مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع
توجه: صدای واترمارک (کپی رایت سانداسنپ) که در زمان پخش به گوش میرسد پس از دانلود فایل اصلی حذف خواهد شد و شما فایل با کیفیت و اصلی را دریافت خواهید کرد.
در حال مشاهده 1 تا 20 از 707 صدا
[-0.1748,0.0948,-0.2506,0.2323,-0.1169,0.1946,0.0028,0.1989,-0.0409,0.2139,-0.1241,-0.0266,-0.138,-0.0256,-0.1419,0.0204,-0.0325,0.0811,0.0795,0.1359,0.0477,0.1317,0.0108,0.0613,-0.1081,0.0244,-0.0972,-0.0658,-0.0875,-0.0439,-0.0424,0.0132,0.0173,0.0866,0.0475,0.0875,0.0282,0.0665,-0.0411,0.0404,-0.0634,-0.0259,-0.0674,-0.0253,-0.0557,0.013,-0.0188,0.0441,-0.0512,0.1261,-0.0061,0.0897,-0.0773,0.0576,-0.0676,-0.0382,-0.0587,-0.0099,-0.0586,0.0406,0.0435,0.0899,0.0227,0.0894,-0.0137,0.0535,-0.0705,0.0046,-0.0907,-0.0452,-0.0796,-0.0204,-0.0424,0.0271,0.0263,0.0669,0.0493,0.0789,0.0384,0.0809,-0.0235,0.0454,-0.062,-0.0207,-0.0994,-0.0518,-0.0849,-0.0499,-0.0723,0.013,-0.0165,0.0195,0.0236,0.0619,0.0461,0.0809,0.0374,0.0693,0.0076,0.0514,-0.0217,0.0184,-0.0488,-0.0041,-0.0466,-0.0062,-0.0536,-0.0143,-0.0471,-0.0031,-0.0343,0.0068,-0.0168,0.0179,-0.0128,0.0207,0,0.0492,0.028,0.052,0.0429,0.0616,-0.0054,0.0456,-0.0446,0.0088,-0.0913,-0.0272,-0.098,-0.0545,-0.0762,-0.0396,-0.0354,0.0247,0.024,0.0733,0.0538,0.0774,0.057,0.0738,0.0255,0.0656,0.0127,0.0378,-0.028,0.0129,-0.055,-0.0132,-0.0541,-0.0351,-0.0604,-0.0446,-0.0647,-0.0442,-0.0534,-0.0289,-0.0489,-0.0266,-0.0357,-0.0054,-0.0071,0.0204,0.0188,0.0677,0.0502,0.0863,0.0713,0.0831,0.0438,0.0753,0.0203,0.0534,-0.0246,0.019,-0.0361,-0.0068,-0.0524,-0.0251,-0.044,-0.0203,-0.0473,-0.0237,-0.0378,-0.0214,-0.0581,-0.0253,-0.0624,-0.0347,-0.0495,-0.0131,-0.0334,0.0143,0.0146,0.04,0.0369,0.0579,0.0506,0.0727,0.0412,0.0634,0.0363,0.0538,0.0117,0.0357,0.0042,0.0178,-0.0234,0.0069,-0.0283,-0.0038,-0.0404,-0.0202,-0.0464,-0.0284,-0.0541,-0.0354,-0.0484,-0.0201,-0.0353,-0.0093,-0.0161,0.0052,-0.0148,0.0036,-0.0056,0.0229,0.011,0.0273,0.017,0.0419,0.0201,0.0308,0.0197,0.0385,0.0105,0.0376,0.0136,0.0372,0.0128,0.0264,-0.0019,0.0191,-0.0073,0.0085,-0.023,-0.003,-0.0283,-0.0088,-0.0341,-0.0191,-0.0465,-0.0308,-0.0416,-0.0345,-0.0389,-0.0234,-0.035,-0.0093,-0.0112,-0.0018,-0.01,0.0007,-0.0085,-0.0004,-0.0058,0.0093,0.0019,0.0122,0.0042,0.0227,0.0182,0.027,0.0211,0.043,0.02,0.0451,0.0203,0.0388,0.0287,0.04,0.0224,0.0372,0.0195,0.0336,0.0079,0.0226,-0.017,0.0096,-0.0365,-0.0122,-0.0487,-0.0315,-0.0569,-0.0401,-0.0528,-0.041,-0.047,-0.0343,-0.0404,-0.0184,-0.0293,-0.019,-0.0327,-0.0117,-0.0192,-0.0076,-0.0069,0.0186,0.0181,0.039,0.0376,0.0435,0.0348,0.0506,0.0234,0.0367,0.02,0.035,0.0188,0.03,0.0131,0.0253,0.0099,0.0156,0.0005,0.0143,-0.0039,0.0101,-0.0091,0.0037,-0.0159,-0.0054,-0.0192,-0.0113,-0.0285,-0.0204,-0.0286,-0.0213,-0.0398,-0.0251,-0.0261,-0.0191,-0.0196,-0.0119,-0.0194,-0.0115,-0.0317,-0.0109,-0.0316,-0.0235,-0.0283,-0.014,-0.0144,0.0093,0.0065,0.0226,0.0154,0.0307,0.0279,0.0375,0.0301,0.0362,0.0188,0.0356,0.0123,0.0239,0.0039,0.0172,0.004,0.0129,0.0112,0.0199,0.0066,0.018,0.0004,0.0095,-0.0153,0.0028,-0.0257,-0.0102,-0.0341,-0.0185,-0.0361,-0.0247,-0.0296,-0.0115,-0.0155,-0.0037,-0.0075,0.0002,-0.0183,-0.006,-0.0242,-0.0131,-0.0205,-0.0038,-0.0115,0.0107,-0.0047,0.0111,-0.0009,0.0158,0.005,0.0145,0.016,0.034,0.0038,0.0334,-0.0038,0.0152,-0.0142,-0.0011,-0.0071,0.0038,-0.0087,0.0037,-0.0006,0.0156,-0.0005,0.0136,0.0005,0.0137,-0.0147,0.0115,-0.0167,-0.0059,-0.0277,-0.0116,-0.0218,0.0041,-0.002,0.0192,0.0035,0.0192,0.006,0.0214,-0.0099,0.0044,-0.002,0.0158,0.0018,0.014,0.0086,0.0183,0.0008,0.0139,-0.0026,0.0095,-0.0107,0.0064,-0.0252,-0.0108,-0.0389,-0.0221,-0.0384,-0.0231,-0.026,-0.0081,-0.0098,0.0017,-0.0105,0.0064,-0.0029,0.0077,-0.0038,0.0082,0.0046,0.0181,0.0039,0.018,0.0046,0.0208,-0.0006,0.0094,0.0093,0.0227,0.0153,0.0244,0.0101,0.0257,-0.011,0.0099,-0.027,-0.0082,-0.027,-0.0129,-0.0144,-0.0049,-0.0067,0.0136,0.0086,0.0163,0.0089,0.0159,-0.0051,0.0166,-0.0091,-0.0009,-0.0197,-0.002,-0.0165,0.004,-0.0039,0.0106,0.0104,0.0165,0.0077,0.0183,0.007,0.016,-0.0038,0.0119,-0.0154,-0.0041,-0.0198,-0.0107,-0.0202,-0.0135,-0.013,-0.0064,-0.006,0.0056,0.0013,0.0112,-0.0032,0.0058,-0.0046,0.0049,-0.0117,-0.0011,-0.0174,-0.0089,-0.0218,-0.015,-0.0154,-0.0043,-0.0032,0.0085,0.0042,0.0128,0.0006,0.0098,-0.0086,0.0031,-0.0082,0.0067,-0.0027,0.0089,-0.0024,0.012,0.0068,0.014,0.0022,0.0118,0.0058,0.0174,-0.0087,0.0081,-0.0059,0.0098,-0.0131,-0.0067,-0.01,-0.006,-0.0183,-0.0093,-0.0145,-0.0056,-0.0125,-0.0038,-0.0045,0.005,-0.0015,0.0117,0.0051,0.0117,0.0051,0.009,0.0055,0.0104,0.0037,0.0119,0.0001,0.0097,-0.009,0.0022,-0.0114,-0.005,-0.0091,-0.0023,-0.0031,0.004,0.0023,0.0091,-0.002,0.0087,-0.0047,0.0021,-0.0138,-0.003,-0.0141,-0.0078,-0.0144,-0.0089,-0.0136,-0.0038,-0.0045,0.0032,-0.0043,0.0055,-0.0075,0.0021,-0.0054,0.0014,-0.0032,0.0051,0.0058,0.0188,0.0136,0.0218,0.0103,0.0199,-0.0061,0.0093,-0.0116,-0.0052,-0.0126,-0.0064,-0.0137,-0.0041,-0.0065,-0.0006,-0.0022,0.0034,-0.0015,0.0017,-0.0073,0,-0.0107,-0.006,-0.0086,-0.001,-0.006,0.0013,-0.0007,0.0072,0.0018,0.0081,-0.001,0.0039,-0.0032,0.0047,-0.0064,0.0035,-0.0042,0.0001,-0.0049,0.0005,-0.0005,0.0043,-0.0017,0.0069,0.002,0.0086,0.0023,0.009,-0.0026,0.0087,-0.0066,0.0017,-0.0118,-0.0036,-0.0131,-0.0058,-0.0095,0.0019,-0.0011,0.0116,0.0088,0.0165,0.0095,0.0157,-0.0014,0.0106,-0.0105,-0.0017,-0.0182,-0.01,-0.0175,-0.011,-0.0127,-0.0064,-0.0095,-0.0031,-0.0037,-0.0022,-0.0043,-0.0004,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0037,0.004,0.0094,0.0085,0.0121,0.0067,0.0127,-0.0008,0.0061,-0.008,-0.0006,-0.0093,-0.0073,-0.0079,-0.0034,-0.0069,0.0015,-0.0025,0.0058,0.0027,0.0069,0.0028,0.0071,-0.0009,0.0063,-0.0081,0.0011,-0.0098,-0.0041,-0.01,-0.0046,-0.0071,-0.0009,-0.0031,0.0034,-0.0019,0.0044,0.0012,0.0065,0.0006,0.005,-0.0048,0.0027,-0.0086,-0.0051,-0.0078,-0.0045,-0.0071,-0.0022,-0.0024,0.0048,0.0014,0.0041,0.0022,0.0057,0.0008,0.0058,-0.0018,0.0042,-0.0012,0.0017,0.0003,0.0039,0.0027,0.0067,0.0035,0.0068,0.0015,0.0049,-0.0068,0.0027,-0.0097,-0.0041,-0.0116,-0.0082,-0.0106,-0.0063,-0.0085,-0.0029,-0.0049,0.0012,-0.0021,0.0041,0.0015,0.0079,0.0005,0.0067,0.0006,0.0038,-0.0009,0.0018,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0022,-0.0002,0.0048,0.0029,0.008,0.0051,0.0091,0.0032,0.0077,-0.0007,0.0044,-0.0082,-0.0008,-0.0083,-0.0043,-0.0113,-0.0072,-0.0122,-0.009,-0.0107,-0.0097,-0.0105,-0.0027,-0.0041,0.001,-0.0001,0.0057,0.0058,0.0082,0.0062,0.0091,0.005,0.0091,0.0024,0.0064,0.0012,0.0031,0.0005,0.0022,0.0008,0.0046,0.0035,0.0051,0.0009,0.0052,-0.0035,0.0023,-0.0096,-0.0031,-0.0094,-0.0056,-0.0105,-0.0077,-0.0114,-0.0084,-0.0116,-0.0066,-0.0095,-0.0031,-0.0031,0.001,-0.0012,0.0025,0.001,0.0031,0.002,0.0045,0.004,0.008,0.0076,0.0102,0.009,0.0107,0.0057,0.0097,0.0018,0.0057,-0.0023,0.0016,-0.006,-0.0026,-0.0057,-0.003,-0.0059,-0.0025,-0.004,-0.0004,-0.0036,-0.0023,-0.0054,-0.0028,-0.0084,-0.0055,-0.0102,-0.0065,-0.0077,-0.0042,-0.004,-0.0005,-0.0003,0.0052,0.0035,0.0072,0.0017,0.0054,-0.0013,0.0035,-0.0036,0.0004,-0.0037,-0.0009,-0.0014,0.0024,0.0025,0.0052,0.0043,0.0056,0.0029,0.0048,0.001,0.0038,-0.0016,0.0019,-0.0057,0,-0.0074,-0.0034,-0.0077,-0.004,-0.0084,-0.0069,-0.0083,-0.0072,-0.009,-0.0059,-0.0067,-0.0014,-0.0011,0.0018,0.0017,0.0043,0.0033,0.0067,0.0051,0.0068,0.0055,0.008,0.0038,0.0064,0.0008,0.0036,-0.001,0.0007,-0.0021,-0.0001,-0.0029,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.0015,-0.0049,-0.0007,-0.0078,-0.0043,-0.0085,-0.0061,-0.0076,-0.0043,-0.0046,0.0016,0,0.004,0.0017,0.0062,0.0034,0.0056,0.0018,0.0035,-0.0014,0.0014,-0.0031,0.0012,-0.0039,-0.002,-0.0052,-0.0023,-0.0066,-0.0027,-0.0038,-0.0016,-0.0017,0.0009,0.0003,0.0036,0.0017,0.0046,0.0019,0.0036,0.0006,0.0023,-0.0003,0.0016,0.0011,0.0046,0.0017,0.0046,0.0018,0.0047,-0.0016,0.0039,-0.0044,-0.0016,-0.0061,-0.004,-0.0072,-0.0055,-0.0068,-0.0048,-0.0068,-0.0048,-0.0068,-0.0055,-0.0083,-0.0056,-0.0076,-0.0044,-0.005,-0.0006,-0.0004,0.0059,0.0058,0.0095,0.0092,0.0119,0.0084,0.012,0.0046,0.009,-0.0004,0.0048,-0.0048,-0.0007,-0.0073,-0.0051,-0.0083,-0.0053,-0.0075,-0.0047,-0.0058,-0.0028,-0.0031,0.0002,0.0003,0.0031,0.0019,0.0031,-0.0009,0.0022,-0.0018,-0.0002,-0.0028,-0.0003,-0.0026,-0.0014,-0.0019,-0.0005,-0.0017,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0015,-0.0002,-0.0025,-0.0007,-0.0036,-0.0021,-0.0032,-0.0006,-0.0022,-0.0006,-0.0014,0.0019,0.0011,0.0024,0.0007,0.0036,0.0019,0.0042,0.0019,0.0043,0.0026,0.0054,0.0009,0.005,-0.0007,0.0029,-0.0033,-0.0002,-0.0078,-0.0032,-0.0086,-0.0065,-0.0081,-0.0059,-0.0057,-0.0013,-0.0017,0.001,0.0003,0.0017,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0004,-0.0003,0.0033,0.002,0.0035,0.0014,0.0036,-0.0017,0.0024,-0.0043,-0.0018,-0.0051,-0.0034,-0.0062,-0.0044,-0.0053,-0.0004,-0.0005,0.0028,0.0018,0.0054,0.0037,0.0063,0.003,0.0051,0.0003,0.0047,-0.0025,0.0003,-0.0025,-0.0016,-0.0038,-0.0012,-0.0032,-0.0012,-0.0034,-0.0016,-0.0047,-0.002,-0.0061,-0.0043,-0.0067,-0.0051,-0.007,-0.0041,-0.0038,-0.0002,-0.0003,0.0042,0.0037,0.0054,0.004,0.0056,0.003,0.005,0.0023,0.0039,0.0005,0.0038,0.0015,0.0029,0.0007,0.0037,-0.0021,0.0011,-0.0051,-0.0018,-0.007,-0.0053,-0.009,-0.007,-0.0097,-0.0074,-0.0081,-0.0042,-0.005,-0.0016,-0.0015,0.0037,0.0038,0.0063,0.0061,0.0087,0.0087,0.0095,0.0062,0.0092,0.001,0.0061,-0.0027,0.0011,-0.0058,-0.0027,-0.0071,-0.0058,-0.0073,-0.0052,-0.007,-0.0054,-0.0066,-0.0048,-0.0057,-0.0037,-0.0045,-0.002,-0.0027,0,-0.0007,0.0036,0.0035,0.0048,0.0037,0.0056,0.0035,0.0059,0.0032,0.0045,0.0022,0.004,0.0011,0.0031,0.001,0.0024,-0.0011,0.0017,-0.0026,-0.0002,-0.0058,-0.0026,-0.0071,-0.005,-0.007,-0.0061,-0.0071,-0.0049,-0.0046,-0.0015,-0.0015,0.0005,0.0007,0.0033,0.0026,0.0039,0.0028,0.0041,0.003,0.0047,0.0005,0.0036,-0.0007,0.0013,-0.0042,-0.0011,-0.0037,-0.0021,-0.0036,-0.0024,-0.0035,-0.002,-0.003,-0.0009,-0.0008,0.0007,0.0002,0.0019,0.0001,0.002,0,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0014,-0.0016,0.0009,-0.0014,0.0003,-0.001,-0.0001,-0.0013,0,-0.0019,-0.0006,-0.002,-0.0014,-0.002,-0.0009,-0.0022,-0.0002,-0.0021,-0.001,-0.0018,-0.0002,-0.0014,-0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0022,-0.0002,-0.0031,-0.0011,-0.0032,-0.0009,-0.0014,-0.0001,-0.0003,0.0024,0.0022,0.0034,0.0029,0.0038,0.0022,0.0038,0.001,0.0025,-0.0007,0.0011,-0.0018,-0.0008,-0.0023,-0.0013,-0.0032,-0.0017,-0.0035,-0.0028,-0.0032,-0.0025,-0.003,-0.0021,-0.0031,-0.0019,-0.0023,-0.0014,-0.002,-0.0015,-0.0018,-0.0006,-0.0018,0.0007,0.0002,0.002,0.0015,0.0032,0.0026,0.0034,0.0022,0.003,0.0007,0.0026,0.0004,0.0012,-0.0011,0.0005,-0.0015,-0.0005,-0.0021,-0.0009,-0.0024,-0.0015,-0.0027,-0.0015,-0.0024,-0.0011,-0.0014,-0.0005,-0.0014,0.0004,-0.0021,-0.0004,-0.0017,-0.0004,-0.0019,-0.0008,-0.0016,-0.0009,-0.0015,-0.0006,-0.0007,0.0008,0.0003,0.001,0,0.0014,0.0014,0.0022,0.0013,0.0019,0.0009,0.0021,-0.0007,0.0009,-0.0018,-0.0007,-0.0022,-0.0014,-0.0019,-0.0011,-0.0016,-0.0009,-0.0014,-0.0005,-0.0012,-0.0001,-0.0021,-0.0007,-0.0017,-0.001,-0.0018,-0.001,-0.0012,0.0004,-0.0002,0.0009,0.0004,0.0011,0.0002,0.0013,0.0002,0.0008,-0.0001,0.0008,0.0003,0.0014,0.001,0.0017,0,0.0013,-0.0014,-0.0001,-0.002,-0.0014,-0.0025,-0.0019,-0.0034,-0.0026,-0.0031,-0.0021,-0.0023,-0.0013,-0.0015,0.0003,-0.0001,0.0009,0.0009,0.0016,0.0012,0.0017,0.0014,0.0018,0.001,0.0015,0.0009,0.0016,0.0002,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0012,-0.0004,-0.0014,-0.0007,-0.0022,-0.0011,-0.0029,-0.0022,-0.0035,-0.0022,-0.0031,-0.0022,-0.0021,-0.0013,-0.0012,0.0001,0.0002,0.0009,0.0007,0.0015,0.0013,0.002,0.0015,0.002,0.0009,0.0016,0.0013,0.0017,0.0011,0.0014,-0.0004,0.001,-0.001,-0.0005,-0.0025,-0.001,-0.0028,-0.0025,-0.0029,-0.0023,-0.0029,-0.0011,-0.0013,-0.0005,-0.0005,0.0009,0.001,0.0013,0.0012,0.0016,0.0009,0.0014,0.0001,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.0013,-0.0008,-0.0012,-0.0007,-0.0013,-0.0007,-0.0013,-0.0009,-0.0012,-0.0007,-0.001,0,0,0.0007,0.0007,0.0015,0.0013,0.0018,0.0008,0.0014,0.0004,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0003,-0.001,-0.0005,-0.0011,-0.0008,-0.0011,-0.0007,-0.0011,-0.0006,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0006,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0006,0.0003,0.0005,0.0003,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0005,-0.0001,-0.001,-0.0005,-0.0011,-0.0009,-0.0012,-0.001,-0.0013,-0.0009,-0.0011,-0.0007,-0.0009,-0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0007,0.0005,0.0008,0.0004,0.0007,0.0003,0.0007,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0008,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.001,-0.0006,-0.001,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0006,0.0004,0.0007,0.0003,0.0006,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
یک درام دام.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[-0.1753,0.1246,-0.304,0.3408,-0.2889,0.1544,-0.0316,0.1653,-0.1279,0.1709,-0.2315,0.1458,-0.5,0.0572,-0.4831,-0.2573,-0.3216,-0.0322,-0.0091,0.4635,0.2861,0.4893,0.1275,0.2747,-0.2932,0.1239,-0.4133,-0.2574,-0.4313,-0.2932,-0.2778,0.0921,0.0553,0.3226,0.277,0.4612,0.091,0.2794,-0.1902,0.1346,-0.261,-0.1968,-0.2589,-0.1566,-0.1496,-0.0231,0.0155,0.2523,0.2097,0.4323,0.167,0.422,-0.1744,0.1454,-0.3356,-0.1783,-0.4567,-0.2433,-0.2159,0.0147,0.025,0.366,0.315,0.3753,0.067,0.3384,-0.2243,0.0682,-0.4142,-0.218,-0.4146,-0.0582,-0.113,0.1746,0.1929,0.3183,0.1161,0.2807,-0.1098,0.1287,-0.308,-0.0971,-0.3019,-0.0484,-0.1203,0.1474,0.1206,0.3291,0.1565,0.2892,-0.0695,0.1893,-0.3025,-0.1107,-0.3121,-0.1824,-0.304,0.0582,0.0175,0.2282,0.2292,0.3975,0.1426,0.3689,-0.1508,0.1439,-0.2642,0.0082,-0.4148,-0.174,-0.1777,-0.043,-0.0246,0.1874,0.0692,0.3113,0.0303,0.1707,-0.2237,-0.0132,-0.2203,0.0627,-0.1569,-0.0239,-0.1178,0.186,-0.0455,0.171,-0.102,0.1173,-0.1538,-0.046,-0.1258,0.1091,0.0955,0.243,-0.0499,0.3093,-0.3102,0.0549,-0.3144,0.0689,-0.2601,-0.0382,0.025,0.1937,0.0097,0.1468,-0.0071,0.1426,-0.024,0.1046,-0.1709,-0.0174,-0.1618,-0.0087,-0.1631,-0.0188,-0.0938,0.2044,-0.1023,0.2249,0.0256,0.1711,-0.0679,0.0343,-0.1495,0.055,-0.1456,0.0369,-0.0512,0.1097,-0.0648,0.0881,-0.0388,0.136,-0.0356,0.117,-0.1039,0.0497,-0.1891,0.0149,-0.168,-0.016,-0.0479,0.1518,0.0288,0.1279,0.0182,0.1096,-0.1016,0.0392,-0.1727,0.0265,-0.1911,-0.0285,-0.1393,0.0662,0.012,0.0654,0.0297,0.1777,-0.0166,0.1129,-0.1152,0.0166,-0.1314,0.0377,-0.1086,0.0231,-0.0829,0.0452,-0.0388,0.0919,-0.0285,0.0906,-0.0097,0.1034,-0.0405,0.0515,-0.1144,0.0101,-0.03,0.04,-0.077,0.0238,-0.0504,0.0469,-0.0105,0.0882,-0.0221,0.0596,-0.0353,0.0746,-0.063,0.0749,-0.0456,0.0313,-0.0643,0.0231,-0.1203,0.0456,-0.0341,0.0492,0.0091,0.0521,0.0023,0.0797,-0.0352,0.0598,-0.0645,0.04,-0.0485,0.017,-0.0556,0.0055,-0.0394,0.0531,-0.0224,0.0435,-0.0167,0.0882,0.0033,0.0576,-0.0451,0.0097,-0.0457,0.0019,-0.0539,-0.0102,-0.0442,0.0482,0.0131,0.0495,0.0265,0.0759,-0.03,0.066,-0.0571,0.0199,-0.0793,-0.024,-0.0794,0.0255,-0.0183,0.0264,0.0216,0.0697,0.0045,0.0495,-0.0382,0.0343,-0.0553,0.0027,-0.0322,0.011,-0.0416,0.0077,-0.0083,0.0371,0.001,0.0437,0.0014,0.0616,-0.0259,0.0283,-0.0474,-0.0166,-0.054,0.0067,-0.0296,0.015,-0.0198,0.0399,-0.0009,0.0859,0.0032,0.0391,-0.0374,0.027,-0.043,-0.0107,-0.0379,-0.0082,-0.0319,0.0173,-0.0213,0.0192,-0.0046,0.026,-0.0218,0.0293,-0.0134,0.0314,-0.0225,0.0134,-0.0298,-0.0011,-0.0062,0.0135,-0.0071,0.0275,-0.0109,0.0377,0.0088,0.0413,-0.0117,0.0192,-0.0251,0.0032,-0.0369,-0.0136,-0.0296,0.0029,-0.0245,0.0161,-0.0115,0.0107,0.0035,0.0203,-0.0111,0.011,-0.0182,0.0139,-0.0018,0.0174,-0.0113,0.0229,-0.0161,0.0102,-0.009,0.0147,-0.0133,0.0044,-0.0094,0.013,-0.0086,0.0047,-0.0199,0.0043,-0.0145,0.0022,-0.0155,0.0126,0.0019,0.0207,-0.0031,0.0192,-0.0051,0.0193,-0.0136,0.0113,-0.0305,-0.0005,-0.0136,-0.0023,-0.0155,0.0168,-0.0143,0.01,-0.0142,0.0128,-0.0016,0.0129,-0.0055,0.0093,-0.0075,0.0103,-0.0063,0.0031,-0.0146,0.0069,-0.0067,0.0108,-0.0051,0.0126,-0.0016,0.0197,-0.0012,0.0089,-0.0122,0.0013,-0.0264,-0.0137,-0.0227,-0.0085,-0.0116,0.0001,-0.0063,0.0084,0.005,0.0163,0.0061,0.0232,-0.0047,0.0112,-0.0126,0.0014,-0.0119,0.0008,-0.0085,0.0066,-0.0074,0.0109,-0.0089,0.0071,-0.0016,0.006,-0.0054,0.0109,-0.0096,0.0072,-0.0125,-0.0009,-0.0067,-0.0003,-0.0079,0.0037,-0.0047,0.0116,0.0006,0.0082,0.0004,0.0121,-0.0001,0.0099,-0.0083,0.0068,-0.0055,0.0011,0.0001,0.0053,0.0006,0.0071,-0.0099,0,-0.0109,0.0005,-0.0145,-0.0079,-0.0079,0.0004,0.0001,0.008,0.0082,0.0166,0.0083,0.0159,-0.0032,0.0064,-0.0118,-0.0009,-0.0124,-0.0045,-0.0132,-0.0073,-0.0078,0.0046,0.0043,0.0155,0.0085,0.0142,0.0025,0.0124,-0.0095,0.0051,-0.018,-0.0077,-0.0199,-0.0139,-0.0173,-0.0012,-0.0031,0.0156,0.0147,0.0277,0.014,0.0285,-0.0105,0.0114,-0.0287,-0.012,-0.0286,-0.0192,-0.0217,0.0031,0.0046,0.0197,0.0146,0.0263,-0.0047,0.0147,-0.0155,-0.0026,-0.0199,-0.0139,-0.0138,0,0.0014,0.0135,0.0116,0.0163,0.0053,0.015,-0.0054,0.0038,-0.0133,-0.006,-0.0099,-0.0063,-0.0083,-0.0005,-0.002,0.0061,0.0053,0.0103,0.0081,0.0132,-0.0013,0.0095,-0.0175,-0.0011,-0.0267,-0.0188,-0.023,-0.0061,-0.0066,0.0186,0.0183,0.0223,0.0079,0.0194,-0.0112,0.0072,-0.0161,-0.0104,-0.0164,-0.0034,-0.0025,0.019,0.0179,0.023,0.0074,0.0195,-0.0099,0.0065,-0.0159,-0.0099,-0.0123,-0.0058,-0.006,0.0017,-0.0001,0.0024,-0.0024,0.0031,-0.0075,-0.0029,-0.0071,-0.0011,-0.0033,0.0048,0.0043,0.0092,0.0036,0.0104,-0.003,0.0042,-0.0045,-0.0025,-0.0073,-0.0042,-0.0068,-0.0045,-0.006,-0.0003,-0.0001,0.0098,0.0095,0.0114,0.0021,0.0093,-0.0035,0.0011,-0.0104,-0.0038,-0.0134,-0.0106,-0.0105,-0.0025,-0.0017,0.014,0.0142,0.0214,0.0086,0.0182,-0.0117,0.008,-0.0173,-0.0129,-0.0168,-0.0087,-0.0081,0.0028,0.0036,0.0092,0.0079,0.0117,0.002,0.0092,-0.0072,0.0017,-0.01,-0.0079,-0.0083,-0.0013,-0.0005,0.0034,0.0025,0.0055,0.0037,0.0061,0.0025,0.0051,-0.0092,0.0022,-0.0123,-0.0086,-0.009,-0.0049,-0.0043,0.0077,0.008,0.0107,0.0061,0.0102,-0.0023,0.0054,-0.0054,-0.0026,-0.0062,-0.0035,-0.0029,0.0009,0.0016,0.0049,0.0007,0.0066,-0.0049,0.0005,-0.0078,-0.0044,-0.0089,-0.0031,-0.0025,0.002,0.0013,0.0032,-0.0022,0.0038,-0.0025,0.0018,0.0005,0.0032,0.0032,0.0079,0.0036,0.0088,-0.0019,0.0033,-0.0114,-0.0021,-0.012,-0.01,-0.0094,-0.0053,-0.0047,0.0078,0.0081,0.0116,0.0097,0.0117,-0.0012,0.0092,-0.0087,-0.0014,-0.0121,-0.0092,-0.0112,-0.0052,-0.005,0.0033,0.004,0.0134,0.0121,0.014,0.002,0.0121,-0.0136,0.0012,-0.0172,-0.0141,-0.0175,-0.0111,-0.0105,0.0058,0.0064,0.0166,0.0152,0.0179,0.0009,0.0147,-0.0134,0.0004,-0.0172,-0.014,-0.0151,-0.0032,-0.0025,0.0099,0.0103,0.0163,0.009,0.0159,-0.004,0.0087,-0.0108,-0.0049,-0.0111,-0.0082,-0.008,-0.0014,-0.0011,0.005,0.0051,0.0074,0.005,0.0077,0.0013,0.0046,-0.0049,0.0011,-0.0084,-0.0053,-0.0082,-0.0055,-0.0051,0.0009,0.0012,0.0032,0.001,0.0022,0.0016,0.0032,0.0016,0.0025,0.0018,0.0026,0.0011,0.0018,-0.0034,0.0013,-0.0069,-0.0038,-0.009,-0.0068,-0.0072,0,0.0003,0.0074,0.0076,0.0105,0.0025,0.01,-0.0035,0.0021,-0.0081,-0.0038,-0.0076,-0.0038,-0.0036,0.0018,0.0019,0.0086,0.0069,0.0094,-0.0006,0.0065,-0.0074,-0.001,-0.0088,-0.0072,-0.0083,-0.0051,-0.0048,0.0004,0.0005,0.0042,0.0042,0.0065,0.002,0.0059,-0.0011,0.0021,-0.0037,-0.0013,-0.0037,-0.0011,-0.0009,0.0016,0.0013,0.002,-0.0003,0.0014,-0.001,0.0001,0.0003,0.0014,0.0015,0.0025,0.0018,0.003,-0.0007,0.0016,-0.0065,-0.001,-0.0084,-0.0067,-0.0079,-0.0046,-0.0042,0.0046,0.0049,0.008,0.0072,0.0083,0.0005,0.007,-0.0038,0.0002,-0.0061,-0.0039,-0.006,-0.0044,-0.0042,0,0.0003,0.0054,0.0053,0.0066,0.0014,0.0052,-0.0036,0.0011,-0.004,-0.0033,-0.0042,-0.0017,-0.0016,0.0011,0.001,0.0026,0.0003,0.0018,-0.002,0.0003,-0.0022,-0.0017,-0.0021,-0.0013,-0.0011,-0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0005,0.0004,0.0032,0.0033,0.0042,0.0033,0.0038,-0.0016,0.0036,-0.0035,-0.0017,-0.0038,-0.0031,-0.003,-0.0015,-0.0014,0.0021,0.0019,0.0024,0,0.0018,-0.002,0,-0.0023,-0.0008,-0.0009,0.0004,0.0006,0.003,0.0024,0.0035,0.0008,0.0031,-0.0019,0.0007,-0.0054,-0.0022,-0.006,-0.0046,-0.0043,-0.0018,-0.0015,0.0032,0.0016,0.0032,0.0016,0.0022,0,0.0018,-0.0001,0.001,-0.0009,-0.0001,-0.0005,0.0012,0.0006,0.003,0.0026,0.0034,0,0.0025,-0.0021,-0.0002,-0.0041,-0.0022,-0.0045,-0.0039,-0.0044,-0.0008,-0.0005,0.0032,0.0033,0.0042,-0.0003,0.0035,-0.0019,-0.0005,-0.0025,-0.0016,-0.0015,0.0007,0.0003,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0008,-0.0005,-0.0022,-0.0007,-0.0022,-0.0006,-0.0005,0.0012,0.0014,0.0028,0.0011,0.0026,0.0001,0.0014,-0.0017,0,-0.0022,-0.0016,-0.0024,-0.0016,-0.0015,0.0014,0.0015,0.003,0.0027,0.003,-0.0019,0.0025,-0.0041,-0.002,-0.004,-0.0031,-0.003,0,0.0001,0.002,0.0019,0.0027,0.0008,0.0019,-0.0016,0.0007,-0.0037,-0.0018,-0.0038,-0.0017,-0.0016,0.0005,0.0006,0.003,0.0031,0.0042,0.003,0.0042,-0.0007,0.0029,-0.0027,-0.0008,-0.004,-0.0028,-0.0038,-0.0033,-0.0032,-0.0002,-0.0001,0.0028,0.0029,0.0047,0.0031,0.0048,0.0002,0.003,-0.0033,0,-0.0059,-0.0034,-0.0062,-0.0043,-0.0041,-0.0003,0,0.0055,0.0051,0.0056,0.0026,0.005,-0.0017,0.0025,-0.0039,-0.0018,-0.0044,-0.004,-0.0041,-0.0006,-0.0004,0.0043,0.0045,0.0057,0.0011,0.0056,-0.0043,0.0009,-0.0067,-0.0045,-0.0063,-0.0035,-0.0034,0.0012,0.0015,0.0053,0.005,0.0058,0.0004,0.0049,-0.0044,0.0001,-0.0054,-0.0045,-0.0052,-0.0018,-0.0016,0.0021,0.0023,0.0038,0.0032,0.004,0.0004,0.0031,-0.0026,0.0002,-0.0038,-0.0027,-0.0038,-0.002,-0.0019,0.0019,0.002,0.0039,0.0025,0.0037,-0.0009,0.0025,-0.0029,-0.0011,-0.0031,-0.0023,-0.0023,0,0.0001,0.0026,0.0022,0.003,-0.0002,0.0022,-0.0024,-0.0003,-0.003,-0.0024,-0.0026,-0.0004,-0.0002,0.0009,0.0009,0.0011,0.0001,0.0011,-0.0008,0,-0.0009,-0.0004,-0.0008,-0.0005,-0.0005,-0.0001,0,0.0004,0.0004,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0007,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0006,0.0007,0.0008,0.0011,0.0011,0.0016,0,0.0015,-0.0016,0,-0.0025,-0.0017,-0.0019,-0.0013,-0.0014,0.0007,0.0004,0.0009,0.0004,0.0005,-0.0015,0.0004,-0.0015,-0.0002,-0.0004,0.0009,0.0011,0.0025,0.0017,0.0024,-0.0002,0.0017,-0.0027,-0.0004,-0.0027,-0.0022,-0.0021,-0.0001,0,0.0014,0.0014,0.0018,-0.0009,0.0015,-0.003,-0.001,-0.0033,-0.0028,-0.0027,0.0005,0.0006,0.0033,0.0034,0.0042,0.0025,0.0042,-0.0002,0.0024,-0.003,-0.0004,-0.0031,-0.0024,-0.0024,-0.0003,-0.0002,0.0016,0.0011,0.0017,-0.0006,0.0011,-0.0022,-0.0007,-0.0024,-0.002,-0.002,0.0005,0.0005,0.0016,0.0016,0.0022,0.0003,0.0022,-0.0004,0.0002,-0.0012,-0.0004,-0.0008,0.0004,0.0003,0.0005,0.0002,0.0008,-0.0011,0.0002,-0.0019,-0.0011,-0.0019,-0.0008,-0.0007,0.0001,0.0001,0.0012,0.0007,0.0012,0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0005,0.0004,0.0004,0.0007,0.0004,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0019,-0.0007,-0.0019,-0.0012,-0.0011,0.0002,0.0003,0.0016,0.0012,0.0018,-0.0004,0.0012,-0.0015,-0.0004,-0.0018,-0.0014,-0.0014,-0.0002,-0.0001,0.0016,0.0016,0.0021,0.0004,0.0021,-0.0013,0.0003,-0.002,-0.0014,-0.002,-0.001,-0.0009,0.0006,0.0007,0.0019,0.0018,0.002,0.0006,0.0019,-0.0013,0.0005,-0.0025,-0.0014,-0.0026,-0.0018,-0.0017,0.0009,0.001,0.0025,0.0022,0.0026,-0.0001,0.0021,-0.0019,-0.0002,-0.0029,-0.0019,-0.0029,-0.0014,-0.0013,0.001,0.0011,0.0024,0.0014,0.0024,-0.0007,0.0013,-0.0018,-0.0008,-0.0018,-0.0014,-0.0014,-0.0003,-0.0003,0.0014,0.0015,0.002,0.0016,0.0021,-0.0005,0.0015,-0.0018,-0.0006,-0.0023,-0.0018,-0.002,-0.0011,-0.001,0.0004,0.0005,0.0012,0.0012,0.0017,0.0008,0.0015,-0.0003,0.0007,-0.0013,-0.0003,-0.0013,-0.0012,-0.0013,-0.0007,-0.0006,0,0.0001,0.0011,0.0011,0.0013,0.0007,0.0013,0,0.0007,-0.0007,-0.0001,-0.0011,-0.0007,-0.001,-0.0004,-0.0003,0.0004,0.0004,0.0007,0.0004,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.001,-0.0002,-0.0011,-0.001,-0.001,-0.0002,-0.0001,0.0008,0.0007,0.0008,0.0002,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0003,0.0003,0.0007,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0004,-0.0004,0.0001,0.0002,0.0008,0.0004,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0003,-0.0002,0,0,0.0005,0.0004,0.0006,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0008,-0.0004,-0.0009,-0.0007,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0005,0.0004,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,0,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0005,0.0004,0.0004,0.0003,0.0005,0,0.0003,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,0.0003,0.0003,0.0005,0.0004,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0007,0.0006,0.0007,0.0002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0,0,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0004,0,0.0001,0.0004,0.0004,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,0.0003,0.0004,0,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0002,-0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
یک درام دام.
نوع فایل
audio/mpeg, AIFF44kHz,16bit
[-0.0131,-0.0025,-0.0133,-0.0069,-0.013,-0.0069,-0.0099,0.0018,-0.0018,0.0071,-0.0009,0.0114,0.0012,0.0117,0.0056,0.0193,0,0.0176,-0.008,0.0128,-0.0165,0.0001,-0.0146,-0.001,-0.0101,0.0057,-0.0133,0.0106,-0.0035,0.0075,-0.0126,0.011,-0.107,0.0106,-0.2076,0.2074,-0.1827,0.2152,-0.1161,0.1326,-0.2437,0.2502,-0.2458,0.2506,-0.246,0.2506,-0.2284,0.0643,-0.1843,0.1134,-0.1352,0.1286,-0.1653,0.1291,-0.1986,0.0159,-0.035,0.088,-0.0597,0.0467,-0.1349,0.2078,-0.134,0.1885,-0.1035,0.146,-0.0956,0.1615,-0.1781,-0.0243,-0.1711,0.0096,-0.0629,0.2081,-0.2124,0.0674,-0.1913,0.1577,-0.0546,0.2099,-0.0032,0.1322,-0.0556,0.1444,-0.1805,-0.0417,-0.1762,-0.0581,-0.1037,0.0864,-0.0863,0.0857,-0.0576,0.0769,0.0092,0.0948,0.0184,0.2054,0.04,0.1588,-0.0778,0.1781,-0.1517,-0.0077,-0.2097,-0.141,-0.1464,-0.0223,-0.0564,0.0724,0.0214,0.1294,-0.0932,0.0507,-0.0992,0.1286,0.0454,0.1882,-0.0322,0.1813,-0.1693,0.0197,-0.1294,-0.0148,-0.1115,0.0053,-0.1342,0.0788,-0.1995,-0.0331,-0.1486,0.0241,-0.1186,0.1337,0.0676,0.1773,-0.0394,0.1841,-0.0726,0.0359,-0.0761,0.0821,-0.048,0.0331,-0.0556,0.0323,-0.1089,0.0111,-0.122,-0.0318,-0.1359,0.0415,-0.0232,0.1693,0.0674,0.172,-0.0355,0.1262,-0.0741,0.0024,-0.0274,0.0798,-0.0341,0.1176,-0.0444,0.1019,-0.1229,-0.0294,-0.1106,-0.0421,-0.1107,-0.0001,-0.1087,0.0652,-0.0264,0.0705,-0.0718,0.0805,-0.0693,0.0597,-0.0275,0.2003,-0.0378,0.0898,-0.009,0.1493,-0.0871,0.1518,-0.0865,0.0552,-0.1027,-0.0032,-0.1189,-0.019,-0.0598,0.0992,-0.1078,0.0608,-0.1597,-0.0025,-0.132,-0.0422,-0.1434,0.0663,-0.0211,0.1119,0.0387,0.1217,-0.0221,0.1671,-0.1555,0.005,-0.0307,0.1024,-0.0514,0.0938,-0.0641,0.0959,-0.0786,0.0409,-0.0884,0.0179,-0.0842,0.065,-0.1335,0.0772,-0.0564,0.0874,-0.0422,0.1205,-0.0776,0.0296,-0.0854,0.0374,-0.0835,0.0509,-0.017,0.0687,-0.1003,0.0325,0.0056,0.1215,-0.0511,0.067,-0.0338,0.1355,-0.116,0.118,-0.0686,0.1001,-0.0071,0.1368,-0.0681,0.0393,-0.0422,0.0832,-0.0736,0.0211,-0.091,0.0424,-0.0886,0.0668,-0.0621,0.0255,-0.0558,0.0513,-0.1113,0.0064,-0.0308,0.0756,-0.0345,0.0615,-0.0496,0.0335,-0.0342,0.0409,-0.0456,0.001,-0.04,0.1272,-0.0684,0.0582,-0.0211,0.0344,-0.0508,0.0435,-0.111,-0.0202,-0.0951,0.0419,-0.057,0.0455,-0.0586,0.0605,-0.0719,0.0007,-0.0982,0.011,-0.1097,-0.0109,-0.0752,0.0294,-0.0493,0.0656,0.0026,0.1025,-0.0696,0.0604,-0.0482,0.0521,-0.0069,0.182,-0.0707,0.1526,-0.0605,0.0387,0.0128,0.0826,-0.0375,0.0549,-0.0356,0.0703,-0.0826,0.0172,-0.0186,0.0764,-0.0095,0.068,-0.0556,0.0126,-0.0567,0.0111,-0.0869,-0.0169,-0.0579,0.0173,-0.0663,0.0031,-0.0447,0.0524,-0.0593,0.043,-0.072,0.0739,-0.1181,0.0195,-0.0552,-0.0027,-0.013,0.0744,-0.05,0.0346,-0.0471,0.0438,-0.057,0.035,-0.0787,0.0041,-0.0711,0.0136,-0.0464,0.0208,-0.0106,0.1004,0.0065,0.0724,-0.0106,0.0514,-0.0035,0.052,0.0026,0.0631,-0.0259,0.0531,-0.0063,0.085,-0.0203,0.0971,-0.0165,0.0511,-0.114,0.0096,-0.0645,0.0641,-0.0137,0.0352,-0.035,0.018,-0.0439,0.0178,-0.0639,0.0017,-0.0959,-0.0252,-0.0328,0.0406,-0.0231,0.0115,-0.0281,0.0873,-0.1026,0.0866,-0.1272,-0.0043,-0.0374,0.0573,-0.0513,0.0359,-0.045,0.0403,-0.0741,0.055,-0.0941,0.0187,-0.0639,0.0199,-0.0614,0.0387,-0.0667,0.0276,0.004,0.0903,-0.0236,0.0487,-0.0515,0.0217,-0.0464,0.0462,-0.0113,0.0772,0.0135,0.0491,0.0068,0.0709,0.0025,0.0708,-0.0186,0.0733,-0.0853,0.0159,-0.0714,0.0614,-0.0026,0.0543,-0.048,0.0462,-0.0314,0.1199,-0.0018,0.0776,-0.0418,0.0211,-0.0845,-0.0021,-0.0101,0.0541,-0.0297,0.0488,-0.0323,0.0907,-0.0844,-0.0058,-0.0614,0.0385,-0.0398,0.0317,-0.0489,0.0223,-0.0589,-0.0012,-0.0204,0.0272,-0.0356,0.0188,-0.0561,-0.0083,-0.0868,-0.0401,-0.0923,-0.019,-0.0162,0.0529,-0.0443,0.0527,-0.053,0.03,-0.035,0.017,-0.0692,0.0382,-0.0446,0.0142,-0.0365,0.0431,0.0063,0.0745,-0.0377,0.0967,-0.0527,0.0138,-0.0469,0.0164,0.0012,0.0511,-0.0104,0.0532,0.0017,0.0519,-0.0036,0.0476,-0.015,0.0366,-0.01,0.0321,-0.0489,0.0514,0.0092,0.0761,0.0109,0.0571,-0.0135,0.0339,-0.0293,0.0295,-0.0387,0.0357,-0.0528,0.0089,-0.0258,0.012,-0.0265,0.0295,-0.0409,0.066,-0.0828,0.0764,-0.0778,0.0033,-0.0534,0.0192,-0.0335,0.0257,-0.0093,0.0376,-0.0156,0.0344,-0.0402,0.0372,-0.0161,0.0152,-0.0325,0.0041,-0.0896,-0.0225,-0.0206,0.0754,-0.0439,0.0283,-0.0394,0.0132,-0.0437,0.0007,-0.064,0.0023,-0.0345,0.0157,-0.0592,0.0235,-0.0219,0.0414,-0.0059,0.0445,-0.0514,0.0609,-0.0646,0.0068,-0.0254,0.0419,-0.037,0.0332,-0.0414,0.0387,-0.0148,0.0325,-0.0124,0.0367,-0.0376,-0.0025,-0.0258,0.0285,-0.07,0.0372,-0.0129,0.095,-0.001,0.076,-0.0245,0.0239,-0.0073,0.0305,-0.0091,0.0304,-0.0284,0.028,-0.0186,0.0265,-0.0165,0.0241,-0.0035,0.022,0.0004,0.0802,-0.0165,0.0228,-0.0501,0.0267,-0.0288,0.046,-0.0018,0.0412,-0.0087,0.0373,-0.0306,0.0368,-0.029,0.0068,-0.0273,0.0074,-0.1035,-0.014,-0.0853,0.052,-0.0368,0.0465,-0.0284,-0.0011,-0.0301,0.0062,-0.0375,-0.0084,-0.0427,-0.0112,-0.0548,0.007,-0.0215,0.0086,-0.0139,0.0237,-0.0039,0.0862,-0.0808,0.0414,-0.0528,0.0049,-0.0165,0.0078,-0.0067,0.0275,0.007,0.0269,0.0104,0.0301,0.0095,0.0291,-0.0057,0.0295,-0.0575,0.0108,-0.0562,0.0281,-0.0117,0.0626,-0.0132,0.0089,-0.0263,0.0162,-0.0085,0.0109,-0.0353,0.017,-0.0072,0.0591,0.0077,0.0376,0.0034,0.0332,-0.0058,0.0275,-0.0033,0.0523,-0.0206,0.0224,-0.0221,0.0284,-0.0105,0.0261,-0.0192,0.0147,-0.0094,0.0291,0.009,0.0273,-0.0041,0.0235,0.0037,0.0465,-0.0339,0.0547,-0.052,0.0063,-0.0279,-0.0004,-0.0275,-0.0027,-0.0338,0.0045,-0.0261,0.0069,-0.0348,0.0065,-0.02,0.0028,-0.0412,-0.0029,-0.0521,-0.0035,-0.0186,0.03,-0.0019,0.0218,-0.0221,0.0162,-0.0286,0.0097,-0.0121,0.0129,-0.0208,0.0126,-0.0177,0.0116,-0.011,0.0162,-0.0132,0.0115,0.0105,0.0394,-0.0462,0.023,-0.0377,-0.0018,-0.0126,0.0099,-0.018,0.0064,-0.0015,0.0145,-0.0079,0.0249,-0.0095,0.0351,0.0027,0.0377,-0.0352,0.0229,-0.0174,0.0289,-0.009,0.0372,-0.0232,0.0122,-0.0148,0.0148,-0.021,0.0046,-0.0157,0.0221,-0.0231,0.0106,-0.004,0.0131,0.0045,0.0282,0.0017,0.0346,0.025,0.0536,-0.0013,0.0287,0.0107,0.0334,0.0009,0.0249,0.0137,0.0386,0.0008,0.0179,-0.0216,-0.0014,-0.0324,-0.0022,-0.0478,0.0269,-0.0678,0.0072,-0.0829,-0.0158,-0.0611,-0.0173,-0.0323,-0.0096,-0.0435,-0.0007,-0.0432,-0.0167,-0.0318,0.0082,0.0001,0.0165,-0.0037,0.015,-0.0431,-0.001,-0.0432,0.0162,-0.0142,0.0085,0.0105,0.0209,0.0058,0.0276,0.0035,0.0184,0.0036,0.0238,0.0212,0.0371,0.0122,0.0321,0.0073,0.0379,0.0025,0.039,0.003,0.043,-0.0063,0.0391,-0.0004,0.0502,-0.0164,-0.0014,-0.0043,0.0251,-0.0062,0.0216,-0.0007,0.0268,0.0013,0.0237,-0.0044,0.0139,-0.0114,0.0096,-0.0243,-0.0048,-0.0199,-0.0061,-0.0332,-0.0111,-0.0413,-0.024,-0.0344,-0.0233,-0.0354,-0.023,-0.0264,-0.0084,-0.0249,-0.0046,-0.051,-0.0029,-0.0319,0.0102,-0.0057,0.0127,-0.0071,0.0127,-0.0031,0.0116,-0.0192,0.0001,-0.0122,0.0031,-0.0138,0.0064,-0.0046,0.007,-0.0071,0.0173,0.0039,0.0291,0.0127,0.0362,0.016,0.032,0.0155,0.0283,0.0216,0.0289,0.0159,0.0248,0.0112,0.0269,0.018,0.0404,-0.0155,0.0209,-0.0105,0.0152,-0.0147,0.0091,-0.0084,0.0054,-0.0102,0.0067,-0.0175,-0.0074,-0.0201,0.0086,-0.019,0.0005,-0.0135,0.0082,-0.0136,0.0128,-0.0124,0.013,-0.0229,0.0082,-0.0247,-0.0117,-0.0286,-0.0055,-0.0235,-0.0091,-0.0264,-0.0149,-0.0247,-0.0166,-0.025,-0.0109,-0.0219,-0.0068,-0.0144,-0.0043,-0.0135,0.0082,-0.0122,0.0061,0.0022,0.0123,-0.0017,0.0123,-0.0073,0.0121,-0.0081,0.013,0.0008,0.0102,-0.0008,0.0122,0.0058,0.0202,-0.0006,0.0234,0.0005,0.0364,0.0164,0.0401,0.0163,0.0264,0.0191,0.0298,0.0096,0.0217,-0.0005,0.0173,0.001,0.0173,-0.004,0.0093,-0.0062,0.0069,-0.014,0.003,-0.0126,-0.0009,-0.0081,0.0005,-0.0045,0.0063,-0.0088,0.0019,-0.0202,-0.0031,-0.022,-0.0093,-0.0279,-0.0158,-0.027,-0.0145,-0.026,-0.0189,-0.0388,-0.0156,-0.0255,-0.0058,-0.0158,-0.0064,-0.0185,-0.0056,-0.0106,-0.0029,-0.0075,-0.0009,-0.0043,0.0074,0.0028,0.0094,-0.0037,0.0101,-0.0007,0.019,0.0022,0.0117,0.0021,0.0144,0.0066,0.0187,0.0038,0.0147,0.0068,0.0141,0.006,0.02,0.004,0.016,0.007,0.026,-0.001,0.0105,-0.0061,0.0085,0.006,0.0176,0.0024,0.014,0.0008,0.0112,-0.0004,0.0046,-0.0066,0.0027,-0.0052,0.0034,-0.0079,-0.001,-0.0054,0.0015,-0.0054,0.0013,-0.0089,0.0012,-0.0076,0.0052,-0.0061,0.0021,-0.0049,0.0028,-0.0044,0.0087,-0.0164,0.0064,-0.0159,-0.0047,-0.0116,-0.006,-0.0134,-0.0044,-0.0123,0.0011,-0.0137,-0.0019,-0.0103,-0.002,-0.0065,-0.0017,-0.0107,0.0006,-0.0092,0.0019,-0.0007,0.0082,0.0003,0.007,0.0022,0.0072,-0.0018,0.0062,-0.0056,0.005,0.0009,0.009,-0.0091,0.0037,-0.0031,0.0026,-0.0057,0.0008,-0.0076,-0.0025,-0.0039,0.0036,-0.0017,0.0061,-0.0013,0.0125,0.0071,0.0128,0.0061,0.0176,0.0044,0.0144,0.0087,0.0161,0.007,0.019,0.0028,0.0104,0.0052,0.0107,0.0031,0.009,-0.0022,0.0049,-0.0064,0.0014,-0.0083,-0.0013,-0.0011,0.0033,-0.006,0.0027,-0.0089,-0.0015,-0.0075,-0.0009,-0.0081,0.0009,-0.0086,-0.0038,-0.0086,-0.0014,-0.009,0.0018,-0.01,-0.0006,-0.0084,0.0021,-0.0081,0.0008,-0.0064,0.0008,-0.0092,-0.0002,-0.0085,0.0003,-0.0053,0.0007,-0.0016,0.0054,-0.0009,0.0075,-0.0033,0.0021,0.0005,0.0052,-0.0104,-0.0011,-0.0082,-0.0041,-0.0068,-0.0006,-0.0056,-0.0016,-0.0089,0.0007,-0.0071,0.0021,-0.0029,0.0039,-0.0028,0.0034,-0.0017,0.0025,-0.0043,0.0023,-0.0021,0.0024,0.0001,0.0018,-0.0013,0.0034,-0.005,0.0095,0.0023,0.0191,0.0138,0.0188,0.0119,0.0175,0.0092,0.016,0.008,0.0127,0.0081,0.0155,0.008,0.0131,0.0071,0.0117,0.003,0.0071,-0.0019,0.0057,-0.0042,0.0014,-0.0056,0,-0.007,-0.002,-0.0107,-0.0052,-0.0123,-0.0079,-0.0113,-0.0062,-0.013,-0.0088,-0.0102,-0.0063,-0.0098,-0.0053,-0.0099,-0.0035,-0.007,0.0005,-0.003,0.0004,-0.0002,0.0027,-0.0023,0.0019,-0.0004,0.0034,-0.0069,0.0011,-0.0077,-0.0051,-0.0106,-0.0054,-0.0126,-0.0081,-0.0092,-0.0058,-0.0086,-0.004,-0.0053,-0.0007,-0.0052,0.0035,-0.0024,0.0046,-0.0047,0.0052,0.0034,0.0085,0.0033,0.0087,0.0041,0.0098,0.0063,0.0088,0.0049,0.0088,0.0018,0.0056,0.0013,0.0032,0.0012,0.0035,0.0011,0.0095,0.0072,0.0108,0.0083,0.0104,0.0095,0.0125,0.0093,0.0131,0.007,0.0117,0.0074,0.0102,0.0016,0.0084,0,0.0035,-0.0021,0.0003,-0.0042,-0.0012,-0.0068,-0.0044,-0.0092,-0.0044,-0.0097,-0.0067,-0.0103,-0.0058,-0.0081,-0.0037,-0.0072,-0.0026,-0.0063,-0.0004,-0.001,0.0023,0.0026,0.0048,0.0018,0.0058,-0.0004,0.0031,-0.0034,-0.0005,-0.0086,-0.0026,-0.0089,-0.0033,-0.0106,-0.0058,-0.0101,-0.0063,-0.0091,-0.0053,-0.0065,-0.0043,-0.0069,-0.0023,-0.0062,-0.0034,-0.0024,0.0002,-0.003,0.0017,-0.0007,0.0038,0.0009,0.0033,0.0009,0.0036,0.0014,0.0045,0.0033,0.0048,0.0024,0.0071,0.005,0.0071,0.0026,0.007,0.0069,0.0089,0.0048,0.0075,0.0012,0.0063,-0.0006,0.0015,-0.0018,0.0014,-0.0025,0.0003,-0.0013,0.0002,-0.0006,0.0043,0.0039,0.0061,0.0052,0.0065,0.0046,0.0061,0.0045,0.0059,0.0039,0.0051,0.002,0.0044,-0.001,0.0033,-0.0015,0.0051,-0.0042,0.0032,-0.0048,0.0016,-0.0003,0.0031,-0.0008,0.0025,-0.0028,-0.0001,-0.0063,-0.003,-0.0101,-0.0049,-0.0114,-0.0098,-0.0124,-0.0099,-0.0117,-0.0097,-0.0115,-0.008,-0.0095,-0.0076,-0.0074,-0.0051,-0.0058,-0.0034,-0.0036,-0.0007,-0.0016,0.0011,0.0011,0.0024,0.0015,0.004,0.0031,0.0052,0.0033,0.0065,0.0046,0.0072,0.0041,0.0058,0.0027,0.0047,0.0024,0.0043,0.0022,0.004,0.0022,0.0041,0.0026,0.0037,0.0032,0.004,0.0037,0.0054,0.0039,0.0052,0.0041,0.0051,0.0039,0.0054,0.003,0.0055,0.0033,0.0044,0.0026,0.0044,0.001,0.0037,0.0001,0.0027,-0.0004,0.0013,-0.0034,0,-0.0013,0.0013,-0.0031,-0.0004,-0.0031,-0.0015,-0.0026,-0.0012,-0.0043,-0.0025,-0.0043,-0.0028,-0.0044,-0.0033,-0.006,-0.0044,-0.0058,-0.0036,-0.009,-0.0039,-0.0091,-0.0049,-0.0075,-0.0048,-0.0076,-0.0047,-0.0047,-0.0025,-0.0037,-0.0014,-0.0027,-0.0001,-0.0016,0.0015,0.0006,0.0028,0.0018,0.004,0.0011,0.0026,0.0002,0.0014,0,0.0012,0.0001,0.0018,0.0009,0.0036,0.0032,0.0042,0.0037,0.0061,0.0058,0.0072,0.005,0.0072,0.0055,0.0088,0.0039,0.0081,0.0036,0.0051,0.0024,0.0044,0.0008,0.0032,0.0005,0.002,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0003,-0.0014,0.0006,-0.0017,-0.0001,-0.0012,0.002,0.0011,0.0023,0.0021,0.0048,0.0021,0.0045,0.0014,0.0028,-0.0016,0.0013,-0.0034,-0.002,-0.006,-0.0026,-0.007,-0.0058,-0.0079,-0.0066,-0.0082,-0.007,-0.0075,-0.0063,-0.0081,-0.0071,-0.0069,-0.0055,-0.0055,-0.0042,-0.0043,-0.0033,-0.0038,-0.0022,-0.0023,-0.0009,-0.0015,0.0007,-0.0001,0.0012,0.0003,0.0023,0.0025,0.0032,0.0032,0.0042,0.0037,0.0047,0.0037,0.0051,0.0051,0.006,0.005,0.0058,0.0049,0.0057,0.0035,0.0053,0.0015,0.0034,-0.0013,0.0014,-0.0026,-0.0016,-0.0025,-0.0015,-0.0019,-0.0004,-0.0003,0.0011,0.001,0.0032,0.0031,0.0045,0.0043,0.0054,0.0051,0.0069,0.0055,0.006,0.003,0.0059,0.0017,0.0031,0.0016,0.0025,0.0015,0.0026,0.0007,0.0022,-0.0005,0.0011,-0.0037,-0.0008,-0.0058,-0.0035,-0.0083,-0.0059,-0.0095,-0.0084,-0.01,-0.0093,-0.0096,-0.0088,-0.009,-0.0077,-0.0079,-0.0063,-0.0061,-0.0045,-0.0044,-0.0028,-0.0027,-0.0011,-0.0011,0.0002,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0013,-0.0003,-0.0006,0.0009,0.0009,0.0023,0.0023,0.0043,0.0043,0.0055,0.0056,0.0067,0.0067,0.0076,0.0064,0.0072,0.006,0.0065,0.0048,0.0061,0.0042,0.005,0.0029,0.004,0.0017,0.0029,0.0007,0.0018,0,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.0014,-0.0005,-0.0014,-0.0011,-0.0015,-0.0013,-0.0016,-0.0012,-0.0017,-0.0013,-0.0014,-0.0012,-0.0012,-0.0005,-0.0005,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0007,0,-0.0009,-0.0006,-0.0011,-0.0009,-0.0013,-0.0011,-0.0014,-0.0013,-0.0013,-0.001,-0.001,-0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0001,-0.0001]
در حال بارگذاری
0:01
چربی های دیجیتال دایره زنگی.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[-0.0463,0.1077,-0.1254,0.1047,-0.0475,0.0524,-0.0276,0.0253,-0.0229,0.0181,-0.0153,0.0163,-0.0155,0.0141,-0.0175,0.0163,-0.0179,0.0155,-0.0099,0.0077,-0.0101,0.0108,-0.0069,0.0084,-0.0069,0.0066,-0.0078,0.0068,-0.0958,0.0844,-0.0774,0.0762,-0.034,0.0422,-0.0229,0.0184,-0.0209,0.0194,-0.0121,0.0108,-0.0149,0.0105,-0.0308,0.0275,-0.0245,0.0237,-0.0175,0.0144,-0.01,0.0126,-0.0094,0.0099,-0.0087,0.0108,-0.0222,0.0248,-0.0952,0.0846,-0.0484,0.0599,-0.0248,0.028,-0.0207,0.0173,-0.0126,0.0136,-0.015,0.0148,-0.021,0.021,-0.0303,0.026,-0.016,0.0164,-0.0094,0.012,-0.0094,0.0081,-0.0147,0.0161,-0.0114,0.0127,-0.0276,0.0181,-0.0541,0.052,-0.0296,0.0288,-0.0202,0.0134,-0.0107,0.0121,-0.0116,0.0119,-0.0151,0.014,-0.0203,0.0176,-0.0185,0.0204,-0.0146,0.0113,-0.0089,0.0119,-0.0138,0.0107,-0.0097,0.0114,-0.0098,0.0111,-0.0308,0.0521,-0.0638,0.053,-0.0243,0.0277,-0.0228,0.0191,-0.014,0.0221,-0.0182,0.0199,-0.0154,0.0175,-0.027,0.0266,-0.0268,0.0215,-0.0133,0.0122,-0.0131,0.0085,-0.0153,0.0167,-0.0123,0.0097,-0.0158,0.0178,-0.0488,0.0401,-0.0296,0.0302,-0.015,0.0176,-0.0112,0.0103,-0.0125,0.0115,-0.0077,0.0102,-0.0122,0.0142,-0.0429,0.0306,-0.0267,0.0253,-0.0158,0.0157,-0.0109,0.0151,-0.0101,0.0145,-0.0059,0.0056,-0.0319,0.0183,-0.062,0.0499,-0.0248,0.0276,-0.0201,0.0181,-0.0128,0.0116,-0.0121,0.0122,-0.0113,0.0108,-0.011,0.0147,-0.0204,0.0222,-0.0156,0.0131,-0.0109,0.0114,-0.0079,0.0089,-0.0096,0.0076,-0.0065,0.0078,-0.0844,0.0657,-0.0768,0.0511,-0.0253,0.03,-0.0375,0.071,-0.0788,0.066,-0.0613,0.0292,-0.0525,0.0437,-0.038,0.0289,-0.0536,0.0651,-0.0921,0.0463,-0.0308,0.0331,-0.0381,0.0352,-0.0586,0.039,-0.0888,0.0787,-0.1221,0.1011,-0.0927,0.0744,-0.0565,0.043,-0.0296,0.0346,-0.0307,0.0176,-0.0294,0.0293,-0.0275,0.0269,-0.0272,0.022,-0.0243,0.0225,-0.0153,0.021,-0.019,0.0242,-0.0168,0.0174,-0.0124,0.0135,-0.0219,0.0181,-0.036,0.0329,-0.0291,0.0234,-0.017,0.0178,-0.0132,0.0137,-0.0164,0.0174,-0.0144,0.0144,-0.0233,0.018,-0.0179,0.0244,-0.0199,0.011,-0.0123,0.0179,-0.008,0.0124,-0.0098,0.0076,-0.0096,0.0112,-0.0788,0.0923,-0.1032,0.0808,-0.0425,0.0449,-0.0281,0.0248,-0.0193,0.0202,-0.0143,0.0218,-0.0191,0.0199,-0.0241,0.022,-0.016,0.0202,-0.0204,0.0152,-0.0182,0.0194,-0.0147,0.0152,-0.008,0.0099,-0.0136,0.0139,-0.0493,0.0438,-0.04,0.0359,-0.0183,0.0173,-0.0185,0.0168,-0.0139,0.0167,-0.0139,0.0151,-0.0192,0.017,-0.0298,0.0273,-0.0187,0.0191,-0.0141,0.0144,-0.0128,0.0145,-0.0164,0.0133,-0.0106,0.0125,-0.02,0.0176,-0.0682,0.0592,-0.0394,0.0315,-0.0201,0.0199,-0.0777,0.0686,-0.0403,0.0643,-0.0643,0.051,-0.0396,0.0287,-0.0424,0.039,-0.0914,0.0643,-0.055,0.0368,-0.0283,0.0376,-0.0402,0.0308,-0.0887,0.0743,-0.0499,0.0615,-0.0523,0.0466,-0.0665,0.0462,-0.0414,0.0355,-0.0321,0.0284,-0.024,0.0239,-0.023,0.0229,-0.0489,0.0363,-0.0302,0.0348,-0.0263,0.0299,-0.0206,0.0215,-0.0161,0.0184,-0.0141,0.014,-0.011,0.01,-0.1313,0.1169,-0.0958,0.0981,-0.04,0.0461,-0.0234,0.0231,-0.0174,0.0157,-0.0162,0.0201,-0.0195,0.0174,-0.0447,0.0344,-0.0315,0.0274,-0.0211,0.0225,-0.0201,0.0241,-0.0131,0.0195,-0.0144,0.0163,-0.0137,0.0124,-0.0366,0.0538,-0.0636,0.0344,-0.0183,0.02,-0.0428,0.051,-0.0762,0.0675,-0.062,0.0376,-0.0574,0.0502,-0.0514,0.0381,-0.0707,0.071,-0.0983,0.0546,-0.0297,0.0289,-0.0267,0.0243,-0.0514,0.0354,-0.0837,0.0749,-0.1076,0.0998,-0.0472,0.0633,-0.0535,0.0393,-0.028,0.0354,-0.0303,0.0269,-0.02,0.016,-0.0115,0.0152,-0.0219,0.0195,-0.0112,0.0139,-0.0159,0.0135,-0.0188,0.0143,-0.0131,0.0157,-0.0159,0.0183,-0.082,0.0741,-0.0693,0.0634,-0.0372,0.0432,-0.0232,0.0185,-0.025,0.0232,-0.0184,0.0192,-0.0296,0.024,-0.0386,0.0331,-0.0274,0.0257,-0.0235,0.0219,-0.0155,0.0141,-0.0185,0.0108,-0.0113,0.0121,-0.0142,0.0334,-0.0986,0.0891,-0.0534,0.0649,-0.0245,0.0277,-0.0275,0.0218,-0.0162,0.0212,-0.0117,0.0107,-0.026,0.0284,-0.0374,0.0328,-0.0212,0.02,-0.0097,0.0149,-0.013,0.0089,-0.0207,0.0187,-0.0154,0.0176,-0.0333,0.022,-0.0519,0.0498,-0.0308,0.0338,-0.0189,0.0182,-0.0133,0.0121,-0.0149,0.0157,-0.0169,0.0163,-0.0211,0.0175,-0.0161,0.019,-0.016,0.0082,-0.0078,0.0101,-0.0166,0.014,-0.0164,0.0213,-0.0217,0.0193,-0.0302,0.0436,-0.0522,0.0466,-0.0216,0.0247,-0.018,0.0168,-0.0153,0.0189,-0.0198,0.0186,-0.0128,0.0151,-0.0115,0.0128,-0.0177,0.014,-0.0132,0.0143,-0.0095,0.0084,-0.0119,0.0091,-0.0117,0.0137,-0.0204,0.0157,-0.0463,0.0418,-0.0313,0.0323,-0.0188,0.0219,-0.013,0.0145,-0.0109,0.0082,-0.0147,0.0144,-0.0215,0.0208,-0.0425,0.0367,-0.0262,0.0297,-0.0174,0.0209,-0.0135,0.0159,-0.0062,0.0124,-0.01,0.0089,-0.0326,0.0192,-0.0646,0.0531,-0.0278,0.0301,-0.0207,0.0146,-0.0164,0.0128,-0.0123,0.0105,-0.0128,0.0126,-0.0175,0.0239,-0.0279,0.0267,-0.0175,0.0176,-0.0093,0.013,-0.0088,0.0124,-0.0105,0.0098,-0.008,0.0072,-0.0564,0.0596,-0.0802,0.0486,-0.0232,0.0253,-0.0357,0.0615,-0.0755,0.0659,-0.0574,0.0327,-0.0498,0.0402,-0.038,0.0291,-0.0539,0.0615,-0.0913,0.0455,-0.0307,0.0327,-0.0411,0.0367,-0.0581,0.0385,-0.0843,0.0774,-0.1214,0.1024,-0.0906,0.0765,-0.0688,0.0444,-0.0335,0.036,-0.0357,0.0251,-0.0309,0.0306,-0.0297,0.0307,-0.0304,0.0242,-0.0231,0.0183,-0.0153,0.0206,-0.0192,0.0228,-0.0163,0.0152,-0.0115,0.0104,-0.0209,0.0182,-0.0377,0.0337,-0.0246,0.0211,-0.0169,0.017,-0.0109,0.0117,-0.0152,0.0126,-0.0102,0.0097,-0.022,0.0201,-0.0163,0.0196,-0.0162,0.0122,-0.0117,0.0177,-0.0107,0.0121,-0.012,0.0116,-0.0116,0.0145,-0.0483,0.096,-0.1076,0.0827,-0.0448,0.0471,-0.0296,0.0272,-0.0203,0.0214,-0.0113,0.0185,-0.0192,0.0166,-0.0202,0.0202,-0.0134,0.0186,-0.0198,0.0154,-0.0195,0.0198,-0.0179,0.0169,-0.0079,0.011,-0.0142,0.0139,-0.0497,0.0387,-0.0421,0.0451,-0.0194,0.0251,-0.0166,0.0163,-0.0129,0.0151,-0.0123,0.0127,-0.0169,0.0115,-0.0266,0.0252,-0.0166,0.0173,-0.0157,0.0149,-0.0104,0.0122,-0.0145,0.0124,-0.0103,0.0129,-0.0227,0.0209,-0.0679,0.0607,-0.0408,0.0356,-0.018,0.0188,-0.0737,0.0658,-0.0477,0.0643,-0.0655,0.0505,-0.0374,0.0287,-0.0421,0.0375,-0.0918,0.0653,-0.0564,0.0365,-0.0291,0.0373,-0.0418,0.0348,-0.0892,0.0748,-0.0525,0.0625,-0.0525,0.0451,-0.0667,0.0474,-0.0391,0.0339,-0.0307,0.0283,-0.0211,0.022,-0.0251,0.0246,-0.0474,0.0357,-0.0414,0.0348,-0.0274,0.0291,-0.0208,0.0222,-0.0171,0.0198,-0.0147,0.0173,-0.01,0.009,-0.1293,0.1149,-0.0943,0.0966,-0.0402,0.0477,-0.0232,0.0232,-0.0181,0.0163,-0.0177,0.0217,-0.0215,0.0185,-0.0436,0.0345,-0.0318,0.029,-0.0212,0.0237,-0.022,0.0263,-0.0131,0.0188,-0.0152,0.0154,-0.013,0.0128,-0.0465,0.0447,-0.0302,0.0384,-0.0173,0.0238,-0.0131,0.0149,-0.0171,0.0227,-0.0191,0.0206,-0.0403,0.0344,-0.0988,0.0822,-0.058,0.0536,-0.0355,0.0296,-0.0267,0.0224,-0.0176,0.0163,-0.0236,0.0219,-0.0572,0.0606,-0.1194,0.1069,-0.0556,0.058,-0.0296,0.0278,-0.0195,0.0187,-0.0149,0.0117,-0.0233,0.0219,-0.0187,0.02,-0.021,0.0173,-0.0127,0.012,-0.0108,0.0123,-0.0224,0.0211,-0.0182,0.0217,-0.0129,0.0106,-0.0901,0.0815,-0.0738,0.0732,-0.0321,0.0411,-0.0241,0.0188,-0.0181,0.0183,-0.018,0.0168,-0.0217,0.0252,-0.0409,0.036,-0.0239,0.0223,-0.0225,0.0202,-0.0121,0.0141,-0.018,0.0197,-0.0123,0.0172,-0.016,0.0212,-0.0914,0.0823,-0.0525,0.0581,-0.0282,0.0228,-0.018,0.017,-0.0175,0.0153,-0.0138,0.017,-0.0246,0.0264,-0.031,0.0262,-0.0196,0.0198,-0.0128,0.0153,-0.0111,0.0139,-0.0162,0.0192,-0.0136,0.0158,-0.032,0.0183,-0.053,0.0453,-0.0292,0.0319,-0.0223,0.0182,-0.0146,0.0117,-0.0178,0.0179,-0.0157,0.0161,-0.0231,0.0223,-0.0212,0.0239,-0.0172,0.0099,-0.0086,0.0124,-0.0155,0.016,-0.0207,0.0199,-0.0125,0.0177,-0.0375,0.0275,-0.0706,0.0618,-0.033,0.0355,-0.0193,0.0203,-0.0154,0.0219,-0.0198,0.0213,-0.0112,0.0161,-0.0197,0.0267,-0.0314,0.0237,-0.0169,0.0213,-0.0146,0.0126,-0.0177,0.016,-0.0148,0.0141,-0.023,0.0155,-0.0495,0.0405,-0.0349,0.0356,-0.02,0.0217,-0.0133,0.0111,-0.0109,0.0101,-0.0115,0.013,-0.0172,0.0162,-0.0418,0.0295,-0.0242,0.0262,-0.0164,0.0197,-0.0131,0.0121,-0.0099,0.0154,-0.0103,0.0095,-0.0322,0.0206,-0.0584,0.0488,-0.0257,0.0284,-0.0221,0.0158,-0.0094,0.0103,-0.0104,0.0094,-0.0099,0.0126,-0.0157,0.0139,-0.0213,0.02,-0.0138,0.0125,-0.0106,0.013,-0.0091,0.009,-0.0079,0.0078,-0.0102,0.0097,-0.0395,0.0605,-0.0802,0.0441,-0.0223,0.0267,-0.0389,0.038,-0.0769,0.0712,-0.047,0.0319,-0.063,0.0448,-0.0301,0.0312,-0.0568,0.0662,-0.0943,0.0627,-0.0308,0.033,-0.0372,0.0342,-0.0588,0.0383,-0.0873,0.0775,-0.1183,0.0986,-0.0887,0.0744,-0.0697,0.0457,-0.0313,0.0358,-0.0335,0.0202,-0.0299,0.0317,-0.0302,0.032,-0.027,0.0233,-0.0232,0.0217,-0.0163,0.0226,-0.0189,0.0243,-0.0165,0.0157,-0.0126,0.0136,-0.0225,0.0178,-0.0334,0.031,-0.0242,0.0199,-0.0186,0.0158,-0.0141,0.0158,-0.0159,0.0154,-0.0127,0.0118,-0.0202,0.0173,-0.0177,0.0242,-0.0195,0.0117,-0.0106,0.0155,-0.0081,0.0112,-0.0112,0.0093,-0.011,0.0132,-0.0479,0.0934,-0.1045,0.0808,-0.043,0.0479,-0.0277,0.0248,-0.0209,0.0219,-0.0119,0.0201,-0.0222,0.0202,-0.0226,0.0216,-0.0165,0.0199,-0.0191,0.014,-0.0182,0.018,-0.0164,0.0146,-0.0088,0.0119,-0.0108,0.0112,-0.0486,0.0361,-0.0384,0.042,-0.0174,0.0235,-0.0175,0.0155,-0.0118,0.0145,-0.0136,0.0134,-0.0183,0.0156,-0.0281,0.0252,-0.0173,0.0172,-0.019,0.0135,-0.0136,0.0144,-0.0159,0.0133,-0.0112,0.0124,-0.0204,0.018,-0.0671,0.0591,-0.0399,0.0349,-0.0191,0.0185,-0.0752,0.0666,-0.0482,0.0623,-0.0649,0.0518,-0.039,0.0395,-0.0442,0.0405,-0.093,0.065,-0.0552,0.037,-0.0277,0.0371,-0.0407,0.0314,-0.0894,0.0744,-0.0508,0.061,-0.0514,0.0534,-0.0671,0.047,-0.0406,0.04,-0.0318,0.0303,-0.0222,0.0229,-0.0235,0.022,-0.0371,0.0358,-0.0481,0.0344,-0.0289,0.0289,-0.0198,0.0205,-0.016,0.0176,-0.0145,0.0163,-0.0112,0.0102,-0.1311,0.1175,-0.0951,0.0974,-0.0408,0.0486,-0.0221,0.0216,-0.0167,0.0154,-0.0159,0.0203,-0.0209,0.0178,-0.0438,0.0335,-0.0309,0.0274,-0.0207,0.0234,-0.0196,0.024,-0.013,0.0195,-0.0136,0.0166,-0.0142,0.0123,-0.0371,0.0544,-0.0638,0.0488,-0.0193,0.0202,-0.0435,0.0463,-0.0767,0.0683,-0.0304,0.0372,-0.0629,0.0509,-0.0308,0.0374,-0.0705,0.0593,-0.0978,0.0705,-0.0294,0.0278,-0.0257,0.0251,-0.051,0.0359,-0.0836,0.0675,-0.1076,0.1005,-0.0465,0.0633,-0.0529,0.0389,-0.0283,0.036,-0.0314,0.0273,-0.0207,0.0156,-0.0115,0.0159,-0.0221,0.0202,-0.0144,0.0139,-0.016,0.0131,-0.0154,0.0138,-0.0186,0.0158,-0.0164,0.0161,-0.0828,0.0748,-0.0697,0.0638,-0.0406,0.043,-0.0236,0.0181,-0.0251,0.0233,-0.0188,0.019,-0.0174,0.024,-0.0385,0.0325,-0.0268,0.0286,-0.0223,0.0211,-0.0147,0.0176,-0.0182,0.0106,-0.0106,0.0114,-0.0149,0.0113,-0.0993,0.0895,-0.082,0.0656,-0.0386,0.0277,-0.0275,0.0214,-0.0163,0.0213,-0.0119,0.0111,-0.0219,0.028,-0.0372,0.0324,-0.0208,0.0323,-0.011,0.0148,-0.0086,0.0078,-0.0203,0.0187,-0.0153,0.0177,-0.0332,0.0216,-0.0522,0.0503,-0.0309,0.0341,-0.0201,0.0181,-0.0129,0.0114,-0.0153,0.0163,-0.0164,0.0163,-0.0209,0.0173,-0.0159,0.0189,-0.016,0.0086,-0.0081,0.0105,-0.012,0.0133,-0.0165,0.0121,-0.0212,0.0211,-0.0262,0.0444,-0.0527,0.047,-0.0213,0.0246,-0.0181,0.0166,-0.015,0.0185,-0.0197,0.0185,-0.0131,0.016,-0.0119,0.0128,-0.018,0.0139,-0.0131,0.0142,-0.0094,0.0084,-0.0121,0.0094,-0.011,0.0133,-0.0156,0.0154,-0.0461,0.0419,-0.0319,0.0321,-0.0186,0.022,-0.0168,0.0141,-0.0105,0.0077,-0.0146,0.0144,-0.022,0.0173,-0.0427,0.0368,-0.0258,0.0293,-0.0174,0.0208,-0.0095,0.0163,-0.0142,0.0127,-0.0095,0.0089,-0.0272,0.0198,-0.0646,0.0529,-0.0277,0.0298,-0.0208,0.0176,-0.0123,0.0126,-0.0162,0.0104,-0.0132,0.0128,-0.0177,0.0145,-0.0279,0.0267,-0.0172,0.0172,-0.0088,0.0129,-0.0087,0.0123,-0.0106,0.0098,-0.0081,0.008,-0.0348,0.0598,-0.0803,0.0483,-0.0234,0.0253,-0.0361,0.0353,-0.0757,0.0661,-0.028,0.0325,-0.0574,0.0405,-0.0267,0.0291,-0.0539,0.0536,-0.0912,0.0614,-0.0306,0.0327,-0.041,0.0367,-0.0583,0.0387,-0.0846,0.0778,-0.1215,0.1025,-0.0906,0.0766,-0.0689,0.0524,-0.0334,0.036,-0.0358,0.0255,-0.0307,0.0246,-0.0292,0.0303,-0.0302,0.0241,-0.0201,0.0185,-0.0232,0.0208,-0.0191,0.0227,-0.0159,0.0149,-0.0116,0.0144,-0.0211,0.0184,-0.038,0.0341,-0.0246,0.0246,-0.0167,0.0171,-0.011,0.0118,-0.0155,0.0128,-0.0105,0.0096,-0.022,0.02,-0.0163,0.0197,-0.0164,0.012,-0.012,0.0178,-0.0103,0.0119,-0.0118,0.0115,-0.0117,0.0144,-0.0485,0.0906,-0.1078,0.0962,-0.0448,0.0472,-0.0296,0.0277,-0.0201,0.0214,-0.0111,0.0108,-0.0193,0.0184,-0.0204,0.0204,-0.0152,0.0186,-0.0171,0.0154,-0.0199,0.0199,-0.0178,0.0168,-0.0081,0.0121,-0.0141,0.0141,-0.0498,0.0388,-0.0423,0.0451,-0.0224,0.0252,-0.0166,0.0163,-0.0129,0.0153,-0.0124,0.0141,-0.0172,0.0113,-0.0267,0.0253,-0.016,0.0173,-0.0168,0.015,-0.0109,0.0124,-0.0145,0.0123,-0.0112,0.0129,-0.0227,0.0178,-0.0679,0.0606,-0.0408,0.0357,-0.0171,0.0188,-0.0737,0.0659,-0.0479,0.0645,-0.0656,0.0507,-0.0376,0.0438,-0.0421,0.0319,-0.0917,0.0653,-0.0563,0.0367,-0.0292,0.0374,-0.0419,0.035,-0.0891,0.0747,-0.0524,0.0465,-0.0526,0.0625,-0.0668,0.0475,-0.0391,0.0395,-0.0306,0.0282,-0.021,0.0219,-0.0251,0.0246,-0.033,0.0358,-0.0475,0.0348,-0.0274,0.0291,-0.0208,0.0222,-0.0171,0.0198,-0.0148,0.0173,-0.0101,0.0089,-0.1293,0.1149,-0.0943,0.0966,-0.0424,0.0476,-0.0234,0.0231,-0.019,0.0164,-0.0176,0.0217,-0.0216,0.0185,-0.0437,0.0346,-0.0318,0.0333,-0.0213,0.0237,-0.022,0.0264,-0.013,0.0188,-0.0151,0.0153,-0.0131,0.0154,-0.0465,0.0447,-0.0391,0.0385,-0.0264,0.0238,-0.0131,0.0148,-0.0172,0.0227,-0.019,0.0207,-0.0216,0.0344,-0.0988,0.0822,-0.0581,0.056,-0.0356,0.0399,-0.0261,0.0274,-0.0106,0.0107,-0.0039,0.0043,0,0.0167]
در حال بارگذاری
0:12
ارکستر دایره زنگی رول حلقه 160 bpm
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[-0.4902,0.0012,-0.3099,0.3004,-0.1134,0.494,-0.0249,0.4393,-0.1565,0.1995,-0.3218,0.0942,-0.3357,0.0985,-0.2705,0.1305,-0.2529,0.1805,-0.1988,0.149,-0.1632,0.2131,-0.1736,0.2241,-0.0789,0.2152,-0.1476,0.1399,-0.1333,0.1153,-0.0743,0.0201,-0.2394,0.1326,-0.0581,-0.0443,-0.2159,0.1354,-0.1668,0.1414,-0.1583,0.2247,-0.0458,0.1351,-0.1135,0.2157,-0.1621,0.145,-0.0606,0.0461,-0.2682,0.0836,-0.253,0.1226,-0.2055,0.1073,-0.1506,0.13,-0.1003,0.1532,-0.1422,0.2133,-0.1013,0.2091,-0.0989,0.1953,-0.1655,0.1413,-0.1733,0.1475,-0.2169,0.0718,-0.2337,0.0818,-0.2075,0.119,-0.1839,0.1667,-0.1681,0.1481,-0.0697,0.1332,-0.0709,0.1699,-0.0921,0.1976,-0.1163,0.1775,-0.1919,0.072,-0.0849,-0.0071,-0.2251,0.0912,-0.1971,0.1275,-0.1596,0.0953,-0.1249,0.2047,0.0421,0.0735,0.0171,0.0589,-0.1153,0.125,-0.1369,0.109,-0.1587,0.1363,-0.1692,0.1168,-0.2114,0.1038,-0.1709,0.1026,-0.1236,0.1113,-0.0885,0.1454,-0.1487,0.1908,-0.0495,0.095,-0.1602,0.1619,-0.1746,0.1284,-0.1774,0.1072,-0.1671,0.0701,-0.1444,0.0825,-0.1782,0.1203,0.0057,0.0864,-0.1215,0.1693,-0.0458,0.1507,-0.1052,0.1451,-0.1057,0.1426,-0.1525,0.1168,-0.1673,0.096,-0.1844,0.0886,-0.0242,0.0018,-0.0683,0.0661,-0.1078,0.1617,-0.1409,0.1652,-0.1164,0.1593,-0.1006,0.1402,-0.1432,0.0984,-0.1392,0.0895,-0.1198,0.048,-0.1381,0.0685,-0.0686,0.0437,-0.0942,0.0741,-0.1218,0.1417,-0.0913,0.1495,-0.0932,0.1305,-0.0852,0.0886,-0.1135,0.106,-0.1253,0.0311,-0.1025,0.0328,-0.1185,0.0635,-0.0848,0.0753,-0.075,0.1199,-0.0564,0.1077,-0.0615,0.0944,-0.0909,0.1168,-0.0435,0.1016,-0.0825,0.0631,-0.053,0.0039,-0.1044,0.0564,-0.0948,0.0826,-0.0837,0.056,-0.0863,0.0791,-0.0318,0.0626,-0.0692,0.1014,-0.0729,0.1029,-0.0572,0.0624,-0.0878,0.0595,-0.0981,0.0519,-0.0984,0.0732,-0.0836,0.0553,-0.0443,0.0173,-0.0687,0.0725,-0.0424,0.0861,-0.0565,0.074,-0.067,0.0609,-0.0718,0.0528,-0.0802,0.0568,-0.0915,0.0462,-0.0606,0.0376,-0.0502,0.0234,-0.0476,0.0591,-0.0541,0.0595,-0.0466,0.0754,-0.0436,0.0661,0.0002,0.0439,-0.0632,0.053,-0.0701,0.0402,-0.0589,0.0461,-0.0394,0.0466,-0.0547,0.0476,-0.0657,0.0711,-0.0435,0.0717,-0.0466,0.0637,-0.0211,0.0359,-0.0383,0.0508,-0.0604,0.0396,-0.0579,0.0366,-0.0562,0.0314,-0.0421,0.0353,-0.0307,0.0331,-0.035,0.0538,-0.0353,0.054,-0.0244,0.0543,-0.0236,0.0443,-0.0418,0.0256,-0.0328,0.0374,-0.039,0.011,-0.0386,0.0351,-0.0359,0.0333,-0.0092,0.012,-0.0372,0.0443,-0.0285,0.0456,-0.0195,0.0406,-0.0358,0.0426,-0.0319,0.0271,-0.0395,0.0171,-0.0398,0.027,-0.0295,0.0172,-0.036,0.0347,-0.0188,0.0236,-0.0207,0.0238,-0.0231,0.03,-0.0284,0.0386,-0.0274,0.0292,-0.0326,0.0236,-0.03,0.0222,-0.0275,0.0219,-0.0323,0.0183,-0.0111,0.0173,-0.0085,0.0259,-0.0109,0.0297,-0.0209,0.0308,-0.0157,0.0235,-0.024,0.0256,-0.0197,0.0131,-0.026,0.0142,-0.0232,0.0182,-0.0187,0.0241,-0.01,0.021,-0.0166,0.0255,-0.022,0.0266,-0.0189,0.0226,-0.0139,0.0189,-0.0097,0.0112,-0.0189,0.0156,-0.0191,0.0126,-0.0164,0.0112,-0.0176,0.021,-0.0159,0.0193,-0.0089,0.0233,-0.0158,0.0204,-0.0156,0.0195,-0.0222,0.0169,-0.0182,0.0106,-0.0167,0.0094,-0.0153,0.0128,-0.0129,0.0154,-0.0139,0.0185,-0.0117,0.0228,-0.0127,0.0208,-0.0144,0.0193,-0.0154,0.0171,-0.0177,0.0146,-0.0169,0.0142,-0.0218,0.0126,-0.0056,0.0014,-0.0092,0.0115,-0.0148,0.0193,-0.0058,0.0143,-0.0086,0.0137,-0.0103,0.0143,-0.0172,0.0138,-0.0172,0.0112,-0.0115,0.0089,-0.0137,0.0081,-0.0163,0.0104,-0.0086,0.0158,-0.0079,0.0121,-0.0065,0.0159,-0.0057,0.0152,-0.0057,0.0125,-0.0134,0.0109,-0.0145,0.0102,-0.0099,0.0071,-0.0115,0.0061,-0.0075,0.0073,-0.0068,0.0146,-0.0053,0.0116,-0.0073,0.0141,-0.009,0.0159,-0.0104,0.0083,-0.0045,0.0009,-0.0124,0.0081,-0.0083,0.0047,-0.0089,0.0057,-0.0068,0.0088,-0.0084,0.0108,-0.0043,0.0117,-0.0027,0.0073,-0.0031,0.0107,-0.0071,0.0096,-0.0056,0.0072,-0.0097,0.0075,-0.0076,0.004,-0.0041,0.0025,-0.0061,0.0083,-0.0014,0.0068,-0.0043,0.0079,-0.0044,0.0075,-0.0064,0.0054,-0.0053,0.0025,-0.0069,0.0043,-0.004,0.0031,-0.0067,0.0051,-0.0041,0.0027,-0.0037,0.0049,-0.0044,0.0037,-0.0026,0.0065,-0.0036,0.0056,-0.0055,0.0049,-0.0034,0.0049,-0.0031,0.0048,-0.0042,0.0039,-0.0037,0.0031,-0.0033,0.0033,-0.0035,0.0026,-0.0031,0.0057,-0.0035,0.0047,-0.0011,0.0043,-0.0032,0.0054,-0.0038,0.0034,-0.0056,0.0038,-0.0052,0.0037,-0.0043,0.001,-0.0024,0.003,-0.0025,0.0046,-0.0018,0.0049,-0.0018,0.0039,-0.0026,0.0045,-0.0038,0.003,-0.0033,0.0028,-0.0028,0.001,-0.0045,0.0037,-0.004,0.0038,-0.0024,0.0042,-0.0001,0.0032,-0.0013,0.0016,-0.0029,0.0035,-0.0026,0.0031,-0.0021,0.0022,-0.004,0.0013,-0.0029,0.0032,-0.003,0.0013,-0.0026,0.0029,-0.002,0.0044,-0.0012,0.0036,-0.0011,0.0044,-0.0026,0.0013,-0.003,0.0004,-0.0029,0.0005,-0.0018,0.0016,-0.0039,0.0025,-0.0023,0.0015,-0.002,0.0036,-0.0025,0.0041,-0.0003,0.0026,-0.0013,0.0038,-0.0013,0.0023,-0.0029,0.0011,-0.0032,0.0007,-0.0029,0.0021,-0.0025,0.0014,-0.0012,0.0013,0.0003,0.0031,-0.0009,0.0034,-0.0003,0.0028,-0.0014,0.0035,-0.0023,0.0017,-0.0022,0.0011,-0.0035,0.0007,-0.0025,0.0012,-0.0016,0.0026,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0026,-0.0008,0.0025,0,0.003,-0.0012,0.0016,-0.0026,0.0003,-0.0023,0.0003,-0.0018,-0.0001,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.001,-0.0008,0.0015,-0.0013,0.003,-0.0013,0.0024,-0.0012,0.0024,-0.0009,0.0023,-0.0019,0.001,-0.0014,0.0003,-0.0016,0.0007,-0.0014,0.0017,-0.0006,0.0016,-0.0007,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0009,0.002,-0.0009,0.0018,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0029,-0.0006,0.0013,-0.001,0.0004,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0004,-0.0015,0.0003,-0.001,0.0004,-0.0015,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0013,0,0.0019,0.0001,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0017,0.0011,-0.0017,0.0001,-0.0017,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0021,-0.0001,0.0016,-0.0008,0.0007,-0.001,0.001,-0.0011,0.0004,-0.0014,0.0008,-0.0012,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.0014,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0007,0.0012,-0.0001,0.0013,-0.0002,0.0014,-0.0013,0.0001,-0.0018,0.0004,-0.0012,0.0004,-0.0014,0.0009,-0.0005,0.0006,0,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0007,0,0.0009,-0.0004,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0007,0,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوبه ای الکترونیکی نمونه - نور دیجیتال ضربه دام (2).
[-0.4892,0.0029,-0.4439,-0.0488,-0.2763,0.4876,-0.0088,0.4779,0.0616,0.2563,-0.2741,0.3765,-0.3834,0.324,-0.2994,0.2871,-0.2639,0.2782,-0.2584,0.301,-0.1381,0.0562,-0.2724,0.2862,-0.0386,0.0173,-0.2293,0.3202,-0.1094,0.3515,-0.0071,0.383,-0.0467,0.3,-0.0594,0.1972,-0.1989,0.1273,-0.2356,-0.014,-0.2696,0.1252,-0.0313,0.0204,-0.1574,0.1186,-0.1969,0.2414,-0.1036,0.093,-0.2153,0.2486,-0.1238,0.3333,0.0553,0.1334,-0.1275,0.2724,-0.125,0.2915,-0.1854,0.1654,-0.2563,0.1861,-0.1489,0.091,-0.1924,0.1576,-0.1341,0.0441,-0.2196,0.1959,-0.1498,0.153,-0.2021,0.2197,-0.1338,0.1932,0.0137,0.1242,-0.0883,0.261,-0.1066,0.2527,-0.1134,0.2223,-0.1838,0.1884,-0.1725,0.1415,-0.2146,0.2337,-0.1979,0.1525,-0.1919,0.1568,-0.1766,0.2149,-0.1822,0.105,0.0432,0.0953,-0.0774,0.2775,-0.0642,0.2096,-0.0316,0.1395,-0.1643,0.2064,-0.1409,0.1127,-0.1603,0.1206,-0.1713,0.1718,-0.1578,0.1562,-0.1428,0.1607,-0.2072,0.218,-0.1318,0.2437,-0.0865,0.2307,-0.0256,0.096,0.0545,0.0757,-0.0858,0.173,-0.1646,0.2312,-0.2138,0.2009,-0.1771,0.124,-0.2056,0.1238,-0.1839,0.1042,-0.1358,0.1616,-0.1291,0.1052,-0.0993,0.1909,0.0097,0.1281,0.0421,0.0679,-0.0808,0.2766,-0.0843,0.0971,-0.1171,0.1742,-0.1177,0.1732,-0.1593,0.1326,-0.1845,-0.0355,-0.1922,0.0891,-0.2113,0.166,-0.1293,0.1346,-0.1213,0.1843,-0.0348,0.178,-0.0421,0.2223,-0.0499,0.1731,-0.0413,0.1644,-0.0882,0.1296,-0.1169,0.0964,-0.1559,0.096,-0.0929,-0.006,-0.1821,0.1046,-0.1398,0.1051,-0.1053,0.1159,-0.1189,0.1613,-0.0995,0.2058,-0.0448,0.136,0.0412,0.0891,-0.0713,0.2035,-0.0382,0.0627,-0.1146,0.123,-0.1294,0.0898,-0.1464,0.0863,-0.0619,-0.0334,-0.1542,0.1033,-0.1476,0.1388,-0.1148,0.0764,-0.0044,0.0806,-0.0547,0.2048,-0.0205,0.1626,-0.0469,0.1668,-0.0622,0.1518,-0.0834,0.1347,-0.1171,0.1163,-0.1196,0.1053,-0.1635,0.0605,-0.1246,0.0831,-0.0866,0.1177,-0.0946,0.0313,-0.0385,0.1042,0.0421,0.0723,-0.029,0.1761,-0.0607,0.1712,-0.0331,0.0928,-0.0113,0.0286,-0.0264,0.0015,-0.1173,0.0605,-0.1337,0.1127,-0.0792,0.0509,-0.1175,0.0378,-0.0591,0.1153,-0.0508,0.1248,-0.0439,0.1292,-0.0182,0.1447,-0.0107,0.1319,-0.0054,0.0638,-0.0604,0.0975,-0.0562,0.0687,-0.0927,0.0687,-0.0917,0.0425,-0.1022,0.0622,-0.0508,0.0407,-0.0775,0.0693,-0.0393,0.1163,-0.035,0.0635,-0.0101,0.1006,-0.0112,0.1077,-0.0187,0.0941,-0.0636,0.079,-0.0461,0.0007,-0.0585,0.0259,-0.108,0.0163,-0.0803,0.0151,-0.0526,0.046,-0.0497,0.0459,-0.0199,0.0732,-0.0191,0.0791,0.0062,0.039,0.0253,0.0749,-0.0147,0.078,-0.0314,0.0822,-0.0321,0.0339,-0.0625,0.021,-0.0598,0.0024,-0.0667,0.0282,-0.06,0.0379,-0.0458,0.0565,-0.0361,0.0318,-0.0298,0.0677,-0.0119,0.089,-0.008,0.097,-0.0238,0.0874,-0.0253,0.0747,-0.0413,0.0431,-0.0447,0.022,-0.0499,-0.0036,-0.0517,0.0195,-0.0559,0.0104,-0.0359,0.046,-0.0316,0.053,0.002,0.0453,-0.0106,0.075,-0.0086,0.0734,0.0114,0.0303,-0.031,0.05,-0.0306,0.0261,-0.0474,0.0446,-0.042,0.0092,-0.0508,0.0216,-0.0415,0.0108,-0.0329,0.036,-0.0237,0.0313,-0.0093,0.049,-0.0015,0.0274,0.0169,0.0232,-0.0097,0.074,-0.02,0.0608,-0.0383,0.0354,-0.0384,0.0295,-0.0434,-0.0101,-0.0483,0.0196,-0.0411,0.0263,-0.0281,0.0283,-0.0238,0.0238,-0.0084,0.0459,-0.0083,0.0454,0.0018,0.0561,-0.0065,0.0543,-0.0108,0.0311,-0.012,0.0355,-0.0293,0.0082,-0.0319,0.0097,-0.0416,0.0088,-0.014,-0.0052,-0.0162,0.0135,-0.0276,0.0323,-0.0092,0.0228,-0.0034,0.0481,-0.0115,0.0437,0.0056,0.0151,-0.0173,0.0426,-0.0118,0.0257,-0.027,0.0286,-0.0263,0.028,-0.0269,0.014,-0.029,0.0169,-0.0235,0.0136,-0.0118,0.0261,-0.0102,0.0172,-0.0079,0.0232,0.0019,0.0216,-0.0049,0.0189,-0.0031,0.0103,-0.0025,0.0082,-0.017,0.0132,-0.0163,0.0143,-0.0229,0.0179,-0.0183,0.0195,-0.01,0.0064,-0.0145,0.0173,-0.0065,0.0181,-0.0081,0.0088,-0.0182,0.0205,-0.0078,0.0252,-0.0132,0.023,-0.0075,0.0142,-0.0078,0.0127,-0.0099,0.0166,-0.009,0.0054,-0.0137,0.0217,-0.019,0.0182,-0.0127,0.0184,-0.0124,0.0193,-0.008,0.0186,-0.0061,0.0133,-0.0048,0.0129,-0.0089,0.0112,-0.0075,0.0038,-0.0154,0.0178,-0.0084,0.0065,-0.0128,0.0105,-0.0104,0.0063,-0.0102,0.0112,-0.0057,0.0099,-0.0006,0.0057,-0.0108,0.0174,-0.0052,0.0114,-0.007,0.0104,-0.0101,0.0082,-0.0093,0.0118,-0.0057,0.013,-0.01,0.0079,-0.0069,0.0123,-0.0068,0.0061,-0.0033,0.0081,-0.0079,0.0121,-0.0063,0.0075,-0.0085,0.0116,-0.0041,0.0033,-0.0114,0.0132,-0.0031,0.0063,-0.0036,0.0138,-0.0112,0.01,-0.0109,0.0081,-0.0117,0.0069,-0.0006,0.0081,-0.0047,0.012,-0.0066,0.0108,-0.0063,0.0087,-0.0057,0.0075,-0.0047,0.0046,-0.0074,0.0116,-0.0055,0.0069,-0.0023,0.006,-0.0049,0.0069,-0.0093,0.0089,-0.0046,0.002,-0.0062,0.0051,-0.002,0.0116,-0.0034,0.0109,-0.0081,0.0044,-0.0082,0.0044,-0.0074,0.0111,-0.0029,0.0054,-0.0027,0.0114,-0.0047,0.0091,-0.0051,0.0043,-0.0071,0.0006,-0.0053,0.0012,-0.0044,0.0012,-0.0036,0.0075,-0.0033,0.0073,-0.0042,0.009,-0.005,0.0061,-0.0052,0.009,-0.0037,0.0062,-0.003,0.0017,-0.0056,0.005,-0.0063,0.0094,-0.0051,0.003,-0.0048,0.0048,-0.0038,0.0029,-0.0056,0.0071,-0.0018,0.0127,-0.0036,0.0058,-0.0082,0.0064,-0.0053,0.0041,-0.0055,0.0028,-0.0052,0.0079,-0.0024,0.0111,0,0.0072,-0.0058,0.004,-0.0075,0.0048,-0.0047,0.0042,-0.0023,0.0053,-0.0028,0.009,-0.0047,0.0039,-0.0074,-0.0005,-0.0044,0.0017,-0.0041,0.0046,-0.0017,0.0048,0.0002,0.0126,-0.0023,0.0069,-0.0046,0.0052,-0.0046,0.0059,-0.0066,0.0045,-0.0011,0.0046,-0.0017,0.0042,-0.0058,0.0021,-0.0063,0.0022,-0.0086,0.003,-0.0033,0.0046,-0.001,0.0094,0.0008,0.0088,-0.0033,0.0052,-0.0061,0.0026,-0.0046,0.0015,-0.0028,0.0023,-0.006,0.0046,-0.0052,0.007,-0.0051,0.0058,-0.0041,0.0045,-0.0029,0.0047,-0.0011,0.0045,-0.0023,0.0074,-0.0043,0.0019,-0.0015,0.0067,-0.0035,0.0066,-0.0032,0.0057,-0.0054,0.0057,-0.005,0.0017,-0.0029,0.002,-0.0046,0.0017,-0.0026,0.0028,-0.0036,0.0063,-0.0009,0.0027,-0.0023,0.0011,-0.0039,0.0006,-0.001,0.0019,-0.002,0.0024,-0.0016,0.0045,-0.0031,0.0045,-0.0038,0.0033,-0.0022,0.0014,-0.0024,0.0018,-0.0013,0.0026,-0.0037,0.0026,-0.0031,0.0013,-0.0027,0.0019,-0.0008,0.0022,-0.0011,0.0023,-0.0023,0.0021,-0.0015,0.0029,-0.0031,0.0032,-0.003,0.0046,-0.0018,0.0035,-0.0026,0.0033,-0.0039,0.0005,-0.0032,0.0012,-0.0021,0.0022,-0.0011,0.0035,-0.001,0.003,-0.0012,0.0049,-0.0027,0.0031,-0.0038,0.0012,-0.0048,0.0027,-0.0036,0.0026,-0.0018,0.0025,-0.0017,0.0046,-0.0013,0.0029,-0.0024,-0.0001,-0.0018,0.001,-0.0005,0.0026,-0.0011,0.0033,-0.0031,0.0019,-0.0019,0.0007,-0.0033,0.001,-0.0016,0.0027,-0.0025,0.0022,-0.0048,0.0006,-0.0026,0.0029,-0.0024,0.0017,-0.0035,0.0015,-0.0025,0.0033,-0.0011,0.0028,-0.001,0.0041,-0.0012,0.0018,-0.0022,0.0015,-0.0032,0.001,-0.0036,0.0008,-0.0008,0.0034,-0.0015,0.0019,-0.0028,0.0013,-0.0033,0.0014,-0.0029,0.0016,-0.0007,0.0039,-0.0011,0.0042,-0.0034,0.0023,-0.0036,0.0019,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0015,-0.0026,0.0013,-0.0009,0.0038,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0021,0.0026,-0.0037,0.0027,-0.0013,0.0025,-0.0011,0.0038,-0.0009,0.0028,-0.0019,0.0008,-0.0031,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0013,0.0021,-0.002,0.0022,-0.0024,0.0022,-0.0018,-0.0001,-0.0025,0.0023,-0.0007,0.0032,-0.001,0.0026,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.002,-0.0024,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0012,0.0009,-0.002,0.0009,-0.0022,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0022,-0.0002,0.0019,0,0.002,0.0001,0.0017,-0.0021,0.0021,-0.0022,0.0004,-0.0023,0.0003,-0.0012,0.0023,-0.0023,0.0009,-0.0016,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0018,0.0016,0,0.0019,-0.0002,0.002,-0.0001,0.0026,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0002,-0.0026,-0.0003,-0.0027,0.0003,-0.0024,0.0019,-0.0002,0.0022,0.0006,0.0028,-0.0007,0.0008,-0.0021,0.0007,-0.0011,0.0016,-0.0004,0.0017,-0.0002,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0002,-0.0024,0,-0.0024,-0.0004,-0.0018,0.0001,-0.0012,0.0012,-0.0002,0.0024,0.0008,0.0026,-0.0001,0.0026,-0.0011,0.001,-0.0022,0,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.001,-0.002,-0.0001,-0.0022,0,-0.0019,-0.0004,-0.0011,0.001,-0.0001,0.002,0.0007,0.003,0.0002,0.0024,-0.0005,0.0016,-0.0016,0.0004,-0.0016,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0016,-0.0004,-0.0022,-0.0004,-0.0017,0,-0.0013,0.0006,0.0004,0.0026,0.0007,0.0027,-0.0001,0.0021,-0.0012,0.0017,-0.0019,0.0005,-0.0017,0.0003,-0.0007,0.0015,-0.0006,0.0011,-0.0013,0.0001,-0.0014,-0.0002,-0.0021,-0.0002,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0019,0,0.0016,-0.0003,0.0013,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.0002,0.0014,0,0.0016,-0.0017,0.0011,-0.0018,-0.0007,-0.0022,0,-0.002,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0002,0.0013,0,0.0012,-0.0002,0.0019,-0.0003,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0015,-0.0004,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0002,-0.0013,-0.0002,-0.0012,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0008,0,0.0008,0.0001,0.001,0,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0012,0,-0.0012,-0.0004,-0.0013,-0.0004,-0.0007,0.0004,0.0002,0.0015,0.0002,0.0019,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0007,0.0001,-0.0016,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0007,0.0007,0.0001,0.0009,0,0.001,-0.0001,0.001,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0011,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0.0002,0,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0007,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوبه ای الکترونیکی نمونه - Punchy ضربه دام.
[-0.0552,0.0066,-0.0042,0.4973,-0.4954,0.3807,-0.4446,0.0159,0.0241,0.4362,-0.1659,0.2821,-0.4229,-0.1692,-0.1718,0.4307,0.0685,0.4233,-0.4235,0.0603,-0.3925,0.0553,0.0311,0.3697,-0.2546,0.2829,-0.3559,-0.0448,-0.1498,0.3647,-0.0545,0.3898,-0.3649,0.0732,-0.4137,0.1539,-0.0603,0.4401,-0.2655,0.3446,-0.4547,-0.0337,-0.3787,0.3292,-0.007,0.4402,-0.4498,0.2861,-0.4757,0.1461,-0.1865,0.3237,-0.1079,0.454,-0.4092,0.1962,-0.4679,0.0882,-0.238,0.4307,-0.2186,0.457,-0.4504,0.3345,-0.4281,0.1818,-0.2779,0.3673,-0.3505,0.4679,-0.3368,0.3202,-0.4141,0.2268,-0.2962,0.427,-0.1558,0.4453,-0.3509,0.2752,-0.4447,0.1936,-0.3983,0.2727,-0.2393,0.397,-0.2356,0.3573,-0.3266,0.2134,-0.2801,0.2943,-0.2207,0.252,-0.2617,0.2154,-0.24,0.1888,-0.2456,0.1669,-0.1842,0.1952,-0.1859,0.2121,-0.2779,0.1599,-0.209,0.1344,-0.1887,0.1768,-0.1236,0.1427,-0.1772,0.2286,-0.1418,0.1912,-0.1117,0.1459,-0.1192,0.1048,-0.0972,0.1579,-0.1043,0.1385,-0.145,0.0851,-0.1404,0.0731,-0.0846,0.1177,-0.0786,0.1078,-0.0682,0.0914,-0.1062,0.0737,-0.0679,0.0614,-0.0709,0.0502,-0.0639,0.0729,-0.0575,0.0715,-0.0565,0.0835,-0.0829,0.0553,-0.0756,0.0339,-0.048,0.064,-0.0621,0.0651,-0.052,0.0363,-0.0387,0.0448,-0.0438,0.0467,-0.0533,0.0367,-0.043,0.0493,-0.0342,0.0498,-0.0405,0.0415,-0.0402,0.015,-0.0253,0.0299,-0.0261,0.0438,-0.0312,0.0421,-0.0362,0.0368,-0.0271,0.0235,-0.0386,0.034,-0.0343,0.025,-0.0259,0.027,-0.024,0.0202,-0.022,0.0205,-0.0223,0.0258,-0.0259,0.0195,-0.0173,0.0173,-0.0177,0.02,-0.0173,0.0139,-0.0196,0.0137,-0.0197,0.0179,-0.0089,0.0244,-0.0227,0.0135,-0.0141,0.0187,-0.0181,0.0136,-0.0151,0.0208,-0.0124,0.0135,-0.023,0.0128,-0.0128,0.0083,-0.0119,0.0164,-0.0117,0.0159,-0.0152,0.0134,-0.0053,0.0143,-0.0128,0.0107,-0.0141,0.009,-0.0109,0.0125,-0.0054,0.0142,-0.0156,0.0106,-0.0155,0.0056,-0.0025,0.0168,-0.0095,0.015,-0.0153,0.0023,-0.0157,0.0066,0.0009,0.0229,-0.0164,0.0125,-0.0164,-0.0024,-0.0063,0.0097,-0.001,0.0138,-0.01,0.0024,-0.0093,0.0003,-0.0034,0.0122,-0.002,0.0124,-0.0177,0.0022,-0.0119,0.015,-0.0032,0.0158,-0.0125,0.0009,-0.0125,0.006,0.0012,0.0128,-0.0096,0.0055,-0.0103,0.0005,-0.0027,0.0075,-0.0004,0.0073,-0.0109,0.0048,-0.0088,0.0072,0.0002,0.0108,-0.0069,0.0044,-0.0079,0.001,-0.0009,0.0077,-0.0032,0.0081,-0.0118,-0.0019,-0.0053,0.0092,-0.0023,0.0078,-0.0073,0.0031,-0.009,0.0036,-0.0023,0.0107,-0.0063,0.0078,-0.009,0.0001,-0.0045,0.0083,-0.0016,0.0093,-0.0087,0.0017,-0.0078,0.0026,-0.001,0.0104,-0.0075,0.009,-0.0118,-0.0002,-0.0044,0.0067,-0.0005,0.0078,-0.0087,0.0039,-0.0094,-0.0003,-0.0027,0.0129,-0.0032,0.0113,-0.012,-0.0026,-0.0061,0.0071,0.0013,0.0081,-0.0063,0.0038,-0.0055,0.0002,-0.0037,0.0038,0.0008,0.0077,-0.0071,0.0044,-0.0077,0.0033,-0.0016,0.0074,-0.001,0.0089,-0.0065,0.0018,-0.003,0.002,-0.0029,0.0038,-0.0031,0.0062,-0.0056,0.0039,-0.0029,0.0032,-0.0035,0.0033,-0.0042,0.0039,-0.0029,0.0038,-0.0038,0.0041,-0.0029,0.0063,-0.0056,0.002,-0.0046,0.0072,-0.0041,0.0067,-0.0061,0.0004,-0.0047,0.0044,0,0.007,-0.0045,0.0025,-0.0048,0.0014,-0.0044,0.0054,-0.0011,0.0052,-0.0064,0.0045,-0.0025,0.0037,-0.0036,0.0039,-0.0086,0.0027,-0.0086,0.0054,0.0015,0.0106,-0.0085,0.0013,-0.0091,-0.0009,-0.0038,0.0122,-0.0052,0.0108,-0.0081,-0.0023,-0.0043,0.0009,-0.0019,0.0068,-0.0011,0.0082,-0.008,0.0013,-0.0076,0.0033,0.0001,0.0086,-0.0054,0.008,-0.0082,-0.001,-0.0052,0.0021,-0.0001,0.0108,-0.0053,0.0093,-0.0076,-0.0027,-0.0057,0.0035,-0.0006,0.0056,-0.0007,0.0041,-0.0076,-0.0001,-0.0058,0.0045,0.0002,0.008,-0.0047,0.0007,-0.008,0.0005,-0.0022,0.0062,-0.0047,0.0065,-0.0064,-0.0008,-0.002,0.0074,-0.0056,0.004,-0.0069,0.0016,-0.0027,0.0031,0.0001,0.0048,-0.0059,0.0052,-0.0061,0.0004,-0.0046,0.004,-0.0005,0.0039,-0.0006,0.0041,-0.0068,0.0023,-0.0059,0.0022,0.0005,0.0052,-0.0012,0.005,-0.0064,0.0002,-0.0067,0.0023,-0.0007,0.0071,-0.0031,0.01,-0.0096,-0.0012,-0.0065,0.0033,0.0007,0.0068,-0.0027,0.0028,-0.0041,-0.0002,-0.0055,0.0025,0.0012,0.004,-0.0046,0.003,-0.0034,0.0015,-0.0037,0.0024,-0.0028,0.0055,-0.0017,0.0032,-0.0033,0.0007,-0.0038,0.001,-0.0003,0.0037,-0.0015,0.0036,-0.0033,0.001,-0.0055,0.0006,-0.0019,0.0061,-0.0043,0.0057,-0.0078,0.0001,0,0.0058,-0.0019,0.0061,-0.0062,-0.0021,-0.0045,0.0028,0.0015,0.0047,-0.0042,0.0051,-0.0061,-0.0019,-0.0023,0.0054,-0.0005,0.0059,-0.0056,0.0009,-0.0069,0.0005,0,0.0085,-0.0037,0.0056,-0.0036,0.0009,-0.0033,-0.0002,-0.0007,0.0044,-0.0016,0.0037,-0.0031,0.0001,-0.0034,0,-0.0007,0.0053,-0.003,0.0022,-0.0056,0.0012,-0.0013,0.003,0.0008,0.0045,-0.005,0.0019,-0.0042,0.0018,-0.0004,0.0042,-0.0021,0.0049,-0.0035,-0.0003,-0.0033,0.0011,0.0001,0.0035,-0.0009,0.0023,-0.0025,0.0019,-0.0049,0,-0.0003,0.0058,-0.0014,0.0022,-0.0042,-0.0007,-0.0029,0.005,-0.0022,0.0053,-0.0038,-0.0001,-0.0025,0.0041,-0.0036,0.0035,-0.0048,0.0008,-0.0011,0.0036,-0.0022,0.002,-0.0027,0.001,-0.0022,0.0013,-0.0015,0.0035,-0.0023,0.0008,-0.0036,0.0011,-0.0004,0.0024,-0.001,0.0018,-0.0028,0.0011,-0.0025,0.0012,0.0001,0.0043,-0.003,0.0005,-0.002,0.0013,-0.0016,0.0022,-0.0004,0.0024,-0.0031,0.0013,-0.0033,0.0015,0.0007,0.004,-0.0032,0.001,-0.0021,0,-0.0002,0.0027,-0.0019,0.0025,-0.0032,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.0019,-0.0018,0.002,-0.0022,0.0007,-0.0012,0.0021,-0.0018,0.0012,-0.0004,0.0023,-0.0021,0.0023,-0.0033,-0.0002,-0.0017,0.0042,0.0002,0.0049,-0.0043,0.0004,-0.0038,0.0033,-0.0003,0.0031,-0.0023,0.0007,-0.0024,0.0013,-0.0012,0.0034,-0.0019,-0.0002,-0.0017,0.0021,-0.0015,0.0015,-0.0026,0.0015,-0.0024,0.0008,-0.0003,0.0022,-0.0017,0.0015,-0.0027,-0.0003,-0.0014,0.0029,-0.0034,0.0035,-0.0041,0.0005,-0.0003,0.0026,-0.0004,0.002,-0.0025,0.001,-0.0031,0.0016,0.0009,0.0032,-0.0018,0.001,-0.0029,-0.0003,-0.0014,0.002,-0.0002,0.0034,-0.0027,0.0005,-0.0022,0.0001,-0.0018,0.0029,-0.0002,0.0021,-0.0033,-0.0002,-0.0024,0.0006,-0.0015,0.0037,-0.0004,0.0031,-0.005,0.0002,-0.0031,0.0021,0.0004,0.0049,-0.0037,0.001,-0.0047,0.0027,0.0009,0.0032,-0.0023,0.0027,-0.0029,-0.0011,-0.0012,0.0027,-0.0012,0.0027,-0.0023,-0.0003,-0.003,0.0017,0,0.0035,-0.002,0.0027,-0.0029,-0.0009,-0.0006,0.0028,-0.0013,0.0014,-0.002,0.0005,-0.0013,0.0013,-0.0003,0.0023,-0.0011,0.001,-0.0022,0.0005,-0.0007,0.0027,-0.0007,0.0027,-0.0014,0.0006,-0.0004,0.0015,-0.0007,0.0003,-0.0023,0.0013,-0.0003,0.0012,-0.0006,0.0013,-0.0017,0.0006,-0.0014,0.0005,-0.0003,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0006,-0.001,0.001,-0.0019,0.0002,0.0002,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0023,0.0006,-0.001,0.002,-0.0002,0.0027,-0.0027,-0.0005,-0.0017,0.0007,0.0007,0.0023,-0.0014,0.0021,-0.0025,-0.0009,-0.002,0.0018,0.0001,0.0021,-0.0016,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0014,-0.0013,0.0002,-0.0015,0.0011,0.0001,0.001,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0006,0.0001,0.0022,-0.0012,0.0004,-0.0017,0.0003,-0.0006,0.0014,0.0002,0.0018,-0.002,0.0006,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0007,0.0013,-0.0013,0.0006,-0.0019,0.0013,0.0006,0.0024,-0.0017,0.0007,-0.0018,-0.0003,-0.0012,0.0011,0,0.0015,-0.0012,0.0006,-0.0013,0.0002,-0.0008,0.0014,-0.0003,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.001,-0.0017,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0003,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0016,-0.0005,-0.0011,0.0025,-0.0006,0.0027,-0.002,0.0003,-0.0015,-0.0004,-0.0007,0.0027,-0.0011,0.0024,-0.002,-0.0006,-0.0017,0.0011,0.0009,0.0025,-0.0018,0.002,-0.0019,-0.0001,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0023,-0.0023,0,-0.0024,0.0005,0.0003,0.0029,-0.0015,0.0028,-0.0019,-0.001,-0.0017,0.0017,0.0001,0.0019,-0.0015,0.0002,-0.0015,0.0004,-0.0003,0.001,0.0002,0.0018,-0.0019,0.0002,-0.0018,0.0005,0.0003,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0016,0.0004,-0.0018,0.0001,0,0.0021,-0.0016,0.0018,-0.0022,-0.0008,-0.0009,0.002,-0.0003,0.002,-0.0016,-0.0002,-0.0018,0.0004,0.0002,0.0022,-0.0009,0.0018,-0.0021,-0.0009,-0.0016,0.0015,-0.0002,0.0018,-0.0014,-0.0001,-0.0006,0.0008,0,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0009,0.0001,0.0012,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0001,0,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0016,0.0002,-0.0014,0.0019,0.0003,0.0019,-0.0018,0.0004,-0.0022,-0.0005,-0.0003,0.0031,-0.0016,0.003,-0.0034,-0.0018,-0.0018,0.0025,0.0005,0.0025,-0.0021,0.0004,-0.0014,0.0006,-0.0006,0.0015,-0.0006,0.0005,-0.0007,0,-0.0008,0.0014,-0.0002,0.0016,-0.002,-0.0003,-0.0011,0.0008,0.0002,0.001,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0009,0.0003,-0.0014,0,0.0001,0.0016,-0.001,0.0016,-0.0012,-0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.0011,-0.0002,0.001,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0003,0.0007,0,0.0014,-0.0012,0.0002,-0.0014,-0.0001,-0.0004,0.001,0.0004,0.001,-0.0016,0.0004,-0.0017,-0.0001,0,0.0012,-0.0001,0.0009,-0.0011,-0.0001,-0.0008,0.0007,0.0001,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0005,0.0005,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0,-0.0004,0.0009,0.0003,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0007,0,-0.0001,0.0008,0.0002,0.0006,-0.0013,0.0002,-0.001,0.0007,0.0002,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0011,-0.0004,-0.0006,0.0006,0.0002,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0009,0,-0.0002,0.0003,0,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0005,0,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0004,0,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0011,-0.0001,-0.0004,0.0007,0,0.0009,-0.0007,0.0001,-0.0007,0,-0.0001,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0004,0,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0005,0,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0008,0,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0003,0.0002,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0006,0,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0007,0,-0.0007,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,0,0,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوبه ای الکترونیکی نمونه کسل کننده ضربه دام (1).
[-0.0552,0,-0.0145,0.0084,-0.0042,0.2114,0.054,0.4973,-0.1257,0.2854,-0.4954,-0.1209,-0.3884,-0.1676,-0.1545,0.1294,0.1352,0.4362,0.1054,0.3269,-0.1236,0.0963,-0.4229,-0.1284,-0.3743,-0.2515,-0.244,0.0576,0.0638,0.4265,0.3145,0.4307,0.0522,0.3114,-0.1462,0.0445,-0.4235,-0.1501,-0.3885,-0.2094,-0.2386,0.186,0.1393,0.3697,0.1257,0.3564,-0.1526,0.1857,-0.3214,-0.0785,-0.3559,-0.1504,-0.2256,0.1778,0.0347,0.3647,0.1456,0.3898,-0.0171,0.3557,-0.3097,0.0732,-0.3649,-0.1097,-0.4137,-0.0298,-0.1983,0.1765,-0.0357,0.3937,0.0616,0.4401,-0.0437,0.292,-0.3182,0.1338,-0.405,-0.0337,-0.4547,0.03,-0.2917,0.208,-0.0127,0.4402,0.0303,0.4376,-0.2515,0.3433,-0.2836,0.1463,-0.4757,0.0184,-0.3665,0.0348,-0.1865,0.2661,-0.0993,0.3237,-0.0996,0.454,-0.1661,0.346,-0.3101,0.1509,-0.4092,0.0207,-0.4679,0.0539,-0.238,0.2395,-0.0916,0.4128,-0.2186,0.457,-0.1738,0.3678,-0.2423,0.3345,-0.4504,0.1382,-0.4281,0.1818,-0.3468,0.1482,-0.2705,0.358,-0.2779,0.3673,-0.1781,0.4679,-0.3505,0.3584,-0.3309,0.3202,-0.3368,0.2268,-0.4141,0.1891,-0.2511,0.2268,-0.2962,0.3506,-0.2788,0.4453,-0.129,0.3211,-0.1785,0.2752,-0.3509,0.2262,-0.4222,0.1936,-0.4447,0.1814,-0.3983,0.1698,-0.2176,0.2727,-0.2393,0.397,-0.2353,0.2917,-0.2212,0.3573,-0.3266,0.215,-0.1961,0.2134,-0.3209,0.1696,-0.2801,0.2095,-0.2275,0.2943,-0.2207,0.2407,-0.1439,0.2154,-0.122,0.2083,-0.2617,0.1798,-0.24,0.1888,-0.2283,0.136,-0.2456,0.1669,-0.1842,0.1077,-0.1496,0.1952,-0.1474,0.2121,-0.1859,0.1646,-0.1524,0.1599,-0.2779,0.121,-0.2048,0.1101,-0.209,0.1344,-0.1778,0.132,-0.1279,0.1768,-0.1236,0.1427,-0.1022,0.2286,-0.109,0.1554,-0.1772,0.1912,-0.1418,0.1069,-0.1117,0.0995,-0.1043,0.1459,-0.1192,0.0896,-0.118,0.1048,-0.085,0.157,-0.0962,0.1223,-0.1023,0.1359,-0.1018,0.1137,-0.1401,0.082,-0.1333,0.0562,-0.0918,0.0686,-0.0747,0.0558,-0.0776,0.0878,-0.0647,0.1074,-0.0708,0.097,-0.0601,0.0679,-0.0417,0.0805,-0.0918,0.0638,-0.0538,0.0337,-0.0573,0.0505,-0.0437,0.0514,-0.0514,0.0415,-0.0578,0.059,-0.0513,0.037,-0.0331,0.0472,-0.0452,0.0562,-0.0306,0.0646,-0.0434,0.0568,-0.0348,0.0347,-0.0619,0.0414,-0.0556,0.025,-0.037,0.0234,-0.0346,0.0359,-0.0253,0.0457,-0.0364,0.0297,-0.0432,0.0453,-0.0359,0.0207,-0.0304,0.0246,-0.0199,0.0286,-0.0256,0.0295,-0.0286,0.0305,-0.0272,0.026,-0.0341,0.0206,-0.0272,0.0233,-0.0257,0.0309,-0.0213,0.0277,-0.0191,0.0307,-0.0234,0.0256,-0.0249,0.0108,-0.0248,0.0092,-0.0191,0.0091,-0.0105,0.0168,-0.0149,0.0186,-0.0123,0.0252,-0.0149,0.0193,-0.0174,0.0088,-0.0163,0.0232,-0.0199,0.0203,-0.0107,0.0094,-0.0149,0.013,-0.0088,0.0152,-0.0159,0.0183,-0.0206,0.0131,-0.018,0.0087,-0.007,0.0112,-0.0131,0.0137,-0.0101,0.01,-0.0119,0.0084,-0.0109,0.009,-0.009,0.0127,-0.0109,0.0124,-0.0095,0.0076,-0.0124,0.0093,-0.0086,0.007,-0.008,0.0073,-0.0062,0.0079,-0.0079,0.0064,-0.0066,0.0089,-0.0077,0.006,-0.0085,0.0061,-0.0087,0.0047,-0.0086,0.0067,-0.0072,0.0076,-0.0035,0.0103,-0.0064,0.0047,-0.0093,0.0041,-0.0069,0.0054,-0.0047,0.0075,-0.0072,0.0061,-0.0069,0.0034,-0.007,0.0054,-0.005,0.0082,-0.0026,0.0055,-0.0047,0.0052,-0.0054,0.0048,-0.0086,0.0024,-0.0047,0.0032,-0.0046,0.0029,-0.0043,0.006,-0.002,0.0051,-0.0041,0.0057,-0.0042,0.0025,-0.0054,0.0011,-0.0051,0.0046,-0.0007,0.0049,-0.0022,0.0039,-0.004,0.0024,-0.0046,0.0016,-0.0039,0.003,-0.0036,0.0031,-0.0015,0.0041,-0.0006,0.004,-0.0017,0.0045,-0.0045,0.0033,-0.0049,-0.0002,-0.0048,-0.0002,-0.0031,0.0018,-0.0007,0.0045,0.0005,0.005,-0.0014,0.0045,-0.0045,0.0007,-0.004,0.0007,-0.0034,0.0003,-0.0045,0,-0.0014,0.003,0.0015,0.0063,-0.0006,0.0052,-0.0038,0.0015,-0.0044,-0.0011,-0.0043,-0.0007,-0.0025,0.0017,0,0.0035,0.0004,0.0037,-0.0006,0.0018,-0.0023,0.0006,-0.0025,-0.0008,-0.0016,0.0001,-0.0018,0.0003,-0.0007,0.0028,0.0012,0.003,0.0009,0.0022,-0.0034,0.0005,-0.0043,-0.002,-0.0028,0.0006,-0.0005,0.0028,0.002,0.0036,-0.0007,0.0023,-0.0018,0.0002,-0.0028,-0.0002,-0.0025,0.0006,-0.0004,0.0017,0.0009,0.0028,-0.0001,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0021,-0.0002,-0.0022,-0.0001,-0.001,0.0011,0.0003,0.0015,0,0.0012,-0.0001,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0022,-0.0001,-0.0018,-0.0003,-0.0007,0.0021,0,0.0021,0.0002,0.0016,-0.0013,0.0008,-0.0012,0.0001,-0.0015,-0.0001,-0.001,0.0011,-0.0002,0.0013,0.0004,0.0014,-0.0006,0.0015,-0.0021,0.0004,-0.0017,-0.0005,-0.0017,0.0011,0.0001,0.0013,0,0.0016,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0014,0.0001,-0.0015,-0.0002,-0.0007,0.0006,0.0003,0.0016,0.0002,0.0018,-0.001,0.0004,-0.0014,-0.0002,-0.0014,-0.0005,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0013,0.0003,0.0014,-0.0002,0.0013,-0.0012,0.0003,-0.0013,-0.0001,-0.0012,-0.0002,-0.0011,0.0004,-0.0002,0.0013,0.0005,0.0015,-0.0001,0.0013,-0.0011,0.0001,-0.0017,-0.0006,-0.0013,0,-0.0006,0.0008,0.0002,0.001,-0.0001,0.0011,0,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0013,-0.0004,-0.0011,0,-0.0005,0.0005,0.0005,0.0017,0.0002,0.0015,-0.0006,0.0007,-0.0016,-0.0008,-0.0012,-0.0004,-0.0004,0.0007,0.0003,0.001,0.0002,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0007,0,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0009,0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0008,0,-0.0009,-0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,0.0002,0.001,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0004,0.0002,0.0006,0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0002,0.0001,0.0006,0.0003,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0005,0,-0.0006,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0008,0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0005,0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,0,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوبه ای الکترونیکی نمونه کسل کننده ضربه دام (2).
[-0.2172,0.3973,-0.4934,0.4117,-0.3929,0.4027,-0.3939,0.3398,-0.3169,0.3802,-0.3,0.238,-0.4003,0.3425,-0.2558,0.2075,-0.3298,0.2355,-0.2313,0.3104,-0.3082,0.253,-0.303,0.2749,-0.3156,0.2641,-0.3125,0.2179,-0.1915,0.2795,-0.1243,0.1848,-0.2378,0.2063,-0.2365,0.2406,-0.3175,0.2874,-0.2447,0.2194,-0.1819,0.2188,-0.235,0.1784,-0.3077,0.2651,-0.2011,0.2396,-0.2435,0.2617,-0.2278,0.2955,-0.1968,0.211,-0.2256,0.2357,-0.1489,0.1713,-0.226,0.2334,-0.2495,0.1998,-0.18,0.1913,-0.1333,0.1394,-0.2259,0.2323,-0.1526,0.2233,-0.252,0.2261,-0.2243,0.2158,-0.1568,0.2327,-0.1618,0.1965,-0.1846,0.1787,-0.2566,0.1521,-0.2133,0.2098,-0.2046,0.2241,-0.1674,0.2033,-0.168,0.182,-0.1061,0.143,-0.1515,0.1837,-0.1451,0.1809,-0.1963,0.2015,-0.1865,0.1533,-0.1443,0.1779,-0.1373,0.1689,-0.1936,0.1826,-0.1857,0.1425,-0.1042,0.1782,-0.1402,0.1379,-0.1946,0.1882,-0.1348,0.119,-0.1948,0.1804,-0.1337,0.1436,-0.0873,0.1337,-0.1121,0.0589,-0.0992,0.1089,-0.102,0.1019,-0.1378,0.1688,-0.1448,0.1656,-0.1013,0.0938,-0.098,0.121,-0.0882,0.0747,-0.0668,0.0796,-0.0897,0.1123,-0.0968,0.0945,-0.1226,0.1049,-0.08,0.0682,-0.0896,0.1211,-0.0546,0.0595,-0.0693,0.0677,-0.0988,0.1005,-0.0704,0.0591,-0.0622,0.0556,-0.0396,0.042,-0.068,0.0656,-0.0845,0.1256,-0.0495,0.0764,-0.0819,0.0531,-0.0906,0.0713,-0.0736,0.0806,-0.0527,0.0668,-0.0656,0.066,-0.0623,0.066,-0.0809,0.0524,-0.0446,0.0503,-0.0638,0.0523,-0.0582,0.0493,-0.0694,0.0543,-0.0714,0.0565,-0.0354,0.0521,-0.066,0.0643,-0.0551,0.0571,-0.0569,0.0685,-0.0488,0.0296,-0.0738,0.077,-0.1029,0.0648,-0.054,0.037,-0.0459,0.0466,-0.0545,0.0629,-0.0535,0.0654,-0.0336,0.0388,-0.0345,0.0373,-0.0723,0.0519,-0.0493,0.0324,-0.0598,0.047,-0.0601,0.0512,-0.0678,0.0572,-0.0529,0.0651,-0.0395,0.0663,-0.0467,0.0587,-0.0347,0.031,-0.0271,0.024,-0.0331,0.033,-0.0363,0.0388,-0.0555,0.0431,-0.0428,0.0471,-0.0376,0.0394,-0.0505,0.0541,-0.0636,0.0601,-0.0241,0.0333,-0.0383,0.0362,-0.06,0.0467,-0.0272,0.0187,-0.0343,0.0345,-0.0347,0.0399,-0.0369,0.0437,-0.0397,0.046,-0.0255,0.0348,-0.0238,0.0433,-0.0214,0.0207,-0.0292,0.0291,-0.0337,0.0256,-0.0482,0.0359,-0.026,0.0301,-0.0445,0.0414,-0.0754,0.0661,-0.0367,0.0342,-0.0442,0.0406,-0.0314,0.028,-0.0258,0.0363,-0.0467,0.0422,-0.026,0.0339,-0.0237,0.0387,-0.0518,0.0315,-0.0471,0.0344,-0.0175,0.0174,-0.0358,0.0369,-0.0407,0.0446,-0.0319,0.0379,-0.0474,0.0467,-0.0347,0.0292,-0.0293,0.0225,-0.0277,0.0251,-0.0175,0.0173,-0.0174,0.0233,-0.0259,0.0276,-0.0267,0.0229,-0.0224,0.0259,-0.022,0.0209,-0.0199,0.0219,-0.0197,0.0322,-0.0347,0.0388,-0.0189,0.0101,-0.0231,0.0288,-0.0251,0.0322,-0.0217,0.017,-0.0205,0.0229,-0.0103,0.0123,-0.0225,0.0227,-0.0197,0.0151,-0.0262,0.0167,-0.0143,0.0188,-0.0182,0.0164,-0.0109,0.012,-0.0251,0.028,-0.019,0.0175,-0.0196,0.0181,-0.0181,0.0125,-0.0212,0.0192,-0.0239,0.0247,-0.0141,0.0121,-0.0145,0.0146,-0.0166,0.022,-0.0147,0.0182,-0.0143,0.018,-0.0089,0.0096,-0.0116,0.0089,-0.0123,0.0132,-0.0171,0.0171,-0.0138,0.0119,-0.0157,0.015,-0.0125,0.0081,-0.0084,0.0087,-0.0086,0.0094,-0.009,0.0137,-0.0075,0.0076,-0.0077,0.0098,-0.0134,0.0128,-0.0115,0.0144,-0.0133,0.0147,-0.0074,0.0083,-0.007,0.0099,-0.0094,0.0078,-0.0108,0.0101,-0.0177,0.0169,-0.0071,0.0061,-0.0102,0.013,-0.0129,0.0131,-0.0114,0.0101,-0.0125,0.0121,-0.0138,0.01,-0.014,0.0108,-0.009,0.0125,-0.0136,0.0109,-0.0125,0.0156,-0.0077,0.0061,-0.0095,0.0121,-0.0075,0.01,-0.0067,0.0082,-0.0092,0.008,-0.0083,0.0074,-0.0106,0.0085,-0.0061,0.0065,-0.0082,0.0104,-0.0059,0.0086,-0.0112,0.0078,-0.0105,0.0122,-0.0089,0.0066,-0.0037,0.0053,-0.0077,0.0081,-0.0047,0.0056,-0.0081,0.0085,-0.0072,0.0094,-0.0105,0.0074,-0.0099,0.0087,-0.009,0.006,-0.0058,0.0053,-0.0028,0.0029,-0.0059,0.0083,-0.0087,0.0047,-0.006,0.0077,-0.0059,0.0065,-0.0114,0.0068,-0.0093,0.0094,-0.0069,0.0065,-0.0055,0.0044,-0.0106,0.0112,-0.006,0.0064,-0.0054,0.0059,-0.0075,0.0073,-0.0106,0.0096,-0.0079,0.0075,-0.0036,0.0054,-0.0075,0.0074,-0.0064,0.0069,-0.0078,0.0072,-0.0056,0.0066,-0.0085,0.0076,-0.0094,0.0078,-0.0091,0.0117,-0.008,0.0079,-0.0039,0.0045,-0.008,0.0072,-0.0071,0.0055,-0.0049,0.0048,-0.0059,0.0046,-0.0039,0.0038,-0.0063,0.0062,-0.0069,0.0047,-0.0101,0.0088,-0.0046,0.0051,-0.0031,0.0032,-0.0032,0.0033,-0.007,0.0087,-0.0101,0.0113,-0.0043,0.0036,-0.004,0.0033,-0.0031,0.0026,-0.0049,0.0063,-0.0071,0.007,-0.0048,0.0043,-0.0052,0.0042,-0.0061,0.0036,-0.0047,0.0062,-0.002,0.004,-0.0056,0.0043,-0.0053,0.0063,-0.0042,0.004,-0.0069,0.0055,-0.0031,0.006,-0.0037,0.0052,-0.0032,0.0043,-0.0056,0.0052,-0.0053,0.0047,-0.0042,0.0049,-0.0062,0.0052,-0.0044,0.0036,-0.0037,0.003,-0.0031,0.0041,-0.0035,0.0038,-0.0051,0.0041,-0.0033,0.0026,-0.0027,0.0028,-0.0032,0.0026,-0.0046,0.0044,-0.0045,0.0042,-0.0024,0.0025,-0.0027,0.0031,-0.0038,0.0038,-0.0027,0.0028,-0.0044,0.0043,-0.004,0.0043,-0.0031,0.0038,-0.0046,0.0036,-0.0015,0.0016,-0.0028,0.0027,-0.0033,0.0031,-0.0029,0.0023,-0.0026,0.002,-0.0035,0.0037,-0.003,0.0026,-0.0026,0.002,-0.0034,0.0033,-0.0014,0.0016,-0.0021,0.0028,-0.0023,0.0018,-0.0037,0.0031,-0.0037,0.0037,-0.0032,0.003,-0.0033,0.0039,-0.0021,0.0026,-0.0026,0.0037,-0.002,0.0022,-0.0031,0.0025,-0.0018,0.0022,-0.002,0.0025,-0.0036,0.0037,-0.0029,0.0031,-0.0027,0.0023,-0.0024,0.0039,-0.0039,0.0038,-0.0025,0.0031,-0.0022,0.0026,-0.0029,0.0031,-0.0021,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0028,0.003,-0.0022,0.002,-0.0026,0.0018,-0.0031,0.0029,-0.0035,0.0039,-0.0034,0.0033,-0.0029,0.0027,-0.0025,0.0025,-0.0034,0.0035,-0.0039,0.0036,-0.0018,0.002,-0.0023,0.0028,-0.0023,0.0029,-0.002,0.0021,-0.0035,0.0037,-0.0023,0.0033,-0.0027,0.0035,-0.0018,0.0029,-0.0031,0.0034,-0.0018,0.002,-0.0017,0.002,-0.0023,0.0028,-0.0018,0.0016,-0.0025,0.0018,-0.0019,0.0015,-0.0017,0.0024,-0.0016,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0022,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0017,-0.0031,0.004,-0.0022,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0006,0.0011,-0.002,0.0025,-0.0041,0.004,-0.002,0.0019,-0.002,0.002,-0.0015,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0018,-0.0027,0.002,-0.0012,0.0013,-0.0024,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0027,0.0023,-0.0022,0.0025,-0.0013,0.0027,-0.0025,0.0016,-0.0023,0.002,-0.0026,0.0022,-0.0027,0.0026,-0.0023,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.002,0.0016,-0.0022,0.002,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0022,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0023,0.0014,-0.0032,0.0029,-0.0021,0.0017,-0.0016,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.002,-0.0025,0.0019,-0.0024,0.002,-0.0017,0.002,-0.0015,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0018,-0.0021,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0022,0.0026,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0019,-0.002,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.0018,-0.0014,0.0017,-0.0018,0.0021,-0.0037,0.004,-0.0017,0.002,-0.0016,0.002,-0.002,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.002,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0018,-0.0029,0.0026,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0018,-0.003,0.0029,-0.0017,0.0028,-0.0014,0.0018,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0018,0.0019,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0019,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0023,0.0021,-0.002,0.0017,-0.0018,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0006,0.0006,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0018,0.002,-0.001,0.0009,-0.002,0.002,-0.0022,0.0022,-0.001,0.0008,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.002,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0015,-0.0011,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0019,-0.0011,0.0007,-0.002,0.0021,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.002,-0.0023,0.0023,-0.0024,0.0021,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0008,-0.0018,0.0022,-0.0017,0.0021,-0.0027,0.0026,-0.0012,0.0008,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0015,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0025,0.0021,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0015,-0.0008,0.0008,-0.0019,0.0024,-0.0009,0.0012,-0.0019,0.0019,-0.0026,0.003,-0.0023,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0025,0.0019,-0.002,0.002,-0.0016,0.0012,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0013,-0.0023,0.0024,-0.0022,0.0017,-0.0012,0.0015,-0.0022,0.0021,-0.0011,0.0011,-0.0018,0.0017,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0017,-0.0006,0.0004,-0.0022,0.0021,-0.0014,0.0012,-0.0021,0.0018,-0.0014,0.0017,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0019,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0016,0.002,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.0025,-0.0018,0.0018,-0.0029,0.0029,-0.0019,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0027,-0.0028,0.0025,-0.0028,0.0022,-0.003,0.0035,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.003,0.0027,-0.0022,0.0017,-0.0017,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0023,0.002,-0.0023,0.0025,-0.0025,0.0031,-0.0018,0.0021,-0.003,0.0028,-0.0016,0.0018,-0.002,0.0019,-0.0015,0.0012,-0.0025,0.0023,-0.0029,0.0029,-0.0014,0.0012,-0.0027,0.0024,-0.0017,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.0022,0.0022,-0.0018,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0024,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0022,0.0019,-0.0017,0.002,-0.001,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0017,0.002,-0.0009,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0024,0.0021,-0.0022,0.0022,-0.001,0.0012,-0.0022,0.0014,-0.0025,0.0025,-0.0011,0.0013,-0.0024,0.0024,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0015,0.0012,-0.001,0.001,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0021,0.0013,-0.0011,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0016,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0021,0.0024,-0.0017,0.0015,-0.0026,0.0023,-0.0016,0.0023,-0.0025,0.0024,-0.002,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0006,0.0011,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0018,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0016,-0.0019,0.0015,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0018,0.0016,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.001,-0.001,0.0012,-0.0014,0.0016,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
کوبه ای الکترونیکی نمونه - خارش, clattering ضربه دام (1).
[-0.1259,0.1044,-0.0841,0.1808,-0.2172,0.3973,-0.4934,0.3618,-0.4586,0.2231,-0.4008,0.4117,-0.3737,0.4027,-0.31,0.3638,-0.3939,0.3166,-0.3854,0.1884,-0.3145,0.3398,-0.2669,0.3267,-0.3169,0.2964,-0.2832,0.3802,-0.1977,0.1985,-0.3,0.1685,-0.4003,0.238,-0.2615,0.3003,-0.2547,0.3425,-0.2558,0.1794,-0.1509,0.1903,-0.2032,0.2075,-0.2123,0.141,-0.2979,0.2355,-0.3298,0.3091,-0.2313,0.2711,-0.1823,0.3104,-0.2363,0.2281,-0.3082,0.253,-0.2876,0.1962,-0.257,0.2014,-0.303,0.21,-0.2919,0.2749,-0.2784,0.2504,-0.3156,0.2641,-0.2334,0.1922,-0.2768,0.1966,-0.2202,0.2179,-0.3125,0.2522,-0.1915,0.1617,-0.1782,0.2795,-0.1243,0.1848,-0.1162,0.1551,-0.0995,0.0923,-0.1447,0.0937,-0.2378,0.2063,-0.1387,0.1617,-0.1635,0.1998,-0.1517,0.2406,-0.3175,0.2874,-0.3146,0.2223,-0.2738,0.2376,-0.2447,0.1472,-0.0842,0.2194,-0.1911,0.2148,-0.1747,0.1893,-0.1819,0.2188,-0.1146,0.1685,-0.1254,0.1784,-0.235,0.1517,-0.2499,0.1446,-0.3077,0.2651,-0.3066,0.1864,-0.1775,0.2258,-0.0986,0.2396,-0.1941,0.2617,-0.2151,0.1993,-0.1669,0.2411,-0.2435,0.2955,-0.2204,0.1781,-0.2278,0.2555,-0.1968,0.1958,-0.119,0.211,-0.131,0.1174,-0.1885,0.1689,-0.2256,0.2357,-0.1139,0.1713,-0.1242,0.0938,-0.1407,0.148,-0.2025,0.1533,-0.0972,0.1835,-0.226,0.2334,-0.2207,0.1998,-0.1564,0.1486,-0.2495,0.1452,-0.1172,0.0863,-0.1386,0.1913,-0.18,0.0684,-0.1333,0.0845,-0.0579,0.1394,-0.1461,0.1228,-0.2259,0.1671,-0.2158,0.2323,-0.0747,0.0809,-0.1051,0.0947,-0.1526,0.2261,-0.1983,0.2159,-0.1784,0.2024,-0.252,0.1694,-0.175,0.0605,-0.2243,0.2158,-0.1342,0.2327,-0.0841,0.2014,-0.1568,0.144,-0.1618,0.1867,-0.103,0.1804,-0.1598,0.1965,-0.1108,0.1767,-0.1846,0.1787,-0.0906,0.0907,-0.1589,0.149,-0.2566,0.1521,-0.2531,0.2098,-0.1099,0.1724,-0.0888,0.1627,-0.0878,0.0598,-0.203,0.1305,-0.2046,0.2241,-0.0945,0.0484,-0.1662,0.1594,-0.168,0.2033,-0.1243,0.182,-0.1228,0.1144,-0.1061,0.143,-0.0924,0.09,-0.0617,0.0698,-0.047,0.098,-0.1515,0.0899,-0.138,0.1837,-0.1275,0.1377,-0.1451,0.1028,-0.0771,0.146,-0.1963,0.2015,-0.128,0.104,-0.121,0.1045,-0.0354,0.0827,-0.1865,0.1533,-0.1426,0.1779,-0.05,0.0572,-0.1265,0.0676,-0.122,0.1288,-0.1373,0.1689,-0.133,0.1081,-0.1824,0.1314,-0.1936,0.1826,-0.0366,0.1118,-0.181,0.1041,-0.1857,0.1782,-0.1042,0.1697,-0.1023,0.055,-0.1402,0.1279,-0.1007,0.1379,-0.0842,0.1275,-0.1941,0.1501,-0.1626,0.1352,-0.1946,0.1882,-0.0943,0.0756,-0.0377,0.119,-0.1348,0.1771,-0.1948,0.1778,-0.1728,0.1804,-0.1165,0.0892,-0.1337,0.1057,-0.0798,0.1436,-0.0787,0.0751,-0.0377,0.0799,-0.0873,0.1337,-0.1121,0.0466,-0.0159,0.0589,-0.0864,0.1089,-0.0863,0.1009,-0.0992,0.0867,-0.0844,0.0905,-0.102,0.0513,-0.0936,0.0823,-0.0935,0.1019,-0.1375,0.0724,-0.1339,0.1678,-0.0817,0.087,-0.1414,0.1611,-0.0974,0.0567,-0.0013,0.056,-0.0824,0.0885,-0.0573,0.0654,-0.0922,0.1138,-0.0641,0.0516,-0.0828,0.0703,-0.0666,0.0661,-0.0518,0.066,-0.0469,0.0733,-0.0445,0.0585,-0.0602,0.1008,-0.0662,0.0693,-0.0794,0.0745,-0.0347,0.0691,-0.0857,0.0528,-0.0616,0.0836,-0.0547,0.0362,-0.1065,0.0825,-0.0646,0.0907,-0.0682,0.0585,-0.0522,0.0514,-0.0674,0.1011,-0.0747,0.0935,-0.0224,0.0194,-0.0286,0.0412,-0.0364,0.0158,-0.0455,0.0493,-0.0504,0.0554,-0.0564,0.0547,-0.0463,0.0234,-0.0788,0.0804,-0.04,0.0693,-0.0558,0.0425,-0.0345,0.034,-0.0552,0.0463,-0.0488,0.0457,-0.031,0.0163,-0.0438,0.0431,-0.0262,0.0322,-0.0177,0.0301,-0.0379,0.0419,-0.0507,0.0491,-0.0206,0.0073,-0.0437,0.0224,-0.0623,0.0927,-0.0541,0.0525,-0.0364,0.0564,-0.0173,0.0443,-0.0589,0.0538,-0.0511,0.0381,-0.0393,0.0371,-0.0398,0.0233,-0.0629,0.0497,-0.0165,0.0257,-0.0511,0.056,-0.0379,0.0305,-0.035,0.0336,-0.0361,0.0148,-0.0319,0.0455,-0.0264,0.0255,-0.0384,0.0327,-0.0277,0.0435,-0.043,0.0431,-0.0264,0.0149,-0.0096,0.015,-0.0407,0.0277,-0.0275,0.026,-0.0524,0.034,-0.0244,0.014,-0.0215,0.0152,-0.04,0.0317,-0.0384,0.0327,-0.0247,0.0258,-0.0182,0.0169,-0.0331,0.0215,-0.0358,0.0303,-0.0427,0.0334,-0.0197,0.0082,-0.0135,0.0304,-0.0176,0.0158,-0.0424,0.0337,-0.0179,0.0174,-0.0193,0.0245,-0.0205,0.0272,-0.0218,0.0301,-0.0382,0.0372,-0.0131,0.0238,-0.0255,0.0328,-0.0237,0.025,-0.0311,0.032,-0.0318,0.0375,-0.026,0.0381,-0.0177,0.0171,-0.018,0.0113,-0.0081,0.0161,-0.0266,0.017,-0.0184,0.0129,-0.0398,0.0417,-0.0555,0.0348,-0.0374,0.0264,-0.0168,0.0233,-0.0281,0.0194,-0.0103,0.0166,-0.0187,0.0096,-0.0235,0.0239,-0.0082,0.0109,-0.0224,0.0322,-0.0279,0.012,-0.0213,0.0179,-0.0267,0.0328,-0.0152,0.0212,-0.0186,0.0222,-0.0146,0.015,-0.0113,0.0188,-0.015,0.0074,-0.0166,0.018,-0.0126,0.0111,-0.0153,0.0168,-0.0066,0.0247,-0.0342,0.0211,-0.0214,0.0123,-0.0056,0.0122,-0.0226,0.0148,-0.0271,0.0213,-0.02,0.0204,-0.0123,0.0139,-0.0153,0.0232,-0.0272,0.0132,-0.0303,0.0119,-0.0191,0.0255,-0.0139,0.0285,-0.0231,0.0263,-0.0187,0.0099,-0.0168,0.0146,-0.0079,0.0142,-0.0168,0.0233,-0.0199,0.0283,-0.0183,0.0249,-0.0178,0.017,-0.0152,0.0092,-0.0132,0.0119,-0.0143,0.0127,-0.0045,0.007,-0.0066,0.0036,-0.0109,0.0023,-0.0133,0.0132,-0.0069,0.0074,-0.0114,0.0072,-0.009,0.0154,-0.0144,0.007,-0.0216,0.0101,-0.0072,0.016,-0.0163,0.0165,-0.015,0.0179,-0.0153,0.0091,-0.0092,0.0166,-0.0142,0.0125,-0.0063,0.0148,-0.0189,0.0202,-0.0115,0.0151,-0.0112,0.0166,-0.0125,0.0218,-0.0229,0.0196,-0.0055,0.0038,-0.0017,0.0099,-0.0063,0.0118,-0.0087,0.0109,-0.0083,0.0053,-0.0135,0.0127,-0.0073,0.0091,-0.0206,0.0068,-0.0137,0.016,-0.0059,0.0063,-0.005,0.0061,-0.0079,0.0093,-0.0084,0.0097,-0.0081,0.0115,-0.0115,0.0133,-0.0056,0.0076,-0.0051,0.0041,-0.0107,0.0141,-0.0119,0.0095,-0.0126,0.0087,-0.0079,0.0145,-0.0048,0.0069,-0.0052,0.0045,-0.008,0.0109,-0.0054,0.0097,-0.0067,0.0079,-0.0074,0.0134,-0.0046,0.0074,-0.0065,0.0057,-0.0039,0.0062,-0.0063,0.0067,-0.0058,0.0053,-0.0086,0.0056,-0.0099,0.0085,-0.006,0.006,-0.0081,0.0075,-0.0139,0.0061,-0.0097,0.0103,-0.0071,0.0062,-0.0073,0.0084,-0.0037,0.0077,-0.007,0.0029,-0.0085,0.0114,-0.0123,0.0071,-0.0208,0.0085,-0.0071,0.0182,-0.0082,0.0104,-0.0074,0.0089,-0.0098,0.0056,-0.0039,0.009,-0.0079,0.0029,-0.0114,0.0105,-0.007,0.0097,-0.006,0.0043,-0.0065,0.0072,-0.0081,0.0084,-0.0066,0.0092,-0.0027,0.0038,-0.0019,0.0031,-0.0053,0.0102,-0.0115,0.0104,-0.004,0.0062,-0.0063,0.0046,-0.0049,0.007,-0.0051,0.0039,-0.0051,0.0093,-0.0124,0.0081,-0.0069,0.0075,-0.0093,0.0065,-0.0058,0.008,-0.0091,0.0078,-0.0108,0.0063,-0.0033,0.0031,-0.0035,0.0034,-0.0025,0.0042,-0.0081,0.0084,-0.0049,0.0025,-0.0047,0.0068,-0.0067,0.007,-0.0089,0.0098,-0.0057,0.0057,-0.0036,0.0054,-0.0068,0.008,-0.0072,0.0086,-0.0101,0.0099,-0.0057,0.0085,-0.0073,0.0056,-0.0044,0.0046,-0.006,0.0047,-0.0019,0.0018,-0.0056,0.0025,-0.002,0.0048,-0.0055,0.002,-0.0046,0.005,-0.0035,0.0034,-0.0016,0.0016,-0.0035,0.002,-0.0031,0.0043,-0.0034,0.0035,-0.005,0.0045,-0.0031,0.0052,-0.0045,0.0021,-0.0036,0.0031,-0.005,0.0042,-0.0029,0.0024,-0.002,0.0025,-0.0042,0.0048,-0.0027,0.0018,-0.0014,0.0038,-0.004,0.0031,-0.0031,0.0022,-0.0035,0.0038,-0.0032,0.0031,-0.0034,0.0049,-0.0031,0.0026,-0.006,0.0056,-0.0007,0.0022,-0.0056,0.0066,-0.0032,0.0058,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0038,0.0047,-0.0037,0.0034,-0.001,0.0016,-0.0034,0.0052,-0.0041,0.0026,-0.0035,0.0024,-0.0033,0.0027,-0.0026,0.0016,-0.0027,0.0018,-0.0032,0.0035,-0.0017,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.003,0.0019,-0.002,0.0034,-0.0034,0.0026,-0.003,0.0028,-0.0011,0.0022,-0.0021,0.0022,-0.0038,0.0024,-0.0015,0.0024,-0.0018,0.0006,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0026,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0025,0.0017,-0.0015,0.0023,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.0016,0.0025,-0.0033,0.0037,-0.0016,0.0008,-0.0009,0.0015,-0.0025,0.0016,-0.0026,0.0023,-0.0008,0.0019,-0.0011,0.0021,-0.0023,0.0023,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0023,-0.0026,0.0019,-0.0029,0.0013,-0.002,0.003,-0.0018,0.0013,-0.0017,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0023,-0.0019,0.0025,-0.0017,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.002,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.001,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوبه ای الکترونیکی نمونه - خارش, clattering ضربه دام (2).
[-0.4771,0.4969,-0.31,0.3278,-0.14,0.179,-0.1877,0.0599,-0.0567,0.2494,-0.2144,0.1315,-0.2222,0.0566,-0.0533,0.2775,-0.0877,0.1808,-0.281,-0.0246,-0.1986,0.1424,0.0025,0.2405,-0.1516,0.1896,-0.2726,0.0499,-0.1355,0.1879,-0.0531,0.1893,-0.1868,0.1041,-0.2022,0.1342,-0.1291,0.1623,-0.1339,0.1403,-0.1644,0.1545,-0.103,0.1254,-0.0959,0.179,-0.1363,0.1247,-0.1536,0.1042,-0.1698,0.1997,-0.1425,0.1795,-0.1492,0.1273,-0.1362,0.1509,-0.1248,0.1734,-0.2207,0.1883,-0.1913,0.2044,-0.1311,0.1496,-0.1388,0.1576,-0.1447,0.1503,-0.1783,0.1647,-0.144,0.1719,-0.1654,0.1537,-0.1414,0.1289,-0.1826,0.176,-0.1952,0.203,-0.1264,0.118,-0.1429,0.1302,-0.1545,0.2122,-0.1555,0.1083,-0.1509,0.1369,-0.1382,0.2057,-0.1055,0.1542,-0.1575,0.145,-0.1514,0.1356,-0.0936,0.1592,-0.0982,0.1411,-0.1197,0.1183,-0.1799,0.1613,-0.1473,0.1153,-0.1502,0.1444,-0.1227,0.1122,-0.1527,0.1077,-0.1176,0.1126,-0.1093,0.1046,-0.1414,0.122,-0.1426,0.1389,-0.1138,0.1477,-0.0752,0.1318,-0.1121,0.1489,-0.1011,0.077,-0.1043,0.1416,-0.0848,0.0934,-0.1432,0.0995,-0.1064,0.0892,-0.0804,0.1148,-0.1265,0.0987,-0.0845,0.1009,-0.1003,0.0886,-0.1348,0.1221,-0.1035,0.1496,-0.097,0.082,-0.1011,0.0989,-0.078,0.0627,-0.0727,0.0618,-0.0702,0.0767,-0.0787,0.0947,-0.1063,0.092,-0.0844,0.0803,-0.0658,0.0782,-0.0464,0.0506,-0.0661,0.0486,-0.067,0.0728,-0.0544,0.0851,-0.0795,0.0566,-0.0625,0.056,-0.06,0.0615,-0.0523,0.0454,-0.0493,0.0653,-0.0363,0.0765,-0.0533,0.0465,-0.0446,0.0442,-0.0502,0.0522,-0.04,0.0501,-0.0468,0.0458,-0.0344,0.0487,-0.0419,0.0414,-0.0424,0.0324,-0.0318,0.0276,-0.032,0.0399,-0.0169,0.0203,-0.0236,0.0164,-0.0178,0.0229,-0.0202,0.0167,-0.0147,0.0196,-0.0263,0.0177,-0.0178,0.0138,-0.0123,0.0146,-0.019,0.0181,-0.0187,0.0209,-0.0161,0.0073,-0.0202,0.0173,-0.0077,0.0234,-0.0153,0.0186,-0.0176,0.0106,-0.0112,0.0138,-0.0125,0.0151,-0.0123,0.0079,-0.0163,0.0217,-0.0103,0.0202,-0.0122,0.0099,-0.0143,0.0105,-0.0126,0.0127,-0.0098,0.027,-0.024,0.0054,-0.0155,0.0143,-0.0218,0.0219,-0.0232,0.0166,-0.0167,0.0087,-0.0182,0.021,-0.0159,0.0162,-0.0101,0.0125,-0.013,0.0151,-0.007,0.0134,-0.0152,0.006,-0.0147,0.0113,-0.0143,0.0209,-0.0183,0.0059,-0.0081,0.0115,-0.0133,0.0185,-0.016,0.0119,-0.0112,0.0065,-0.0102,0.0161,-0.0143,0.0218,-0.0171,0.0014,-0.0128,0.0115,-0.0065,0.0169,-0.0118,0.0099,-0.017,0.0151,-0.0126,0.0197,-0.0142,0.0134,-0.0138,0.017,-0.0177,0.0096,-0.0105,0.017,-0.0121,0.0113,-0.0122,0.0104,-0.0112,0.0147,-0.0133,0.0104,-0.0088,0.0149,-0.0102,0.0101,-0.0148,0.0129,-0.0078,0.0168,-0.0212,0.0063,-0.0149,0.0098,-0.0043,0.0119,-0.0103,0.0178,-0.0086,0.0076,-0.0103,0.0103,-0.0103,0.007,-0.0064,0.0087,-0.011,0.0107,-0.015,0.0111,-0.0138,0.0014,-0.0096,0.0131,-0.0078,0.0159,-0.0113,0.0026,-0.0178,0.0085,-0.001,0.0138,-0.0099,0.0078,-0.0137,0.0047,-0.0128,0.0172,-0.0151,0.0156,-0.0135,0.0018,-0.0052,0.0114,-0.0124,0.0076,-0.0102,0.0083,-0.0139,0.0055,-0.0112,0.0102,-0.0049,0.0109,-0.0102,0.005,-0.0163,0.0107,-0.0077,0.0072,-0.0105,0.0115,-0.0056,0.0107,-0.0098,0.0032,-0.0115,0.0125,-0.0072,0.0132,-0.0153,0.0025,-0.0069,0.0094,-0.0057,0.0051,-0.0064,0.0086,-0.0054,0.0078,-0.0101,0.0064,-0.0054,0.0128,-0.0109,0.0104,-0.0079,0.0033,-0.0112,0.0081,-0.0076,0.0116,-0.0045,0.0082,-0.0098,0.003,-0.0034,0.009,-0.0087,0.008,-0.0122,0.0012,-0.0058,0.0071,-0.0014,0.008,-0.009,0.0045,-0.0094,0.0022,-0.0048,0.0122,-0.0107,0.01,-0.0121,0.0076,-0.0054,0.0131,-0.0074,0.0081,-0.007,0.0038,-0.007,0.0081,-0.0035,0.0101,-0.0116,0.0039,-0.0065,0.0066,-0.0016,0.0074,-0.004,0.0057,-0.0119,0.0028,-0.0051,0.0105,-0.0046,0.0046,-0.0097,0.0068,-0.0073,0.0057,-0.0071,0.006,-0.0059,0.0095,-0.0077,0.0047,-0.0099,0.0058,-0.0047,0.0097,-0.0067,0.0047,-0.0045,0.0071,-0.0124,0.0042,-0.0054,0.0074,-0.0052,0.0063,-0.005,0.0055,-0.0047,0.007,-0.0063,0.002,-0.004,0.0086,-0.0098,0.0129,-0.0097,0.0023,-0.0071,0.0036,-0.001,0.0081,-0.0097,0.0058,-0.0093,0.0057,-0.0074,0.0068,-0.0034,0.0082,-0.0059,0.0061,-0.0067,0.0076,-0.0012,0.0081,-0.011,0.0059,-0.007,0.0062,-0.0057,0.0089,-0.005,0.0049,-0.0053,0.0021,-0.0048,0.0038,-0.0022,0.0078,-0.0053,0.0042,-0.005,0.0017,-0.0047,0.0024,-0.0039,0.004,-0.0058,0.006,-0.0082,0.0062,-0.0065,0.0044,-0.0065,0.0066,-0.0044,0.0079,-0.0072,0.0022,-0.0083,0.0051,-0.0025,0.0081,-0.0045,0.006,-0.0053,0.0019,-0.006,0.0034,-0.003,0.0063,-0.0022,0.0046,-0.006,0.003,-0.0076,0.0056,-0.002,0.0061,-0.0049,0.0041,-0.005,0.0097,-0.0056,0.0055,-0.005,0.0028,-0.0042,0.0101,-0.0057,0.002,-0.0033,0.0059,-0.0083,0.0034,-0.0036,0.0091,-0.0044,0.0046,-0.0063,0.0016,-0.0026,0.0044,-0.0025,0.0056,-0.0063,0.0035,-0.0056,0.0051,-0.0047,0.004,-0.0025,0.0042,-0.0036,0.0039,-0.0069,0.0006,-0.0017,0.0045,-0.0028,0.0047,-0.0049,0.0023,-0.0031,0.0046,-0.0018,0.0038,-0.0048,0.0037,-0.0056,0.0035,-0.0025,0.0051,-0.0035,0.0069,-0.0079,0.0025,-0.0037,0.0076,-0.0008,0.0069,-0.0045,0.0045,-0.0061,0.0013,-0.0018,0.0049,-0.0012,0.0046,-0.007,0.0016,-0.0054,0.0028,-0.0022,0.008,-0.0026,0.002,-0.006,0.0022,-0.0034,0.0049,-0.0012,0.0033,-0.0057,0.004,-0.005,0.0022,-0.0034,0.0042,-0.0025,0.0047,-0.0034,0.0031,-0.0026,0.0023,-0.0046,0.0038,-0.0041,0.0005,-0.002,0.004,-0.004,0.0052,-0.0064,0.001,-0.0018,0.0037,-0.0005,0.0054,-0.006,0.0034,-0.0052,0.0045,-0.004,0.0045,-0.0019,0.0034,-0.0027,0.0028,-0.0021,0.0021,-0.0039,0.0013,-0.002,0.0017,-0.0025,0.0046,-0.0029,0.0028,-0.0044,0.0038,-0.0011,0.0031,-0.0022,0.0052,-0.0048,0.0003,-0.0033,0.0033,-0.002,0.0045,-0.0029,0.0011,-0.0026,0.0031,-0.0028,0.0022,-0.0005,0.0027,-0.0013,0.0031,-0.0042,0.001,-0.0039,0.0031,-0.0005,0.004,-0.0033,0.0019,-0.0036,0.0039,-0.0024,0.0053,-0.002,0.0035,-0.0028,0.0007,-0.0036,0.0023,-0.0033,0.0066,-0.0053,0.0017,-0.006,0.0042,-0.0034,0.0042,-0.0027,0.0018,-0.0027,0.0047,-0.0058,0.0019,-0.0036,0.0037,-0.0016,0.0034,-0.0029,0.0024,-0.0027,0.0023,-0.0036,0.0027,-0.0033,0.0034,-0.0029,0.0015,-0.0021,0.003,-0.0034,0.0024,-0.0034,0.0024,-0.0019,0.0016,-0.0027,0.0019,-0.002,0.0027,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0016,-0.0024,0.0018,-0.0031,0.0017,-0.0004,0.0023,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.0006,-0.0011,0.0025,-0.0013,0.0032,-0.0029,0.0004,-0.0026,0.0018,-0.0008,0.0025,-0.0025,0.0018,-0.0029,0.0033,-0.0027,0.0034,-0.0023,0.0021,-0.0025,0.0014,-0.0004,0.0017,-0.0027,0.0024,-0.0029,0.0027,-0.0027,0.0018,-0.0015,0.0029,-0.0032,0.0024,-0.0025,0.001,-0.0004,0.0039,-0.0021,0.0023,-0.0031,-0.0001,-0.0017,0.0021,-0.0011,0.0027,-0.0031,0.0022,-0.003,0.0013,-0.0005,0.004,-0.0023,0.0009,-0.0025,0.0016,-0.0009,0.0022,-0.0014,0.0016,-0.002,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.0007,0.0016,-0.0019,0.0024,-0.0024,0.0011,-0.0023,0.0007,-0.0008,0.0031,-0.0021,0.0013,-0.0016,0.0006,-0.0021,0.0019,0,0.003,-0.0027,0.002,-0.0032,0.001,-0.0014,0.0033,-0.0011,0.0019,-0.0015,0.0012,-0.003,0.0025,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.003,-0.0014,0.0023,-0.0021,0.0009,-0.0025,0.0026,-0.0014,0.0008,-0.0019,0.002,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0024,-0.0024,0.0023,-0.0018,0.0012,-0.001,0.0028,-0.0016,0.0009,-0.0014,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0015,0.0007,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0017,-0.0017,0.0006,-0.0015,0.0008,-0.0006,0.0027,-0.0019,0.0026,-0.0021,0.0003,-0.0007,0.0019,-0.0006,0.0015,-0.0022,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0027,-0.0019,0.0004,-0.0014,0.0004,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.0008,-0.002,0.0015,-0.0004,0.0013,-0.0019,0.001,-0.0008,0.001,-0.0003,0.001,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0015,0.0007,-0.0012,0.0009,0,0.0014,-0.0021,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0016,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0012,0.0012,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0012,-0.0018,0.0005,-0.0014,0.0017,-0.0002,0.0023,-0.0013,0.0002,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0012,0,-0.0007,0.0008,0,0.0016,-0.0009,0.0002,-0.0013,0.0004,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0014,-0.0016,0.0001,-0.0006,0.002,-0.0001,0.0014,-0.0014,0.0006,-0.0019,0.0004,-0.0009,0.0016,-0.0008,0.001,-0.0019,0,-0.0013,0.0014,-0.0003,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0008,0,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0006,0.0016,-0.0011,0,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0003,-0.0005,0.0007,0,0.0013,-0.0007,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0013,-0.0013,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0008,0,0.0008,-0.0007,-0.0001,-0.0008,0,0.0001,0.0009,-0.0003,0.0011,-0.0014,-0.0002,-0.001,0.0009,0.0001,0.0013,-0.0007,0.0003,-0.0011,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0008,0,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0006,0,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0006,0,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0,-0.0003,0.0006,0,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,0,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوبه ای الکترونیکی نمونه - سخت دام smack reverb استفاده.
[-0.322,0.4969,-0.4771,0.4955,-0.2039,0.4478,-0.31,-0.0217,-0.1849,0.174,0.0014,0.179,-0.14,0.0761,-0.1877,-0.0286,-0.172,-0.0215,-0.0988,0.0931,0.0429,0.1928,0.0351,0.2494,-0.0997,0.1315,-0.1719,0.0565,-0.2222,-0.0803,-0.1933,-0.0014,-0.1222,0.0566,-0.0533,0.2212,0.0332,0.2775,0.0439,0.1808,-0.0326,0.1298,-0.1198,0.0446,-0.2141,-0.0535,-0.281,-0.0447,-0.1986,-0.0358,-0.0655,0.0601,-0.0103,0.1828,0.0137,0.2405,0.0282,0.2178,-0.1236,0.1608,-0.1516,0.037,-0.1556,0.0061,-0.2726,0.0499,-0.1962,0.0115,-0.0981,0.1179,-0.0162,0.1879,-0.0179,0.1845,-0.0531,0.1893,-0.1616,0.1041,-0.1868,0.0969,-0.1725,0.0924,-0.2022,0.0718,-0.1414,0.1342,-0.1273,0.1472,-0.1291,0.1623,-0.1284,0.1403,-0.1339,0.1011,-0.1299,0.0993,-0.1644,0.1545,-0.1031,0.0607,-0.103,0.1254,-0.0395,0.1091,-0.0936,0.1168,-0.0959,0.1644,-0.0869,0.179,-0.0956,0.121,-0.1363,0.1247,-0.1536,0.1018,-0.1341,0.0793,-0.1286,0.122,-0.1698,0.1852,-0.1289,0.1997,-0.0551,0.106,-0.1425,0.1557,-0.1492,0.1795,-0.1153,0.0507,-0.1088,0.0667,-0.1175,0.1263,-0.1259,0.1509,-0.1362,0.1206,-0.1248,0.1734,-0.121,0.1087,-0.147,0.1482,-0.1716,0.1883,-0.2207,0.2044,-0.1913,0.1386,-0.1237,0.1369,-0.1311,0.1496,-0.1187,0.142,-0.0832,0.1147,-0.1388,0.1576,-0.1429,0.1098,-0.1447,0.0843,-0.1423,0.1503,-0.1376,0.1173,-0.1783,0.1647,-0.1599,0.0759,-0.1174,0.1719,-0.1198,0.1537,-0.1304,0.1485,-0.1654,0.1373,-0.1223,0.1226,-0.1414,0.127,-0.1636,0.176,-0.1826,0.1275,-0.1213,0.1695,-0.1952,0.203,-0.1422,0.1398,-0.0967,0.0994,-0.1264,0.118,-0.1204,0.1175,-0.1429,0.1302,-0.1061,0.1176,-0.0925,0.1477,-0.1545,0.2122,-0.1025,0.1781,-0.1555,0.1083,-0.1144,0.109,-0.1509,0.1369,-0.092,0.088,-0.0966,0.0999,-0.1382,0.2057,-0.1144,0.0725,-0.0634,0.1542,-0.0684,0.0775,-0.1575,0.145,-0.1078,0.113,-0.1031,0.0658,-0.1514,0.1287,-0.1468,0.1356,-0.0936,0.1592,-0.0868,0.0782,-0.0982,0.1411,-0.0784,0.0919,-0.0877,0.0471,-0.1197,0.0999,-0.1799,0.1613,-0.0886,0.1276,-0.1039,0.1179,-0.0729,0.1153,-0.1473,0.09,-0.0865,0.0695,-0.1502,0.1444,-0.1101,0.1262,-0.1227,0.1122,-0.0929,0.076,-0.089,0.0562,-0.0721,0.1077,-0.1527,0.0786,-0.062,0.1126,-0.1088,0.0791,-0.1176,0.1046,-0.0808,0.1016,-0.0777,0.0849,-0.1414,0.0766,-0.1018,0.122,-0.1426,0.1389,-0.1013,0.137,-0.1138,0.0835,-0.1018,0.0923,-0.0865,0.1477,-0.0752,0.1318,-0.0642,0.0936,-0.0575,0.1489,-0.1121,0.1487,-0.0983,0.077,-0.0822,0.0549,-0.1011,0.0668,-0.0839,0.0657,-0.1043,0.1416,-0.0389,0.0679,-0.0793,0.0934,-0.0904,0.0674,-0.1432,0.0995,-0.1098,0.0778,-0.0634,0.0544,-0.1064,0.0892,-0.0474,0.1009,-0.0804,0.1033,-0.0795,0.1148,-0.0948,0.0987,-0.0936,0.0845,-0.1265,0.1009,-0.0675,0.0614,-0.0735,0.0498,-0.0552,0.0659,-0.1003,0.0886,-0.092,0.0827,-0.1348,0.0922,-0.1221,0.1496,-0.0858,0.0876,-0.0667,0.0654,-0.0941,0.082,-0.097,0.0723,-0.0838,0.0671,-0.1011,0.0989,-0.0575,0.0642,-0.063,0.0594,-0.078,0.0627,-0.0727,0.0618,-0.0515,0.0276,-0.0612,0.048,-0.0702,0.0767,-0.0517,0.086,-0.0625,0.0761,-0.0787,0.0947,-0.0752,0.0709,-0.0639,0.0449,-0.1063,0.092,-0.066,0.0803,-0.0577,0.0568,-0.0423,0.0763,-0.0633,0.0624,-0.0378,0.0482,-0.0435,0.0423,-0.0607,0.0436,-0.0455,0.0446,-0.0598,0.0322,-0.054,0.0372,-0.0605,0.0657,-0.0309,0.0616,-0.0491,0.066,-0.046,0.076,-0.0382,0.0502,-0.0326,0.0282,-0.0688,0.0449,-0.0426,0.0479,-0.0529,0.0387,-0.0496,0.051,-0.0314,0.0493,-0.0408,0.037,-0.0426,0.0198,-0.041,0.0387,-0.0402,0.0438,-0.0299,0.0533,-0.0291,0.0612,-0.0255,0.0419,-0.0417,0.0288,-0.0208,0.0362,-0.0279,0.0341,-0.0337,0.0335,-0.0284,0.0178,-0.0319,0.0251,-0.037,0.0198,-0.0306,0.0385,-0.0295,0.0207,-0.0214,0.0137,-0.0271,0.0336,-0.0337,0.0205,-0.0314,0.0307,-0.0242,0.0333,-0.0164,0.0341,-0.0267,0.0286,-0.0285,0.0193,-0.0237,0.0114,-0.0284,0.0217,-0.0213,0.0212,-0.0131,0.0133,-0.0182,0.0184,-0.0213,0.0152,-0.0126,0.0263,-0.0154,0.0104,-0.0075,0.013,-0.0087,0.0083,-0.0148,0.0102,-0.0095,0.01,-0.0087,0.014,-0.0077,0.011,-0.0108,0.0065,-0.0107,0.0095,-0.0123,0.0101,-0.0066,0.0119,-0.0085,0.0067,-0.0087,0.0099,-0.0154,0.0017,-0.0062,0.0103,-0.0054,0.0067,-0.01,0.0078,-0.0063,0.0025,-0.0068,0.0081,-0.0105,0.0063,-0.0044,0.005,-0.0055,0.0099,-0.0071,0.0115,-0.0101,0.0096,-0.0084,0.0039,-0.0061,0.0027,-0.0107,0.0043,-0.0079,0.009,-0.0067,0.0042,-0.0039,0.0058,-0.0036,0.0117,-0.0044,0.0111,-0.0066,0.0023,-0.0078,0.001,-0.0088,0.0005,-0.0044,0.0053,-0.0055,0.0068,-0.0032,0.0055,-0.0025,0.0052,-0.006,0.0037,-0.0011,0.007,-0.005,0.002,-0.0047,0.0021,-0.0058,0.0028,-0.0074,0.0049,-0.0074,0.0099,-0.0009,0.0092,-0.0022,0.005,-0.0049,0.0033,-0.0015,0.0044,-0.0062,0.0004,-0.0061,0.0046,-0.0057,0.0005,-0.0053,0.0043,-0.0048,0.0044,0.001,0.0098,-0.0017,0.0112,-0.0041,0.0033,-0.0043,0.0008,-0.01,0.0008,-0.003,0.0046,-0.0063,0.0023,-0.003,0.008,-0.0072,0.0061,-0.009,0.0086,-0.0034,0.0045,-0.0021,0.0063,-0.0044,0.0034,-0.0028,0.0033,-0.0063,0.0011,-0.0025,0.0079,-0.0069,0.0039,-0.006,0.0061,-0.0026,0.0051,-0.0041,0.0008,-0.0024,0.0045,-0.0036,0.0038,-0.0046,0.0005,-0.0028,0.0053,-0.0021,0.0039,-0.0024,0.0046,-0.0034,0.003,-0.0051,0.0008,-0.0052,0.001,-0.0051,0.0035,-0.0022,0.0038,0.0001,0.007,-0.0018,0.0066,-0.0047,0.0021,-0.006,0.0009,-0.0036,0.0019,-0.0045,0.0032,-0.0025,0.0036,-0.0004,0.0051,-0.0036,0.0058,-0.0042,0.005,-0.0039,0.0037,-0.005,0.0023,-0.003,0.0023,-0.0034,0.002,-0.0019,0.0011,-0.003,0.0014,-0.0016,0.0047,-0.0042,0.0047,0.0012,0.0062,-0.0031,0.0016,-0.004,0.0004,-0.0049,-0.0004,-0.0025,0.0023,-0.0036,0.0032,-0.0006,0.0048,-0.0008,0.0035,-0.0018,0.0021,-0.0032,0.0027,-0.0026,-0.0001,-0.0045,0.0016,-0.0027,0.0032,-0.0009,0.0051,-0.0033,0.0018,-0.0026,0.0021,-0.0037,0.0014,-0.0011,0.0035,-0.0025,0.003,-0.0035,0.0043,-0.0019,0.004,-0.0033,0.0005,-0.0043,0.0023,-0.0025,0.0011,-0.0013,0.0022,-0.0022,0.004,-0.0023,0.0027,-0.0029,-0.0004,-0.0004,0.0025,-0.0028,0.0017,-0.0025,0.003,-0.001,0.0034,-0.0031,-0.0001,-0.0028,0.0015,-0.0019,0.0023,-0.002,0.0033,-0.0006,0.0026,-0.0012,0.0024,-0.0019,0.0001,-0.0022,0.0007,-0.0032,0.0013,-0.0019,0.0028,-0.0017,0.0012,-0.0006,0.0036,0.0003,0.0034,-0.0018,0.0013,-0.0043,-0.0001,-0.003,0.0015,-0.0015,0.0019,-0.0008,0.0015,-0.0004,0.0024,-0.001,0.0021,-0.002,0,-0.0014,0.0035,-0.0017,0.0029,-0.0015,0.0006,-0.0007,0.002,-0.0003,0.0012,-0.0019,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.0019,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0005,0.001,-0.0011,0.0015,-0.002,0.0019,-0.0008,0.0012,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.002,-0.0027,0.0001,-0.0021,0.0002,-0.0024,0.0002,-0.0016,0.0009,-0.0003,0.0019,0.0007,0.0026,-0.0004,0.0026,-0.0013,0.0003,-0.0019,-0.0004,-0.0014,0.0004,-0.0029,-0.0005,-0.001,0.0014,0.0004,0.0019,-0.0001,0.0013,-0.0003,0.0022,-0.0011,0.001,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.0002,-0.0014,0.0007,-0.002,0,-0.0008,0.0011,0.0004,0.0026,0.0007,0.0023,-0.0014,0.0005,-0.0022,0.0001,-0.0018,0.0002,-0.002,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0016,-0.0002,0.0015,-0.0004,0.001,-0.0017,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0019,0.0003,-0.0001,0.001,-0.0015,0.0004,-0.0009,0.0013,-0.0001,0.0014,-0.0004,0.0011,-0.0013,0,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.002,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0001,0.0014,-0.0003,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0011,0,-0.0013,-0.0002,-0.0011,0.0004,0.0002,0.0014,-0.0001,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0008,0,-0.0017,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.001,0,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0011,0,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0009,0,-0.0008,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.001,0,-0.001,0.0001,-0.0003,0.0005,0,0.0006,-0.0001,0.0006,0.0003,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,0,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0006,0.0001,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0002,0.0001,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0007,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0006,0,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,0,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0006,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوبه ای الکترونیکی نمونه - سخت دام smack تمیز.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.001,-0.0014,0.0021,-0.0022,0.0016,-0.0028,0.0014,-0.0023,0.0015,-0.0026,0.0025,-0.0013,0.0023,-0.0015,0.0025,-0.0032,0,-0.0049,0.0039,-0.0007,0.0034,-0.006,0.0053,-0.011,0.008,-0.0112,0.0043,-0.0088,0.0043,-0.0068,0.0062,-0.0034,0.0132,-0.0126,0.0086,-0.0096,0.0031,-0.0033,0.0051,-0.0038,0.0087,-0.0114,0.0099,-0.0083,0.0061,-0.0106,0.0152,-0.0087,0.0115,-0.0093,0.01,-0.0118,0.0076,-0.0125,0.0114,-0.0077,0.0069,-0.0142,0.0062,-0.0214,0.0063,-0.0099,0.0134,-0.0147,0.0273,-0.0101,0.0205,-0.0114,0.0119,-0.0177,-0.0003,-0.0134,0.0125,-0.0093,0.0204,-0.0104,0.0126,-0.0184,0.0142,-0.0118,0.0177,-0.018,0.0117,-0.017,0.028,-0.0165,0.0262,-0.0392,0.0204,-0.0282,0.0214,-0.0315,0.0446,-0.0353,0.0265,-0.0146,0.0289,-0.0077,0.0241,-0.0299,0.0324,-0.0325,0.0319,-0.0459,0.0234,-0.0207,0.0149,-0.033,0.0306,-0.0234,0.0449,-0.0194,0.0299,-0.0273,0.0216,-0.0186,0.0209,-0.0142,0.0205,-0.023,0.0205,-0.0203,0.0124,-0.0045,0.0165,-0.0105,0.0395,-0.0307,0.0464,-0.0318,0.0411,-0.0266,0.0289,-0.0322,0.0251,-0.0199,0.0233,-0.0131,0.0198,-0.0322,0.033,-0.0191,0.0391,-0.026,0.0419,-0.05,0.0326,-0.0441,0.0393,-0.0305,0.0268,-0.0434,0.0669,-0.0368,0.0359,-0.0446,0.0288,-0.0282,0.0199,-0.0598,0.061,-0.0289,0.0612,-0.0363,0.0518,-0.0473,0.0349,-0.0506,0.0153,-0.043,0.0175,-0.0313,0.0469,-0.017,0.0355,-0.0312,0.0201,-0.0207,0.0239,-0.0337,0.0422,-0.0282,0.0347,-0.0335,0.0461,-0.0414,0.0279,-0.0867,0.0524,-0.0249,0.018,-0.0283,0.0236,-0.0155,0.0283,-0.0298,0.0435,-0.0397,0.0424,-0.0347,0.0266,-0.0275,0.0308,-0.037,0.0417,-0.0283,0.017,-0.0254,0.0342,-0.0373,0.0675,-0.0386,0.0285,-0.0303,0.0188,-0.011,0.032,-0.0351,0.0441,-0.044,0.0462,-0.027,0.0265,-0.0355,0.0059,-0.0392,0.0511,-0.0284,0.063,-0.062,0.067,-0.0507,0.0276,-0.0379,0.013,-0.0204,0.0384,-0.005,0.0545,-0.037,0.0288,-0.0345,0.0184,-0.0231,0.054,-0.0425,0.0406,-0.0498,0.0414,-0.0475,0.051,-0.0442,0.0368,-0.0501,0.0459,-0.0363,0.0525,-0.0294,0.0343,-0.0483,0.0503,-0.0326,0.0509,-0.0514,0.0533,-0.0785,0.0477,-0.0641,0.0388,-0.0486,0.0379,-0.0254,0.0692,-0.0091,0.0431,-0.0287,0.0438,-0.0743,0.014,-0.0824,0.0832,-0.0307,0.0651,-0.0571,0.068,-0.051,0.0233,-0.0301,0.0797,-0.0574,0.0612,-0.0749,0.051,-0.0663,0.0449,-0.068,0.0793,-0.065,0.0534,-0.0424,0.0576,-0.0457,0.0667,-0.0968,0.0601,-0.0384,0.0682,-0.0343,0.0613,-0.0686,0.0322,-0.0883,0.058,-0.1067,0.123,-0.0621,0.0839,-0.0609,0.0902,-0.044,0.0357,-0.0798,0.0619,-0.0934,0.0659,-0.0735,0.0464,-0.0276,0.0678,-0.1107,0.066,-0.1259,0.0872,-0.0592,0.0622,-0.061,0.0781,-0.0777,0.0918,-0.0841,0.0667,-0.0416,0.0588,-0.0614,0.0269,-0.0749,0.0672,-0.0705,0.0728,-0.0278,0.0474,-0.0327,0.0391,-0.0973,0.0874,-0.1513,0.0591,-0.0466,0.0668,-0.0583,0.0793,-0.0508,0.0992,-0.0699,0.0195,-0.0477,0.0415,-0.0781,0.1103,-0.0723,0.1085,-0.0896,0.1237,-0.0824,0.0915,-0.1409,0.1082,-0.0937,0.0704,-0.0644,0.0619,-0.0693,0.0862,-0.0555,0.1159,-0.1244,0.0678,-0.0922,0.006,-0.1027,0.0783,-0.0873,0.1739,-0.1185,0.1313,-0.1536,0.1815,-0.0473,0.0572,-0.0834,0.0421,-0.099,0.1007,-0.0963,0.1054,-0.0617,0.0528,-0.0421,0.0496,-0.0814,0.0534,-0.0773,0.1259,-0.1053,0.0633,-0.0596,0.1254,-0.0985,0.062,-0.1104,0.0402,-0.0746,0.0691,-0.0619,0.0735,-0.0339,0.0741,-0.0678,0.1003,-0.0707,0.0458,-0.1189,0.0321,-0.043,0.0664,-0.0702,0.1026,-0.0564,0.0261,-0.0723,0.0709,-0.1123,0.0731,-0.1149,0.0997,-0.0725,0.0594,-0.039,0.1208,-0.1357,0.089,-0.105,0.1046,-0.069,0.1055,-0.1184,0.1044,-0.0668,0.0885,-0.0941,0.0958,-0.1671,0.1578,-0.1762,0.1632,-0.1378,0.0913,-0.0826,0.0673,-0.0538,0.0457,-0.0991,0.091,-0.1167,0.0603,-0.1425,0.0903,-0.0602,0.1507,-0.1292,0.1742,-0.1105,0.0995,-0.0863,0.035,-0.1057,0.0714,-0.1001,0.0946,-0.129,0.1583,-0.1179,0.0708,-0.0838,0.0654,-0.1003,0.1221,-0.0625,0.0785,-0.1228,0.1084,-0.0585,0.0652,-0.0849,0.0967,-0.124,0.0298,-0.0748,0.1308,-0.1154,0.0949,-0.0874,0.1567,-0.1093,0.1306,-0.0649,0.094,-0.1527,0.0664,-0.1363,0.0455,-0.0446,0.1303,-0.0952,0.127,-0.1761,0.1223,-0.0805,0.0955,-0.1464,0.1329,-0.1019,0.0868,-0.1729,0.1964,-0.0951,0.0565,-0.0612,0.045,-0.1244,0.0815,-0.035,0.1592,-0.1027,0.154,-0.1625,0.1031,-0.0457,0.0757,-0.0862,0.0793,-0.1274,0.0671,-0.1475,0.0792,-0.0463,0.1242,-0.0726,0.0907,-0.1099,0.079,-0.0842,0.0879,-0.1203,0.1262,-0.0666,0.0581,-0.1406,0.0943,-0.1029,0.0987,-0.0781,0.0773,-0.0371,0.1602,-0.1417,0.2265,-0.1825,0.1477,-0.1116,0.0557,-0.1507,0.1515,-0.0863,0.1029,-0.1199,0.048,-0.0936,0.0714,-0.1129,0.072,-0.097,0.07,-0.1267,0.0546,-0.097,0.1568,-0.2159,0.1254,-0.2211,0.1004,-0.1074,0.0362,-0.0864,0.0865,-0.07,0.083,-0.1315,0.2041,-0.0976,0.0792,-0.0882,0.142,-0.0615,0.0477,-0.0538,0.0959,-0.1689,0.129,-0.1458,0.116,-0.0967,0.1561,-0.0925,0.1206,-0.0398,0.1449,-0.0747,0.0451,-0.1134,0.1056,-0.0726,0.171,-0.22,0.2357,-0.1791,0.1667,-0.214,0.1597,-0.1672,0.1916,-0.2568,0.1894,-0.1291,0.1298,-0.1548,0.1177,-0.1666,0.1546,-0.0804,0.146,-0.0823,0.1066,-0.0862,0.1383,-0.2022,0.1079,-0.1041,0.073,-0.1373,0.1394,-0.0588,0.0667,-0.1413,0.0794,-0.1711,0.1314,-0.0399,0.1155,-0.0738,0.1356,-0.0733,0.0453,-0.1769,0.0984,-0.1429,0.1132,-0.1369,0.1599,-0.0971,0.1266,-0.0901,0.0325,-0.075,0.1379,-0.1935,0.1813,-0.1499,0.1328,-0.0837,0.1515,-0.1321,0.1235,-0.1591,0.1212,-0.0642,0.1671,-0.0955,0.0799,-0.0778,0.0609,-0.2169,0.1769,-0.1061,0.245,-0.267,0.2062,-0.2006,0.1499,-0.1891,0.1391,-0.2149,0.053,-0.1645,0.1471,-0.1429,0.0847,-0.0451,0.1425,-0.0848,0.1206,-0.1536,0.1894,-0.1374,0.1621,-0.1389,0.0804,-0.1273,0.1638,-0.0721,0.0979,-0.0959,0.1086,-0.157,0.0799,-0.1435,0.1513,-0.0706,0.1768,-0.1536,0.3354,-0.3702,0.2191,-0.222,0.1977,-0.1343,0.1605,-0.1575,0.0236,-0.0729,0.1653,-0.0713,0.1317,-0.1256,0.1558,-0.1989,0.2007,-0.1793,0.1463,-0.2729,0.2665,-0.1442,0.2316,-0.2179,0.3041,-0.1492,0.1815,-0.1841,0.1252,-0.2285,0.1067,-0.1268,0.1584,-0.2231,0.1861,-0.0573,0.0741,-0.2,0.0566,-0.1553,0.1289,-0.0878,0.1247,-0.1508,0.2571,-0.1139,0.1603,-0.1241,0.0868,-0.1346,0.1013,-0.1189,0.1558,-0.1311,0.1735,-0.0834,0.2071,-0.0662,0.1554,-0.129,0.0663,-0.1082,0.0932,-0.1036,0.063,-0.0912,0.1442,-0.1717,0.1586,-0.2259,0.1574,-0.1861,0.1702,-0.118,0.2018,-0.0887,0.1868,-0.1293,0.1575,-0.1035,0.1492,-0.1113,0.034,-0.1409,0.1351,-0.1427,0.1832,-0.0132,0.1784,-0.1213,0.2284,-0.1275,0.1325,-0.1939,0.1443,-0.2121,0.0931,-0.1458,0.1383,-0.0745,0.1393,-0.1296,0.1704,-0.2227,0.1897,-0.2675,0.1576,-0.1553,0.1567,-0.1582,0.1726,-0.1706,0.1912,-0.0849,0.0761,-0.1674,0.1289,-0.1914,0.2477,-0.1609,0.1412,-0.0415,0.2367,-0.1622,0.0804,-0.1047,0.0824,-0.2051,0.1089,-0.1966,0.2856,-0.0868,0.2299,-0.1115,0.1202,-0.1343,0.1172,-0.2094,0.1261,-0.1609,0.0916,-0.1479,0.252,-0.066,0.151,-0.1082,0.1177,-0.1008,0.0176,-0.2361,0.1891,-0.1854,0.1909,-0.2179,0.189,-0.2301,0.2136,-0.1229,0.1143,-0.1946,0.1383,-0.1236,0.18,-0.0502,0.1917,-0.1127,0.1493,-0.2579,0.0903,-0.1649,0.1789,-0.2646,0.1083,-0.2323,0.1994,-0.1405,0.2552,-0.0972,0.2155,-0.1339,0.1554,-0.2267,0.0797,-0.1435,0.1789,-0.1611,0.1752,-0.1402,0.1868,-0.213,0.2074,-0.0998,0.1078,-0.0993,0.0307,-0.1007,0.1479,-0.164,0.2019,-0.1145,0.0782,-0.1387,0.1449,-0.174,0.0596,-0.0889,0.152,-0.0941,0.2109,-0.0778,0.0808,-0.0948,0.0575,-0.1057,0.0899,-0.3401,0.1801,-0.2737,0.2915,-0.1251,0.2366,-0.3094,0.2263,-0.0489,0.1542,-0.2214,0.1718,-0.2136,0.2139,-0.146,0.1842,-0.1174,0.1019,-0.1884,0.1022,-0.2331,0.1343,-0.0398,0.0586,-0.0677,0.1471,-0.1081,0.1414,-0.0816,0.1093,-0.1273,0.0506,-0.1843,0.1344,-0.1883,0.2736,-0.2164,0.1602,-0.2766,0.1498,-0.1284,0.1866,-0.0993,0.2538,-0.1485,0.0853,-0.0719,0.092,-0.0504,0.0753,-0.1592,0.0721,-0.2162,0.1818,-0.223,0.2261,-0.245,0.281,-0.2231,0.2825,-0.1931,0.1459,-0.1255,0.1658,-0.1151,0.173,-0.1694,0.121,-0.1236,0.2385,-0.1972,0.1125,-0.1543,0.1923,-0.1438,0.1286,-0.0845,0.1475,-0.1209,0.0433,-0.1392,0.1117,-0.0524,0.1044,-0.0711,0.1492,-0.1247,0.1412,-0.2141,0.0856,-0.0524,0.0588,-0.1593,0.1959,-0.1949,0.2394,-0.113,0.1239,-0.1231,0.1439,-0.1283,0.1386,-0.122,0.1037,-0.1624,0.1304,-0.0622,0.123,-0.0857,0.1562,-0.2108,0.1144,-0.1165,0.1666,-0.1019,0.2036,-0.1757,0.1358,-0.1661,0.1086,-0.2088,0.2523,-0.1308,0.129,-0.1122,0.0733,-0.2118,0.2189,-0.2449,0.2517,-0.1228,0.2453,-0.2135,0.1028,-0.1676,0.1701,-0.2099,0.2141,-0.0801,0.165,-0.0623,0.1478,-0.1289,0.0411,-0.1481,0.1105,-0.1411,0.1419,-0.102,0.1645,-0.2387,0.1611,-0.0469,0.1279,-0.0996,0.0838,-0.1627,0.092,-0.1575,0.1548,-0.1492,0.0878,-0.0386,0.1018,-0.0637,0.052,-0.0663,0.0916,-0.106,0.106,-0.0847,0.1474,-0.1806,0.1857,-0.1804,0.2123,-0.1958,0.0706,-0.141,0.1477,-0.0589,0.1512,-0.0399,0.117,-0.1415,0.1051,-0.1593,0.1272,-0.2425,0.1874,-0.1679,0.1136,-0.0439,0.1813,-0.063,0.0553,-0.1334,0.1525,-0.0704,0.1924,-0.1622,0.2247,-0.1067,0.0828,-0.0986,0.1068,-0.0815,0.0762,-0.1413,0.0499,-0.0681,0.1577,-0.1733,0.1477,-0.0852,0.0916,-0.0621,0.1203,-0.0954,0.0926,-0.1707,0.1033,-0.2236,0.0993,-0.1362,0.2126,-0.1524,0.1488,-0.0825,0.13,-0.2264,0.2542,-0.1142,0.1362,-0.1049,0.0822,-0.1359,0.0243,-0.0725,0.0996,-0.1093,0.1027,-0.0529,0.0819,-0.0787,0.0887,-0.1502,0.1984,-0.1677,0.1502,-0.2051,0.1045,-0.2299,0.2158,-0.2541,0.1325,-0.2168,0.1529,-0.0765,0.1071,-0.0998,0.0808,-0.1045,0.1021,-0.1659,0.1564,-0.0955,0.1379,-0.0623,0.0494,-0.2166,0.0791,-0.1664,0.1055,-0.0295,0.1753,-0.078,0.1488,-0.1294,0.115,-0.0954,0.0272,-0.163,0.2146,-0.0961,0.2336,-0.1835,0.2001,-0.0994,0.1346,-0.1305,0.0408,-0.0989,0.1223,-0.1707,0.0923,-0.0607,0.1594,-0.0373,0.1167,-0.1585,0.1364,-0.1742,0.1252,-0.2315,0.1528,-0.1172,0.2106,-0.1557,0.1562,-0.084,0.1522,-0.0963,0.1009,-0.2271,0.1095,-0.1495,0.1497,-0.0739,0.1716,-0.1272,0.1355,-0.1487,0.1419,-0.1239,0.0193,-0.1344,0.0885,-0.114,0.1891,-0.1036,0.2125,-0.05,0.0962,-0.1517,0.0834,-0.186,0.1062,-0.2184,0.0836,-0.1404,0.1915,-0.0421,0.2179,-0.131,0.0835,-0.1464,0.1235,-0.1399,0.1182,-0.0727,0.1363,-0.1248,0.1045,-0.1956,0.1425,-0.1773,0.0325,-0.1331,0.0994,-0.0773,0.1845,-0.0446,0.2186,-0.1822,0.1291,-0.1429,0.1013,-0.1381,-0.0028,-0.1512,0.0855,-0.1289,0.2032,-0.0562,0.0674,-0.1188,0.1688,-0.1821,0.1141,-0.0944,0.1229,-0.202,0.2487,-0.1089,0.0928,-0.1454,0.1051,-0.0954,0.0513,-0.1603,0.0827,-0.0755,0.1509,-0.0878,0.179,-0.0175,0.1789,-0.1134,0.0858,-0.2722,0.039,-0.1798,0.0651,-0.1512,0.0699,-0.0886,0.2445,-0.1186,0.1846,-0.1461,0.1747,-0.0717,0.1708,-0.1756,0.215,-0.0847,0.1092,-0.0964,0.024,-0.1381,0.0693,-0.1542,0.1129,-0.1364,0.2141,-0.0857,0.2304,-0.1314,0.1786,-0.1399,0.182,-0.1605,0.1824,-0.1787,0.0836,-0.1718,0.2094,-0.1398,0.1617,-0.1714,0.2243,-0.0865,0.1865,-0.1931,0.1393,-0.2158,0.2189,-0.1305,0.1418,-0.1609,0.1336,-0.1755,0.1799,-0.1105,0.0768,-0.0926,0.1944,-0.0915,0.1199,-0.1226,0.0699,-0.1819,0.1162,-0.1502,0.1244,-0.0815,0.2147,-0.0473,0.2174,-0.143,0.1107,-0.1856,0.0667,-0.1579,0.0973,-0.0996,0.2294,-0.1724,0.1378,-0.1492,0.1505,-0.1543,0.1283,-0.1096,0.1308,-0.0036,0.1973,-0.1762,0.1416,-0.14,0.128,-0.1294,0.1155,-0.1713,0.0748,-0.1667,0.1283,-0.12,0.1149,-0.0469,0.2111,-0.0191,0.1983,-0.0891,0.1786,-0.1348,0.1088,-0.2009,0.0868,-0.1771,0.1488,-0.1691,0.0403,-0.1587,0.146,-0.0558,0.1626,-0.0775,0.3017,-0.0686,0.1974,-0.1175,0.1888,-0.2768,0.0055,-0.2545,0.0853,-0.2089,0.0779,-0.0602,0.2901,-0.069,0.3275,-0.1285,0.2057,-0.0703,0.1627,-0.1449,0.181,-0.269,0.0915,-0.3233,0.0362,-0.2239,0.1475,-0.1144,0.0758,-0.0962,0.3179,-0.065,0.368,-0.1717,0.2832,-0.2835,0.1009,-0.1636,0.1037,-0.3067,0.132,-0.3029,0.1249,-0.2785,0.294,-0.0358,0.3467,-0.1414,0.2779,-0.2534,0.0345,-0.2046,0.1695,-0.0002,0.0456,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
معکوس دایره زنگی صدا - کوتاه روح.
[-0.2141,0.2025,-0.2412,0.2849,-0.2382,0.1929,-0.1047,0.1653,-0.0755,0.0774,-0.0722,0.065,-0.0341,0.0384,-0.0282,0.0306,-0.0171,0.0161,-0.0095,0.0123,-0.0078,0.0063,-0.0041,0.0054,-0.003,0.0029,-0.0037,0.003,-0.0024,0.0025,-0.0028,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.002,0.0022,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0019,-0.0013,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.001,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2041,0.2597,-0.2512,0.2699,-0.1619,0.1829,-0.1331,0.1004,-0.062,0.0751,-0.0523,0.0512,-0.028,0.0297,-0.0192,0.0208,-0.0137,0.0153,-0.0109,0.0122,-0.0095,0.0073,-0.0044,0.0056,-0.0046,0.0052,-0.0035,0.0027,-0.0024,0.0025,-0.002,0.0021,-0.0014,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.2172,0.2339,-0.2201,0.189,-0.111,0.147,-0.0874,0.0995,-0.0769,0.061,-0.0623,0.052,-0.034,0.0371,-0.024,0.0189,-0.0106,0.0126,-0.0099,0.0075,-0.0059,0.0057,-0.0031,0.0027,-0.0027,0.0025,-0.0031,0.0026,-0.0031,0.0029,-0.0021,0.0024,-0.0017,0.0018,-0.0022,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0011,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.1997,0.1593,-0.1606,0.1951,-0.1093,0.0916,-0.101,0.0761,-0.0582,0.0524,-0.0336,0.0346,-0.0223,0.0299,-0.0115,0.0145,-0.0102,0.0116,-0.0093,0.0084,-0.0053,0.0045,-0.0038,0.0036,-0.0025,0.0023,-0.0023,0.0017,-0.0015,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1294,0.1307,-0.1577,0.2131,-0.1262,0.1371,-0.1098,0.0852,-0.0468,0.0491,-0.0357,0.0392,-0.026,0.0213,-0.0178,0.0179,-0.0087,0.01,-0.0059,0.0072,-0.0052,0.0034,-0.0028,0.0031,-0.0026,0.0021,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1608,0.194,-0.1383,0.1521,-0.0901,0.0822,-0.0914,0.0546,-0.04,0.0385,-0.0213,0.0235,-0.0224,0.0206,-0.01,0.0092,-0.0051,0.0063,-0.0057,0.0053,-0.003,0.0033,-0.0024,0.0018,-0.0014,0.002,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:24
دایره زنگی ضربه - محیط.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,24bit
[-0.1462,0.1827,-0.2263,0.0549,-0.2606,0.0811,-0.1268,0.0675,-0.0686,0.0419,-0.0096,0.0387,-0.0052,0.0262,-0.0009,0.0113,-0.0001,0.0118,0.0003,0.0066,0.0002,0.0063,-0.0004,0.0033,-0.0007,0.0021,-0.0016,0.0011,-0.0023,0.0007,-0.0025,0.0001,-0.0026,-0.0006,-0.0023,-0.0007,-0.0023,-0.0007,-0.002,-0.0007,-0.0018,-0.0006,-0.0014,-0.0004,-0.0013,-0.0001,-0.0009,0,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0006,0,0.0004,0.0001,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1432,0.1837,-0.2173,0.0539,-0.2201,0.0764,-0.1194,0.0911,-0.0537,0.0293,-0.0106,0.0345,-0.0054,0.0171,-0.001,0.0125,0.0004,0.0107,0.0001,0.0067,0.0005,0.0052,0.0001,0.004,-0.0004,0.0024,-0.0009,0.0012,-0.0017,0.0005,-0.0016,-0.0001,-0.0018,-0.0004,-0.002,-0.0007,-0.0019,-0.0007,-0.0017,-0.0005,-0.0015,-0.0006,-0.0014,-0.0003,-0.001,-0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0005,0,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1024,0.1822,-0.2207,0.1823,-0.2412,0.0695,-0.2214,0.0865,-0.1102,0.0586,-0.0508,0.0543,-0.024,0.0397,-0.0156,0.0186,-0.0031,0.0145,0.0006,0.0079,-0.0003,0.0069,0.0002,0.0044,0,0.0034,-0.0015,0.0017,-0.0013,0.0012,-0.0018,0.0008,-0.0018,0,-0.0021,-0.0005,-0.002,-0.0006,-0.002,-0.0006,-0.0017,-0.0007,-0.0014,-0.0004,-0.0013,-0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0007,0,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.1813,-0.1981,0.1859,-0.2385,0.0913,-0.1802,0.0913,-0.0681,0.0393,-0.0175,0.0345,-0.0058,0.0258,-0.002,0.0105,0.0001,0.0106,0.0008,0.0075,0.0009,0.0049,0.0003,0.0037,-0.0003,0.0026,-0.0007,0.002,-0.0011,0.0007,-0.0015,0.0002,-0.0016,-0.0003,-0.0016,-0.0006,-0.0018,-0.0005,-0.0016,-0.0007,-0.0014,-0.0005,-0.0011,-0.0003,-0.0011,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1121,0.1832,-0.226,0.0531,-0.2077,0.0813,-0.1144,0.0413,-0.036,0.0391,-0.0143,0.0349,-0.0077,0.0188,-0.0014,0.0139,0.0004,0.0091,0.0002,0.0057,0.0005,0.0044,0.0002,0.003,-0.0007,0.0018,-0.001,0.0008,-0.0014,0.0002,-0.0014,-0.0002,-0.0016,-0.0006,-0.0017,-0.0008,-0.0016,-0.0009,-0.0014,-0.0006,-0.0013,-0.0006,-0.0009,-0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.109,0.1855,-0.1881,0.1722,-0.213,0.1088,-0.1578,0.0975,-0.0521,0.0449,-0.0198,0.0317,-0.0092,0.0209,-0.0039,0.0094,0.0004,0.008,0.0001,0.006,0.0005,0.0038,-0.0003,0.0031,-0.0002,0.0016,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0014,0,-0.0014,-0.0003,-0.0014,-0.0005,-0.0012,-0.0006,-0.0011,-0.0007,-0.0011,-0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:24
دایره زنگی ضربه پایین.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,24bit
[-0.1836,0.2145,-0.1022,0.096,-0.0381,0.028,-0.0174,0.0141,-0.0065,0.0062,-0.005,0.0046,-0.002,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1839,0.2351,-0.0835,0.096,-0.0299,0.0293,-0.0148,0.0128,-0.0063,0.0058,-0.0035,0.0038,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0932,0.1269,-0.1069,0.1301,-0.0625,0.0412,-0.024,0.0226,-0.0125,0.0087,-0.0064,0.0053,-0.0044,0.0058,-0.0018,0.0021,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0527,0.0554,-0.0997,0.1075,-0.0363,0.0406,-0.0217,0.0228,-0.0058,0.0064,-0.0039,0.0035,-0.0023,0.0026,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1039,0.182,-0.0594,0.0673,-0.0231,0.0283,-0.0114,0.0108,-0.0059,0.0061,-0.0039,0.0036,-0.0021,0.0024,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0994,0.1455,-0.0884,0.0846,-0.0322,0.0259,-0.0128,0.0155,-0.006,0.0066,-0.0038,0.0038,-0.0016,0.0022,-0.0014,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:24
دایره زنگی ضربه - لبه.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,24bit
[0,0.0001,-0.1446,0.1915,-0.1278,0.1555,-0.1032,0.077,-0.056,0.0621,-0.0305,0.034,-0.0202,0.0185,-0.0152,0.0144,-0.0091,0.0096,-0.0052,0.0086,-0.004,0.0033,-0.0038,0.0036,-0.0026,0.0026,-0.0021,0.0018,-0.0013,0.001,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0639,0.0002,-0.1789,0.2055,-0.1326,0.1288,-0.0956,0.0906,-0.0481,0.044,-0.0255,0.033,-0.0195,0.0181,-0.0121,0.0155,-0.0086,0.0093,-0.0032,0.0045,-0.0038,0.0042,-0.0041,0.0026,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0014,-0.0008,0.0017,-0.0007,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0011,0,-0.0013,-0.0001,-0.0012,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0008,-0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.1302,0.1015,-0.1393,0.1248,-0.0962,0.0721,-0.0573,0.0603,-0.0452,0.037,-0.0264,0.0295,-0.019,0.0215,-0.0107,0.0111,-0.0073,0.0117,-0.0036,0.0032,-0.0041,0.0044,-0.0032,0.0028,-0.0021,0.0019,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.1058,0.1029,-0.1064,0.119,-0.0798,0.0768,-0.0482,0.045,-0.0287,0.0303,-0.0176,0.0152,-0.0142,0.0121,-0.0084,0.0071,-0.007,0.0067,-0.0042,0.0036,-0.0032,0.0026,-0.002,0.0016,-0.0018,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0007,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0288,0.037,-0.0883,0.0901,-0.0658,0.0712,-0.0631,0.0623,-0.0449,0.0359,-0.0189,0.0172,-0.0113,0.0144,-0.0104,0.0097,-0.0081,0.0076,-0.0048,0.0048,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.0018,-0.0015,0.0022,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0719,0.0801,-0.0605,0.0758,-0.0567,0.0613,-0.0502,0.0375,-0.0262,0.0202,-0.011,0.0168,-0.0104,0.01,-0.0084,0.007,-0.006,0.0051,-0.0028,0.0024,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:24
دایره زنگی هدف قرار دادن اتاق است.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,24bit
[-0.2283,0.1694,-0.0766,0.0772,-0.0218,0.021,-0.0118,0.0143,-0.0038,0.0037,-0.0039,0.0037,-0.0019,0.002,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.2283,0.2134,-0.0578,0.053,-0.0214,0.0186,-0.0101,0.0149,-0.0052,0.0037,-0.0028,0.0029,-0.0021,0.0021,-0.0018,0.0017,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1739,0.0821,-0.118,0.1456,-0.0282,0.0302,-0.0155,0.0155,-0.008,0.0083,-0.0043,0.0047,-0.0031,0.0028,-0.0021,0.0021,-0.0019,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0728,0.0694,-0.1516,0.1107,-0.031,0.0298,-0.0181,0.0182,-0.0075,0.0057,-0.0035,0.0036,-0.0029,0.0025,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1659,0.0939,-0.0598,0.0479,-0.0243,0.0212,-0.0142,0.0126,-0.0058,0.005,-0.0035,0.0038,-0.0026,0.0024,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1322,0.093,-0.0918,0.0799,-0.0249,0.0251,-0.0126,0.0146,-0.0051,0.0057,-0.0034,0.0033,-0.0022,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:24
دایره زنگی ضربه بالا.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,24bit
[-0.2331,0.2039,-0.275,0.275,-0.2524,0.2154,-0.248,0.275,-0.1736,0.1843,-0.1578,0.1367,-0.1295,0.1423,-0.1073,0.1163,-0.0641,0.0768,-0.0585,0.0639,-0.0472,0.065,-0.0367,0.0596,-0.0289,0.0314,-0.0252,0.032,-0.0255,0.0251,-0.022,0.0292,-0.0176,0.0222,-0.016,0.0141,-0.0121,0.0125,-0.0149,0.013,-0.0108,0.0166,-0.0129,0.0107,-0.0097,0.0113,-0.0085,0.0098,-0.0133,0.0105,-0.0053,0.008,-0.0101,0.0097,-0.0058,0.0058,-0.0061,0.0056,-0.0052,0.0045,-0.0044,0.0044,-0.0347,0.0454,-0.1344,0.1306,-0.124,0.1433,-0.1231,0.1329,-0.103,0.0937,-0.0745,0.084,-0.0608,0.0708,-0.0518,0.0546,-0.0316,0.0557,-0.0279,0.0361,-0.0238,0.0337,-0.0134,0.0158,-0.0123,0.0163,-0.0096,0.0127,-0.0103,0.0149,-0.0087,0.011,-0.006,0.0067,-0.0071,0.0062,-0.0074,0.0065,-0.0064,0.0083,-0.0065,0.0048,-0.0048,0.0056,-0.0066,0.0052,-0.0054,0.0048,-0.0033,0.004,-0.0051,0.0048,-0.0024,0.0029,-0.0031,0.0028,-0.0021,0.0022,-0.1271,0.1306,-0.1202,0.1407,-0.1201,0.1218,-0.1031,0.0925,-0.0743,0.0854,-0.059,0.0658,-0.0569,0.0492,-0.0305,0.0553,-0.027,0.0347,-0.0233,0.0309,-0.0134,0.0153,-0.0123,0.0154,-0.0119,0.0117,-0.0103,0.0141,-0.0086,0.0108,-0.0059,0.0068,-0.0069,0.0061,-0.0072,0.0063,-0.0037,0.0081,-0.0047,0.0055,-0.0065,0.0051,-0.0052,0.0039,-0.0049,0.0038,-0.0028,0.0047,-0.003,0.0027,-0.0025,0.0027,-0.099,0.129,-0.1249,0.1364,-0.1143,0.0925,-0.1008,0.1181,-0.0807,0.0782,-0.0735,0.0615,-0.0563,0.0654,-0.0489,0.0526,-0.0296,0.0348,-0.026,0.0302,-0.0189,0.0217,-0.01,0.0116,-0.01,0.0138,-0.0084,0.0105,-0.0057,0.0063,-0.0067,0.0059,-0.007,0.0062,-0.0045,0.0079,-0.0039,0.0054,-0.0063,0.0049,-0.0051,0.0038,-0.0048,0.0046,-0.0027,0.0034,-0.0029,0.0027,-0.0025,0.0026,-0.0937,0.1238,-0.1218,0.1319,-0.1133,0.0834,-0.0719,0.1137,-0.056,0.0638,-0.0471,0.0488,-0.0288,0.0502,-0.0257,0.0338,-0.0181,0.0296,-0.0117,0.0145,-0.0097,0.0135,-0.0077,0.0102,-0.0081,0.0065,-0.0055,0.0058,-0.0069,0.006,-0.0056,0.0077,-0.0044,0.0052,-0.0061,0.0048,-0.005,0.0035,-0.0033,0.0036,-0.0047,0.0045,-0.0022,0.0021,-0.0914,0.12,-0.1187,0.1284,-0.1106,0.0807,-0.0701,0.1105,-0.0534,0.0621,-0.0457,0.0476,-0.0281,0.0486,-0.0252,0.024,-0.0174,0.0289,-0.0114,0.011,-0.0095,0.0132,-0.0079,0.01,-0.0073,0.0063,-0.0064,0.0056,-0.0067,0.0059,-0.0036,0.0075,-0.0043,0.0051,-0.006,0.0047,-0.0045,0.0044,-0.0026,0.0018,-0.089,0.0931,-0.1158,0.1255,-0.0798,0.0853,-0.1074,0.1079,-0.0533,0.0606,-0.0518,0.0462,-0.0274,0.0476,-0.0243,0.032,-0.0224,0.0281,-0.0111,0.0138,-0.0092,0.0128,-0.0073,0.0097,-0.0077,0.0061,-0.0052,0.0055,-0.0065,0.0057,-0.0053,0.0052,-0.006,0.0046,-0.0044,0.0043,-0.0021,0.002,-0.0863,0.1159,-0.113,0.123,-0.1033,0.0781,-0.0661,0.1052,-0.0499,0.059,-0.0433,0.0469,-0.0268,0.0316,-0.023,0.0222,-0.0169,0.0268,-0.0108,0.0104,-0.009,0.0125,-0.0075,0.0094,-0.005,0.006,-0.0061,0.0054,-0.0064,0.0056,-0.0043,0.0042,-0.002,0.0019,-0.084,0.1127,-0.11,0.1201,-0.0989,0.0771,-0.0632,0.1019,-0.0473,0.0568,-0.0412,0.0411,-0.0261,0.0457,-0.0227,0.0209,-0.0167,0.0252,-0.0104,0.01,-0.0088,0.012,-0.0073,0.0093,-0.0067,0.0058,-0.005,0.0052,-0.0062,0.0054,-0.0042,0.004,-0.1065,0.1055,-0.0999,0.1154,-0.0985,0.0975,-0.0626,0.055,-0.0461,0.044,-0.0385,0.0432,-0.0254,0.0288,-0.0197,0.0254,-0.016,0.0129,-0.0072,0.0099,-0.0085,0.0118,-0.007,0.009,-0.0049,0.0053,-0.006,0.0051,-0.006,0.0053,-0.0797,0.0843,-0.1049,0.1132,-0.0681,0.0769,-0.045,0.0445,-0.0384,0.0416,-0.0248,0.0281,-0.0199,0.0245,-0.015,0.0126,-0.007,0.0096,-0.0083,0.0115,-0.007,0.0087,-0.0047,0.0052,-0.0056,0.005,-0.0059,0.0052,-0.0764,0.079,-0.1026,0.1106,-0.0656,0.0721,-0.0425,0.0425,-0.0361,0.041,-0.0242,0.0265,-0.019,0.0186,-0.0081,0.0112,-0.0067,0.0086,-0.0062,0.0054,-0.0046,0.0048,-0.0057,0.005,-0.0039,0.0038,-0.0997,0.0943,-0.092,0.1073,-0.042,0.0511,-0.0355,0.0371,-0.0237,0.038,-0.0199,0.019,-0.0146,0.0181,-0.0079,0.0109,-0.0066,0.0083,-0.0045,0.0046,-0.0056,0.0049,-0.0612,0.075,-0.0907,0.1049,-0.04,0.0485,-0.0332,0.0357,-0.0232,0.0382,-0.0194,0.0172,-0.0097,0.0171,-0.006,0.0056,-0.0064,0.0081,-0.0044,0.0046,-0.0054,0.0048,-0.0785,0.101,-0.0881,0.1025,-0.0394,0.0482,-0.0333,0.0362,-0.0227,0.0243,-0.0184,0.0175,-0.0075,0.0103,-0.0058,0.006,-0.0051,0.0045,-0.0053,0.0046,-0.0862,0.0986,-0.0487,0.0463,-0.0318,0.0335,-0.0221,0.0353,-0.0182,0.0235,-0.0139,0.0161,-0.0073,0.0101,-0.004,0.006,-0.0052,0.0045,-0.0844,0.0975,-0.0539,0.045,-0.0368,0.0329,-0.0306,0.0347,-0.0175,0.0226,-0.0164,0.0154,-0.0071,0.0098,-0.005,0.0044,-0.0819,0.0949,-0.0451,0.0443,-0.0361,0.0317,-0.0211,0.0329,-0.0168,0.022,-0.0137,0.0143,-0.007,0.0096,-0.0539,0.0646,-0.08,0.0912,-0.0351,0.0429,-0.0294,0.0306,-0.0206,0.0318,-0.0166,0.0151,-0.0077,0.0143,-0.0049,0.0045,-0.0785,0.0896,-0.0565,0.0553,-0.02,0.0314,-0.0162,0.0209,-0.0122,0.0141,-0.0065,0.0091,-0.0686,0.0872,-0.0766,0.0878,-0.0304,0.0307,-0.0156,0.0202,-0.0144,0.0137,-0.0064,0.0089,-0.0499,0.0128,-0.0744,0.0856,-0.0315,0.0297,-0.0191,0.0195,-0.0142,0.0131,-0.0063,0.0086,-0.0044,0.0039,-0.0722,0.0829,-0.0402,0.0135,-0.0114,0.0126,-0.0061,0.0084,-0.0627,0.0803,-0.0707,0.0803,-0.0143,0.0131,-0.006,0.0082,-0.0042,0.0037,-0.0691,0.078,-0.043,0.033,-0.013,0.0117,-0.0058,0.008,-0.0206,0.0036,-0.0676,0.0762,-0.0137,0.0122,-0.0076,0.0116,-0.0057,0.0037,-0.066,0.0746,-0.0466,0.0435,-0.0055,0.0076,-0.0575,0.0728,-0.0643,0.0425,-0.0054,0.0074,-0.0561,0.0709,-0.0627,0.0711,-0.0052,0.0073,-0.0399,0.0692,-0.0611,0.0694,-0.0051,0.0071,-0.0389,0.0461,-0.0596,0.0677,-0.005,0.0069,-0.038,0.045,-0.0581,0.066,-0.0048,0.0067,-0.0371,0.0089,-0.0508,0.0642,-0.0034,0.0029,-0.0493,0.0622,-0.0033,0.0029,-0.0475,0.0607,-0.0032,0.0028,-0.0464,0.0594,-0.0031,0.0029,-0.0456,0.058,-0.0031,0.0028,-0.0446,0.0564,-0.0042,0.0058,-0.0434,0.0547,-0.0041,0.0056,-0.0307,0.0367,-0.0419,0.0533,-0.0302,0.0064,-0.0408,0.0522,-0.0405,0.0521,-0.0039,0.0053,-0.04,0.051,-0.0037,0.0052,-0.0398,0.0509,-0.0027,0.0023,-0.0391,0.0497,-0.0288,0.0343,-0.039,0.0497,-0.0026,0.0023,-0.0382,0.0484,-0.0381,0.0485,-0.0035,0.0049,-0.0373,0.0472,-0.0035,0.0048,-0.0373,0.0472,-0.0025,0.0022,-0.0363,0.0459,-0.0266,0.0058,-0.0363,0.046,-0.0363,0.046,-0.0034,0.0047,-0.0354,0.0447,-0.0033,0.0046,-0.0354,0.0448,-0.026,0.0449,-0.0354,0.0241,-0.0251,0.0299,-0.0345,0.0436,-0.0345,0.0437,-0.0023,0.0021,-0.0345,0.0437,-0.0023,0.002,-0.0336,0.0425,-0.0337,0.0426,-0.0031,0.0043,-0.0337,0.0426,-0.0247,0.0294,-0.0337,0.0427,-0.0239,0.002,-0.0328,0.0415,-0.0328,0.0416,-0.0031,0.0042,-0.0328,0.0416,-0.0328,0.0416,-0.003,0.0042,-0.0234,0.0278,-0.032,0.0405,-0.032,0.0406,-0.0235,0.028,-0.032,0.0406,-0.0319,0.0406,-0.003,0.002,-0.0312,0.0395,-0.0029,0.004,-0.0312,0.0396,-0.0311,0.0396,-0.0029,0.004,-0.031,0.0396,-0.0227,0.0271,-0.0309,0.0395,-0.0035,0.0018,-0.0304,0.0386,-0.0303,0.0386,-0.0028,0.0039,-0.0302,0.0385,-0.03,0.0385,-0.0028,0.0039,-0.03,0.0384,-0.002,0.0018,-0.0294,0.0376,-0.0215,0.0042,-0.0293,0.0375,-0.0291,0.0374,-0.0028,0.0034,-0.0293,0.0373,-0.0295,0.0372,-0.0028,0.0038,-0.0296,0.0373,-0.002,0.0017,-0.0285,0.0364,-0.0207,0.0246,-0.0287,0.0363,-0.0288,0.0364,-0.002,0.0017,-0.0289,0.0365,-0.0289,0.0365,-0.0027,0.0037,-0.0289,0.0366,-0.0019,0.0017,-0.0281,0.0355,-0.0204,0.0243,-0.0282,0.0356,-0.0282,0.0357,-0.0205,0.0042,-0.0282,0.0357,-0.0282,0.0357,-0.0026,0.0036,-0.0281,0.0357,-0.028,0.0357,-0.0026,0.0036,-0.02,0.0348,-0.0275,0.0248,-0.0274,0.0348,-0.0199,0.0237,-0.0273,0.0348,-0.0272,0.0348,-0.0025,0.0017,-0.0271,0.0347,-0.0271,0.0346,-0.0026,0.0035,-0.0272,0.0345,-0.0273,0.0345,-0.0026,0.0035,-0.0192,0.0229,-0.0264,0.0338,-0.0265,0.0337,-0.0125,0.0016,-0.0266,0.0336,-0.0267,0.0337,-0.0025,0.0034,-0.0268,0.0338,-0.0268,0.0339,-0.0025,0.0034,-0.0268,0.0339,-0.0194,0.0231,-0.0268,0.034,-0.0267,0.034,-0.0018,0.0016,-0.0261,0.0331,-0.0018,0.0016,-0.0261,0.0331,-0.0261,0.0331,-0.0024,0.0034,-0.026,0.0331,-0.0259,0.0331,-0.0054,0.0034,-0.0257,0.033,-0.0186,0.0222,-0.0257,0.0329,-0.0258,0.0328,-0.0018,0.0016,-0.0259,0.0328,-0.0017,0.0015,-0.025,0.0321,-0.0251,0.032,-0.0017,0.0015,-0.0253,0.0319,-0.0183,0.0217,-0.0253,0.032,-0.0254,0.0321,-0.0184,0.0036,-0.0255,0.0322,-0.0255,0.0322,-0.0023,0.0033,-0.0255,0.0322,-0.0254,0.0323,-0.0023,0.0033,-0.0253,0.0322,-0.0017,0.0015,-0.0248,0.0314,-0.0179,0.0213,-0.0248,0.0314,-0.0247,0.0314,-0.0017,0.0015,-0.0246,0.0314,-0.0245,0.0314,-0.0023,0.0032,-0.0243,0.0313,-0.0245,0.0312,-0.0023,0.0032,-0.0246,0.0311,-0.0178,0.0211,-0.0247,0.0312,-0.0248,0.0313,-0.0142,0.0014,-0.0248,0.0313,-0.0016,0.0014,-0.0241,0.0304,-0.0241,0.0305,-0.0016,0.0014,-0.0242,0.0305,-0.0175,0.0208,-0.0242,0.0306,-0.0242,0.0306,-0.0174,0.019,-0.0242,0.0306,-0.0241,0.0306,-0.0022,0.0014,-0.024,0.0306,-0.0239,0.0306,-0.0022,0.0031,-0.0238,0.0305,-0.0238,0.0305,-0.0022,0.0031,-0.0239,0.0304,-0.0016,0.0014,-0.0232,0.0298,-0.003,0.0014,-0.0236,0.0298,-0.0236,0.0299,-0.0016,0.0014,-0.0235,0.0299,-0.0235,0.0299,-0.0016,0.0014,-0.0234,0.0298,-0.0168,0.0201,-0.0233,0.0298,-0.0231,0.0297,-0.0167,0.003,-0.0232,0.0297,-0.0234,0.0296,-0.0022,0.0024,-0.0235,0.0296,-0.0235,0.0297,-0.0022,0.003,-0.0236,0.0298,-0.0232,0.0298,-0.0058,0.003,-0.0165,0.0197,-0.0229,0.0291,-0.0229,0.029,-0.0016,0.0014,-0.023,0.029,-0.023,0.0291,-0.0016,0.0014,-0.023,0.0291,-0.0229,0.0291,-0.0021,0.003,-0.0229,0.0291,-0.0165,0.0196,-0.0228,0.0291,-0.0227,0.0291,-0.0164,0.0028,-0.0226,0.029,-0.0227,0.029,-0.0021,0.0026,-0.0225,0.029,-0.0227,0.0289,-0.0021,0.0029,-0.0228,0.0288,-0.0229,0.0291,-0.0109,0.003,-0.0161,0.0192,-0.0224,0.0284,-0.0221,0.0282,-0.0015,0.0013,-0.0222,0.0281,-0.0223,0.0282,-0.0015,0.0013,-0.0223,0.0282,-0.0224,0.0283,-0.0021,0.0029,-0.0223,0.0284,-0.016,0.0191,-0.0222,0.0283,-0.022,0.0283,-0.0159,0.0028,-0.022,0.0282,-0.0221,0.0281,-0.0021,0.0029,-0.0221,0.0282,-0.0222,0.0281,-0.0021,0.0029,-0.0223,0.0282,-0.0224,0.0282,-0.02,0.0029,-0.0222,0.0283,-0.0015,0.0013,-0.0218,0.0277,-0.0015,0.0013,-0.0215,0.0275,-0.0218,0.0277,-0.0015,0.0013,-0.0218,0.0277,-0.0217,0.0276,-0.0015,0.0013,-0.0216,0.0276,-0.0155,0.0185,-0.0215,0.0276,-0.0218,0.0275,-0.0157,0.0029,-0.0218,0.0276,-0.0218,0.0276,-0.002,0.0019,-0.0218,0.0276,-0.0218,0.0277,-0.002,0.0028,-0.0218,0.0277,-0.0217,0.0277,-0.002,0.0028,-0.0217,0.0276,-0.0156,0.0185,-0.0216,0.0276,-0.0214,0.0276,-0.0015,0.0013,-0.0218,0.0276,-0.0014,0.0013,-0.0212,0.0268,-0.0212,0.0269,-0.0014,0.0013,-0.0212,0.0268,-0.0153,0.0181,-0.0212,0.0269,-0.0213,0.0269,-0.0153,0.0105,-0.0213,0.0269,-0.0211,0.0267,-0.0014,0.0013,-0.0212,0.0268,-0.0212,0.027,-0.002,0.0027,-0.0212,0.0269,-0.0211,0.0269,-0.002,0.0027,-0.021,0.0269,-0.0151,0.0179,-0.0209,0.0268,-0.0209,0.0269,-0.0105,0.0013,-0.0209,0.0268,-0.0211,0.0267,-0.002,0.0027,-0.0211,0.0267,-0.0212,0.0268,-0.002,0.0027,-0.0209,0.0268,-0.0153,0.0227,-0.0213,0.027,-0.0149,0.0177,-0.0207,0.0262,-0.0206,0.0262,-0.0014,0.0012,-0.0207,0.0261,-0.0207,0.0262,-0.0014,0.0012,-0.0207,0.0262,-0.0207,0.0263,-0.0014,0.0012,-0.0206,0.0261,-0.0149,0.0176,-0.0207,0.0262,-0.0207,0.0263,-0.0149,0.0027,-0.0207,0.0262,-0.0207,0.0262,-0.0019,0.0027,-0.0207,0.0263,-0.0207,0.0263,-0.0019,0.0027,-0.0206,0.0263,-0.0149,0.0263,-0.0207,0.0027,-0.0206,0.0263,-0.0148,0.0176,-0.0205,0.0262,-0.0204,0.0262,-0.0014,0.0012,-0.0204,0.0261,-0.0206,0.0263,-0.0019,0.0027,-0.0207,0.0262,-0.0019,0.0027,-0.0201,0.0254,-0.0014,0.0012,-0.0202,0.0256,-0.0144,0.0254,-0.02,0.0024,-0.0201,0.0254,-0.0145,0.0171,-0.0201,0.0255,-0.0202,0.0255,-0.0014,0.0012,-0.0199,0.0255,-0.02,0.0254,-0.0019,0.0026,-0.0202,0.0256,-0.0201,0.0254,-0.0019,0.0026,-0.0201,0.0255,-0.0145,0.0172,-0.0201,0.0256,-0.02,0.0256,-0.0144,0.0025,-0.02,0.0256,-0.0199,0.0255,-0.0019,0.0026,-0.0198,0.0255,-0.0199,0.0254,-0.0019,0.0026,-0.02,0.0254,-0.02,0.0256,-0.0161,0.0026,-0.0202,0.0256,-0.0019,0.0026,-0.0141,0.0167,-0.0197,0.0249,-0.0196,0.0249,-0.0141,0.0025,-0.0197,0.025,-0.0196,0.025,-0.0013,0.0012,-0.0196,0.025,-0.0197,0.0249,-0.0013,0.0012,-0.0197,0.025,-0.0194,0.0249,-0.0108,0.0025,-0.0197,0.025,-0.0141,0.0168,-0.0196,0.025,-0.0195,0.0248,-0.0013,0.0011,-0.0196,0.0248,-0.0196,0.0248,-0.0018,0.0025,-0.0193,0.0249,-0.0194,0.0248,-0.0018,0.0025,-0.0195,0.0247,-0.0141,0.0167,-0.0195,0.0249,-0.0197,0.0249,-0.0197,0.0025,-0.0138,0.0163,-0.0191,0.0242,-0.0192,0.0243,-0.0013,0.0011,-0.0192,0.0244,-0.0191,0.0244,-0.0013,0.0011,-0.0191,0.0243,-0.0192,0.0243,-0.0013,0.0011,-0.019,0.0243,-0.0138,0.0164,-0.0192,0.0243,-0.0192,0.0243,-0.0136,0.0023,-0.0189,0.0241,-0.019,0.0241,-0.0018,0.0025,-0.019,0.0241,-0.019,0.0243,-0.0018,0.0025,-0.0189,0.0243,-0.0188,0.0242,-0.0189,0.0025,-0.0191,0.0244,-0.0137,0.0163,-0.0192,0.0243,-0.0013,0.0011,-0.0187,0.0237,-0.0134,0.0024,-0.0187,0.0237,-0.0187,0.0237,-0.0013,0.0011,-0.0187,0.0237,-0.0186,0.0236,-0.0013,0.0011,-0.0187,0.0237,-0.0187,0.0236,-0.0017,0.0024,-0.0187,0.0237,-0.0133,0.0158,-0.0185,0.0237,-0.0184,0.0236,-0.0013,0.0011,-0.0184,0.0237,-0.0187,0.0237,-0.0017,0.0024,-0.0186,0.0237,-0.0187,0.0237,-0.0017,0.0024,-0.0184,0.0236,-0.0017,0.0024,-0.0181,0.0231,-0.0012,0.0022,-0.018,0.0229,-0.013,0.0154,-0.0181,0.0229,-0.0182,0.023,-0.0016,0.0011,-0.0179,0.023,-0.0182,0.0231,-0.0017,0.0023,-0.0179,0.023,-0.018,0.0229,-0.0011,0.0019]
در حال بارگذاری
0:08
دیجیتالی کشیده دام.
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[-0.0007,0,-0.0008,0.0003,-0.001,0.0004,-0.0011,0.0006,-0.0074,0.0006,-0.0102,-0.0084,-0.0122,-0.0077,-0.0098,-0.0047,-0.007,-0.0002,0.0005,0.0088,0.0094,0.0166,0.0178,0.0257,0.0279,0.0369,0.0387,0.0426,0.0437,0.0485,0.0482,0.0501,0.028,0.0447,-0.0014,0.0199,-0.0171,-0.0079,-0.018,-0.0135,-0.0113,-0.009,-0.0272,-0.0128,-0.0376,-0.0325,-0.0361,-0.0204,-0.0132,0.0096,0.0143,0.02,-0.0101,0.0114,-0.0607,-0.0309,-0.063,-0.0477,-0.0374,-0.0014,0.0099,0.0317,0.04,0.0562,0.0617,0.0639,0.0637,0.0673,0.0717,0.0945,0.1067,0.1417,0.153,0.1801,0.1876,0.1971,0.152,0.1943,0.0186,0.1257,-0.132,-0.0213,-0.191,-0.1577,-0.187,-0.1496,-0.136,-0.1166,-0.1431,-0.1207,-0.1403,-0.0975,-0.0704,0.026,0.0585,0.1104,0.0821,0.1214,-0.0009,0.0616,-0.055,-0.024,-0.0495,0.0125,0.0416,0.1335,0.1547,0.2191,0.1658,0.2083,0.023,0.1323,-0.1452,-0.0189,-0.2133,-0.1735,-0.2076,-0.1728,-0.1584,-0.1374,-0.1299,-0.1218,-0.126,-0.107,-0.1907,-0.1361,-0.187,-0.1609,-0.1528,-0.1161,-0.1022,-0.0335,0.0115,0.1387,0.1643,0.2233,0.226,0.2506,0.1786,0.2264,0.1055,0.1527,0.0936,0.1048,0.0717,0.1017,-0.0298,0.0453,-0.0976,-0.0403,-0.1141,-0.0886,-0.0724,-0.0541,-0.0625,-0.0434,-0.1126,-0.0278,-0.1623,-0.1528,-0.158,-0.1456,-0.1509,-0.1382,-0.1536,-0.1334,-0.1573,-0.1384,-0.1444,-0.1286,-0.1095,-0.0571,-0.0251,0.0592,0.0888,0.1518,0.1753,0.2141,0.2239,0.2296,0.1859,0.2171,0.1015,0.1705,-0.0011,0.0514,-0.0668,-0.0235,-0.0992,-0.0777,-0.0916,-0.0272,-0.0373,-0.0092,-0.1216,-0.0091,-0.1881,-0.1323,-0.2079,-0.1775,-0.1942,-0.1759,-0.1415,-0.104,-0.0679,-0.0208,0.0116,0.0394,0.051,0.0676,0.0025,0.0509,0.005,0.0132,0.0019,0.0099,-0.0049,0.0013,-0.0107,0.0277,0.0462,0.0884,0.0949,0.1098,0.0293,0.1091,0.0049,0.023,-0.0242,-0.0034,-0.0577,-0.0371,-0.083,-0.0706,-0.0892,-0.0647,-0.0543,-0.0166,-0.0098,-0.0003,-0.0132,-0.0081,-0.01,-0.0036,-0.0189,-0.006,-0.0256,-0.0145,-0.0185,0.0141,0.0278,0.0593,0.0671,0.0803,0.0805,0.0816,0.0689,0.0783,0.0465,0.0642,0.0318,0.0415,0.029,0.0303,0.0301,0.0453,0.0531,0.0776,0.0722,0.0805,0.075,0.0799,0.0744,0.079,0.0552,0.0699,0.0338,0.0494,0.0316,0.0368,0.0415,0.0506,0.0469,0.0525,0.0456,0.0536,0.0452,0.0547,0.031,0.0488,0.0113,0.0279,0.0121,0.0187,0.0254,0.0385,0.0422,0.0455,0.0483,0.0515,0.0539,0.0573,0.0587,0.0618,0.0622,0.0648,0.0642,0.0657,0.0532,0.0624,0.0441,0.0505,0.0436,0.0469,0.0459,0.0497,0.0423,0.0464,0.0391,0.0428,0.0362,0.0394,0.0257,0.0358,0.0177,0.0202,0.0164,0.0202,0.02,0.0248,0.0228,0.0243,-0.0088,0.0212,-0.0226,-0.0157,-0.0234,-0.0102,-0.0065,0.0046,-0.008,0.0006,-0.0135,-0.0042,-0.0117,0.0001,-0.0015,0.0086,0.0065,0.012,0.01,0.0121,-0.0007,0.0093,-0.0203,-0.0026,-0.0347,-0.0219,-0.0319,-0.0291,-0.0315,-0.027,-0.0272,-0.0253,-0.0225,-0.0186,-0.0163,-0.0126,-0.0286,-0.0186,-0.0302,-0.026,-0.023,-0.0194,-0.0191,-0.0157,-0.0392,-0.0184,-0.0611,-0.0435,-0.0648,-0.0602,-0.0636,-0.0627,-0.0675,-0.0623,-0.0733,-0.0686,-0.0744,-0.0716,-0.0723,-0.0615,-0.0596,-0.0519,-0.0513,-0.0497,-0.05,-0.0484,-0.0466,-0.0449,-0.0422,-0.0407,-0.0387,-0.0375,-0.0362,-0.0352,-0.0347,-0.0341,-0.0346,-0.0341,-0.0359,-0.035,-0.0379,-0.0366,-0.0404,-0.0387,-0.0429,-0.0412,-0.0454,-0.0436,-0.0473,-0.046,-0.0488,-0.0478,-0.0495,-0.0489,-0.0495,-0.0491,-0.0488,-0.0464,-0.0416,-0.026,-0.0278,-0.0243,-0.0377,-0.031,-0.0394,-0.0349,-0.0387,-0.0362,-0.0383,-0.0365,-0.039,-0.0374,-0.0402,-0.0385,-0.0403,-0.039,-0.0401,-0.0392,-0.0396,-0.0392,-0.0391,-0.0387,-0.0383,-0.0377,-0.0373,-0.0363,-0.036,-0.0349,-0.0344,-0.0308,-0.0284,-0.0184,-0.0148,-0.0045,-0.0013,0.0046,0.0001,0.0055,-0.0086,-0.0008,-0.0132,-0.01,-0.0121,-0.0056,-0.0048,-0.0034,-0.0117,-0.0061,-0.0133,-0.0099,-0.0075,0.0031,0.0057,0.0128,0.0128,0.0136,0.0024,0.0121,-0.0132,-0.0016,-0.016,-0.0149,-0.015,-0.0122,-0.0105,0.0001,0.0058,0.0243,0.0292,0.037,0.0311,0.0372,0.0132,0.0269,0.0025,0.0094,0.0032,0.009,0.0116,0.0191,0.0209,0.0269,0.0283,0.0311,0.0202,0.0278,0.0147,0.0191,0.0098,0.0145,0.0036,0.0117,-0.0023,0.0073,0.002,0.0101,0.0206,0.0302,0.011,0.0423,-0.0111,0.0112,0.0166,0.0315,0.0115,0.0134,0.0124,0.0244,0.0169,0.0439,-0.0242,0.035,-0.0414,-0.0117,0.0069,0.0229,0.0105,0.0228,0.0097,0.0152,0.0163,0.0166,0.016,0.0328,0.0385,0.054,0.0495,0.0578,0.051,0.0612,0.0465,0.0587,0.0465,0.0569,0.0475,0.0563,0.0508,0.0569,0.0493,0.0587,0.0458,0.0545,0.0367,0.0484,0.0305,0.0381,0.0194,0.0282,0.0035,0.016,-0.001,0.0006,0.0017,0.0149,0.0189,0.0216,0.0249,0.0281,0.0307,0.0344,0.0366,0.0405,0.0391,0.0456,0.0273,0.0383,0.0177,0.0229,0.0172,0.0203,0.0203,0.0276,0.0292,0.0368,0.0383,0.0442,0.0435,0.0467,0.0339,0.0445,0.0277,0.0308,0.028,0.0334,0.0357,0.0394,0.0386,0.0409,0.0385,0.0412,0.0247,0.0364,0.001,0.018,-0.0076,-0.0025,-0.0061,0.0029,0.0074,0.0187,0.0219,0.0256,0.0272,0.0302,0.0251,0.03,0.0227,0.0269,0.0199,0.0232,0.0024,0.0166,-0.0047,-0.0002,-0.0052,-0.0024,-0.0007,0.0065,0.0067,0.0084,0.0066,0.0085,0.0078,0.0112,0.0019,0.0116,-0.0071,-0.0005,-0.013,-0.0077,-0.0149,-0.0087,-0.0064,0.0042,0.0054,0.0088,-0.0043,0.0069,-0.0204,-0.0106,-0.0224,-0.0206,-0.0194,-0.0127,-0.0125,-0.0115,-0.015,-0.0119,-0.0188,-0.0156,-0.022,-0.0188,-0.021,-0.0157,-0.0132,-0.0079,-0.0063,-0.0044,-0.0065,-0.0044,-0.0143,-0.0076,-0.0348,-0.0174,-0.0513,-0.0399,-0.0574,-0.0511,-0.0459,-0.0334,-0.0282,-0.023,-0.0298,-0.0244,-0.044,-0.0359,-0.0486,-0.0414,-0.0393,-0.0251,-0.023,-0.0126,-0.0142,-0.0108,-0.0219,-0.0178,-0.0277,-0.0263,-0.0284,-0.024,-0.0234,-0.0179,-0.0176,-0.0164,-0.0229,-0.0177,-0.0303,-0.0259,-0.0312,-0.0302,-0.0315,-0.0303,-0.0347,-0.0326,-0.037,-0.0357,-0.0375,-0.037,-0.0411,-0.0388,-0.0457,-0.0408,-0.0469,-0.0447,-0.04,-0.0282,-0.0227,-0.0149,-0.0135,-0.0112,-0.0163,-0.0139,-0.0198,-0.0166,-0.0192,-0.0162,-0.0146,-0.0101,-0.0093,-0.0073,-0.0078,-0.0059,-0.0052,-0.0021,-0.0044,-0.0022,-0.0148,-0.0071,-0.026,-0.0184,-0.0325,-0.0284,-0.0332,-0.0315,-0.0305,-0.0282,-0.0344,-0.0286,-0.0418,-0.0362,-0.0419,-0.0386,-0.0359,-0.0253,-0.0211,-0.0099,-0.0066,-0.0009,0.0001,0.0017,0.0025,0.0049,0.0045,0.0055,0.0043,0.0065,0.0078,0.0103,0.0069,0.0099,-0.0016,0.0051,-0.0108,-0.0042,-0.0146,-0.0121,-0.0144,-0.0116,-0.0102,-0.0072,-0.0127,-0.0079,-0.0237,-0.0161,-0.0257,-0.0245,-0.0252,-0.0232,-0.0219,-0.0168,-0.0145,-0.0068,-0.0064,-0.0048,-0.0115,-0.0073,-0.0135,-0.0115,-0.0093,-0.0009,0.0025,0.0145,0.0199,0.0378,0.0429,0.0504,0.0416,0.0498,0.0273,0.038,0.0177,0.0246,0.0082,0.015,0.0015,0.0058,-0.0064,-0.0004,-0.0116,-0.0089,-0.0117,-0.0078,-0.006,0.0026,0.0056,0.0122,0.0111,0.0129,0.0072,0.0105,0.0076,0.0127,0.0161,0.0273,0.0311,0.0387,0.0403,0.0424,0.0383,0.0418,0.0276,0.0354,0.0158,0.0234,0.0118,0.0142,0.0104,0.0112,0.0102,0.0105,0.011,0.0139,0.0159,0.0239,0.0279,0.0383,0.0391,0.0419,0.0254,0.035,0.0163,0.0201,0.0162,0.0252,0.0295,0.0438,0.0471,0.0488,0.039,0.0512,0.0365,0.0425,0.0429,0.0454,0.0467,0.0502,0.0406,0.0472,0.0331,0.0388,0.0297,0.0315,0.0292,0.0301,0.0236,0.0282,0.0084,0.0195,0.0022,0.0043,0.0036,0.011,0.0133,0.0189,0.0187,0.0189,0.0194,0.0255,0.0281,0.0368,0.0371,0.0387,0.0351,0.0368,0.0207,0.0307,0.0146,0.0175,0.017,0.0269,0.0307,0.0397,0.0408,0.0432,0.0285,0.0404,0.0134,0.0259,0.0077,0.012,0.009,0.0108,0.0038,0.0123,-0.0119,0.0004,-0.0128,-0.0116,-0.0087,0.0018,0.0053,0.0132,0.0145,0.0163,0.0157,0.0181,0.0175,0.0195,0.0111,0.0152,0.0065,0.0093,0.0053,0.0075,0.0076,0.0078,-0.0078,0.0054,-0.0218,-0.0128,-0.0247,-0.0219,-0.02,-0.0108,-0.0081,0.0006,0,0.0039,0.0015,0.0037,-0.0157,0,-0.0381,-0.022,-0.0412,-0.0393,-0.0372,-0.0301,-0.0268,-0.0172,-0.0132,-0.0077,-0.0103,-0.0072,-0.0139,-0.0115,-0.0134,-0.0099,-0.0081,-0.0052,-0.012,-0.0062,-0.0206,-0.0149,-0.021,-0.0186,-0.0174,-0.0147,-0.0158,-0.0144,-0.0233,-0.0173,-0.0308,-0.0255,-0.033,-0.0318,-0.0336,-0.0332,-0.0376,-0.0344,-0.038,-0.0359,-0.0341,-0.0277,-0.0264,-0.0252,-0.0486,-0.0293,-0.052,-0.0492,-0.0548,-0.0517,-0.056,-0.0433,-0.0377,-0.0221,-0.0172,-0.0073,-0.0099,-0.0067,-0.0137,-0.0113,-0.0141,-0.0104,-0.0234,-0.0168,-0.0329,-0.03,-0.0362,-0.0292,-0.0278,-0.0178,-0.0178,-0.0163,-0.0255,-0.0212,-0.031,-0.0285,-0.0338,-0.0328,-0.0356,-0.0345,-0.0385,-0.0364,-0.0467,-0.0403,-0.05,-0.0478,-0.0457,-0.0356,-0.0316,-0.0179,-0.0128,-0.0002,-0.0011,0.0013,-0.0094,-0.0016,-0.0098,-0.0079,-0.0051,-0.0008,0.0021,0.0032,-0.0006,0.0041,-0.0097,-0.0019,-0.0198,-0.0115,-0.0247,-0.0213,-0.0263,-0.0247,-0.028,-0.0271,-0.0281,-0.0253,-0.0232,-0.0127,-0.0084,0.0014,0.0018,0.0032,0.0017,0.005,0.0069,0.0109,0.0047,0.0107,-0.0045,0.0023,-0.0051,-0.0049,-0.0033,0.0046,0.0096,0.0276,0.0338,0.0458,0.0484,0.0525,0.0464,0.0522,0.0316,0.0437,0.0201,0.0283,0.0114,0.0173,0.0084,0.0099,0.0104,0.017,0.0144,0.019,-0.0058,0.0095,-0.0192,-0.0096,-0.0199,-0.0149,-0.0104,0.0107,0.0195,0.0368,0.031,0.043,0.0226,0.027,0.0233,0.0303,0.0322,0.0387,0.0348,0.0376,0.0334,0.0361,0.0348,0.0377,0.039,0.0466,0.049,0.0524,0.0457,0.0513,0.0352,0.0439,0.0185,0.0318,0.002,0.0138,-0.0012,0.0012,0.0004,0.0015,0.0028,0.0041,0.0055,0.0103,0.013,0.0185,0.0186,0.0202,0.0115,0.0189,0.0053,0.0096,0.0058,0.0114,0.0135,0.0195,0.0214,0.0279,0.031,0.0421,0.0462,0.0551,0.0517,0.0564,0.0304,0.0475,0.0091,0.0242,0.0001,0.005,-0.0001,0.0038,0.0059,0.0133,0.0153,0.0193,0.0123,0.0185,-0.0035,0.0082,-0.007,-0.0026,0.0008,0.0143,0.0175,0.0223,0.0164,0.0218,0.0038,0.0131,-0.0068,-0.0007,-0.0076,-0.005,-0.0041,0.001,0.0032,0.0113,0.0141,0.0192,0.015,0.0204,0.0094,0.0129,0.0111,0.0164,0.0188,0.0196,0.0098,0.0183,-0.0022,0.0061,-0.0144,-0.0057,-0.0209,-0.0166,-0.0213,-0.0208,-0.02,-0.018,-0.0162,-0.0078,-0.0039,0.0043,0.0022,0.0037,-0.0024,-0.0006,-0.0045,-0.0037,-0.0045,-0.0013,-0.0025,0.0009,0.0012,0.0034,-0.0005,0.0023,-0.003,-0.0016,-0.0072,-0.0032,-0.014,-0.0088,-0.0144,-0.013,-0.0119,-0.0103,-0.0122,-0.0102,-0.0184,-0.0132,-0.0295,-0.021,-0.0299,-0.0267,-0.0241,-0.0144,-0.0118,-0.009,-0.0285,-0.0124,-0.0537,-0.0364,-0.0546,-0.0463,-0.0412,-0.0255,-0.0211,-0.0113,-0.0143,-0.0104,-0.0234,-0.0169,-0.0247,-0.0226,-0.021,-0.0128,-0.0092,0.0014,0.0039,0.0066,0.0011,0.0055,-0.0021,0,-0.0107,-0.0031,-0.0308,-0.0152,-0.0464,-0.0356,-0.049,-0.0477,-0.0489,-0.0458,-0.0437,-0.0355,-0.0326,-0.0253,-0.0237,-0.02,-0.0183,-0.012,-0.0101,-0.0071,-0.01,-0.0074,-0.0192,-0.0111,-0.032,-0.023,-0.0329,-0.0308,-0.0289,-0.0213,-0.0189,-0.0148,-0.0186,-0.0147,-0.0232,-0.0201,-0.0231,-0.0192,-0.0163,-0.0069,-0.004,0.001,-0.0024,0.0009,-0.0066,-0.0039,-0.011,-0.0078,-0.0169,-0.0129,-0.0257,-0.0183,-0.0285,-0.0272,-0.0273,-0.0229,-0.0218,-0.0203,-0.0186,-0.0137,-0.0097,0.0029,0.0081,0.0161,0.0129,0.0182,-0.0006,0.0107,-0.0098,-0.0022,-0.0103,-0.0092,-0.0074,-0.0036,-0.0014,0.0022,-0.0045,-0.0004,-0.0083,-0.0066,-0.0102,-0.0072,-0.0054,0.0078,0.0128,0.0289,0.0331,0.0374,0.0282,0.0334,0.0196,0.0253,0.009,0.0176,-0.0051,0.0065,-0.0122,-0.0075,-0.0111,-0.0034,0.001,0.0125,0.0148,0.0175,0.0077,0.0123,0.009,0.0215,0.0275,0.0439,0.0415,0.0469,0.0221,0.0349,0.0123,0.0168,0.0123,0.0173,0.0165,0.018,0.007,0.0143,0.0026,0.0048,0.004,0.0128,0.0164,0.027,0.0293,0.0338,0.0311,0.0332,0.0316,0.0379,0.0409,0.0483,0.0436,0.0495,0.0244,0.04,-0.0011,0.0167,-0.0092,-0.0052,-0.0067,0.0049,0.0098,0.0215,0.0234,0.0245,0.0113,0.0229,-0.0026,0.0074,-0.0031,0.0001,0.003,0.0148,0.0197,0.0334,0.0369,0.0444,0.0451,0.0466,0.0374,0.0437,0.0305,0.0352,0.0291,0.0302,0.0314,0.0369,0.0378,0.0388,0.0358,0.0378,0.0314,0.0348,0.0231,0.0295,0.017,0.021,0.0108,0.0161,-0.0086,0.007,-0.026,-0.0137,-0.0283,-0.0258,-0.0227,-0.0064,0.001,0.0241,0.0308,0.0442,0.0462,0.048,0.0384,0.0463,0.0299,0.0355,0.0305,0.0376,0.0404,0.0473,0.0489,0.0506,0.0396,0.0481,0.0231,0.0358,0.0178,0.0202,0.0188,0.0206,0.0112,0.0198,-0.0077,0.0067,-0.0174,-0.0121,-0.0164,-0.0098,-0.007,0.0019,0.0044,0.0075,0.0051,0.0074,0.0002,0.0039,-0.0002,0.0003,0.0012,0.005,0.0061,0.0074,-0.0144,0.0035,-0.0193,-0.0158,-0.0121,-0.0003,0.0019,0.0056,-0.0121,-0.0036,-0.0158,-0.0126,-0.0116,-0.0039,-0.0025,0.0023,-0.0045,0.0009,-0.0185,-0.0094,-0.0229,-0.0209,-0.0209,-0.0206,-0.0328,-0.0218,-0.0517,-0.0379,-0.0586,-0.0563,-0.056,-0.0468,-0.0442,-0.0347,-0.0325,-0.0238,-0.0227,-0.0213,-0.0266,-0.0229,-0.0305,-0.028,-0.0301,-0.0295,-0.0384,-0.03,-0.0453,-0.0417,-0.0436,-0.0385,-0.0371,-0.0353,-0.0362,-0.0349,-0.0358,-0.0348,-0.0448,-0.0351,-0.0547,-0.0494,-0.0583,-0.0545,-0.0571,-0.0508,-0.0462,-0.0293,-0.0218,-0.0031,0.0022,0.0078,-0.0054,0.0065,-0.0272,-0.0113,-0.0292,-0.0249,-0.0212,-0.0099,-0.0075,-0.0046,-0.0123,-0.0052,-0.0233,-0.0159,-0.0233,-0.02,-0.0223,-0.0189,-0.0396,-0.026,-0.0452,-0.0429,-0.041,-0.0273,-0.0223,-0.0076,-0.0041,0.0012,-0.0031,0.0005,-0.0063,-0.0047,-0.0045,0.0023,0.0038,0.0063,0.0022,0.0055,0.0017,0.0066,0.011,0.0251,0.0294,0.0383,0.0276,0.0368,0.0051,0.0219,-0.0054,0.0017,-0.0128,-0.006,-0.0251,-0.0152,-0.0329,-0.0269,-0.0332,-0.0303,-0.0273,-0.0175,-0.013,-0.0009,0.0022,0.0053,0.0028,0.0043,-0.0051,0.0019,-0.0129,-0.0065,-0.0142,-0.0137,-0.0121,-0.0035,0,0.0118,0.0154,0.0234,0.0236,0.0251,0.0136,0.0215,-0.0002,0.0097,-0.0102,-0.0035,-0.018,-0.0127,-0.0236,-0.0199,-0.024,-0.0239,-0.0239,-0.0204,-0.0183,-0.0099,-0.0078,-0.0059,-0.0128,-0.0079,-0.0163,-0.0146,-0.0159,-0.0106,-0.0081,0.0016,0.0047,0.0137,0.017,0.0264,0.0246,0.0283,0.0154,0.022,0.0128,0.0143,0.0168,0.0255,0.0285,0.0342,0.0355,0.0372,0.0259,0.0339,0.013,0.024,0.0009,0.0093,-0.0016,-0.0009,-0.0019,0.0016,0.0039,0.0188,0.0251,0.0362,0.0246,0.0346,0.0131,0.0187,0.0099,0.015,0.0156,0.0252,0.0268,0.0397,0.0423,0.05,0.0505,0.053,0.0497,0.0529,0.0418,0.048,0.0311,0.0375,0.029,0.0324,0.0344,0.0472,0.0514,0.0546,0.0567,0.0592,0.0426,0.0536,0.0384,0.0432,0.0347,0.0414,0.0253,0.0361,0.0211,0.0279,0.0218,0.0257,0.0244,0.0297,0.0325,0.0357,0.0309,0.0328,0.0303,0.0316,0.0311,0.033,0.0255,0.0296,0.0217,0.0246,0.0218,0.0229,0.011,0.0198,0.0074,0.0087,0.0075,0.0096,0.0098,0.011,0.0061,0.0099,0.0029,0.0045,0.0028,0.0058,0.0072,0.0111,0.0119,0.0126,0.0045,0.012,-0.0131,0.001,-0.0264,-0.0171,-0.0274,-0.0242,-0.0215,-0.0126,-0.0105,-0.0074,-0.0135,-0.0087,-0.0203,-0.0156,-0.0244,-0.0218,-0.0249,-0.0237,-0.0226,-0.0172,-0.0154,-0.0103,-0.0084,-0.0018,-0.0011,0.0003,-0.0098,-0.0031,-0.015,-0.0114,-0.0163,-0.0157,-0.0196,-0.0161,-0.0289,-0.0221,-0.03,-0.0296,-0.031,-0.0302,-0.0385,-0.0321,-0.0449,-0.0412,-0.045,-0.0408,-0.0384,-0.0271,-0.0229,-0.0111,-0.0086,-0.0043,-0.0099,-0.005,-0.0142,-0.0123,-0.0134,-0.0072,-0.0052,-0.0011,-0.005,-0.0008,-0.0146,-0.0073,-0.0187,-0.0161,-0.0187,-0.0161,-0.0142,-0.0098,-0.01,-0.0088,-0.0152,-0.0106,-0.0179,-0.0166,-0.016,-0.0104,-0.0084,-0.0084]
در حال بارگذاری
0:01
نازک دام مناسب برای هیپ هاپ و موسیقی الکترو.
برچسب ها
thin اسنر الکترو
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم