481,-0.215,0.2071,-0.1723,0.1847,-0.1752,0.2051,-0.1409,0.1205,-0.0952,0.0968,-0.1092,0.1022,-0.1103,0.1015,-0.1161,0.1236,-0.1387,0.1347,-0.2498,0.1996,-0.3356,0.3179,-0.2521,0.2915,-0.243,0.2114,-0.2193,0.2155,-0.3061,0.302,-0.3376,0.3365,-0.3452,0.412,-0.3304,0.3092,-0.2396,0.2598,-0.2195,0.2023,-0.2541,0.2942,-0.3042,0.2883,-0.2139,0.2243,-0.1995,0.1627,-0.1527,0.1295,-0.1285,0.1393,-0.1778,0.173,-0.1825,0.1932,-0.192,0.1822,-0.2034,0.202,-0.1961,0.1852,-0.1657,0.1565,-0.1797,0.1797,-0.2373,0.2702,-0.3037,0.2647,-0.217,0.2741,-0.206,0.1787,-0.1839,0.1813,-0.1859,0.2034,-0.1285,0.1468,-0.1471,0.1349,-0.1646,0.1553,-0.1057,0.1335,-0.1196,0.139,-0.132,0.1257,-0.1351,0.133,-0.1316,0.1276,-0.152,0.1426,-0.148,0.1499,-0.1281,0.151,-0.1459,0.1354,-0.1697,0.1411,-0.1655,0.1732,-0.2108,0.1963,-0.2818,0.3298,-0.3302,0.3095,-0.2644,0.2505,-0.2699,0.1966,-0.2637,0.3123,-0.3073,0.3109,-0.2762,0.2723,-0.2694,0.2601,-0.2479,0.2738,-0.248,0.2521,-0.2302,0.2513,-0.2107,0.2178,-0.2924,0.2959,-0.3138,0.2639,-0.4006,0.359,-0.3473,0.3202,-0.3498,0.3288,-0.3538,0.4182,-0.3203,0.3184,-0.2369,0.2341,-0.2352,0.2662,-0.284,0.2977,-0.3494,0.2853,-0.2589,0.2722,-0.2122,0.2148,-0.339,0.34,-0.3392,0.334,-0.2809,0.3103,-0.2544,0.2438,-0.2118,0.2502,-0.2191,0.2286,-0.3221,0.3774,-0.3425,0.3272,-0.3306,0.2563,-0.3016,0.2908,-0.3954,0.3174,-0.3356,0.302,-0.3949,0.3179,-0.3531,0.3437,-0.2886,0.2621,-0.2515,0.2678,-0.2899,0.2894,-0.3857,0.3876,-0.268,0.2513,-0.2149,0.222,-0.2011,0.2106,-0.2446,0.2522,-0.3035,0.3042,-0.3345,0.4217,-0.3975,0.3162,-0.1906,0.197,-0.1407,0.1401,-0.1473,0.129,-0.1222,0.1183,-0.1146,0.1378,-0.1269,0.1369,-0.1232,0.1207,-0.1361,0.1365,-0.1569,0.1615,-0.2402,0.2602,-0.3233,0.357,-0.2739,0.281,-0.3035,0.2465,-0.1516,0.151,-0.3128,0.3191,-0.3617,0.3118,-0.1877,0.2092,-0.1431,0.1284,-0.0969,0.111,-0.1393,0.133,-0.1471,0.18,-0.1232,0.1098,-0.1267,0.1075,-0.0921,0.097,-0.0795,0.0817,-0.0934,0.0976,-0.0857,0.0937,-0.0843,0.107,-0.0912,0.0926,-0.0983,0.1081,-0.1022,0.1203,-0.0966,0.0905,-0.0916,0.0959,-0.0999,0.1047,-0.1004,0.0936,-0.1433,0.1888,-0.1164,0.1106,-0.0754,0.0699,-0.1121,0.1037,-0.116,0.1162,-0.1162,0.1278,-0.1116,0.1161,-0.1101,0.1456,-0.1241,0.132,-0.1732,0.2026,-0.1966,0.185,-0.1591,0.1708,-0.1525,0.1618,-0.1152,0.1591,-0.1126,0.1402,-0.157,0.1564,-0.1371,0.1616,-0.1786,0.1595,-0.2944,0.2875,-0.3295,0.3461,-0.336,0.3759,-0.3166,0.3001,-0.3129,0.3159,-0.3351,0.3004,-0.2562,0.2572,-0.2165,0.2604,-0.1698,0.1882,-0.1681,0.1584,-0.1379,0.1167,-0.1121,0.1369,-0.1766,0.1661,-0.192,0.1509,-0.159,0.169,-0.1884,0.186,-0.1588,0.1551,-0.2807,0.2342,-0.3077,0.2767,-0.1981,0.2203,-0.1346,0.1329,-0.1197,0.1132,-0.1562,0.1215,-0.1194,0.1337,-0.1851,0.1922,-0.2869,0.2909,-0.2737,0.2137,-0.127,0.1387,-0.1219,0.1083,-0.1355,0.1216,-0.1277,0.1264,-0.1234,0.1368,-0.1261,0.1552,-0.1605,0.126,-0.1331,0.1468,-0.1773,0.1273,-0.1274,0.1299,-0.122,0.1446,-0.1252,0.1135,-0.1289,0.1387,-0.1396,0.1439,-0.181,0.1709,-0.1628,0.2242,-0.2702,0.2337,-0.2726,0.218,-0.1896,0.1656,-0.2164,0.2512,-0.2738,0.2948,-0.2517,0.229,-0.245,0.2098,-0.2933,0.2507,-0.175,0.1801,-0.1459,0.1373,-0.1398,0.1538,-0.14,0.151,-0.2325,0.2407,-0.2885,0.249,-0.329,0.3039,-0.3571,0.344,-0.2831,0.2798,-0.3335,0.2974,-0.3349,0.3254,-0.2208,0.2404,-0.295,0.2991,-0.2826,0.272,-0.3016,0.292,-0.3573,0.3813,-0.3174,0.3397,-0.346,0.3441,-0.2476,0.2453,-0.2657,0.2731,-0.3002,0.3439,-0.2289,0.2617,-0.1909,0.2294,-0.2299,0.249,-0.3392,0.3651,-0.32,0.3123,-0.2425,0.2996,-0.1894,0.1994,-0.1616,0.1588,-0.1781,0.1962,-0.282,0.2737,-0.3289,0.3075,-0.2721,0.289,-0.1743,0.1567,-0.1581,0.156,-0.2239,0.183,-0.2948,0.3918,-0.3953,0.3363,-0.3248,0.3054,-0.2567,0.2505,-0.2811,0.2791,-0.3307,0.3676,-0.2365,0.2504,-0.1512,0.1513,-0.1342,0.1308,-0.1688,0.2066,-0.1834,0.2041,-0.3104,0.294,-0.3432,0.325,-0.2195,0.2125,-0.2373,0.2264,-0.3011,0.3118,-0.3315,0.3687,-0.3033,0.2874,-0.4207,0.3527,-0.4174,0.3739,-0.348,0.2913,-0.3012,0.3697,-0.353,0.4051,-0.3642,0.3092,-0.3811,0.3512,-0.3347,0.3135,-0.2966,0.2715,-0.3644,0.3367,-0.3223,0.3304,-0.2771,0.3495,-0.3217,0.3036,-0.2363,0.279,-0.2488,0.2318,-0.243,0.2791,-0.3291,0.3677,-0.3978,0.3595,-0.3207,0.3282,-0.2902,0.2599,-0.3697,0.3219,-0.3192,0.3182,-0.2701,0.3196,-0.2668,0.2636,-0.2813,0.2556,-0.3083,0.3131,-0.2793,0.3125,-0.1948,0.1875,-0.1735,0.1646,-0.1579,0.1544,-0.1386,0.1494,-0.124,0.1109,-0.1203,0.1521,-0.1331,0.1618,-0.1486,0.119,-0.1389,0.1509,-0.1894,0.1707,-0.2009,0.2021,-0.2126,0.259,-0.3833,0.3763,-0.348,0.3733,-0.2471,0.2249,-0.176,0.1756,-0.1631,0.1438,-0.146,0.1217,-0.1208,0.1159,-0.1146,0.1217,-0.1037,0.0968,-0.1203,0.1143,-0.1712,0.1488,-0.1316,0.1259,-0.1436,0.1271,-0.1335,0.1276,-0.1476,0.151,-0.1892,0.1846,-0.2737,0.271,-0.2652,0.2534,-0.1457,0.1591,-0.1185,0.1119,-0.1127,0.098,-0.0832,0.0919,-0.0843,0.1024,-0.0993,0.0966,-0.119,0.1043,-0.1104,0.1284,-0.1112,0.1192,-0.1726,0.1539,-0.241,0.2283,-0.3481,0.2877,-0.3008,0.2508,-0.13,0.1511,-0.1013,0.0849,-0.1151,0.0935,-0.1114,0.0858,-0.0744,0.073,-0.0829,0.0822,-0.0887,0.0866,-0.0858,0.084,-0.076,0.0893,-0.0744,0.0955,-0.0728,0.096,-0.0759,0.0874,-0.11,0.0816,-0.0704,0.0798,-0.101,0.0938,-0.1086,0.097,-0.0923,0.1161,-0.0922,0.0979,-0.1159,0.116,-0.1223,0.1255,-0.1502,0.1357,-0.1601,0.176,-0.1617,0.1599,-0.1657,0.145,-0.1845,0.1823,-0.1851,0.2016,-0.2382,0.2258,-0.1957,0.2065,-0.1844,0.1911,-0.3688,0.3234,-0.2961,0.3236,-0.201,0.2391,-0.1907,0.2052,-0.2248,0.2355,-0.2454,0.2147,-0.2049,0.205,-0.207,0.2055,-0.3128,0.3288,-0.3467,0.327,-0.2156,0.204,-0.2623,0.2186,-0.2929,0.3155,-0.3332,0.3826,-0.31,0.255,-0.2103,0.1622,-0.1981,0.1488,-0.161,0.1712,-0.194,0.2657,-0.3169,0.328,-0.3193,0.3323,-0.3112,0.2972,-0.2608,0.2518,-0.2214,0.2194,-0.1771,0.1881,-0.4092,0.2964,-0.2841,0.2998,-0.2984,0.2257,-0.2738,0.2857,-0.3476,0.3402,-0.3251,0.3144,-0.1945,0.2142,-0.185,0.1447,-0.1706,0.1447,-0.1311,0.1489,-0.1867,0.2068,-0.2839,0.2871,-0.3689,0.3538,-0.3165,0.3296,-0.2825,0.321,-0.2688,0.2706,-0.3144,0.2954,-0.2531,0.253,-0.222,0.232,-0.294,0.2881,-0.2863,0.2619,-0.2193,0.1945,-0.302,0.3006,-0.3456,0.291,-0.3569,0.3489,-0.3249,0.3078,-0.363,0.3271,-0.2814,0.2992,-0.2785,0.2363,-0.2564,0.2956,-0.2388,0.2649,-0.2594,0.2734,-0.274,0.2787,-0.2159,0.1969,-0.1722,0.1845,-0.2822,0.291,-0.4028,0.3708,-0.2321,0.2394,-0.1731,0.1638,-0.1582,0.2074,-0.2918,0.3005,-0.3386,0.3423,-0.1958,0.2432,-0.1206,0.125,-0.1078,0.1004,-0.0787,0.0805,-0.0919,0.0775,-0.0783,0.0882,-0.0782,0.0741,-0.059,0.0629,-0.0676,0.0745,-0.0601,0.0607,-0.0703,0.0963,-0.0929,0.0872,-0.0663,0.07,-0.0606,0.0576,-0.0945,0.0656,-0.0657,0.0578,-0.081,0.0739,-0.0986,0.0985,-0.1131,0.0853,-0.0835,0.0856,-0.0949,0.1061,-0.1025,0.1039,-0.2027,0.1713,-0.3437,0.3666,-0.2449,0.2738,-0.1123,0.1387,-0.0781,0.0781,-0.0704,0.0821]
در حال بارگذاری
6:30
وسیله نقلیه در حال عبور از مرطوب آسفالت - سرعت بالا در جاده, شهرستان, محیط و شدید whooshes با سود بالا.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم