مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مرطوب آسفالت 61 رانندگی در ...

وسیله نقلیه در حال عبور از مرطوب آسفالت - رانندگی در برف و جاده - لاستیک دیدگاه - سرعت سریع.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیسماشینوسیله نقلیهحمل و نقلترابریمربوط به خودروآسفالت
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0997,0.0968,-0.1186,0.1038,-0.1958,0.1871,-0.3103,0.2826,-0.2219,0.1487,-0.1287,0.1222,-0.1178,0.1038,-0.1025,0.1088,-0.0827,0.1077,-0.1208,0.1102,-0.1144,0.1013,-0.1181,0.1145,-0.1277,0.1265,-0.1293,0.1435,-0.1253,0.1439,-0.1773,0.1411,-0.199,0.1902,-0.1561,0.1641,-0.17,0.1398,-0.1476,0.1485,-0.1568,0.1452,-0.1638,0.1512,-0.2023,0.1969,-0.3029,0.2941,-0.2557,0.2478,-0.1869,0.2144,-0.2388,0.2301,-0.2159,0.2599,-0.2282,0.219,-0.2647,0.25,-0.2271,0.2177,-0.2006,0.2265,-0.2406,0.2189,-0.2633,0.2617,-0.2307,0.2197,-0.2526,0.2268,-0.2531,0.2126,-0.3144,0.2975,-0.2278,0.2545,-0.2527,0.2324,-0.255,0.2676,-0.2503,0.2918,-0.2568,0.2845,-0.235,0.2265,-0.2878,0.371,-0.3342,0.3159,-0.267,0.2784,-0.3425,0.2763,-0.3137,0.2967,-0.2781,0.2774,-0.3134,0.3553,-0.3246,0.2669,-0.2739,0.2495,-0.2921,0.2775,-0.3709,0.3251,-0.33,0.3484,-0.2651,0.3318,-0.3566,0.3916,-0.3262,0.3498,-0.303,0.3512,-0.3356,0.3656,-0.3521,0.339,-0.3082,0.3084,-0.3263,0.3844,-0.3905,0.3398,-0.2937,0.3332,-0.2996,0.3967,-0.2968,0.3152,-0.3604,0.3424,-0.3208,0.3127,-0.3036,0.3337,-0.2791,0.3548,-0.3453,0.3293,-0.3315,0.3064,-0.3574,0.3252,-0.3533,0.3566,-0.3789,0.3585,-0.2753,0.3105,-0.313,0.3159,-0.3129,0.3628,-0.3151,0.3324,-0.31,0.3187,-0.3366,0.3133,-0.2792,0.2888,-0.3576,0.3864,-0.4139,0.3289,-0.3678,0.3616,-0.3256,0.419,-0.3532,0.318,-0.3373,0.3624,-0.3884,0.3893,-0.3324,0.3988,-0.3145,0.3795,-0.321,0.3522,-0.3713,0.3775,-0.3652,0.365,-0.3117,0.3447,-0.2744,0.3754,-0.3438,0.4027,-0.2983,0.2795,-0.316,0.3159,-0.335,0.29,-0.3233,0.3555,-0.3429,0.3364,-0.3433,0.33,-0.3639,0.3528,-0.3648,0.375,-0.3117,0.31,-0.287,0.3216,-0.3389,0.2914,-0.3382,0.4007,-0.3952,0.4069,-0.3485,0.4111,-0.313,0.348,-0.3253,0.3977,-0.2932,0.3609,-0.2702,0.33,-0.318,0.2957,-0.2952,0.3177,-0.2639,0.2971,-0.3088,0.3187,-0.3105,0.3103,-0.3469,0.3253,-0.3253,0.3389,-0.2811,0.2786,-0.3027,0.3324,-0.3252,0.3526,-0.299,0.3602,-0.3436,0.3726,-0.3015,0.3919,-0.3222,0.2867,-0.3109,0.3259,-0.3427,0.274,-0.2408,0.2991,-0.2651,0.2506,-0.3058,0.3279,-0.4037,0.3266,-0.2872,0.3102,-0.2764,0.2872,-0.2859,0.3024,-0.3268,0.3677,-0.2822,0.3918,-0.3495,0.3732,-0.3145,0.3393,-0.3231,0.3212,-0.3047,0.2985,-0.3315,0.3237,-0.3011,0.3198,-0.3058,0.2806,-0.3536,0.2827,-0.2656,0.3208,-0.296,0.2952,-0.3482,0.3547,-0.1895,0.2209,-0.239,0.2356,-0.1777,0.1811,-0.1352,0.1487,-0.2618,0.2365,-0.2325,0.1814,-0.2023,0.1917,-0.2088,0.2204,-0.3387,0.3292,-0.3794,0.2745,-0.3122,0.3527,-0.3008,0.3264,-0.4254,0.4024,-0.3064,0.3735,-0.3133,0.3232,-0.3376,0.3624,-0.3247,0.2783,-0.2998,0.2861,-0.2947,0.3862,-0.2775,0.2835,-0.3149,0.3949,-0.3342,0.2756,-0.2986,0.2783,-0.3459,0.3061,-0.2855,0.2935,-0.3354,0.4112,-0.2942,0.344,-0.3524,0.312,-0.2913,0.282,-0.31,0.3411,-0.3181,0.2983,-0.3557,0.328,-0.3386,0.3122,-0.3691,0.3527,-0.3096,0.3252,-0.385,0.3234,-0.3111,0.3998,-0.317,0.3297,-0.3552,0.3255,-0.2963,0.3436,-0.3351,0.3237,-0.3332,0.3833,-0.2836,0.4193,-0.3509,0.3506,-0.3625,0.3572,-0.3563,0.3608,-0.353,0.3546,-0.3473,0.3507,-0.4111,0.3623,-0.3732,0.3943,-0.3934,0.3871,-0.3785,0.4166,-0.3432,0.3968,-0.3938,0.3524,-0.3947,0.3536,-0.3494,0.4875,-0.3985,0.3382,-0.3728,0.4096,-0.4165,0.364,-0.4137,0.4165,-0.3902,0.3516,-0.4086,0.3983,-0.3674,0.4038,-0.442,0.3793,-0.4052,0.3872,-0.3908,0.3708,-0.3232,0.4066,-0.3585,0.4872,-0.3677,0.3684,-0.4483,0.4323,-0.344,0.4709,-0.371,0.3495,-0.3501,0.3624,-0.349,0.3373,-0.3716,0.3472,-0.3587,0.4283,-0.3986,0.3775,-0.3528,0.341,-0.355,0.3907,-0.3483,0.3832,-0.3427,0.4081,-0.3696,0.4267,-0.349,0.3555,-0.3807,0.4349,-0.3334,0.4786,-0.2887,0.3383,-0.3367,0.3336,-0.373,0.3492,-0.3516,0.3376,-0.3882,0.353,-0.3317,0.3496,-0.3202,0.3361,-0.3237,0.3178,-0.3071,0.2759,-0.3314,0.2946,-0.3362,0.3315,-0.3358,0.3313,-0.3293,0.3851,-0.3094,0.3344,-0.2375,0.2757,-0.2537,0.2656,-0.312,0.2784,-0.3428,0.3292,-0.2555,0.3329,-0.3736,0.2968,-0.2312,0.224,-0.1938,0.2075,-0.1735,0.2011,-0.1646,0.1624,-0.1562,0.1459,-0.1308,0.1346,-0.165,0.1533,-0.1081,0.1372,-0.1258,0.1421,-0.1271,0.1254,-0.1572,0.1265,-0.1427,0.1747,-0.0877,0.108,-0.1171,0.1393,-0.0912,0.0649,-0.0755,0.0675,-0.093,0.1306,-0.0899,0.0916,-0.0749,0.0608,-0.061,0.0684,-0.0748,0.0595,-0.0666,0.0585,-0.0581,0.0514,-0.0599,0.0484,-0.0659,0.0605,-0.0697,0.0768,-0.0675,0.0619,-0.0609,0.0529,-0.071,0.0513,-0.0459,0.0496,-0.0529,0.0595,-0.0589,0.0543,-0.0603,0.0525,-0.0642,0.0607,-0.0777,0.068,-0.091,0.0781,-0.0703,0.0721,-0.0863,0.0855,-0.1332,0.1123,-0.1233,0.0917,-0.1241,0.1126,-0.1773,0.1713,-0.1082,0.1378,-0.0928,0.1089,-0.1186,0.133,-0.1413,0.1346,-0.1423,0.1493,-0.2014,0.166,-0.2053,0.2049,-0.1739,0.2042,-0.1957,0.2027,-0.1925,0.2588,-0.2252,0.2247,-0.2285,0.229,-0.2672,0.2365,-0.2402,0.2479,-0.2342,0.248,-0.2873,0.2784,-0.3591,0.2707,-0.2681,0.2824,-0.3139,0.2854,-0.2757,0.2689,-0.2454,0.2804,-0.2766,0.2494,-0.2667,0.2901,-0.3058,0.2817,-0.2769,0.3166,-0.2882,0.2734,-0.287,0.281,-0.2907,0.2946,-0.3614,0.3132,-0.2858,0.386,-0.2978,0.2997,-0.3285,0.3715,-0.3362,0.3346,-0.2957,0.2796,-0.2814,0.3327,-0.3637,0.3617,-0.3607,0.3693,-0.3637,0.3535,-0.3292,0.3925,-0.3356,0.3049,-0.3561,0.3288,-0.3351,0.3468,-0.3433,0.3566,-0.3184,0.3358,-0.3682,0.3542,-0.326,0.3432,-0.2785,0.3041,-0.4003,0.3585,-0.3463,0.364,-0.3757,0.3622,-0.3358,0.3692,-0.3362,0.3751,-0.3247,0.374,-0.3477,0.3117,-0.3441,0.3826,-0.3699,0.3512,-0.4087,0.358,-0.3688,0.3224,-0.3644,0.3567,-0.3579,0.3505,-0.3307,0.3488,-0.3827,0.331,-0.3814,0.3672,-0.3946,0.3641,-0.3385,0.34,-0.3168,0.359,-0.3499,0.3614,-0.4535,0.3583,-0.3543,0.4739,-0.3465,0.348,-0.3991,0.3707,-0.3859,0.3349,-0.3821,0.3991,-0.3638,0.3447,-0.419,0.3525,-0.3551,0.3801,-0.3723,0.3716,-0.3511,0.4183,-0.416,0.3499,-0.4279,0.432,-0.4886,0.3579,-0.3712,0.3791,-0.3452,0.3186,-0.381,0.3591,-0.3526,0.3678,-0.3676,0.3385,-0.4078,0.4416,-0.3387,0.4014,-0.3245,0.3766,-0.4803,0.326,-0.4211,0.4021,-0.3265,0.3134,-0.3502,0.3344,-0.3969,0.4981,-0.3306,0.4205,-0.362,0.3504,-0.3213,0.3633,-0.4719,0.3662,-0.3646,0.3636,-0.3781,0.3431,-0.3519,0.3496,-0.3401,0.3944,-0.3102,0.3512,-0.3485,0.3303,-0.3199,0.3191,-0.3077,0.3608,-0.3095,0.3078,-0.2901,0.3116,-0.3179,0.3336,-0.3146,0.3499,-0.3113,0.3239,-0.2863,0.3459,-0.2875,0.2668,-0.2914,0.3109,-0.3486,0.383,-0.3154,0.3078,-0.3074,0.3333,-0.3194,0.3183,-0.3056,0.2548,-0.2738,0.2413,-0.2211,0.2459,-0.2204,0.1974,-0.1992,0.1868,-0.1913,0.1792,-0.1864,0.1781,-0.2206,0.201,-0.2104,0.224,-0.3256,0.259,-0.2015,0.3002,-0.2992,0.3304,-0.2657,0.2607,-0.2717,0.2165,-0.2923,0.3318,-0.4118,0.229,-0.2962,0.3298,-0.3477,0.3341,-0.314,0.293,-0.2939,0.2581,-0.2875,0.3254,-0.3853,0.3408,-0.2908,0.254,-0.292,0.2916,-0.2587,0.2867,-0.2761,0.2707,-0.3788,0.2946,-0.2966,0.3009,-0.2824,0.268,-0.2875,0.3092,-0.2796,0.2913,-0.296,0.2893,-0.3325,0.3124,-0.2866,0.3324,-0.3374,0.3089,-0.341,0.3169,-0.3727,0.2744,-0.3225,0.3384,-0.3167,0.3176,-0.3801,0.3757,-0.3607,0.3814,-0.3776,0.3124,-0.3455,0.3382,-0.2993,0.3614,-0.3514,0.3264,-0.4408,0.3507,-0.367,0.333,-0.3732,0.4223,-0.2981,0.3197,-0.3412,0.3306,-0.3577,0.3335,-0.2976,0.3537,-0.4248,0.3364,-0.3668,0.2839,-0.3794,0.3136,-0.3496,0.326,-0.2924,0.2878,-0.3434,0.3018,-0.342,0.2888,-0.3145,0.3222,-0.2904,0.3736,-0.291,0.3443,-0.3474,0.2638,-0.3165,0.2794,-0.2911,0.3221,-0.3649,0.3357,-0.354,0.3537,-0.3607,0.3391,-0.3293,0.3585,-0.3302,0.3512,-0.4049,0.3133,-0.4197,0.3635,-0.3566,0.4018,-0.3471,0.3062,-0.4604,0.3589,-0.4731,0.3387,-0.3415,0.4,-0.3575,0.3616,-0.4032,0.3592,-0.4705,0.3619,-0.3537,0.3717,-0.3761,0.5,-0.3873,0.3426,-0.4307,0.3619,-0.3718,0.3376,-0.3226,0.3686,-0.4074,0.3779,-0.4119,0.4029,-0.3409,0.3842,-0.3376,0.3654,-0.3459,0.4108,-0.3659,0.4772,-0.3761,0.3579,-0.397,0.3877,-0.3944,0.3916,-0.36,0.3548,-0.3724,0.3892,-0.3437,0.3489,-0.2987,0.3213,-0.3287,0.3632,-0.3754,0.3625,-0.3229,0.4002,-0.3801,0.3519,-0.3909,0.3226,-0.3064,0.3749,-0.3408,0.4513,-0.3894,0.3902,-0.4001,0.3527,-0.3568,0.3757,-0.4043,0.3349,-0.3024,0.3853,-0.3487,0.3327,-0.3966,0.416,-0.3909,0.4118,-0.3932,0.3909,-0.3381,0.377,-0.3877,0.3214,-0.3829,0.3358,-0.3499,0.401,-0.3637,0.4132,-0.3347,0.3048,-0.3467,0.3982,-0.4249,0.3143,-0.3453,0.3446,-0.344,0.4415,-0.3465,0.3454,-0.3286,0.3748,-0.3676,0.3178,-0.3721,0.4145,-0.4113,0.3728,-0.3544,0.3176,-0.3852,0.3704,-0.2981,0.3573,-0.3707,0.4195,-0.3492,0.4117,-0.2913,0.3165,-0.3273,0.3709,-0.469,0.3144,-0.3263,0.3043,-0.3764,0.3334,-0.2484,0.2658,-0.2777,0.2693,-0.2498,0.2497,-0.2065,0.1977,-0.2009,0.2289,-0.2442,0.1954,-0.1456,0.1708,-0.1508,0.1342,-0.1507,0.1718,-0.3196,0.1881,-0.294,0.3235,-0.2509,0.2508,-0.2263,0.2034,-0.2203,0.3164,-0.2244,0.2534,-0.2121,0.225,-0.2159,0.1807,-0.2414,0.2153,-0.2466,0.186,-0.1921,0.1936,-0.1523,0.1277,-0.2724,0.3017,-0.2225,0.2259,-0.2818,0.2884,-0.1706,0.1242,-0.166,0.1657,-0.104,0.1026,-0.0827,0.0882,-0.1528,0.1887,-0.0964,0.1001,-0.0732,0.0862]
در حال بارگذاری
4:54
وسیله نقلیه در حال عبور از مرطوب آسفالت - رانندگی در برف و جاده - لاستیک دیدگاه - سرعت سریع.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم