مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 56 کالیبر هکلر و K ...

5 56 کالیبر هکلر و کخ G36 مسلسل کوتاه پشت سر هم, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پشت سر همبستندستگاهزد و خوردکوتاهتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکوHecklerKochcaliberG36
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0003,0,-0.0021,-0.0003,-0.0091,0.03,0.0215,0.0872,0.0451,0.087,0.0507,0.0916,0.0247,0.0915,-0.0133,0.1466,0.0484,0.1164,-0.3723,0.2869,-0.3452,0.3501,-0.2576,0.3541,-0.1814,0.3025,-0.3304,0.1125,-0.3034,-0.0744,-0.1921,-0.0694,-0.0831,0.0442,-0.0257,0.1142,-0.0152,0.0493,-0.0145,0.0059,-0.0112,-0.0051,-0.0095,-0.0083,-0.0083,-0.0079,-0.008,-0.0079,-0.0081,-0.0079,-0.0081,-0.0081,-0.0081,-0.0081,-0.009,-0.0023,-0.0088,0.0516,0.0221,0.087,0.0453,0.0873,0.0475,0.0915,0.0019,0.1351,-0.0156,0.1435,0.0473,0.1172,-0.3699,0.2169,-0.4468,0.2542,-0.3584,0.2686,0.0665,0.2223,-0.2002,0.131,-0.3513,0.0785,-0.4137,-0.1935,-0.2726,-0.0378,-0.1169,0.1118,-0.0495,0.1325,-0.0813,0.1386,-0.0509,0.0934,-0.1071,0.028,-0.1213,-0.0672,-0.0669,-0.0297,-0.0295,-0.0111,-0.011,-0.0055,-0.0065,-0.0052,-0.0085,-0.0046,-0.0086,-0.0073,-0.0097,0.0373,0.0062,0.0693,0.0328,0.0894,0.0354,0.0836,0.0381,0.1063,-0.0078,0.1449,0.0108,0.1905,0.0444,0.1444,-0.4501,0.2082,-0.3709,0.225,-0.198,0.2103,0.0457,0.1298,-0.1599,0.057,-0.4636,0.0063,-0.4177,-0.0963,-0.2194,0.1238,0.0299,0.2726,0.0068,0.2092,-0.1074,0.107,-0.1515,-0.0092,-0.2019,-0.0726,-0.1619,-0.0934,-0.111,-0.0043,-0.0372,0.0556,0.0034,0.076,0.0089,0.0662,0.0408,0.0959,0.0254,0.0815,0.0544,0.0869,0.04,0.0789,0.0252,0.1116,-0.0221,0.1356,-0.031,0.1157,-0.4721,0.1421,-0.4482,0.2057,-0.3796,0.198,0.088,0.1554,-0.1322,0.0875,-0.3111,0.0475,-0.4367,-0.0847,-0.301,0.1131,-0.0844,0.2766,-0.0334,0.2532,-0.1305,0.1673,-0.1144,0.0449,-0.1508,-0.0421,-0.1689,-0.0589,-0.1122,0.006,-0.0578,0.0502,0.0151,0.0787,0.022,0.0888,0.0296,0.1034,0.0515,0.1162,0.0492,0.0974,0.0194,0.0833,0.0063,0.0589,-0.0964,0.0572,-0.1127,0.0503,-0.0874,0.0151,-0.4502,0.1706,-0.4413,0.2778,-0.3368,0.273,0.033,0.221,-0.2156,0.1333,-0.4059,0.0033,-0.373,-0.1907,-0.1896,0.0013,-0.0695,0.2729,0.0145,0.2596,-0.1196,0.2065,-0.1053,0.075,-0.1681,-0.0557,-0.1726,-0.0714,-0.0907,-0.0266,-0.0397,0.0164,-0.0181,0.058,0.0068,0.0708,0.0238,0.1001,0.0273,0.0992,0.0533,0.104,0.0166,0.1063,-0.0142,0.1611,-0.0163,0.131,0.0332,0.1042,0.0073,0.0927,-0.0183,0.0573,-0.0256,0.0384,-0.0129,0.046,-0.0781,0.0408,-0.0577,0.0283,-0.0191,0.0277,-0.0087,0.0358,-0.0364,0.0462,-0.0303,0.0269,-0.0367,0.0272,-0.0164,0.0284,-0.0303,0.0025,-0.0281,0.0173,-0.0028,0.0183,-0.0117,0.0215,-0.0083,0.014,-0.006,0.0179,-0.024,0.0161,0.0019,0.0247,-0.0112,0.0289,-0.0081,0.0259,-0.0071,0.0241,-0.0105,0.0094,-0.0071,0.0184,-0.0206,0.0256,-0.0311,0.0229,-0.0241,0.0208,-0.0176,0.0233,-0.0127,0.0215,-0.0316,-0.0003,-0.0193,0.0025,-0.0188,0.0027,-0.0084,0.0182,-0.0127,0.0266,-0.0202,0.0154,-0.0135,0.0002,-0.0172,-0.002,-0.0207,0.0027,-0.0092,0.0059,-0.0083,0.0018,-0.0093,0.0009,-0.0055,0.0058,-0.0055,0.0037,-0.0057,0.0068,-0.0032,0.0111,-0.0104,0.008,-0.0053,0.0106,-0.0045,0.0081,-0.0088,0.0064,-0.0036,0.0073,-0.0056,0.0051,-0.0093,0.002,-0.0123,0.0062,-0.0077,0.0081,-0.0065,0.0032,-0.0096,0.0019,-0.0028,0.0014,-0.0062,0.002,-0.0057,0.0021,-0.0012,0.0083,-0.0078,-0.0002,-0.0061,0.006,-0.0102,0.009,-0.0005,0.0058,-0.0036,0.0048,-0.0066,0.0022,-0.0066,-0.0007,-0.0047,-0.0003,-0.0033,0.0035,-0.0043,0,-0.0022,0.0026,-0.0045,0.0007,-0.0048,0.0016,-0.0028,0.0027,-0.0032,-0.0002,-0.0032,0.0044,-0.0046,0.0022,-0.0087,0.0012,-0.0021,0.0067,-0.0033,0.0061,-0.0061,0.0001,-0.0016,0.0021,-0.0022,0.0007,-0.002,0.0027,-0.0019,0.0023,-0.0041,0.0042,-0.0047,-0.0008,-0.0041,0.0017,-0.0019,0.0022,-0.0029,0.0015,-0.0031,0.0013,-0.0045,0.0023,-0.0037,-0.0016,-0.0023,0.0018,-0.0012,0.0014,-0.0034,-0.0006,-0.0022,0.0023,-0.0026,0.0002,-0.0014,0.0026,-0.0009,0.0021,-0.0032,0.0024,-0.005,0.0043,-0.0027,0.0024,-0.0049,0.0018,-0.0003,0.005,-0.0028,0.0018,-0.0039,0.0009,-0.0018,0.001,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0022,-0.0021,0.0007,-0.0028,0.0009,-0.002,0.0022,-0.0008,0.0015,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0017,-0.001,0.0016,-0.0006,0.0009,0.0002,0.0023,-0.0013,0.001,-0.0019,0.0006,-0.0016,0.0015,-0.0017,0.0011,-0.0014,0.0033,-0.0009,0.0037,-0.0026,0.0001,-0.0013,0.0011,-0.0019,0.0011,-0.0001,0.0025,-0.0024,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0024,0.0018,-0.0009,0.0016,-0.0012,0.0016,0,0.0022,-0.0015,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.0001,0.002,-0.0014,0.0009,-0.002,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0017,-0.001,0.0019,-0.0038,0.004,-0.0037,0.0036,-0.0032,0.0025,-0.0014,0.0023,-0.0003,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0026,0.0015,-0.0012,0.0016,-0.002,0.0025,-0.0012,0.0028,-0.0015,0.0023,-0.0025,0.0019,-0.0014,0.0025,-0.0022,0.0014,-0.0013,0.0019,-0.0018,0.0021,-0.0021,0.0019,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0015,-0.0019,0.0009,-0.002,0.0009,-0.0012,0.0006,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.0017,-0.0015,0.002,-0.0016,0.0007,-0.0016,0.0009,-0.0024,0.0013,-0.0004,0.0022,-0.0006,0.0015,-0.002,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0019,0.0005,-0.0014,0.0021,-0.0011,0.0019,-0.0012,0.0011,-0.002,0.0003,-0.0005,0.0016,-0.0012,0.0007,-0.0005,0.0015,-0.0014,0.0005,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0018,-0.002,-0.0001,-0.0014,-0.0001,-0.001,0.001,-0.0003,0.0012,-0.0014,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.0013,0.0004,-0.0004,0.0014,-0.0017,0.0007,-0.0015,0.0004,-0.0005,0.001,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0002,0.0015,-0.001,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0015,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0,-0.0009,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0008,0,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0001,-0.0014,0.0005,-0.0002,0.0014,-0.0004,0.0012,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0013,-0.0003,-0.0004,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0007,-0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0008,0.0003,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.001,-0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0014,0.0012,-0.0002,0.0016,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0007,0,0.0005,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0003,0,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
5 56 کالیبر هکلر و کخ G36 مسلسل کوتاه پشت سر هم, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم