مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

افکت صدای intervention

258 افکت صدا
توجه: صدای واترمارک (کپی رایت سانداسنپ) که در زمان پخش به گوش میرسد پس از دانلود فایل اصلی حذف خواهد شد و شما فایل با کیفیت و اصلی را دریافت خواهید کرد.
در حال مشاهده 1 تا 20 از 258 صدا
[-0.0091,0.0132,-0.0154,0.012,-0.3871,0.3889,-0.4006,0.2589,-0.088,0.13,-0.0888,0.08,-0.0573,0.0563,-0.0175,0.0196,-0.0135,0.0175,-0.0127,0.0096,-0.0352,0.0427,-0.0215,0.0219,-0.0119,0.0408,-0.4993,0.4998,-0.4996,0.4986,-0.4999,0.4988,-0.4981,0.4998,-0.4991,0.3001,-0.4972,0.4981,-0.4996,0.4999,-0.4984,0.3098,0.0156,0.4959,-0.3367,0.3847,-0.2996,0.13,-0.0685,0.288,-0.1255,0.0994,-0.1839,0.1873,-0.1799,0.079,-0.129,0.1213,-0.2508,0.2802,-0.1563,0.2089,-0.2455,0.2554,-0.2426,0.3273,-0.3437,0.4994,-0.2924,0.437,-0.1666,0.3111,-0.2387,0.151,-0.449,0.4978,-0.253,0.2632,-0.263,0.1295,-0.0532,0.169,-0.1577,0.0117,-0.0651,0.1238,-0.07,0.1174,-0.1399,0.0966,-0.0867,0.1221,-0.0628,0.137,-0.06,0.0072,-0.0607,0.073,-0.0406,0.1018,-0.1226,0.0468,-0.0163,0.0932,-0.184,0.1277,-0.2864,0.2652,-0.1378,0.1975,-0.0606,0.0795,-0.107,0.0687,-0.0752,0.0593,-0.0395,0.0526,-0.0656,0.0386,-0.0745,0.0485,-0.4709,0.4845,-0.4873,0.4732,-0.4591,0.2695,-0.1735,0.2126,-0.1808,0.137,-0.1554,0.1096,-0.0739,0.1458,-0.0562,0.0668,-0.0456,0.0347,-0.0219,0.0389,-0.0389,0.0228,-0.0423,0.0405,-0.0164,0.0387,-0.0461,0.0209,-0.0265,0.0284,-0.0223,0.0241,-0.0266,0.0076,-0.0196,0.0162,-0.0234,0.0208,-0.0203,0.0152,-0.005,0.0145,-0.0155,0.0054,-0.0022,0.0183,-0.0193,0.0042,-0.0038,0.0149,-0.0156,0.0068,-0.0066,0.0161,-0.017,0.0048,-0.0185,0.0323,-0.0221,0.032,-0.0325,0.0051,0.0058,0.0354,-0.029,0.0155,-0.0273,0.0236,-0.0088,0.0329,-0.025,-0.0076,-0.0146,0.0234,-0.0123,0.0195,-0.0098,-0.0016,-0.002,0.0122,-0.0114,0.002,-0.0042,0.0137,-0.0158,0.0069,-0.0084,0.0153,-0.0101,0.0072,-0.0021,0.0074,-0.0084,0.0053,-0.0059,0.0062,-0.0028,0.0121,-0.007,0.0022,-0.0028,0.0084,-0.0061,0.0033,-0.0051,0.0045,-0.0042,0.0083,-0.0105,0.0104,-0.0097,0.0105,-0.0091,0.01,-0.0113,0.0111,-0.0119,0.0087,-0.0061,0.0082,-0.0071,0.0007,-0.0047,0.0032,-0.0025,0.0101,-0.0069,-0.0024,-0.0023,0.0062,-0.0071,-0.0002,-0.0008,0.0115,-0.0044,0.0012,-0.0063,-0.001,-0.0028,0.0083,-0.0061,0.0065,-0.004,0.0013,-0.0024,0.0032,-0.0017,0.006,-0.0054,0.002,-0.0059,0.0042,-0.0006,0.0098,-0.0088,-0.0005,-0.0031,0.0044,-0.0009,0.0069,-0.0087,0.0012,-0.001,0.0071,-0.0067,0.0007,-0.0004,0.0064,-0.0043,0.0054,-0.0044,0.0007,-0.0009,0.0047,-0.0031,0.0019,-0.0034,0.0007,-0.0012,0.0035,-0.0034,0.0036,-0.0043,0.0043,-0.0005,0.004,-0.0061,0.0028,-0.0057,0.0026,-0.0005,0.0055,-0.0025,0.0007,-0.0056,0.0029,-0.0018,0.0054,-0.0052,0.0037,-0.004,0.0059,-0.0045,-0.0008,-0.0015,0.0048,-0.0028,0.0019,-0.0021,0.0017,-0.0014,0.0024,-0.0028,0.0022,-0.0011,0.0016,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0014,-0.0005,0.0024,-0.002,0.0011,-0.0011,0.002,-0.0034,0.0004,-0.0009,0.0018,-0.0027,0.0019,-0.0025,0.0015,-0.0006,0.0014,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.002,-0.0021,0.0005,-0.0008,0.0018,-0.0027,0.0012,-0.0015,0.0013,-0.002,0.0023,-0.0033,0.0015,0.0005,0.0023,-0.0023,0.0008,-0.0013,0.0021,-0.0023,0.0008,-0.0027,0.0033,-0.0027,0.0011,0.0004,0.0029,-0.0029,0.0014,-0.0017,0.0032,-0.0019,0.0029,-0.0025,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0021,-0.001,0.0023,-0.0021,0.0017,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.002,0.0013,-0.0008,0.002,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0021,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0005,0.0025,-0.0022,-0.0005,-0.0019,0.0021,-0.0013,0.0018,-0.0016,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0016,0,-0.0007,0.0014,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0013,-0.001,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0013,-0.0014,-0.0002,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0011,0,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0016,-0.0019,0.0013,-0.0019,0.0016,-0.0009,0.0015,-0.0016,0,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0001,0.0017,-0.0014,0.0002,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0018,-0.0018,0.0006,-0.0003,0.0015,-0.001,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.001,-0.0013,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0003,0,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0009,0.0005,0,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0007,0,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.0007,0,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0005,0,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0005,0,0,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,0,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب خشک محیط زیست (3).
[-0.007,0.0075,-0.3442,0.3407,-0.2384,0.1262,-0.0821,0.1008,-0.0919,0.0792,-0.0209,0.0323,-0.0177,0.0216,-0.0103,0.0084,-0.0245,0.0281,-0.0315,0.0335,-0.0159,0.0156,-0.0184,0.0257,-0.0265,0.0262,-0.028,0.0267,-0.0369,0.0307,-0.0173,0.0134,-0.0169,0.0149,-0.0208,0.0174,-0.0265,0.0198,-0.0245,0.015,-0.0325,0.0401,-0.1763,0.1248,-0.1013,0.0995,-0.0248,0.0199,-0.0985,0.0887,-0.0468,0.0652,-0.0362,0.0456,-0.0309,0.0438,-0.0219,0.0238,-0.4512,0.3088,-0.4887,0.4809,-0.0907,0.4903,-0.4674,-0.0961,-0.4956,0.3849,-0.2186,0.203,-0.2861,0.0474,-0.0558,0.1061,-0.0287,0.0746,-0.0099,0.0443,-0.016,0.0404,-0.4955,0.4996,-0.4996,0.4997,-0.4941,0.4995,-0.4979,0.4999,-0.4995,0.4968,-0.4992,0.4996,-0.4975,0.4698,-0.4451,0.3141,-0.4838,0.3116,-0.3675,0.1556,-0.2097,0.0879,-0.1393,0.0852,-0.172,0.0999,-0.1322,0.0711,-0.0658,0.0687,-0.3383,0.2145,-0.4646,0.4891,-0.4694,0.4978,-0.2072,0.189,-0.1586,0.2413,-0.2088,0.1599,-0.1425,0.1785,-0.2544,0.2259,-0.2194,0.274,-0.3174,0.4057,-0.333,0.3918,-0.129,0.2475,-0.4951,0.4965,-0.3264,0.3559,-0.2216,0.3006,-0.0948,0.1192,-0.0489,0.0878,-0.022,0.0541,-0.0081,0.0365,-0.0025,0.0402,-0.0188,0.0491,-0.0227,0.0454,-0.0017,0.0294,-0.006,0.0305,-0.0042,0.0305,-0.0063,0.0291,-0.0039,0.0159,-0.0018,0.0274,-0.0058,0.017,-0.0004,0.0288,-0.0125,0.0209,0.0013,0.0252,-0.0108,0.0183,-0.0032,0.0252,-0.0098,0.0125,-0.0049,0.017,-0.0066,0.0171,-0.0074,0.0122,-0.0047,0.0118,-0.0012,0.009,-0.0002,0.0093,0.0035,0.0107,-0.0035,0.0092,-0.0031,0.0094,-0.0016,0.0117,-0.0057,0.0051,0.0036,0.0153,-0.0091,0.0039,-0.0023,0.0068,0.0001,0.0069,-0.0008,0.0047,-0.0009,0.0042,-0.0012,0.0031,0.0005,0.0062,-0.003,0.0034,0.0001,0.0049,0.0004,0.0044,-0.0004,0.0067,-0.0013,0.0027,0.0004,0.0059,-0.0014,0.0036,0,0.0067,-0.0027,0.0063,-0.0008,0.0052,-0.0018,0.005,0.0008,0.0041,-0.0003,0.0035,0.0006,0.0031,0.0003,0.0038,0.0002,0.003,-0.0005,0.0027,-0.0007,0.0023,0.001,0.0047,-0.0013,0.0016,-0.0006,0.003,-0.0005,0.0023,-0.0005,0.0037,-0.0011,0.0017,-0.0011,0.004,-0.0014,0.0036,-0.0016,0.003,-0.0006,0.0027,-0.0006,0.0014,-0.0003,0.0014,-0.0008,0.0021,-0.0008,0.0021,-0.0012,0.0003,-0.0005,0.002,-0.0004,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0008,0.0018,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,0,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0006,0,0.0012,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,0,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0002,0.0008,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0012,0,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0008,0,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.001,-0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0011,0,-0.0013,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.001,-0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0008,0.0003,-0.0009,-0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0008,0,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0007,0,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0006,0,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0006,0,-0.0006,0.0003,-0.0007,0,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب محیط شهری (6).
[-0.0183,0.018,-0.2944,0.2256,-0.322,0.2301,-0.0915,0.0803,-0.0754,0.0671,-0.0295,0.0249,-0.0131,0.0169,-0.0074,0.007,-0.0077,0.0089,-0.0057,0.0066,-0.0074,0.007,-0.0246,0.0085,-0.4899,0.4978,-0.4951,0.4906,-0.487,0.4923,-0.4787,0.4955,-0.4933,0.0572,-0.0664,0.4979,-0.4998,0.3948,-0.4724,0.2757,-0.3392,0.4653,-0.2028,0.2869,-0.2145,0.3342,-0.3182,0.4593,-0.3248,0.2417,-0.2613,0.2805,-0.3426,0.3144,-0.3943,0.2139,-0.484,0.3371,-0.49,0.3729,-0.3676,0.4018,-0.4888,0.3941,-0.381,0.3598,-0.4776,0.354,-0.4376,0.4465,-0.4995,0.4817,-0.3595,0.4917,-0.4914,0.297,-0.1926,0.4918,-0.4577,0.325,-0.244,0.3398,-0.2448,0.3802,-0.2166,0.3766,-0.1941,0.2744,-0.2545,0.135,-0.2216,0.1716,-0.1639,0.194,-0.1818,0.2263,-0.1673,0.1562,-0.2063,0.0861,-0.1977,0.1779,-0.173,0.1884,-0.2185,0.3063,-0.2253,0.2879,-0.1286,0.1835,-0.2377,0.1583,-0.2151,0.1713,-0.1415,0.1702,-0.1192,0.0597,-0.1857,0.2231,-0.3801,0.4749,-0.3232,0.3925,-0.1879,0.1629,-0.162,0.1983,-0.1616,0.2392,-0.1197,0.1494,-0.1021,0.1168,-0.0996,0.1058,-0.0783,0.0696,-0.0654,0.1012,-0.0661,0.1026,-0.0385,0.0911,-0.0673,0.0861,-0.1135,0.0333,-0.0319,0.0423,-0.044,0.0927,-0.0485,0.0824,-0.0587,0.0394,-0.0596,0.08,-0.0594,0.0447,-0.0481,0.0216,-0.0402,0.07,-0.0646,0.0229,-0.0371,0.0443,-0.0588,0.0118,-0.0114,0.0656,-0.0569,0.0233,-0.0158,0.0617,-0.0433,0.0048,-0.0327,0.0427,-0.0233,0.0272,-0.0405,0.0155,-0.0264,0.0449,-0.0154,0.0294,-0.0433,0.0202,-0.0421,0.0434,-0.0381,0.0338,-0.0456,0.0076,0.0039,0.0637,-0.0382,0.0294,-0.0164,0.018,-0.0139,0.0219,-0.0246,0.0034,-0.0063,0.0269,-0.0411,0.0067,-0.0005,0.045,-0.0326,0.0376,-0.0503,0.0045,0.0003,0.0359,-0.025,0.0395,-0.0146,0.0288,-0.0071,0.0195,-0.0279,-0.0036,-0.0143,0.0302,-0.0078,0.0191,-0.0188,0.003,-0.0181,0.0102,-0.0238,0.03,-0.018,0.022,-0.0182,0.0304,-0.0278,0.0103,-0.0148,0.022,-0.0197,0.0222,-0.0012,0.0293,-0.0177,0.002,-0.0083,0.0058,-0.0105,0.0122,-0.0065,0.0185,-0.0229,-0.0015,-0.0132,0.0275,-0.0035,0.0151,-0.0126,0.0192,-0.017,0.0026,-0.0086,0.0131,-0.0166,0.0075,-0.0187,0.0108,-0.0144,0.0116,-0.0126,0.0125,-0.0199,0.0018,-0.0075,0.0147,-0.0174,0.0095,-0.0088,0.012,-0.0059,0.0205,-0.0237,-0.004,-0.0138,0.0189,-0.0131,0.0194,-0.0154,0.0134,-0.0187,0.0184,-0.0163,0.0029,-0.0043,0.0093,-0.0108,0.0069,-0.0061,0.0104,-0.0094,0.0136,-0.0155,0.0029,-0.0046,0.008,-0.013,0.0142,-0.0024,0.0112,-0.0106,0.0097,-0.0085,0.0001,-0.0065,0.0084,-0.013,0.004,-0.0083,0.0083,-0.0083,0.0086,-0.0075,0.0072,-0.0071,0.0073,-0.0087,0.0096,-0.0058,0.0064,-0.0093,-0.0012,-0.0048,0.015,-0.0083,0.0148,-0.0051,0.0107,-0.007,0.0022,-0.0068,0.0047,-0.0031,0.0069,-0.0105,0.0063,-0.0036,0.0084,-0.0051,0.0086,-0.0093,0.0052,-0.0091,-0.001,-0.0042,0.012,-0.0061,0.0047,-0.0056,0.0041,-0.0068,0.001,-0.0007,0.0062,-0.0027,0.0066,-0.0083,0.0026,-0.0033,0.0041,-0.0042,0.0077,-0.0054,0.0073,-0.0056,0.0045,-0.0018,0.0062,-0.0034,0.004,-0.0043,-0.0003,-0.0028,0.0054,-0.0017,0.0036,-0.0063,-0.0001,-0.0011,0.0041,-0.0038,0.0043,-0.005,0.0023,-0.0039,0.0041,-0.0052,0.0052,-0.0001,0.0021,-0.0038,0.0057,-0.0075,-0.0002,-0.0041,0.0046,-0.0047,0.0043,-0.0049,0.0059,-0.0032,0.0056,-0.0027,0.0031,-0.0017,0.0018,-0.0025,0.0047,-0.0055,-0.0011,-0.0049,0.0049,-0.0008,0.0028,-0.0051,0.0039,-0.0044,-0.0003,-0.0013,0.006,-0.0032,0.0052,-0.0045,0.0013,-0.0043,0.0022,-0.0005,0.0037,-0.0031,0.0011,-0.0026,0.0034,-0.0017,0.0021,-0.0039,0.0021,-0.0023,0.0039,-0.0023,0.0023,-0.0031,0.0026,-0.0033,0.003,-0.0033,0.0019,-0.0008,0.0025,-0.0024,0.0017,-0.0017,0.0028,-0.0005,0.0033,-0.0021,0.0011,-0.0038,0.0007,-0.0013,0.0014,-0.0017,0.0024,-0.0018,0.0024,-0.003,0.001,-0.0027,0.0021,-0.0005,0.0013,-0.0032,0.0002,-0.0016,0.001,-0.0017,0.0023,-0.0027,0.003,-0.0029,0.0013,-0.0023,0.001,0,0.003,-0.002,0.0009,-0.003,0.0016,0.0001,0.0027,-0.001,0.0018,-0.0024,0.0028,-0.0025,0.0003,-0.0002,0.0022,-0.0004,0.0027,-0.0025,0.0039,-0.0019,-0.0002,-0.0018,0.0017,-0.0013,0.0031,-0.0009,0.0031,-0.0017,0.0013,-0.0013,0.0025,-0.0019,0.0002,0.0003,0.0013,-0.0025,0.0019,-0.002,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0004,0.0013,0,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0021,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0019,0,0.0016,-0.0025,0.0002,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0012,-0.0011,0.0017,-0.0005,0.0017,-0.0014,0,-0.0004,0.0015,-0.001,0.0006,-0.0004,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0002,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0017,0.0018,-0.0016,-0.0001,-0.0001,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0004,0,0.0014,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,-0.0002,-0.0002,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0008,-0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0011,-0.0004,0.0012,-0.0013,-0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.001,-0.0014,-0.0002,-0.0013,0.0007,0.0002,0.0018,-0.0005,0.0004,-0.0013,-0.0001,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.001,0,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0013,0,0,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0005,0,-0.0005,0.0003,-0.0009,-0.0001,-0.0002,0.0013,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0007,0,0,0.0008,0.0003,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0013,-0.0002,-0.0002,0.0007,0.0002,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0,-0.0002,0.0008,-0.0009,-0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0011,-0.0006,-0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0006,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات, داخلی, محیط زیست (2).
[-0.0868,0.0719,-0.4946,0.4991,-0.498,0.4994,-0.4998,0.0563,-0.422,0.4981,-0.4972,0.4569,-0.4945,0.4017,-0.4908,0.4968,-0.4994,0.4615,-0.4968,0.4953,-0.2939,0.4446,-0.2803,0.4905,-0.2898,0.3289,-0.2565,0.3855,-0.3462,0.2883,-0.3547,0.3576,-0.37,0.4063,-0.4934,0.2645,-0.4826,0.483,-0.4941,0.4943,-0.4995,0.4342,-0.497,0.4953,-0.4961,0.4969,-0.4486,0.495,-0.3246,0.4306,-0.4926,0.4919,-0.4987,0.4941,-0.4913,0.436,-0.334,0.4868,-0.2265,0.2919,-0.2153,0.1617,-0.4136,0.4312,-0.4663,0.4837,-0.2614,0.2539,-0.1876,0.3151,-0.2876,0.1021,-0.0751,0.2871,-0.1488,0.1755,-0.2844,0.1139,-0.0927,0.2226,-0.0677,0.0988,-0.1243,0.0649,-0.0959,0.1982,-0.1757,0.1703,-0.1666,0.1369,-0.2457,0.1182,-0.2676,0.205,-0.2555,0.2308,-0.1954,0.0677,-0.0999,0.1396,-0.0586,0.1401,-0.1078,0.0744,-0.1013,0.0477,-0.3927,0.3885,-0.3377,0.3044,-0.2346,0.1534,-0.1137,0.1604,-0.1351,0.076,-0.0781,0.1472,-0.0824,0.0755,-0.0567,0.0459,-0.0314,0.0503,-0.0411,0.0385,-0.0506,0.0414,-0.0375,0.0414,-0.0313,0.0345,-0.0308,0.037,-0.0562,0.0518,-0.0559,0.0738,-0.0704,0.0074,-0.0204,0.0686,-0.0596,0.0091,-0.0477,0.0762,-0.0385,0.0744,-0.0772,0.0429,-0.0115,0.0406,-0.0414,0.0171,-0.0164,0.0367,-0.0542,0.02,-0.0088,0.0458,-0.0488,-0.0015,-0.009,0.0382,-0.0261,0.0192,-0.0195,0.0184,-0.0114,0.0233,-0.0144,0.0292,-0.0211,0.0168,-0.0144,0.02,-0.0352,0.0191,-0.005,0.0238,-0.0329,0.0224,-0.0307,0.0298,-0.0249,0.0345,-0.0231,0.0455,-0.0416,0.0173,-0.0007,0.026,-0.033,0.0112,-0.0141,0.0219,-0.0296,0.0289,-0.0288,0.0177,-0.0177,0.01,0.0001,0.0356,-0.0502,0.0071,-0.0291,0.0192,0.0027,0.0369,-0.0237,0.0105,-0.0167,0.013,-0.0036,0.0322,-0.0432,0.0101,-0.0195,0.0295,-0.006,0.0323,-0.0552,-0.0033,-0.0316,0.0791,-0.0678,0.045,-0.0606,0.0775,-0.0291,0.0751,-0.0233,0.0539,-0.0616,0.0551,-0.0877,0.0062,0.0072,0.0533,-0.0242,0.0123,-0.02,0.0445,-0.0271,0.0391,-0.0386,0.0093,-0.0151,0.0115,-0.0137,0.0033,-0.0118,0.0242,-0.0062,0.0324,-0.0085,0.0113,-0.0294,0.0031,0.002,0.0225,-0.015,0.0018,-0.0138,0.001,0.0009,0.0258,-0.0163,0.0093,-0.0062,0.0187,-0.0122,0.0091,-0.0124,0.0116,-0.0154,-0.0023,-0.0153,0.0112,0.005,0.0175,-0.0096,0.0139,-0.0026,0.013,-0.0147,0.0041,-0.0082,0.0114,-0.0085,0.0037,-0.0037,0.0044,0.0018,0.0125,-0.0101,0.0047,-0.0047,0.0057,-0.0077,0.0044,-0.0091,0.0019,-0.0114,0.013,-0.0056,0.0133,-0.0102,0.0063,-0.0053,0.0092,-0.0077,0.0002,-0.0082,0.0002,-0.0043,0.008,-0.0053,0.0095,0.0022,0.0075,-0.0119,0.0056,-0.006,0.0034,-0.0027,0.0058,-0.0063,0.0034,-0.0004,0.0072,-0.0013,0.0048,-0.0035,0.0006,-0.0015,0.0019,-0.0065,0.0014,-0.0061,0.0058,-0.002,0.0073,-0.0023,0.0026,-0.005,0.0028,-0.0052,0.0058,-0.0074,0.0042,-0.0047,0.0062,0.0002,0.0046,-0.0016,0.0018,-0.0054,0.0026,-0.0005,0.0072,-0.0093,0.004,-0.009,0.0067,-0.0033,0.0107,-0.0063,-0.0012,-0.0025,0.0051,-0.0042,0.0048,-0.0038,0.0013,-0.0018,0.002,-0.0052,0.0001,-0.0022,0.0049,-0.0023,0.0033,-0.0024,0.0025,-0.0012,0.0054,-0.0042,0.0034,-0.0046,0.0003,-0.0009,0.0035,-0.0021,0.004,-0.0023,0.0042,-0.0036,0.0041,-0.0025,0.002,-0.0042,0.0033,-0.0005,0.0038,-0.004,0.003,-0.0033,0.0031,-0.0048,0.0018,-0.0005,0.0041,-0.0034,0.0009,-0.0024,0.0028,-0.0043,0.0016,-0.0012,0.0029,-0.0014,0.0027,-0.0035,-0.0005,-0.0034,0.0034,-0.0017,0.003,-0.0011,0.0013,-0.0017,0.0021,-0.0042,0.0018,-0.0022,0.004,-0.0017,0.0024,-0.0022,0.0028,-0.0057,0,-0.0029,0.0039,-0.0033,0.0039,-0.0041,0.0025,-0.0021,0.0048,-0.0034,0.0011,-0.0014,0.0034,-0.0036,0.0019,-0.0035,0.0016,-0.0016,0.0037,-0.0029,0.0032,-0.0017,0.0011,-0.0014,0.0021,-0.0011,0.0014,-0.0027,0.0006,-0.0026,0.0024,-0.0019,0.0019,-0.0023,0.0019,-0.0001,0.0025,-0.0014,0.0013,-0.002,0.0013,-0.0007,0.002,-0.002,0.0006,-0.0012,0.0016,-0.0018,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0016,0.0018,-0.0007,0.0014,-0.0031,0.0006,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.002,-0.0019,0.0028,-0.0018,0.0012,-0.0024,0.0012,-0.0022,0.0006,-0.0004,0.0035,-0.0026,0.0024,-0.0017,0.0021,-0.0005,0.0022,-0.0008,0.0016,-0.0028,0.0013,-0.0018,0.002,-0.002,0.0018,-0.0026,0.0019,-0.0026,0.0009,-0.0021,0.0014,-0.0006,0.0014,-0.0015,0.0018,-0.0018,0.0003,-0.0002,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.002,0.0009,-0.0012,0.0009,0.0003,0.0022,-0.0026,0.0007,-0.0009,0.003,-0.0017,0.0017,-0.0019,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0018,0.0005,-0.0012,0.0016,-0.0008,0.0025,-0.0012,0.0002,-0.0002,0.0017,-0.0011,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0013,-0.001,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0015,-0.0004,-0.0013,0.0014,-0.0001,0.0014,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0013,0.0004,-0.0014,0.001,0.0003,0.0013,-0.0003,0.0005,-0.0014,0.0002,-0.0019,0.0017,0,0.002,-0.0011,0.0006,-0.0017,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0013,0,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0011,0,-0.0002,0.0013,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0019,-0.0012,0.0011,-0.0017,-0.0002,-0.0002,0.0014,-0.0005,0.001,-0.001,0.0003,-0.0012,0.0001,-0.0002,0.0012,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.0013,0.0003,0.0002,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0009,-0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0011,-0.0008,0.0001,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0007,0.0002,0.0001,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0008,0,-0.0004,0.0005,0,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0,-0.0002,0.0006,0,0.0008,-0.0012,0,-0.0013,0.0001,0,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0003,0.0002,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0008,0,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,0,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0,0,0.0002,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات خشک محیط زیست (3).
[-0.0031,0.0041,-0.1387,0.1055,-0.1521,0.1195,-0.0342,0.0456,-0.0401,0.0373,-0.0194,0.0184,-0.0113,0.0141,-0.0139,0.0145,-0.0082,0.008,-0.0054,0.0048,-0.0089,0.0121,-0.0109,0.011,-0.1183,0.0301,-0.0843,0.1819,-0.244,-0.054,-0.0834,0.3259,-0.1812,0.3038,-0.2113,0.0002,-0.343,0.4977,-0.4914,0.4966,-0.4995,0.4932,-0.4857,0.4944,-0.4932,0.4499,-0.4825,0.4957,-0.465,0.4903,-0.4989,0.4875,-0.2613,0.4994,-0.2222,0.3827,-0.1486,0.1602,-0.0701,0.2412,-0.1961,0.1084,-0.1863,0.1267,-0.1675,0.1215,-0.2024,0.1506,-0.258,0.3071,-0.3303,0.396,-0.3152,0.1799,-0.2692,0.3534,-0.3444,0.3802,-0.321,0.3684,-0.3856,0.4958,-0.2755,0.2439,-0.2663,0.1898,-0.1655,0.2077,-0.1815,0.1012,-0.0421,0.0866,-0.078,0.0484,-0.0755,0.0399,-0.076,0.0719,-0.0463,0.0514,-0.1122,0.0571,-0.1322,0.1035,-0.0548,0.0725,-0.0333,0.0468,-0.0388,0.0482,-0.0516,0.0191,-0.0067,0.0604,-0.0285,0.0278,-0.0497,0.0233,-0.1668,0.234,-0.1955,0.1643,-0.1548,0.0946,-0.0688,0.1207,-0.0641,0.05,-0.0552,0.0496,-0.0322,0.0569,-0.0347,0.0366,-0.0371,0.0218,-0.003,0.0382,-0.0319,0.007,-0.0221,0.0241,-0.0171,0.0174,-0.0118,0.013,-0.0136,0.0218,-0.0342,0.0213,-0.0323,0.0056,-0.003,0.0157,0.001,0.0309,-0.0351,0.0196,-0.0283,0.0244,-0.0264,0.0225,-0.0249,0.0207,-0.0031,0.0262,-0.0224,-0.0005,-0.0083,0.0146,-0.0168,0.0125,-0.0148,0.0084,-0.0092,0.0049,-0.0103,0.0163,-0.0077,0.0226,-0.0184,-0.0074,-0.0092,0.0159,-0.0065,0.0102,-0.0059,0.0101,-0.0081,0.009,-0.0137,0.0011,0.0013,0.0162,-0.0153,0.0064,-0.0152,0.0152,-0.0142,0.0149,-0.0146,0.0037,0.0035,0.0168,-0.0161,0.0119,-0.018,0.0027,0.0017,0.0097,-0.0043,0.0083,-0.013,-0.0001,-0.0012,0.0116,-0.0165,0.0052,-0.0054,0.027,-0.0257,0.0261,-0.039,-0.0103,-0.0103,0.0369,-0.0221,0.0305,-0.0246,0.0229,-0.0183,0.0345,-0.0484,-0.0185,-0.02,0.0348,-0.0142,0.0318,-0.0154,0.0071,-0.0001,0.01,-0.0084,0.0023,-0.0094,-0.0007,-0.0035,0.0058,-0.0018,0.0087,-0.0046,0.0017,-0.0052,0.0006,-0.0002,0.0055,-0.0048,0.0046,-0.0053,0.0031,0.0016,0.0086,-0.0039,0.0044,-0.0071,0.0012,-0.0016,0.0084,-0.0057,0.006,-0.0051,0.0043,-0.0067,0.0028,-0.0034,0.0055,-0.0049,0.0045,-0.0035,0.0032,0.0005,0.0045,-0.0087,0.0029,-0.0099,0.0038,0.0028,0.0151,-0.011,0.0125,-0.0164,-0.0016,-0.0016,0.0158,-0.0126,0.0117,-0.0112,0.0155,-0.006,0.0174,-0.0143,-0.0052,-0.0058,0.0051,-0.0021,0.005,-0.002,0.0036,-0.0037,0.0019,-0.0046,0.0039,-0.004,0.0053,-0.006,-0.0014,-0.0021,0.0055,-0.0013,0.006,-0.0051,0.0008,-0.0012,0.0041,-0.002,0.0016,-0.0028,-0.0001,-0.0028,0.0031,-0.0009,0.004,-0.0036,0.0014,-0.0025,0.0002,-0.0028,0.0044,0.0026,0.0081,-0.009,0.0031,-0.0086,0.0042,0.0017,0.0083,-0.0077,0.0018,-0.0052,0.0073,-0.0027,0.0077,-0.0073,-0.002,-0.0019,0.004,-0.0061,0.0008,-0.0056,0.0054,0.0026,0.0069,-0.0008,0.0029,-0.0057,0,-0.0049,-0.0005,-0.0011,0.0055,0.002,0.0062,-0.0069,0.0028,-0.007,0.0035,-0.0002,0.0058,-0.0048,-0.0002,-0.0024,0.0067,-0.0053,0.0059,-0.0068,0.0008,-0.0003,0.0049,-0.0025,0.0039,-0.0031,-0.0002,-0.0022,0.0009,-0.0002,0.0036,-0.0026,0.003,-0.0026,-0.0003,-0.0016,0.0014,-0.0004,0.0021,-0.0008,0.0018,-0.0031,0.0004,-0.0003,0.0021,-0.0004,0.0018,-0.0007,0.0024,-0.0023,-0.0002,-0.0017,0.0009,0.0005,0.0019,-0.0001,0.0021,-0.0034,0.001,-0.0031,0.0001,-0.0002,0.0021,-0.0033,0.0014,-0.0034,0.0017,0.0014,0.0033,-0.0044,0.0016,-0.004,0.0012,0.0011,0.0047,-0.0049,0.0037,-0.0058,0.0006,0.0004,0.0054,-0.0023,0.0041,-0.0025,0.0023,-0.0018,0.0027,-0.0042,-0.001,-0.0021,0.0035,-0.0012,0.0035,-0.0016,-0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0005,0.001,-0.0017,0.0005,-0.0021,-0.0006,-0.0007,0.0026,0.0001,0.0025,-0.0011,0.0002,-0.0014,0.0005,-0.0005,0.0013,-0.0017,0.0009,-0.0015,0.001,0.0004,0.0014,-0.0001,0.0015,-0.0015,0.0008,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0018,-0.0026,-0.0007,-0.0006,0.0031,-0.0023,0.0028,-0.0031,0,-0.0002,0.0022,-0.003,0.0015,-0.0024,0.001,0.0002,0.0023,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0016,-0.0006,0.0015,-0.0011,0.0003,-0.0001,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.001,-0.0008,0.001,-0.0016,0.0001,-0.0002,0.0011,-0.0012,0,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.001,-0.0001,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0007,0.0001,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0008,0,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,0,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0005,0,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب باز بیرونی و محیط زیست (7).
[-0.1175,0.1072,-0.3409,0.2819,-0.0913,0.0758,-0.0775,0.1004,-0.0477,0.0418,-0.0288,0.0215,-0.0097,0.0076,-0.0064,0.0049,-0.0059,0.0064,-0.005,0.006,-0.0055,0.0045,-0.0061,0.0068,-0.2857,0.3323,-0.4809,0.4791,-0.4943,0.4143,0.415,0.4913,-0.4853,0.4903,-0.4947,0.2755,-0.4991,0.4937,-0.4958,0.4521,-0.4954,0.4967,-0.4987,0.4986,-0.4999,0.4383,-0.3814,0.2682,-0.2839,0.2598,-0.2062,0.1007,-0.1557,0.0946,-0.1368,0.0687,-0.1525,0.1089,-0.0917,0.0837,-0.0897,0.0261,-0.1093,0.0452,-0.0556,0.0724,-0.1029,0.0336,-0.0664,0.0648,-0.0948,0.0802,-0.138,0.1895,-0.0722,0.1622,-0.2619,0.2668,-0.2351,0.2195,-0.4213,0.4983,-0.2863,0.3891,-0.2006,0.2337,-0.4879,0.4948,-0.4545,0.4579,-0.2663,0.2976,-0.0998,0.172,-0.0757,0.0774,-0.0081,0.0645,-0.0036,0.0463,-0.0073,0.0355,-0.01,0.0286,-0.0061,0.0249,0.0052,0.0273,-0.0299,0.0549,-0.2565,0.2863,-0.2127,0.2031,-0.0561,0.0943,-0.1093,0.0681,-0.0346,0.0589,-0.0455,0.0438,-0.0282,0.045,-0.0916,0.0912,-0.4915,0.4809,-0.465,0.4993,-0.2331,0.237,-0.1682,0.1663,-0.1463,0.1786,-0.1015,0.1392,-0.0742,0.0981,-0.0599,0.0491,-0.0323,0.0453,-0.0261,0.0287,-0.0273,0.0423,-0.0262,0.0346,-0.0354,0.0333,-0.0161,0.0278,-0.015,0.0187,-0.009,0.0208,-0.008,0.0079,-0.0087,0.0183,-0.0044,0.0118,-0.0044,0.0101,-0.0067,0.0068,-0.0008,0.0122,-0.0102,0.007,-0.0067,0.0155,-0.011,0.013,-0.011,0.0111,-0.0017,0.0103,-0.0047,0.0055,-0.0025,0.0062,-0.0021,0.0036,-0.0021,0.0055,-0.0025,0.0073,-0.0025,0.0059,-0.0014,0.0072,-0.0016,0.0038,-0.0009,0.0041,-0.0005,0.004,-0.0022,0.0036,-0.0016,0.004,-0.0005,0.0045,-0.0026,0.0024,0.0002,0.0055,-0.0019,0.0024,-0.0014,0.0028,-0.001,0.0033,-0.0021,0.0019,-0.0006,0.0023,-0.0009,0.0019,-0.001,0.0024,-0.0028,0.0018,-0.0003,0.0032,-0.0017,0.002,-0.0013,0.0016,-0.0008,0.0013,-0.0007,0.0018,-0.0028,0.0011,-0.0017,0.0042,-0.0041,0.0039,-0.0024,0.0028,-0.0007,0.0028,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.002,-0.0017,0.0008,-0.0007,0.0023,-0.0014,0.0002,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0018,-0.001,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0002,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0014,-0.0007,0.0014,-0.0004,0.0009,-0.0011,0.0003,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0007,0,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.001,0,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,0.0001,-0.001,0,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0006,0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0008,0,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0008,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب محیط شهری (2).
[-0.0009,0.0009,-0.0074,0.0066,-0.0311,0.0325,-0.021,0.0308,-0.4117,0.3167,-0.2489,0.2622,-0.0988,0.1089,-0.0983,0.0977,-0.0622,0.0554,-0.0272,0.0238,-0.0176,0.0198,-0.0143,0.0145,-0.0295,0.0273,-0.0188,0.0103,-0.1815,0.125,-0.137,0.1219,-0.044,0.0469,-0.0566,0.0724,-0.1126,0.0855,-0.0911,0.1165,-0.2131,0.3681,-0.37,0.4458,-0.3884,-0.0212,-0.0236,0.2139,-0.3762,0.1095,-0.4954,0.4925,-0.4946,0.4986,-0.4977,0.4953,-0.0631,0.495,-0.4722,0.1923,-0.3614,0.4455,-0.4716,0.4929,-0.4992,0.4078,-0.3378,0.4875,-0.3969,0.4663,-0.2362,0.3722,-0.3847,0.4779,-0.3706,0.4068,-0.2896,0.3438,-0.4045,0.3064,-0.3367,0.457,-0.4985,0.464,-0.4798,0.491,-0.4947,0.4895,-0.48,0.365,-0.4971,0.4828,-0.4916,0.4877,-0.4813,0.4897,-0.2656,0.3992,-0.499,0.4949,-0.4836,0.4915,-0.4711,0.4521,-0.4424,0.4767,-0.3764,0.3935,-0.3439,0.2912,-0.1837,0.2655,-0.3466,0.1935,-0.1161,0.2744,-0.2119,0.1684,-0.1685,0.248,-0.0566,0.2493,-0.1585,0.1412,-0.1621,0.1438,-0.1672,0.1729,-0.1242,0.1149,-0.0381,0.1223,-0.1734,0.0576,-0.1116,0.1375,-0.0693,0.1207,-0.1693,0.0818,-0.1659,0.0283,-0.068,0.1058,-0.1003,0.1722,-0.199,0.0458,-0.0909,0.1497,-0.0934,0.0652,-0.0574,0.1389,-0.1056,0.05,-0.1456,0.1046,-0.0163,0.1141,-0.0728,0.0378,-0.0713,0.014,-0.0852,0.1025,-0.0223,0.1077,-0.0581,0.0353,-0.0467,0.0314,-0.005,0.0876,-0.0654,0.0459,-0.0569,0.0783,-0.0529,0.0795,-0.0832,0.0317,0.0063,0.0935,-0.0765,0.0154,-0.0406,0.0761,-0.0341,0.0577,-0.0334,0.0293,-0.0437,0.0398,-0.037,0.0555,-0.0602,0.0739,-0.0805,0.0107,0.0047,0.0602,-0.0236,0.0321,-0.0536,0.0027,-0.0062,0.0456,-0.0248,0.0212,-0.0223,0.0466,-0.0641,0.0149,-0.0349,0.0539,-0.0182,0.0551,-0.0282,0.0127,-0.0356,0.0423,-0.0982,0.0164,0.0173,0.1273,-0.1225,0.0784,-0.1274,0.05,0.0165,0.0612,-0.0074,0.0272,-0.0202,0.0064,-0.0264,0.0065,-0.0197,0.0045,-0.011,0.0214,-0.0006,0.0224,-0.0217,0.0013,-0.0136,0.0201,-0.0165,0.0175,-0.0158,0.003,-0.0099,0.0242,-0.0227,0.0204,-0.0293,0.0069,-0.0052,0.0136,-0.0008,0.0173,-0.018,0.0083,-0.004,0.0094,-0.0238,0.0082,-0.0245,0.0169,0.0026,0.0217,-0.0206,0.0024,-0.0071,0.0135,-0.0082,0.0132,-0.0102,0.0149,-0.0175,0.0137,-0.0404,0.0119,-0.0373,0.0442,-0.0132,0.0539,-0.0506,-0.0141,-0.0233,0.0242,0.0108,0.0292,-0.0115,0.0123,-0.0132,0.0042,-0.0047,0.0092,-0.0146,0.0073,-0.0105,0.0127,-0.0106,0.0111,-0.0115,0.0009,-0.0063,0.0036,-0.0026,0.0122,-0.015,0.0102,-0.0103,0.0111,-0.0028,0.0148,-0.0134,0.003,-0.0124,0.0136,-0.0008,0.0142,-0.0106,-0.001,-0.0035,0.0032,-0.0058,0.0057,-0.0096,0.0063,0.0059,0.0167,-0.0192,0.0082,-0.0169,0.0166,-0.0001,0.0173,-0.0134,0.0019,-0.0126,0.004,0.0019,0.0157,-0.0169,0.0159,-0.024,-0.0093,-0.009,0.0274,-0.005,0.0259,-0.0139,0,-0.008,0.0028,-0.0126,0.0046,0.0043,0.0159,-0.015,0.0098,-0.0136,0.0048,-0.0003,0.0068,0.0012,0.0109,-0.0094,0.0024,-0.0097,0.0037,-0.0006,0.0058,-0.0041,0.0058,-0.0148,0.0007,-0.0099,0.0135,0,0.0152,-0.0095,-0.0002,-0.0083,0.0014,-0.0001,0.0074,-0.0062,0.0079,-0.0094,0.0001,-0.0012,0.0038,-0.001,0.0031,-0.0038,0.004,-0.0081,0.0046,0.001,0.0066,-0.0049,0.0033,-0.001,0.0052,-0.0071,0.0023,-0.0061,0.0036,0.0021,0.0074,-0.0044,0.0024,-0.0023,0.0018,-0.008,0.0009,-0.0086,0.0086,-0.0034,0.0136,-0.0189,-0.0034,-0.0143,0.0116,0.0063,0.0154,-0.0078,0.0064,-0.0081,-0.0006,-0.0009,0.0058,-0.0039,0.0048,-0.0046,0.0016,0.0001,0.0044,-0.0025,0.0014,-0.002,0.0016,-0.0029,0.0029,-0.0064,0.0007,0.0005,0.0036,-0.0013,0.0041,-0.0047,-0.0013,-0.0041,0.0063,-0.0061,0.005,-0.0076,0.0007,0.0005,0.0059,-0.0016,0.0037,-0.0014,0.0025,-0.0031,0.002,-0.0029,0.0026,-0.0002,0.0027,-0.0021,0.0003,-0.0004,0.002,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0015,-0.0058,0.0012,-0.0051,0.0018,0.0006,0.004,-0.0015,0.0024,-0.004,-0.0002,-0.0026,0.0029,-0.0004,0.0032,-0.0018,0.001,-0.0023,0.0001,-0.0012,0.0022,-0.0022,0.0024,-0.0014,0.0029,-0.0044,-0.0005,-0.0006,0.002,-0.0005,0.0019,-0.0003,0.0015,-0.0024,0.0006,-0.002,0.0012,0.0001,0.0029,-0.0031,0.0022,-0.0031,0.0004,-0.0017,0.0027,-0.0021,0.0021,-0.0018,0.0011,0.0004,0.003,-0.0007,0.002,-0.001,0.0018,-0.0023,0.0002,-0.0011,0.0018,-0.0013,0.0022,-0.0025,-0.0003,-0.0025,0.0019,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0018,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.0019,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0002,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.0019,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0005,-0.002,0.0002,-0.0007,0.0024,-0.0018,0.0021,-0.0023,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0021,-0.0016,0.0005,-0.0016,0.001,-0.0009,0.0016,-0.001,0.001,-0.0007,0.0012,-0.002,0.0006,-0.0015,0.0015,-0.0004,0.0017,-0.0006,0.0014,-0.0016,0.0001,-0.0008,0.0013,0.0002,0.0021,-0.0009,0.0011,-0.0017,0.0006,-0.001,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.0013,0.0003,-0.001,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0011,-0.0019,0.0013,-0.002,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0012,-0.0003,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0006,0.0002,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0004,0.0001,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0011,-0.0002,-0.0002,0.0012,-0.0007,0.0015,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0008,-0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.001,0.0003,0,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.001,-0.0008,0.001,-0.0007,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,0,0.0007,0,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0004,0.0002,0.001,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0008,-0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0006,0,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0002,0,0.0006,0,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0001,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات باز بیرونی و محیط زیست (4).
[-0.0163,0.0147,-0.0182,0.0227,-0.3885,0.1962,-0.4402,0.438,-0.092,0.1226,-0.1079,0.1092,-0.0724,0.0505,-0.0261,0.0246,-0.0223,0.013,-0.0104,0.0101,-0.0177,0.0247,-0.037,0.0437,-0.0204,0.0199,-0.0104,0.0175,-0.0252,0.0293,-0.0306,0.0283,-0.0168,0.0228,-0.0431,0.0385,-0.0154,0.0158,-0.0201,0.0176,-0.0257,0.0181,-0.0313,0.041,-0.1632,0.1742,-0.355,0.2675,-0.497,0.4772,-0.0885,0.4955,-0.4702,-0.0557,-0.4161,0.4165,-0.4872,0.4996,-0.4999,0.4994,-0.4948,0.4995,-0.4994,0.3741,-0.4828,0.4999,-0.4982,0.4964,-0.4998,0.4988,-0.2129,0.3876,-0.161,0.2951,-0.2862,0.3444,-0.4964,0.4912,-0.1787,0.3416,-0.1786,0.1432,-0.2234,0.2185,-0.1676,0.1881,-0.1402,0.1208,-0.08,0.0898,-0.138,-0.001,-0.1339,0.0566,-0.1189,0.0916,-0.1498,0.0438,-0.1565,0.154,-0.1834,0.308,-0.2688,0.1013,-0.2681,0.3271,-0.2851,0.2555,-0.4473,0.4564,-0.4997,0.3902,-0.184,0.3553,-0.4473,0.4977,-0.47,0.4954,-0.3198,0.2868,-0.2411,0.2313,-0.1033,0.1094,-0.3112,0.3085,-0.4857,0.4822,-0.46,0.4389,-0.225,0.271,-0.1562,0.1465,-0.2032,0.1482,-0.0651,0.1706,-0.0849,0.0855,-0.0606,0.0435,-0.0175,0.0601,-0.0537,0.0606,-0.0404,0.0375,-0.0187,0.046,-0.0377,0.0289,-0.0433,0.0462,-0.0255,0.0314,-0.0306,0.0137,-0.0291,0.0106,-0.0024,0.0245,-0.0277,0.0086,-0.0206,0.0141,-0.0043,0.023,-0.019,-0.0031,-0.0197,0.0095,-0.0007,0.0205,-0.0224,0.0108,-0.0062,0.0111,-0.0201,0.01,-0.0138,0.0209,-0.0212,0.012,-0.0206,0.0159,-0.0172,0.0152,-0.0176,0.0138,-0.0123,0.0196,-0.0215,0.0112,-0.0012,0.0319,-0.0312,-0.0009,-0.0186,0.0296,-0.0157,0.03,-0.0262,-0.0065,-0.009,0.031,-0.0305,0.0273,-0.0317,0.0171,0.001,0.0223,-0.013,0.0027,-0.0094,0.016,-0.0147,0.0149,-0.0147,0.0113,-0.0088,0.0184,-0.0204,0.0084,-0.0026,0.0135,-0.0121,0.0064,-0.0033,0.0084,-0.0082,0.0044,-0.0063,0.0091,-0.0079,0.0091,-0.0087,0.0025,-0.0029,0.0075,-0.0063,0.0003,-0.0023,0.007,-0.0098,0.01,-0.009,0.0141,-0.0091,0.0099,-0.0085,0.0097,-0.0078,0.0125,-0.0092,0.006,-0.0054,0.0067,-0.0067,0.002,-0.0056,0.0087,-0.0066,0.0098,-0.0116,0,-0.0007,0.0094,-0.0073,0.0008,-0.0046,0.0093,-0.0043,0.0047,-0.008,0.0004,0.0003,0.0077,-0.0051,0.004,-0.0052,0.0023,-0.0057,0.0045,-0.0018,0.0036,-0.002,0.002,-0.0051,0.0012,-0.0001,0.0081,-0.0083,0.0031,-0.0035,0.0042,-0.0009,0.0044,-0.0038,0.0029,-0.0019,0.0043,-0.0051,0.0003,-0.0022,0.0042,-0.0034,0.0029,-0.0045,0.0015,-0.0038,0.0049,-0.0023,0.0028,-0.0038,0.0019,-0.0038,0.0026,-0.0033,0.0052,-0.0048,0.003,-0.0016,0.0038,-0.0059,0.0028,-0.0054,0.0034,-0.0022,0.0028,-0.0018,0.0016,-0.004,0.0011,-0.0006,0.0047,-0.0053,0.0022,-0.001,0.0052,-0.0046,0.0018,-0.0025,0.0032,-0.0025,0.003,-0.0018,0.002,-0.0024,0.0009,-0.0009,0.0033,-0.0022,0,-0.0017,0.0019,-0.0023,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0009,-0.0003,0.0026,-0.0025,0.0016,-0.0023,0.0007,-0.0004,0.0027,-0.0032,0.0009,-0.0014,0.0016,-0.0009,0.0016,-0.0014,0.001,-0.0005,0.0013,-0.0022,0.0014,-0.0007,0.0017,-0.0019,0.0004,-0.0015,0.0028,-0.0032,0.0027,-0.0029,0.0018,-0.0009,0.0019,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0017,0.002,-0.0021,0.0016,-0.0009,0.0018,-0.0018,0.0012,-0.0017,0.0008,-0.0002,0.0014,-0.0017,0.0003,-0.0006,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0003,-0.0011,0.0024,-0.0018,0.0013,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0016,0.0007,-0.0006,0.0017,-0.001,0,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0008,-0.0015,0.0003,0,0.0018,-0.0023,0.0005,-0.0017,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0012,0.0007,-0.0001,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0016,0.0006,-0.0014,0.0013,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0003,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0014,-0.0018,0.0001,-0.0009,0.0009,0,0.0009,-0.0013,0.0004,-0.0007,0.0014,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0005,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0017,0.0004,0.0002,0.0013,-0.0013,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0016,0.0009,-0.0016,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0015,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.001,-0.0011,0,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0003,0,0.0018,-0.0017,0.0009,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0011,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0013,0.0006,-0.0004,0.001,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.001,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0002,-0.0004,0.0014,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0003,-0.0002,0.0015,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0009,0,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0001,0,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0011,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب خشک محیط زیست (6).
[-0.0137,0.0046,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0053,0.0043,-0.0063,0.0077,-0.05,0.0658,-0.1437,0.1346,-0.0417,0.0481,-0.0353,0.0327,-0.0282,0.023,-0.0816,0.0392,-0.0846,0.1849,-0.1519,0.1654,-0.1219,-0.0187,-0.0304,0.077,-0.1546,0.0267,-0.1431,0.072,0.0076,0.1015,-0.0473,0.0189,-0.0246,0.0891,-0.0004,0.0972,-0.0214,0.01,-0.4869,0.4965,-0.4991,0.4986,-0.4914,0.4821,-0.4859,0.481,-0.496,0.4834,-0.3801,0.4958,-0.4861,0.4781,-0.4962,0.4773,-0.18,0.4955,-0.2426,0.2786,-0.3054,0.4303,-0.1127,0.2919,-0.1755,0.1192,-0.1371,0.1591,-0.1052,0.1851,-0.1281,0.0532,-0.1331,0.1281,-0.1373,0.1509,-0.1909,0.069,-0.2222,0.2574,-0.1318,0.139,-0.1918,0.1258,-0.2269,0.1192,-0.1934,0.2777,-0.2397,0.3814,-0.3801,0.2757,-0.226,0.2505,-0.4254,0.3847,-0.4207,0.3699,-0.1543,0.1841,-0.4984,0.492,-0.415,0.3578,-0.264,0.3569,-0.1617,0.146,-0.0944,0.0729,-0.1177,0.1219,-0.0895,0.0639,-0.0618,0.0676,-0.0531,0.0654,-0.0469,0.0598,-0.0675,0.0519,-0.0132,0.0434,-0.0475,0.0297,-0.0945,0.2154,-0.2164,0.1925,-0.1587,0.1592,-0.1062,0.0984,-0.0447,0.077,-0.0743,0.0398,-0.0409,0.0707,-0.0265,0.0489,-0.0381,0.0082,-0.0135,0.0204,-0.0196,0.0215,-0.0261,0.0066,-0.0156,0.0195,-0.0148,0.0185,-0.0342,0.0185,-0.033,0.0357,-0.0273,0.0359,-0.0328,0.0127,-0.0044,0.0145,-0.0085,0.0105,-0.0042,0.012,-0.0124,0.0022,-0.0042,0.0114,-0.0103,0.0097,-0.0107,0.0019,-0.0086,0.0044,0.0009,0.0179,-0.0192,0.0179,-0.0209,0.0058,0.0052,0.0164,-0.0149,0.0081,-0.0131,0.0063,-0.0002,0.0097,-0.0108,0.0037,-0.0086,0.0045,0.0001,0.0094,-0.0021,0.0089,-0.0147,-0.001,-0.0093,0.0157,0.001,0.0187,-0.0214,0.0017,-0.0188,0.0151,0.0076,0.0199,-0.0169,0.0112,-0.0154,0.0104,-0.0083,0.0161,-0.0182,-0.0023,-0.0049,0.0127,-0.0068,0.0122,-0.0091,0.0032,-0.0003,0.0117,-0.0243,-0.0005,-0.011,0.0401,-0.042,0.0321,-0.0432,0.0236,0.0009,0.0347,-0.0188,0.0014,0.0005,0.0157,-0.0114,0.009,-0.0113,0.0037,-0.006,0.0036,-0.0047,0.0077,-0.0008,0.008,-0.0037,0.0031,-0.0087,-0.0021,-0.0084,-0.0008,-0.0026,0.0075,-0.0018,0.0066,-0.0042,0.0011,-0.0058,0.0014,0.0004,0.01,-0.0104,0.0059,-0.0094,0.0141,-0.0118,0.0152,-0.0162,0.0006,0.0009,0.0111,-0.0044,0.0063,-0.0062,-0.0009,-0.0038,0.0053,-0.0024,0.0047,-0.0089,0,-0.0052,0.0057,-0.0054,0.0055,-0.0057,0.0059,-0.0103,0.0042,-0.01,0.0163,-0.0083,0.0185,-0.0176,-0.005,-0.0048,0.014,-0.0078,0.01,-0.0084,0.0057,-0.0007,0.0085,-0.0055,0.0005,-0.0047,-0.001,-0.0044,0.0013,0.0005,0.0055,-0.0014,0.0034,-0.0005,0.0036,-0.0045,0.0036,-0.006,-0.0012,-0.0016,0.0059,-0.0023,0.0047,-0.0048,-0.0011,-0.0036,0.0038,-0.0031,0.0034,-0.0028,0.0018,-0.0021,0.0024,-0.0036,0.0001,-0.0009,0.0052,-0.0009,0.0045,-0.0063,0.0003,-0.0048,0.0084,-0.0071,0.0083,-0.0092,0.0016,0.0017,0.0085,-0.0085,0.0015,-0.0064,0.0067,-0.0018,0.0061,-0.0022,0.001,-0.0033,0.001,-0.0045,0.0012,0.0003,0.0032,0.0001,0.0028,-0.0027,0.0027,-0.0039,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0023,-0.0005,0.0039,-0.0028,0.0003,-0.0019,0.0034,-0.0037,0.003,-0.0043,0.002,0.0002,0.0038,-0.0029,0.001,-0.0025,0.0026,-0.0005,0.0025,-0.0011,0.0011,-0.0019,0.0014,-0.0001,0.0024,-0.0032,0.0015,-0.0037,0.0005,-0.0018,0.0014,-0.0011,0.002,-0.0038,0.0004,-0.0017,0.0028,-0.0004,0.0035,-0.0023,0.0007,-0.0001,0.0033,-0.0023,0.0025,-0.0034,0.0004,0.0001,0.0041,-0.0017,0.0029,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0013,0.0012,-0.0027,-0.0009,-0.0019,0.0001,-0.0007,0.0015,-0.0013,0.0019,-0.0034,-0.0004,-0.0022,0.0042,-0.0011,0.0051,-0.0051,-0.0012,-0.0033,0.006,-0.0024,0.0059,-0.0032,0.0004,0.0003,0.0023,-0.0023,0.0014,-0.0024,-0.0005,-0.0015,0.0008,0.0005,0.0024,-0.0032,0.0022,-0.0028,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0027,-0.0008,-0.0009,0.0019,-0.0018,0.0014,-0.0023,0.0001,-0.0004,0.002,-0.0014,0.0023,-0.0018,0.0009,0.0004,0.0017,0.0001,0.0012,0.0002,0.0017,-0.0004,0.0016,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0017,0.0001,-0.0012,0.0005,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.0005,-0.0001,0.001,-0.0017,-0.0001,-0.0016,0.0005,-0.0013,0.0008,-0.0012,0.0014,0.0008,0.0023,-0.0015,0.0008,-0.0016,0.0006,-0.0005,0.0012,-0.0003,0.001,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0012,0.0008,-0.0001,0.0012,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0007,0,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0016,-0.0005,0.0015,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0014,0.0002,-0.001,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0008,0.0002,0.001,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0007,0,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب باز بیرونی و محیط زیست (6).
[-0.0214,0.0288,-0.0325,0.0298,-0.1215,0.1121,-0.3416,0.2813,-0.0901,0.1101,-0.0901,0.0886,-0.048,0.045,-0.0535,0.2663,-0.4877,0.3089,-0.1125,0.491,-0.3559,0.4574,-0.4545,-0.2105,-0.2123,0.0214,-0.222,0.019,-0.2179,0.0582,-0.0006,0.0575,-0.0744,0.0881,-0.0392,0.0725,-0.0315,0.0683,-0.0291,0.0448,-0.0113,0.0403,-0.4998,0.4983,-0.4998,0.4995,-0.4986,0.4997,-0.4987,0.4996,-0.4997,0.4995,-0.4937,0.4921,-0.4886,0.4935,-0.3949,0.3213,-0.3547,0.2553,-0.2036,0.2036,-0.192,0.135,-0.16,0.058,-0.12,0.0894,-0.1369,0.0316,-0.0734,0.0679,-0.0961,0.0802,-0.1409,0.0983,-0.3085,0.3564,-0.2982,0.2286,-0.3379,0.2983,-0.4729,0.4925,-0.2958,0.3754,-0.4575,0.4985,-0.398,0.3885,-0.2811,0.234,-0.103,0.1344,-0.0704,0.1299,-0.3213,0.277,-0.483,0.4733,-0.4734,0.4971,-0.1641,0.2354,-0.1305,0.1887,-0.1405,0.1425,-0.0569,0.1098,-0.074,0.0569,-0.036,0.0645,-0.0276,0.048,-0.0219,0.0514,-0.0248,0.0483,-0.0306,0.0345,-0.0277,0.0419,-0.0148,0.0355,-0.0149,0.0197,-0.0116,0.0191,-0.012,0.0139,-0.007,0.0267,-0.0169,0.0164,-0.0063,0.0268,-0.0088,0.0104,-0.0001,0.0134,-0.0046,0.0098,-0.0045,0.0101,-0.0049,0.0127,-0.0055,0.0094,-0.0018,0.0073,0.0013,0.0105,-0.0074,0.007,-0.0052,0.0085,-0.0038,0.0101,-0.0052,0.0029,0.0011,0.0124,-0.0077,0.0062,-0.0065,0.0087,-0.0014,0.0062,-0.0016,0.0061,-0.0035,0.0041,-0.0015,0.0045,-0.0011,0.0054,-0.0038,0.007,-0.0011,0.0053,-0.0004,0.0033,-0.0015,0.002,-0.0003,0.0036,-0.0008,0.0037,-0.0013,0.0045,-0.0014,0.0037,-0.0006,0.0043,-0.0024,0.0036,-0.0005,0.0035,-0.001,0.002,-0.0006,0.0025,-0.0012,0.0024,-0.001,0.0029,0.0001,0.0022,-0.0007,0.0019,-0.0011,0.0016,-0.0012,0.0026,-0.002,0.0034,-0.0016,0.0011,-0.0012,0.0023,-0.0011,0.0036,-0.0006,0.0022,-0.0027,0.0005,-0.002,0.0036,-0.0027,0.002,0,0.002,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0018,0.0004,-0.0006,0.0017,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0015,-0.0016,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0002,0.002,-0.0018,0.0008,-0.0009,0.0019,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0014,0.0004,-0.0004,0.0015,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0013,-0.0007,0.001,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0002,0,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0007,0,-0.0005,0.0004,-0.0008,-0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0006,0,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0007,0,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0005,0,-0.0008,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0008,0,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب شهری و محیط زیست (4).
[-0.0025,0.0022,-0.011,0.0114,-0.0074,0.0108,-0.1521,0.1205,-0.1086,0.0976,-0.0925,0.1501,-0.0757,0.2144,-0.1647,-0.0297,-0.0553,0.0571,-0.1093,0.0772,-0.1574,-0.0349,-0.0347,0.0989,-0.0356,0.0996,-0.0411,0.0267,0.0225,0.1301,-0.0605,0.0853,-0.0318,0.021,0.0117,0.0484,-0.0434,0.0316,-0.1516,0.2647,-0.4997,0.499,-0.4984,0.4963,-0.4836,0.4891,-0.4947,0.4619,-0.4772,0.4899,-0.4905,0.478,-0.4904,0.4734,-0.2203,0.4972,-0.2567,0.4681,-0.2917,0.2807,-0.1085,0.297,-0.1955,0.1635,-0.1784,0.1104,-0.0948,0.18,-0.1192,0.1316,-0.1955,0.1142,-0.1686,0.2025,-0.1903,0.143,-0.3909,0.4419,-0.2962,0.3134,-0.3194,0.2032,-0.4367,0.3637,-0.303,0.3177,-0.4849,0.4918,-0.4679,0.4569,-0.3778,0.2641,-0.1604,0.2047,-0.1629,0.107,-0.0843,0.0883,-0.0656,0.079,-0.0632,0.0347,-0.0424,0.0563,-0.0451,0.0443,-0.2083,0.1888,-0.1632,0.1878,-0.094,0.1279,-0.0693,0.0436,-0.0435,0.0696,-0.0344,0.0609,-0.0528,0.0231,-0.0133,0.0307,-0.0258,0.0281,-0.0324,0.0303,-0.0167,0.0225,-0.0157,0.0185,-0.0231,0.0038,-0.0098,0.0398,-0.0243,0.0276,-0.0274,0.0101,0.0024,0.0305,-0.0198,0.0085,-0.0131,0.002,-0.0018,0.01,-0.0131,0.0031,-0.0086,0.0086,-0.0182,0.0079,-0.0199,0.0222,-0.0388,0.0071,0.0074,0.0432,-0.0237,0.0105,-0.0152,0.0058,-0.0063,0.0054,0,0.0127,-0.0077,0.0123,-0.0121,-0.0044,-0.0078,0.0096,-0.0041,0.0077,-0.013,-0.0007,-0.0061,0.0094,-0.0042,0.0118,-0.0147,-0.0037,-0.0063,0.0108,-0.0114,0.0109,-0.0137,-0.0001,-0.0023,0.011,-0.0045,0.0148,-0.0155,-0.0027,-0.008,0.0079,0.0014,0.0129,-0.0096,0.0124,-0.0213,-0.0087,-0.0098,0.0183,-0.0021,0.0191,-0.0121,-0.0019,-0.0069,0.0095,-0.0104,0.0113,-0.0169,0.0014,-0.0008,0.0143,-0.0126,0.0116,-0.0118,0.0037,0.0017,0.0073,-0.0082,0.0046,-0.0099,0.0105,-0.0169,0.0109,-0.0206,0.0207,-0.0016,0.03,-0.0343,-0.002,-0.0199,0.0279,-0.0143,0.0247,-0.0133,0.0079,-0.0026,0.0114,-0.0091,-0.0014,-0.0044,0.0027,-0.0021,0.0019,-0.0015,0.0033,-0.0039,0.0009,-0.0036,0.0033,-0.0055,0.0049,-0.0068,0.0005,-0.0029,0.0066,-0.0029,0.0053,-0.0052,0.0005,-0.0055,0.0111,-0.0062,0.0112,-0.0141,-0.0018,-0.0018,0.0152,-0.0089,0.0134,-0.0097,0.0011,-0.0007,0.0041,-0.0014,0.0028,-0.0057,0.0005,-0.0031,0.0037,-0.0032,0.0038,-0.0073,0.0005,-0.0007,0.006,-0.0033,0.0041,-0.0044,0.0051,-0.0115,-0.002,-0.0026,0.0183,-0.016,0.0168,-0.0166,0.0036,0.0034,0.0104,-0.0063,0.0042,-0.0073,0.0041,-0.002,0.0038,-0.002,0.0012,-0.0032,-0.0001,-0.0016,0.0038,0.0005,0.005,-0.0054,0.0009,-0.0033,0.006,-0.0046,0.006,-0.0061,-0.0017,-0.0019,0.003,-0.0017,0.0022,-0.0021,0.0016,-0.0023,0.001,-0.0037,-0.0002,-0.0023,0.0054,-0.0005,0.0065,-0.0027,0.0001,-0.0032,0.0011,-0.0021,0.0028,-0.0035,0.0025,0.0021,0.0086,-0.0116,0.0037,-0.0106,0.0071,-0.0005,0.009,-0.0056,0.0004,-0.0044,0.0031,-0.0021,0.002,-0.0008,0.0033,-0.0031,0.0014,-0.003,0.0014,-0.0006,0.0021,-0.0001,0.003,-0.0021,0.0027,-0.0038,-0.0002,-0.0027,0.0001,-0.0004,0.0033,-0.0014,0.0035,-0.0027,-0.0001,-0.0011,0.0031,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0022,-0.0007,0.0029,-0.0024,-0.0001,-0.0013,0.0014,0.0005,0.002,-0.0022,0.0011,-0.0032,-0.0003,-0.0018,0.0022,-0.0022,0.0018,-0.0032,-0.0012,-0.0023,0.0019,0.0006,0.003,-0.0021,0.0008,-0.0009,0.0029,-0.0005,0.0032,-0.0022,-0.0001,-0.0001,0.0038,-0.0015,0.0038,-0.0027,-0.0006,-0.0008,0.0013,-0.0004,0.0009,-0.0019,0.0004,-0.0023,-0.0013,-0.0017,0.0007,-0.0018,0,-0.0015,0.0002,-0.001,0.0016,-0.0008,0.0017,-0.0027,-0.0002,-0.0017,0.0053,-0.0018,0.0055,-0.0057,-0.0019,-0.0028,0.0065,-0.0013,0.0061,-0.0032,-0.0009,-0.0012,0.0016,-0.0001,0.0014,-0.0013,0.0006,-0.0021,-0.0007,-0.0008,0.0017,-0.0028,0.0009,-0.0021,0.0016,-0.0021,0.0016,-0.0031,-0.0013,-0.002,0.0016,-0.0003,0.0017,-0.0017,-0.0002,-0.001,0.0014,0,0.0014,-0.0002,0.0011,0.0003,0.0013,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0004,-0.002,-0.0002,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0016,-0.0012,-0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0013,-0.0002,-0.0008,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0006,0.0002,0.0015,-0.0004,0.0011,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0014,-0.0002,-0.0014,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0009,0,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0008,0.0002,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0008,0,-0.0002,0.0005,0,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0009,0,0.0011,-0.0007,0,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0009,-0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب باز بیرونی و محیط زیست (4).
[-0.0016,0.0013,-0.0053,0.006,-0.0307,0.028,-0.0199,0.0286,-0.3224,0.2277,-0.4156,0.4755,-0.4921,0.4899,-0.4836,0.4852,-0.4683,0.2095,-0.1653,0.3497,-0.3242,0.0912,0.0446,0.1992,-0.0703,0.0647,-0.0681,0.2165,-0.0976,0.1353,-0.0188,0.0471,-0.0615,0.0697,-0.47,0.4862,-0.4965,0.496,-0.4963,0.4984,-0.4986,0.4389,-0.2826,0.4997,-0.3341,0.4953,-0.2495,0.3995,-0.0614,0.3492,-0.4216,0.4987,-0.2022,0.2274,-0.1386,0.2321,-0.1968,0.1716,-0.1505,0.1127,-0.1852,0.0723,-0.1612,0.1745,-0.2303,0.2637,-0.28,0.1616,-0.2277,0.2472,-0.2886,0.1813,-0.3884,0.3456,-0.3637,0.2635,-0.2418,0.3644,-0.2283,0.1529,-0.0955,0.1712,-0.1067,0.0722,-0.0503,0.1035,-0.0785,0.0745,-0.0634,0.0701,-0.3903,0.4396,-0.424,0.3713,-0.2337,0.247,-0.1583,0.1567,-0.1342,0.1667,-0.1019,0.1037,-0.0556,0.0694,-0.06,0.0554,-0.034,0.0688,-0.0617,0.0646,-0.0579,0.0574,-0.0564,0.0484,-0.049,0.0287,-0.0308,0.0209,-0.0281,0.0298,-0.0151,0.0266,-0.026,0.0196,-0.0118,0.0172,-0.0151,0.0082,-0.0169,0.0188,-0.0164,0.0172,-0.0104,0.0161,-0.0291,0.0141,-0.012,0.0292,-0.0226,0.0145,-0.0126,0.0135,-0.0103,0.0181,-0.0161,0.0049,-0.0002,0.0147,-0.0119,0.0091,-0.0099,0.0081,-0.0068,0.0082,-0.005,0.0074,-0.0222,0.0118,-0.0232,0.013,-0.0105,0.0084,-0.0106,0.0097,-0.0176,0.0116,-0.0061,0.0086,-0.0186,0.0091,-0.0151,0.0121,-0.016,0.0051,-0.0206,0.0151,-0.0239,0.0125,-0.0078,0.0113,-0.0056,0.0086,-0.0052,0.005,-0.0043,0.0045,-0.008,0.0086,-0.007,0.0085,-0.0114,0.006,-0.0097,0.0137,-0.0092,0.0135,-0.0051,0.0029,-0.0062,0.0114,-0.0085,0.0013,-0.0027,0.0053,-0.0057,0.003,-0.0051,0.0066,-0.0052,0.0117,-0.0071,0.0011,-0.003,0.0074,-0.0065,0.0064,-0.008,0.0049,-0.0029,0.0055,-0.0055,0.0046,-0.0027,0.0063,-0.0058,0.0032,-0.0091,0.005,-0.0038,0.0079,-0.0041,0.0028,-0.0036,0.0053,-0.0064,0.0042,-0.0034,0.0049,-0.0004,0.005,-0.0059,0.0022,-0.0027,0.0026,-0.0035,0.0008,-0.0031,0.0054,-0.0026,0.0013,-0.003,0.0019,-0.002,0.0027,-0.0027,0.0043,-0.0025,0.0038,-0.0022,0.0005,-0.0014,0.0031,-0.0022,0.0027,-0.0026,0.0016,-0.0011,0.0038,-0.0033,0.0007,-0.0012,0.0039,-0.0036,0.0011,-0.0025,0.0018,-0.0025,0.0028,-0.0038,0.0023,-0.0024,0.0038,-0.0064,0.0032,-0.0047,0.0022,-0.0034,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0025,0.0034,-0.001,0.0024,-0.004,0.0031,-0.0005,0.0031,-0.0012,0.0015,-0.0018,0.0008,-0.0021,0.0017,-0.0026,0.002,-0.0025,0.0012,-0.0018,0.0032,-0.0016,0.0015,-0.0022,0.0024,-0.0028,0.0019,-0.0015,0.0032,-0.0012,0.001,-0.0002,0.0018,-0.0019,0.0006,-0.0026,0.0012,-0.0022,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0015,-0.002,0.0025,-0.0021,0,-0.0007,0.0019,-0.0017,0.0011,-0.001,0.0017,-0.0008,0.0017,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.0015,0.0018,-0.001,0.0008,-0.0014,0.0021,-0.0018,0.001,-0.0003,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0004,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0006,-0.001,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,0,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب داخلی محیط زیست (4).
[-0.0147,0.018,-0.0064,0.0398,-0.3099,0.279,-0.093,0.1,-0.0854,0.0788,-0.04,0.0427,-0.0169,0.0228,-0.0095,0.01,-0.0086,0.0076,-0.0249,0.0328,-0.0238,0.0241,-0.4997,0.4991,-0.4993,0.4983,-0.499,0.4588,-0.2917,0.496,-0.4955,0.4491,-0.4897,0.4831,-0.2926,0.488,-0.2763,0.2273,-0.0486,0.1819,-0.1642,0.074,-0.1677,0.2252,-0.2313,0.0681,-0.0876,0.0918,-0.1837,0.0901,-0.2047,0.161,-0.2733,0.1078,-0.1308,0.2072,-0.2016,0.0787,-0.2279,0.2166,-0.323,0.2786,-0.2536,0.2857,-0.4938,0.4361,-0.1802,0.1908,-0.0792,0.1059,-0.1119,0.1217,-0.0706,0.0578,-0.0378,0.0668,-0.0856,0.0642,-0.0117,0.0476,-0.0602,0.0349,-0.0712,0.0897,-0.0337,0.0656,-0.0566,0.0636,-0.0364,0.0725,-0.2425,0.1741,-0.1907,0.1319,-0.0456,0.0895,-0.096,0.0588,-0.0291,0.0587,-0.0623,0.019,-0.0282,0.0496,-0.356,0.4182,-0.3818,0.4103,-0.2486,0.2066,-0.1375,0.1353,-0.1239,0.1404,-0.1013,0.1014,-0.059,0.0739,-0.0477,0.0378,-0.0353,0.04,-0.0291,0.0441,-0.0344,0.0391,-0.0379,0.0301,-0.0294,0.0293,-0.0195,0.0302,-0.0278,0.0212,-0.0117,0.018,-0.0186,0.0127,-0.014,0.0096,-0.0139,0.0119,-0.0063,0.0169,-0.0226,0.0163,-0.0088,0.009,-0.0095,0.0125,-0.0073,0.0112,-0.012,0.014,-0.0161,0.0109,-0.0147,0.0141,-0.0214,0.0143,-0.0107,0.02,-0.0177,0.0147,-0.0069,0.0124,-0.0145,0.0036,-0.0063,0.0085,-0.0062,0.0077,0.0001,0.0106,-0.0127,0.0059,-0.0044,0.0075,-0.0115,0,0.0004,0.0163,-0.0135,0.0028,-0.0049,0.0128,-0.0087,0.0149,-0.012,0.002,-0.0042,0.0087,-0.0066,0.0043,-0.0063,0.0092,-0.0089,0.0104,-0.0067,0.008,-0.0079,0.0102,-0.0101,-0.003,-0.0028,0.0078,-0.001,0.0037,-0.0076,0.0067,-0.0033,0.0078,-0.0086,0.0007,-0.0036,0.0101,-0.0062,0.0078,-0.0025,0.0032,-0.0081,0.0035,-0.0033,0.0051,-0.0009,0.0056,-0.0048,0.0027,-0.0035,0.0004,-0.0049,0.0031,-0.002,0.0045,-0.0026,0.0058,-0.0033,0.0003,-0.0023,0.0009,-0.0005,0.003,-0.0029,0.0038,-0.0031,0.0028,-0.0034,0.0017,-0.0032,0.0032,-0.0033,0.0011,-0.0018,0.0013,-0.0028,0.0025,-0.0022,0.001,-0.0019,0.0031,-0.0029,0.0014,-0.0029,0.0013,-0.0026,0.0028,-0.0018,0.0015,-0.0039,0.003,-0.0043,0.0027,-0.0045,0.0008,-0.0002,0.0039,-0.003,0.0023,-0.0021,0.0019,-0.004,0.0014,-0.0046,0.0033,-0.0007,0.0023,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0016,-0.0029,0.0011,-0.0021,0.0011,-0.002,0.0013,0.0008,0.004,-0.0028,0.0009,-0.003,0.0015,-0.0041,0.0019,-0.0014,0.0034,-0.0014,0.0022,-0.0011,0.0027,-0.0022,0.0004,-0.0028,0.0007,-0.0015,0.0015,-0.0002,0.0017,-0.0016,0.0005,-0.0009,0.0027,-0.0025,0.003,-0.0027,0.0016,-0.0019,0.002,-0.0022,0.0005,-0.0001,0.0015,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0017,-0.0008,0.0003,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0017,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.001,-0.0001,0.0015,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0013,0.0003,-0.0002,0.0015,-0.0012,0.0007,-0.0018,0.0001,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0009,0,0.0016,-0.0014,0.0001,-0.0014,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0005,0,0.0016,-0.0012,0.0003,-0.0006,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0011,-0.0001,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0016,0.0003,-0.0012,0.0015,-0.0006,0.0017,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0007,0,-0.0003,0.0006,0,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0001,0,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0007,0,-0.0009,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,0,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0,-0.0004,0,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب داخلی محیط زیست (1).
[-0.0031,0.0041,-0.1521,0.1055,-0.1107,0.1195,-0.0342,0.0459,-0.0402,0.0371,-0.0195,0.016,-0.0091,0.0085,-0.0049,0.0056,-0.0026,0.0041,-0.0042,0.0053,-0.0023,0.0023,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0036,-0.0035,0.0027,-0.003,0.0025,-0.0049,0.0029,-0.0089,0.0133,-0.0751,0.1139,-0.4999,0.4996,-0.4967,0.4866,-0.4835,0.4828,-0.4919,0.4923,-0.3322,0.4946,-0.4888,0.4452,-0.4855,0.4014,-0.1868,0.4892,-0.4324,0.4075,-0.4092,0.3139,-0.1243,0.2899,-0.3479,0.1468,-0.2806,0.1647,-0.0416,0.247,-0.1445,0.0577,-0.0512,0.1586,-0.1194,0.093,-0.1402,0.0841,-0.0895,0.0207,-0.0688,0.1512,-0.2263,0.0755,-0.1407,0.2601,-0.2342,0.3021,-0.3832,0.4148,-0.4179,0.3642,-0.4551,0.408,-0.4075,0.3866,-0.1928,0.2483,-0.4789,0.4909,-0.379,0.4758,-0.358,0.3198,-0.0867,0.1942,-0.0924,0.0889,-0.0927,0.0713,-0.0516,0.1212,-0.0541,0.0328,-0.0336,0.054,-0.0471,0.0413,-0.0634,0.0162,0.007,0.0695,-0.16,0.0795,-0.1298,0.0641,-0.0195,0.0666,-0.0768,0.0237,-0.046,0.0507,-0.0421,0.0345,-0.035,0.0447,-0.0504,0.0348,-0.2195,0.184,-0.1683,0.2017,-0.13,0.1064,-0.0733,0.0856,-0.054,0.0571,-0.0571,0.0573,-0.0337,0.0313,-0.0308,0.0307,-0.0389,0.0267,-0.0366,0.041,-0.0443,0.0304,-0.0378,0.0399,-0.0209,0.038,-0.0348,0.0112,-0.001,0.0289,-0.0288,0.0199,-0.0318,-0.0034,-0.0045,0.0269,-0.0042,0.03,-0.0292,-0.0027,-0.0219,0.0207,-0.0076,0.0225,-0.0161,-0.0051,-0.0064,0.0102,-0.0031,0.0119,-0.0163,-0.0011,-0.0136,0.0176,-0.0053,0.0214,-0.0238,-0.0012,-0.0155,0.0263,-0.0117,0.0228,-0.0163,-0.0032,-0.0057,0.0046,0,0.0145,-0.0222,0.0151,-0.0242,0.0107,0.0049,0.0245,-0.021,0.0051,-0.0184,0.0139,-0.0048,0.0167,-0.0116,0.0037,-0.0083,0.0124,-0.0207,0.008,-0.0002,0.0327,-0.0399,-0.0007,-0.0193,0.0322,-0.0204,0.0244,-0.0178,0.0069,0.0039,0.0182,-0.0105,0.0181,-0.0418,-0.0109,-0.0299,0.034,0.0025,0.0372,-0.0134,0.0027,-0.0116,0.0049,-0.0157,0.0004,-0.0124,0.0117,0.0027,0.0131,-0.0041,0.0043,-0.0058,0.0017,-0.0019,0.0084,-0.0105,0.0044,-0.0078,0.011,-0.009,0.0108,-0.0109,0.0009,-0.0008,0.0046,-0.0004,0.0043,-0.0061,0.0022,-0.004,0.0063,-0.0039,0.0053,-0.0041,0.0005,-0.0024,0.0011,-0.0023,0.0061,-0.0111,0.0086,-0.017,0.0018,0.0024,0.0247,-0.0217,0.0124,-0.0188,0.0133,-0.0006,0.015,-0.0137,0.0006,-0.0095,0.0132,0.0031,0.0165,-0.0178,0.0032,-0.018,0.0069,0.0069,0.0142,-0.0061,0.0073,-0.0057,0.0054,-0.0028,0.0046,-0.0048,-0.0013,-0.0043,0.0012,0.0001,0.0043,-0.0057,0.0035,-0.0048,0.0042,-0.0036,0.0052,-0.0038,0.0019,-0.0005,0.0033,-0.0006,0.0031,-0.0036,0.0008,-0.0009,0.0034,-0.0038,0.0032,-0.0018,0.0057,-0.0069,-0.001,-0.0039,0.0059,-0.0053,0.0041,-0.0057,0.0016,0.0005,0.0071,-0.0028,0.0054,-0.0092,-0.003,-0.0056,0.007,-0.0024,0.007,-0.0029,0.0015,-0.0016,0.0034,-0.0023,0.0023,-0.0048,0.0018,-0.0062,0.0015,0.0001,0.006,0.0009,0.0053,-0.0013,0.0023,-0.0056,-0.001,-0.0044,0.0033,0.0018,0.0044,-0.0041,0.0025,-0.0058,-0.0009,-0.001,0.0048,-0.0043,0.0036,-0.0042,0.0034,-0.0028,0.0038,-0.0048,-0.0013,-0.002,0.0018,0.0009,0.0043,-0.0037,0.0011,-0.0034,0.0026,0.0022,0.0051,-0.0023,0.0029,-0.0025,0.0002,-0.0007,0.0022,-0.001,0.0013,-0.0017,0.0013,-0.0027,0.0002,-0.0002,0.0023,-0.0016,0.0011,-0.0016,-0.0003,-0.0019,0,-0.0012,0.0009,0.0004,0.0033,-0.0035,0.0029,-0.0049,-0.0003,-0.0004,0.0068,-0.0067,0.0053,-0.0074,0.0022,0.002,0.008,-0.0056,0.0049,-0.0058,0.0022,0.002,0.0053,-0.0059,0.003,-0.0063,-0.0004,-0.0004,0.0068,-0.0035,0.0061,-0.0046,-0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0019,-0.0001,-0.0005,0.0018,-0.0018,0.0015,-0.0019,0.002,-0.0005,0.0021,-0.0017,-0.0004,-0.0015,0.0015,0.0013,0.0023,-0.001,0.0019,-0.0016,-0.0002,-0.0004,0.0016,-0.0021,0.0009,-0.0026,0.0004,-0.0004,0.0021,-0.0008,0.0019,-0.0022,-0.0003,-0.0007,0.0013,-0.0027,0.0007,-0.0027,0.0014,0.0005,0.0021,-0.0016,0.0009,-0.0013,0.0016,-0.0007,0.0018,-0.0014,-0.0001,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0019,-0.0006,0.0017,-0.0013,-0.0002,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0012,-0.0009,-0.0001,-0.0008,0,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0011,-0.0011,-0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0012,-0.0001,0.0016,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0013,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0015,0.0001,-0.0013,0.0005,0,0.0011,-0.0015,0.0005,-0.0015,0.0005,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.001,0,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,-0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0004,0,0.0006,-0.0005,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0006,0.0007,0,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0003,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب باز بیرونی و محیط زیست (2).
[-0.0109,0.0164,-0.0138,0.0112,-0.3498,0.3315,-0.3391,0.2635,-0.1017,0.0722,-0.0787,0.1078,-0.0668,0.0607,-0.0484,0.0362,-0.0149,0.0187,-0.0114,0.015,-0.0111,0.0098,-0.0309,0.0321,-0.022,0.0254,-0.0176,0.0138,-0.0086,0.0098,-0.231,0.4992,-0.4989,0.4979,-0.4965,0.4966,-0.4968,-0.3291,-0.4933,0.4897,0.4281,0.4945,-0.4689,0.4667,-0.4839,-0.3448,-0.4414,0.082,-0.2936,0.2032,-0.3337,0.0909,-0.2592,0.2125,-0.1923,0.1017,-0.12,0.1431,-0.1575,0.119,-0.1263,0.1187,-0.1361,0.1556,-0.147,0.1462,-0.087,0.145,-0.1322,0.2043,-0.1107,0.1743,-0.1859,0.1754,-0.3679,0.2897,-0.2687,0.3188,-0.1562,0.1618,-0.1896,0.2298,-0.2253,0.2341,-0.4855,0.476,-0.3494,0.4714,-0.2119,0.2163,-0.2353,0.1656,-0.2841,0.2037,-0.0969,0.2255,-0.1585,0.1768,-0.204,0.1848,-0.1084,0.1087,-0.0787,0.1358,-0.0705,0.0764,-0.0871,0.0576,-0.0895,0.0718,-0.1222,0.0987,-0.0997,0.0666,-0.1403,0.0654,-0.0614,0.1232,-0.1332,0.0572,-0.13,0.0505,-0.3011,0.2522,-0.2441,0.2334,-0.1631,0.164,-0.0909,0.0678,-0.1139,0.091,-0.0975,0.0341,-0.0712,0.0682,-0.0581,0.0635,-0.0849,0.0847,-0.1931,0.0773,-0.4831,0.4843,-0.4684,0.4954,-0.3216,0.3208,-0.228,0.2045,-0.1431,0.2164,-0.2235,0.2519,-0.1151,0.1535,-0.0899,0.1234,-0.0705,0.0635,-0.0919,0.0849,-0.0303,0.0789,-0.0622,0.0552,-0.0813,0.0449,-0.0656,0.0593,-0.047,0.0794,-0.0693,0.0196,-0.0336,0.0522,-0.0451,0.0253,-0.0289,0.0361,-0.0523,0.0296,-0.0482,0.0138,-0.0233,0.0233,-0.0285,0.0248,-0.0406,0.0172,-0.0403,0.0139,-0.0191,0.0249,-0.0304,0.0197,-0.028,0.0188,-0.0218,0.0129,-0.0208,0.0184,-0.028,0.0221,-0.0316,0.0266,-0.0145,0.0329,-0.0289,0.0076,-0.031,0.0219,-0.0121,0.0244,-0.0294,0.0021,-0.0196,0.0358,-0.0346,0.0347,-0.0347,0.0076,-0.0093,0.0351,-0.022,0.0094,-0.0219,0.014,-0.0123,0.0149,-0.031,0.0142,-0.0077,0.0176,-0.0134,0.0223,-0.0286,0.006,-0.0151,0.014,-0.0086,0.0206,-0.0173,0.0087,-0.0175,0.0089,-0.0123,0.0076,-0.0099,0.016,-0.0156,0.0112,-0.0226,0.01,-0.0101,0.0101,-0.0053,0.0182,-0.0235,0.0003,-0.0059,0.0097,-0.0137,0.0122,-0.0105,0.002,-0.0111,0.0098,-0.0052,0.007,-0.012,0.0143,-0.0071,0.0085,-0.0108,0.0025,-0.0106,0.0088,-0.0059,0.0078,-0.0113,0.0045,-0.0107,0.0067,-0.0074,0.0105,-0.0072,0.0064,-0.0057,0.0059,-0.009,0.0075,-0.0042,0.0083,-0.0078,0.0109,-0.0162,0.0007,-0.0025,0.0204,-0.0171,0.0207,-0.0141,0.007,-0.0013,0.0095,-0.0098,0.0068,-0.0067,0.0027,-0.0049,0.0047,-0.0054,0.0107,-0.0021,0.0049,-0.0026,0.0044,-0.0042,0.0059,-0.0052,0.0314,-0.0132,0.0307,-0.0343,-0.0133,-0.0237,0.0242,-0.0148,0.0244,-0.0185,0.0179,0.0176,0.0425,-0.0204,0.038,-0.0294,-0.0205,-0.0203,0.0034,-0.0054,0.005,-0.0108,-0.0045,-0.0049,0.021,0.0023,0.0204,-0.0079,0.002,-0.0038,0.005,-0.0151,0.0023,-0.0163,-0.0059,-0.0065,0.0001,-0.0011,0.0048,-0.0032,0.0015,-0.0007,0.0101,0.0012,0.0108,-0.0066,0.0023,-0.0063,0.0041,-0.0074,0.0025,-0.0099,-0.0021,-0.0026,0.0051,-0.0007,0.005,-0.001,0.0054,0.0007,0.0087,0.0006,0.0043,0.0002,0.0029,-0.001,0.0014,-0.0098,-0.0004,-0.0102,-0.0034,-0.0048,-0.0009,-0.0027,0.0014,-0.0005,0.0044,0.0009,0.005,-0.0007,0.0025,-0.004,0.0014,-0.0056,-0.0028,-0.0062,-0.0026,-0.0052,-0.0011,-0.0018,0.004,0.0022,0.0077,0.0032,0.0076,0.0015,0.0044,-0.0002,0.0022,-0.0046,0.0007,-0.0051,-0.0019,-0.0037,-0.0002,0,0.0029,0.0019,0.0048,0.0017,0.0064,0.0011,0.0047,-0.0017,0.0013,-0.0027,0.0002,-0.0049,-0.0011,-0.0052,0.0012,-0.0006,0.0026,0.0012,0.0039,0.0013,0.0051,0.0005,0.005,-0.0008,0.002,-0.0035,-0.0007,-0.003,0.0009,-0.0037,0.0003,-0.0018,0.0013,0.0012,0.0036,-0.0001,0.0021,0.0004,0.003,0.0002,0.0024,-0.0017,0.0002,-0.0028,-0.0008,-0.0018,0.0008,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0016,0.0002,0.0027,0.0004,0.0028,-0.0012,0.0027,-0.0018,0.002,-0.0034,-0.0012,-0.0027,-0.0004,-0.0017,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0017,-0.0001,0.0026,0.0012,0.0035,-0.0025,0.0015,-0.0037,-0.0003,-0.0026,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0017,0,0.0019,-0.0002,0.0024,0.0004,0.002,-0.0002,0.0024,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0008,0.0001,0.0015,0,0.0024,-0.0012,0.0005,-0.0004,0.0015,-0.0016,0.0002,-0.0017,-0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0014,0.0002,0.0017,-0.0009,0.0004,-0.0023,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0005,0.002,0.0005,0.0026,-0.0016,0.0017,-0.002,-0.0001,-0.0007,0.0017,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0001,0.0014,0,0.0015,-0.0013,0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0011,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.001,0.0001,0.0022,-0.0002,0.0011,-0.0014,0.0005,-0.0002,0.001,-0.0015,-0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0015,0,-0.0016,-0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0015,0.0007,0.0001,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0002,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0015,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0003,-0.0001,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0013,-0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0009,0.0002,-0.0011,-0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.002,-0.0005,0.0009,-0.0011,-0.0002,-0.0015,0,-0.0005,0.0004,0,0.001,-0.0012,0.0006,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0008,-0.0011,0,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0001,0.001,-0.0001,0.0013,-0.0004,0.0005,0,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0007,0.0001,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.001,-0.0001,-0.001,0.0005,0,0.0009,-0.0004,0.0012,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0001,0.0011,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0008,0,0,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0006,0,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0009,0,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0008,0,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0006,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0006,0.0001,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
M14 Rifle - واحد طراحی شات شهری و محیط زیست (3).
[-0.0134,0.0159,-0.3398,0.2378,-0.3295,0.322,-0.069,0.1047,-0.0764,0.0819,-0.0502,0.0427,-0.0145,0.0182,-0.0111,0.0146,-0.0244,0.0312,-0.03,0.0303,-0.0171,0.015,-0.0189,0.0257,-0.266,0.1821,-0.4409,0.4565,-0.4918,-0.3942,-0.422,0.4936,-0.2406,0.4773,-0.4929,0.1475,-0.4984,0.4954,-0.4969,0.497,-0.497,0.4975,-0.4656,0.4969,-0.4989,0.4994,-0.4991,0.4987,-0.3338,0.2624,-0.1627,0.1509,-0.1511,0.1204,-0.1183,0.1232,-0.0969,0.0787,-0.0931,0.1034,-0.1243,0.1021,-0.1919,0.0945,-0.2324,0.2214,-0.4833,0.3847,-0.4999,0.4917,-0.291,0.2361,-0.3932,0.4381,-0.2715,0.2996,-0.1974,0.2026,-0.1787,0.1222,-0.0936,0.0959,-0.0383,0.0724,-0.0535,0.037,-0.0233,0.0454,-0.0178,0.0379,-0.0301,0.0241,-0.0001,0.0596,-0.0486,0.0343,-0.1692,0.2682,-0.2627,0.2528,-0.1039,0.1078,-0.0359,0.0559,-0.098,0.0723,-0.042,0.0362,-0.0341,0.0417,-0.0382,0.0377,-0.3162,0.2456,-0.4771,0.4977,-0.463,0.3316,-0.1777,0.1904,-0.1464,0.1723,-0.1627,0.1369,-0.0655,0.0979,-0.0536,0.0628,-0.0584,0.0361,-0.0197,0.0533,-0.0372,0.033,-0.0358,0.0349,-0.0266,0.0335,-0.0332,0.0331,-0.0198,0.0197,-0.0173,0.0221,-0.0128,0.0161,-0.0136,0.0214,-0.0066,0.0141,-0.0074,0.0086,-0.004,0.0079,-0.0028,0.007,-0.0035,0.007,-0.0065,0.0091,-0.0055,0.0064,-0.0061,0.0084,-0.0033,0.0112,-0.0078,0.0042,-0.0053,0.0092,-0.0068,0.0063,-0.0079,0.0093,-0.0045,0.0113,-0.0082,0.002,-0.0005,0.0076,-0.0025,0.0031,-0.0022,0.0044,-0.0021,0.0027,-0.0021,0.004,-0.0006,0.0037,-0.0025,0.0013,-0.0007,0.0042,-0.0005,0.0038,-0.0017,0.002,-0.0015,0.0029,-0.0008,0.0027,-0.0019,0.0023,-0.0001,0.0039,-0.0022,0.0015,-0.0011,0.0034,-0.0019,0.0024,-0.0014,0.0025,-0.001,0.0028,-0.001,0.0014,-0.0008,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0021,0.0011,-0.0011,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.002,0.0013,-0.0022,0.0007,-0.0006,0.0029,-0.0021,0.0012,-0.0032,0.0029,-0.0015,0.0032,-0.0035,0.0018,-0.0011,0.0024,-0.0009,0.0014,-0.0022,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0003,0.0017,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0006,-0.0003,0.0022,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0016,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0009,0,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0008,0,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0009,0,-0.0005,0.0003,-0.0006,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0007,0,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0007,0,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب محیط شهری (3).
[-0.0009,0.0014,-0.0019,0.0023,-0.0019,0.0014,-0.0011,0.001,-0.022,0.0199,-0.0335,0.0307,-0.0206,0.0258,-0.3516,0.2895,-0.2098,0.1306,-0.0928,0.0891,-0.0677,0.0912,-0.0494,0.0463,-0.014,0.0198,-0.0169,0.0198,-0.0143,0.0146,-0.0257,0.0248,-0.0137,0.0147,-0.0155,0.0449,-0.1862,0.1237,-0.1014,0.1282,-0.0259,0.0264,-0.1052,0.089,-0.0515,0.0633,-0.2215,0.4635,-0.4977,0.4973,0.1951,0.4947,-0.4845,0.476,-0.4712,-0.0958,-0.1724,0.2268,-0.3248,0.0378,-0.3134,0.3379,-0.4931,0.4978,-0.4024,0.1833,-0.2263,0.151,-0.1389,0.1075,-0.2254,0.134,-0.2162,0.1922,-0.1308,0.1573,-0.1226,0.1427,-0.1495,0.1454,-0.3583,0.2809,-0.2062,0.2432,-0.3211,0.2765,-0.2704,0.3798,-0.2157,0.2501,-0.4071,0.2941,-0.2536,0.3851,-0.3961,0.4668,-0.1051,0.2457,-0.2683,0.2431,-0.1345,0.2686,-0.1875,0.2391,-0.1745,0.2311,-0.0739,0.1097,-0.2074,0.1437,-0.4185,0.4967,-0.4778,0.4986,-0.2895,0.3477,-0.2511,0.1473,-0.2431,0.1516,-0.1555,0.1888,-0.1324,0.0844,-0.1537,0.0617,-0.1228,0.1149,-0.1234,0.079,-0.1002,0.0966,-0.0955,0.0298,-0.115,0.0994,-0.106,0.0671,-0.0683,0.0795,-0.1118,0.0772,-0.0463,0.0858,-0.1209,0.0423,-0.1178,0.1228,-0.0983,0.1087,-0.0776,0.0348,-0.0553,0.0755,-0.0681,0.0637,-0.0715,0.0665,-0.0308,0.0553,-0.0795,0.0374,-0.0607,0.0694,-0.0486,0.0468,-0.059,0.0355,-0.0339,0.0409,-0.0478,0.0273,-0.054,0.034,-0.0505,0.0305,-0.0405,0.0322,-0.0283,0.0433,-0.0352,0.027,-0.0259,0.0367,-0.042,0.0276,-0.0276,0.0197,-0.0337,0.021,-0.0342,0.0285,-0.0518,0.0366,-0.0205,0.0376,-0.045,0.0249,-0.0296,0.0439,-0.0235,0.0271,-0.0375,0.0294,-0.0296,0.0264,-0.0183,0.0331,-0.0199,0.0302,-0.0277,0.0141,-0.0203,0.0192,-0.0261,0.0196,-0.0201,0.0226,-0.0281,0.0307,-0.0276,0.0137,-0.0149,0.0211,-0.0202,0.0101,-0.0167,0.0115,-0.0135,0.0126,-0.0253,0.0129,-0.0235,0.0169,-0.0177,0.0122,-0.0234,0.022,-0.0231,0.007,-0.0152,0.0106,-0.0118,0.0092,-0.0171,0.0134,-0.0095,0.0108,-0.0105,0.0135,-0.0136,0.0091,-0.0127,0.0044,-0.0064,0.0136,-0.0142,0.0066,-0.011,0.0078,-0.0118,0.0019,-0.0089,0.0127,-0.0096,0.0072,-0.0115,0.0115,-0.0047,0.0095,-0.0169,0.0071,-0.0092,0.0229,-0.0141,0.0045,-0.0049,0.0091,-0.0114,0.007,-0.0072,0.0065,-0.0043,0.0126,-0.0045,0.0054,-0.0067,0.0073,-0.0069,0.01,-0.0096,0.0062,-0.0058,0.0085,-0.0081,0.0012,-0.0031,0.0069,-0.0061,0.0039,-0.0053,0.0019,-0.0029,0.0089,-0.0067,0.0025,-0.0055,0.0063,-0.0066,0.0004,-0.0024,0.0054,-0.0026,0.0049,-0.0054,0.0018,-0.004,0.0014,-0.004,0.0057,-0.0061,0.0042,-0.0047,0.003,-0.003,0.0042,-0.0033,0.0039,-0.0038,0.0031,-0.0042,0.0041,-0.0052,0.0038,-0.0036,0.0038,-0.0057,0.0008,-0.0012,0.0035,-0.0042,0.003,-0.0023,0.0031,-0.0026,0.0021,-0.0036,0.0028,-0.0034,0.0034,-0.0019,0.0023,-0.0022,0.0025,-0.0027,0.0032,-0.0041,0.0002,-0.0015,0.0022,-0.0031,0.0018,-0.0025,0.0026,-0.001,0.0032,-0.0022,0.0019,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.0018,-0.002,0.0023,-0.0019,0.0012,-0.0022,0.0022,-0.0013,0.0023,-0.0023,0.0018,-0.0022,0.0049,-0.0016,0.0018,-0.0008,0.002,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0032,-0.0014,0.0027,-0.0017,0.0036,-0.002,0.0023,-0.0009,0.0018,-0.0012,0.0022,-0.0015,0.0017,-0.0025,0.001,-0.001,0.0023,-0.0017,0.0018,-0.002,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0018,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0004,0.0023,-0.002,0.001,-0.0012,0.001,-0.0015,0.0027,-0.0015,0.0019,-0.0018,0,-0.0015,0.0017,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0015,-0.0002,0.0023,-0.0012,0.0015,-0.0031,0.0006,-0.0019,0.0025,-0.0012,0.0021,-0.0005,0.0016,-0.0013,0.0018,0.0001,0.0017,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0017,0.0015,0.0001,0.0018,-0.0012,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0006,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0014,0.0004,-0.0013,0.0016,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0004,-0.0019,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0022,-0.0009,0.0021,-0.0013,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0014,0,0.001,-0.0016,0.0007,-0.0007,0.0004,0,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0012,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.001,-0.001,0.0007,-0.0003,0.0011,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0012,-0.0001,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0015,0.0001,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0012,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0001,-0.0013,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0012,-0.0012,0.0001,0,0.0011,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0014,0.0002,-0.0012,0.0001,-0.0002,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0002,-0.0004,0.001,0.0001,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0006,0,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0003,0,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات شهری و محیط زیست (4).
[-0.0186,0.0171,-0.118,0.0934,-0.4112,0.3138,-0.1107,0.1222,-0.1082,0.0999,-0.0513,0.0422,-0.0201,0.0224,-0.0117,0.0152,-0.0063,0.0094,-0.0111,0.0142,-0.0066,0.0058,-0.0055,0.0059,-0.4988,0.4985,-0.495,0.4972,-0.494,0.3455,-0.1169,0.4949,-0.4514,0.486,-0.4929,0.427,-0.456,0.4785,-0.4984,0.4527,-0.1251,0.4958,-0.4931,0.4956,-0.3601,0.4307,-0.4289,0.4726,-0.3763,0.2959,-0.3191,0.3731,-0.4448,0.3662,-0.4456,0.4324,-0.3777,0.2704,-0.4717,0.4134,-0.4909,0.4554,-0.4484,0.4663,-0.3374,0.4185,-0.4603,0.4145,-0.2835,0.498,-0.3447,0.3881,-0.4992,0.4203,-0.4793,0.4916,-0.4933,0.3097,-0.3541,0.4897,-0.4911,0.4807,-0.4918,0.4925,-0.3424,0.484,-0.4258,0.2562,-0.13,0.3045,-0.2552,0.3176,-0.28,0.1507,-0.0522,0.255,-0.1952,0.1143,-0.1447,0.2144,-0.1154,0.133,-0.0704,0.1075,-0.166,0.0626,-0.1234,0.1944,-0.2551,0.309,-0.256,0.1458,-0.1401,0.1393,-0.1861,0.0702,-0.0632,0.1743,-0.1994,0.198,-0.1528,0.1421,-0.0854,0.125,-0.4997,0.4191,-0.2816,0.4868,-0.2376,0.2152,-0.1436,0.1927,-0.1488,0.1774,-0.1381,0.1334,-0.1067,0.1018,-0.0017,0.1478,-0.1043,0.0733,-0.0895,0.0959,-0.047,0.0538,-0.0508,0.0508,-0.0247,0.0628,-0.0276,0.0577,-0.0712,0.0223,-0.0361,0.0798,-0.0687,0.0912,-0.0847,0.029,-0.0119,0.071,-0.0667,0.0301,-0.033,0.0217,-0.0506,0.0611,-0.0726,0.0827,-0.1013,-0.0009,-0.0054,0.0967,-0.0535,0.0464,-0.0723,0.0342,-0.0135,0.0503,-0.0393,0.0067,-0.003,0.0398,-0.0528,0.0053,-0.0213,0.0346,-0.0046,0.0242,-0.0218,0.0164,-0.0468,0.0316,-0.0929,0.0774,0.0309,0.1499,-0.1771,0.029,-0.1498,0.1137,-0.0113,0.1174,-0.0239,0.0119,-0.023,0.0083,-0.0372,0.0006,-0.0181,0.0412,-0.0134,0.021,-0.0076,0.0146,-0.02,0.01,-0.0176,0.0143,-0.0075,0.0131,-0.0142,0.0062,-0.0054,0.0146,-0.0195,0.0058,-0.0121,0.019,-0.0077,0.009,-0.009,0.0284,-0.0152,0.0118,-0.0208,0.0178,-0.0221,0.0208,-0.0058,0.0231,-0.0394,-0.0006,-0.006,0.0404,-0.03,0.0165,-0.0237,0.0221,-0.0017,0.0257,-0.0443,0.0045,-0.0503,0.047,0.0072,0.0815,-0.0743,0.0062,-0.0604,0.0497,0.0026,0.0496,-0.0135,0.0094,-0.0057,0.0118,-0.0106,0.0013,-0.0134,-0.0002,-0.0069,0.0157,-0.013,0.0134,-0.0154,0.0107,-0.0104,0.0112,-0.0104,0.0075,-0.0045,0.0123,-0.0062,0.0036,-0.004,0.0087,-0.0053,0.0098,-0.0134,0.0006,-0.0032,0.0072,-0.0007,0.012,-0.0148,0.0039,-0.0039,0.0029,-0.0049,0.0172,-0.0035,0.0261,-0.0308,-0.0039,-0.0113,0.0204,-0.0059,0.0145,-0.0115,-0.0033,-0.0062,0.0087,0.0021,0.0189,-0.0224,0.0019,-0.0241,0.0124,0.0115,0.029,-0.0098,0.0204,-0.0187,-0.0033,-0.0079,-0.0003,-0.0085,0.0216,-0.0132,0.0218,-0.0265,-0.0014,-0.0012,0.0176,-0.0074,0.0076,0.0002,0.0118,-0.0158,0.0093,-0.0131,0.0078,0.0033,0.0154,-0.0104,0.0104,-0.0182,0.0029,0.0016,0.0199,-0.0107,0.0137,-0.0146,-0.0002,-0.0004,0.0079,-0.0031,0.0066,-0.008,-0.0025,-0.005,0.0053,-0.0017,0.0056,-0.0017,0.0042,-0.0069,0.0038,-0.0056,0.0018,-0.0007,0.0099,-0.0039,0.0082,-0.0091,-0.0032,-0.0036,0.0064,-0.0052,0.0041,-0.0098,0.0028,0.003,0.0087,-0.0173,0.0056,-0.0158,0.0178,0.0003,0.0235,-0.03,0.0001,-0.022,0.0238,0.0021,0.0243,-0.0107,0.0019,-0.0103,0.0021,0.0018,0.0052,-0.0061,0.0026,-0.0037,0.007,-0.0072,0.0037,-0.0062,0.0073,-0.0043,0.0069,-0.0067,-0.0026,-0.0042,0.0057,0.0015,0.0062,-0.0065,0.0026,-0.0041,0.0057,-0.0045,0.0063,-0.006,-0.0007,-0.0019,0.0051,-0.0007,0.0052,-0.0017,0.0005,-0.0003,0.0045,-0.009,0.0014,-0.0071,0.0086,-0.0043,0.0089,-0.0075,0.0009,0.0004,0.0065,-0.0054,0.0016,-0.0047,0.0034,-0.0047,0.0027,-0.0043,0.0034,0.0014,0.0046,-0.0037,0.0038,-0.0044,0.001,0.001,0.0046,-0.0024,0.003,-0.0023,-0.0003,-0.0016,0.0043,-0.0033,0.0026,-0.002,0.0023,-0.0026,0.0032,-0.0046,-0.0011,-0.0014,0.0064,-0.0043,0.0054,-0.0041,-0.0006,-0.0011,0.002,-0.0005,0.0024,-0.0012,0.0022,-0.0031,-0.0008,-0.0027,0.0028,0.0007,0.0039,-0.0031,0.0012,-0.002,0.0029,-0.0009,0.0034,-0.0022,0.0003,-0.0029,-0.0005,-0.0005,0.0033,-0.0026,0.0026,-0.003,0.0002,-0.001,0.0017,-0.0003,0.0019,-0.0013,0.001,0,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0011,-0.0026,0.0018,-0.003,0.0002,0,0.0017,0.0004,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.0005,-0.0017,0.0006,-0.0003,0.0018,-0.0007,0.0013,-0.0021,0.0004,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.0003,0.0021,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0002,-0.0001,0.0014,-0.0019,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0005,0.0014,-0.0012,0.0011,0,0.0015,-0.002,0,-0.002,0.001,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.001,-0.0004,0.0006,-0.001,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0007,0,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.002,-0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0007,0,-0.001,0.001,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0001,-0.0006,0.0014,-0.0011,0.0019,-0.0017,-0.0005,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.0007,0.001,0.0003,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.0013,0.0003,-0.0009,0.0002,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.0021,-0.0003,-0.0012,0.0012,0.0008,0.0013,-0.0004,0.0009,-0.0012,0.0002,-0.0015,-0.0006,-0.0008,0.0014,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0013,-0.0003,-0.0009,0.0007,0.0003,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,0.0002,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0004,0.0011,-0.0002,0.001,-0.0015,-0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,0,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0006,0,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0006,0.0002,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0007,0,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,0.0002,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0007,0,0,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0,0,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,-0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات باز بیرونی و محیط زیست (2).
[-0.0191,0.0187,-0.1296,0.0745,-0.4389,0.3217,-0.142,0.1504,-0.1143,0.0991,-0.1011,0.0833,-0.0365,0.0266,-0.0174,0.0177,-0.0069,0.0076,-0.0061,0.0058,-0.0069,0.0062,-0.0122,0.0068,-0.4685,0.4998,-0.4999,0.4998,-0.4781,0.4999,-0.4989,0.4916,-0.4893,0.4986,-0.4993,0.3067,-0.4961,0.4996,-0.4467,0.4944,-0.4995,0.0784,-0.0617,0.499,-0.3343,0.4274,-0.398,0.1535,-0.0327,0.2023,-0.2389,0.1086,-0.1123,0.1181,-0.0718,0.0449,-0.0787,0.0405,-0.088,0.0633,-0.0996,0.0818,-0.1928,0.1194,-0.1039,0.1149,-0.1608,0.1407,-0.1736,0.1822,-0.1309,0.1826,-0.2724,0.1969,-0.1858,0.2412,-0.3857,0.2065,-0.3293,0.4106,-0.2561,0.3697,-0.4948,0.3756,-0.4899,0.482,-0.3029,0.3534,-0.4862,0.4914,-0.4897,0.2494,-0.1507,0.3214,-0.147,0.0592,-0.179,0.1001,-0.0374,0.1605,-0.1212,0.027,-0.0043,0.0699,-0.0397,0.0631,-0.0724,0.0609,-0.0095,0.0593,-0.0108,0.0305,-0.0374,0.025,-0.0358,0.0296,-0.005,0.043,-0.0481,0.0572,-0.2636,0.2381,-0.274,0.2622,-0.117,0.1196,-0.0589,0.041,-0.1107,0.0724,-0.047,0.0506,-0.0562,0.0248,-0.0403,0.0448,-0.1043,0.0809,-0.4873,0.4841,-0.4518,0.4942,-0.2734,0.2352,-0.1909,0.1657,-0.1472,0.1708,-0.105,0.1178,-0.0749,0.092,-0.0511,0.0676,-0.0459,0.0236,-0.0419,0.0285,-0.0229,0.0467,-0.0444,0.0232,-0.029,0.0354,-0.0387,0.0301,-0.0287,0.0302,-0.0233,0.0255,-0.0234,0.0129,-0.0153,0.0163,-0.0136,0.0148,-0.0116,0.0109,-0.024,0.0175,-0.0083,0.0382,-0.0295,-0.0065,-0.0198,0.0343,-0.0197,0.0375,-0.0279,0.0007,-0.0012,0.0338,-0.0298,0.0205,-0.0236,0.0159,-0.0053,0.025,-0.0171,0.0016,-0.0043,0.008,-0.0089,0.0086,-0.0079,0.0094,-0.0193,0.0109,-0.0191,0.0146,-0.0127,0.0137,-0.0129,0.0053,-0.0052,0.0127,-0.0097,-0.0014,-0.0052,0.0134,-0.0105,0.0091,-0.0043,0.0063,-0.0043,0.0075,-0.005,0.0007,-0.0016,0.006,-0.0081,0.0052,-0.0027,0.0069,-0.0054,0.0028,-0.0009,0.0063,-0.0065,-0.0004,-0.001,0.0054,-0.0043,0.0024,-0.0076,0.0012,-0.0039,0.0098,-0.0078,0.0079,-0.0045,0.0027,-0.0032,0.0031,-0.0028,0.0057,-0.0044,0.0049,-0.0038,0.0015,-0.0037,0.0049,-0.0052,0.008,-0.0034,0.0016,-0.0033,0.0018,-0.003,0.002,-0.0042,0.0071,-0.0067,-0.0015,-0.0041,0.0084,-0.0041,0.0066,-0.0052,0.0012,-0.0015,0.0063,-0.0063,0.0042,-0.0053,0.0045,-0.0042,0.0043,-0.0045,0.0038,-0.0013,0.0045,-0.0025,0.0005,-0.0021,0.0011,-0.0006,0.0026,-0.004,0.0023,-0.0043,0.0022,0.0011,0.004,-0.0052,0.0011,-0.0018,0.002,0.0001,0.0038,-0.0066,0.0004,-0.0001,0.0024,-0.0002,0.0027,-0.0049,0.0015,-0.0036,0.0047,-0.0032,0.0022,-0.0033,0.0046,-0.0044,0.0033,-0.0024,0.0024,-0.0015,0.0026,-0.0011,0.0012,-0.0021,0.0004,-0.0001,0.0028,-0.0018,0.0011,-0.0018,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0025,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0026,-0.0022,0.0024,-0.0022,0.0007,-0.0014,0.002,-0.0026,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0011,-0.0006,0.0014,-0.0018,-0.0001,-0.0007,0.002,-0.0032,0.002,-0.0027,0.0015,-0.0004,0.0023,-0.002,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0016,-0.0024,0.0013,-0.0021,0.0035,-0.0022,0.0034,-0.0034,0.0019,-0.0003,0.0029,-0.0017,-0.0004,-0.0009,0.001,-0.0002,0.0009,-0.002,0.001,-0.0012,0.0018,-0.0014,0.0021,-0.0015,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0001,0.0015,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0003,-0.0002,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0019,0.0007,-0.0005,0.0019,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0009,0.0002,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0014,0.0004,-0.0001,0.0017,-0.0018,0.0007,-0.0015,0.0016,-0.0002,0.0018,-0.0013,0,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0013,-0.0001,-0.0003,0.0014,-0.0015,0.0002,-0.0004,0.0016,-0.0016,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0011,-0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.001,-0.0012,0.0003,-0.0001,0.0011,-0.001,0,-0.0011,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0006,0.0001,0.0008,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0014,-0.0012,0.0004,-0.0007,0.0007,0.0001,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.002,-0.0012,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0013,0,-0.0003,0.0012,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0004,0.0001,0.0014,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,0,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0003,0.0001,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0006,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0009,-0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب خشک محیط زیست (2).
[0,0,0,0,-0.0022,0.0013,-0.0147,0.0181,-0.1039,0.091,-0.31,0.2791,-0.0857,0.0787,-0.0804,0.0785,-0.4019,0.4628,-0.491,0.4883,-0.4818,0.4828,-0.4666,0.1803,-0.1427,0.3528,-0.3265,0.0646,0.0398,0.2032,-0.0589,0.0737,-0.072,0.1511,-0.0098,0.1191,-0.4075,0.4969,-0.4967,0.498,-0.4962,0.4936,-0.4973,0.4973,-0.2853,0.4974,-0.422,0.4755,-0.0958,0.2971,-0.075,0.2324,-0.2266,0.2988,-0.0957,0.1741,-0.0618,0.158,-0.242,0.1742,-0.1262,0.1253,-0.1228,0.069,-0.1306,0.1878,-0.2358,0.1385,-0.4953,0.3179,-0.2535,0.3315,-0.2545,0.2673,-0.1687,0.261,-0.2285,0.1714,-0.1697,0.2957,-0.2902,0.2404,-0.1911,0.2813,-0.2665,0.3757,-0.3306,0.3322,-0.1728,0.2349,-0.1414,0.13,-0.0836,0.1697,-0.2132,0.2757,-0.1753,0.1694,-0.0479,0.1249,-0.0743,0.0842,-0.0572,0.0788,-0.0845,0.0622,-0.0727,0.0706,-0.3699,0.4718,-0.4497,0.3839,-0.2232,0.2527,-0.1603,0.1534,-0.1231,0.149,-0.1005,0.1158,-0.0663,0.0609,-0.0434,0.0479,-0.0433,0.0349,-0.0344,0.0426,-0.0403,0.0475,-0.0403,0.0278,-0.0229,0.0303,-0.0338,0.0199,-0.0337,0.0287,-0.0189,0.037,-0.0371,0.0214,-0.022,0.014,-0.0145,0.0212,-0.0188,0.028,-0.0074,0.0268,-0.0232,0.0141,-0.0099,0.0128,-0.0139,0.0081,-0.0131,0.0189,-0.032,0.0228,-0.0135,0.0208,-0.0213,0.0082,-0.0069,0.013,-0.0203,0.0111,0.0007,0.0172,-0.0295,0.013,-0.0203,0.018,-0.013,0.0164,-0.0255,0.0222,-0.0211,0.0188,-0.0214,0.0143,-0.0087,0.0094,-0.0108,0.0073,-0.0004,0.0098,-0.0126,0.0102,-0.0018,0.0116,-0.0154,0.0045,-0.0085,0.0185,-0.0183,0.0135,-0.0044,0.0054,-0.0027,0.0125,-0.0118,0.0015,-0.0061,0.0116,-0.0056,0.006,-0.0084,0.0057,-0.0091,0.0138,-0.0081,0.0059,-0.0014,0.011,-0.01,-0.0016,-0.0081,0.008,-0.0056,0.0059,-0.0078,0.0046,-0.0067,0.0105,-0.0094,0.0002,-0.0097,0.0108,-0.0081,0.0105,-0.0057,0.0038,-0.0109,0.0056,-0.0083,0.0063,-0.0006,0.0065,-0.0041,0.0047,-0.0057,0.0002,-0.0024,0.0016,-0.0036,0.002,-0.0024,0.0093,-0.0042,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.002,0.0024,-0.0038,0.0041,-0.004,0.0032,-0.0047,0.0014,-0.0007,0.0043,-0.0033,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0034,0.0024,-0.004,0.0014,-0.0022,0.003,-0.0029,0.0012,-0.0041,0.0024,-0.0012,0.0022,-0.0026,0.0005,-0.0027,0.0039,-0.0049,0.0044,-0.0049,-0.0002,-0.0008,0.0032,-0.0019,0.0021,-0.0025,0.0036,-0.0044,0.0022,-0.0049,0.0027,-0.0006,0.0021,-0.0011,0.0019,-0.0007,0.0021,-0.0034,0.0026,-0.0029,0.0017,-0.003,0.0002,-0.0009,0.0042,-0.0026,0.0019,-0.0024,0.0029,-0.0048,0.0018,-0.0023,0.0029,-0.0016,0.0025,-0.001,0.0031,-0.002,0.0011,-0.0023,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0006,0.0015,-0.0012,0.0004,-0.0015,0.003,-0.003,0.003,-0.0026,0.0005,-0.0026,0.0018,-0.0026,0.0009,-0.0008,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0013,-0.0011,0.0005,-0.0017,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.002,-0.0009,0.0013,-0.0021,0.0023,-0.0018,0.0007,-0.0003,0.0017,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0004,-0.0015,0.0005,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0001,0.0015,-0.0011,0.0002,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0008,0.0002,0.0013,-0.0015,0.0005,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0016,0.0002,-0.0005,0.0013,-0.001,0.001,-0.0013,0,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0011,-0.0003,0.001,-0.0019,0.0004,-0.0011,0.0013,-0.0003,0.0013,-0.0002,0.0006,-0.0016,0.0003,-0.0003,0.0006,0,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0012,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0003,0,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.001,0.0007,-0.0001,0.0006,0,0.0006,-0.0009,0,-0.0006,0.0002,0,0.0004,0,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0.0003,0,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0003,0,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
M14 Rifle - واحد طراحی شات سرکوب داخلی محیط زیست (6).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم