مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 6 کالیبر M4A2 ماشین ...

5 6 کالیبر M4A2 مسلسل کوتاه پشت سر هم, از دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پشت سر همبستندستگاهزد و خوردکوتاهتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliberM4a2
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0095,0.0092,-0.0046,0.0059,-0.0112,0.3285,-0.3908,0.4325,-0.3361,0.4554,-0.4775,0.1506,-0.3667,0.2452,-0.0867,0.4313,-0.1377,0.4346,-0.1614,0.406,-0.1831,0.3807,-0.2504,0.3639,-0.2222,0.1561,-0.1621,0.2595,-0.1647,0.2243,-0.1391,0.3323,-0.2295,0.3449,-0.3101,0.3401,-0.2892,0.3973,-0.2641,0.2198,-0.2503,0.2134,-0.2033,0.1874,-0.298,0.2542,-0.2722,0.2727,-0.2464,0.3037,-0.2765,0.1509,-0.2266,0.2151,-0.2361,0.2033,-0.3256,0.2944,-0.2592,0.326,-0.3588,0.2612,-0.3583,0.2926,-0.297,0.2168,-0.2758,0.1962,-0.4262,0.3887,-0.2788,0.4472,-0.3858,0.1762,-0.4299,0.0914,-0.2344,0.1583,-0.3077,0.3091,-0.1393,0.2835,-0.2227,0.3107,-0.2016,0.2901,-0.2587,0.2626,-0.1797,0.1997,-0.2101,0.1909,-0.1931,0.2188,-0.2266,0.1956,-0.2297,0.2846,-0.2487,0.3134,-0.2295,0.3113,-0.1693,0.1469,-0.2199,0.1355,-0.2212,0.2156,-0.2322,0.167,-0.1642,0.1579,-0.1636,0.2004,-0.2132,0.1985,-0.2596,0.1736,-0.2593,0.2401,-0.2158,0.2428,-0.3104,0.2563,-0.359,0.2569,-0.2651,0.2056,-0.2242,0.1494,-0.3258,0.4768,-0.1497,0.4775,-0.438,0.1634,-0.3022,0.2259,-0.1026,0.3179,-0.1092,0.2276,-0.1518,0.2757,-0.206,0.2095,-0.1801,0.2765,-0.2061,0.1082,-0.1473,0.259,-0.2282,0.2196,-0.1668,0.2849,-0.2669,0.2603,-0.3248,0.2783,-0.2774,0.3407,-0.3379,0.2217,-0.2081,0.1624,-0.1567,0.2172,-0.3168,0.1718,-0.3073,0.219,-0.1365,0.1593,-0.2062,0.1316,-0.2052,0.134,-0.1275,0.1394,-0.2799,0.1463,-0.2415,0.17,-0.167,0.1551,-0.388,0.2025,-0.2928,0.4723,-0.3479,0.3729,-0.4486,0.1115,-0.2766,0.2578,-0.1291,0.3412,-0.0821,0.2703,-0.2159,0.1969,-0.1813,0.2213,-0.2464,0.2371,-0.2468,0.1631,-0.1904,0.2588,-0.2029,0.2536,-0.3149,0.3054,-0.2482,0.2375,-0.2606,0.2819,-0.3043,0.3664,-0.24,0.179,-0.242,0.238,-0.21,0.2185,-0.2896,0.1889,-0.2824,0.1899,-0.2255,0.1543,-0.1866,0.113,-0.2228,0.1127,-0.1913,0.1713,-0.2204,0.1648,-0.2389,0.1605,-0.2874,0.143,-0.4117,0.3678,-0.1789,0.4909,-0.4149,0.2125,-0.3627,0.1412,-0.1183,0.2679,-0.1294,0.281,-0.1125,0.2823,-0.2127,0.2065,-0.2174,0.225,-0.2845,0.1367,-0.2124,0.231,-0.1995,0.2408,-0.2271,0.2462,-0.3021,0.3035,-0.2719,0.2644,-0.3048,0.3268,-0.353,0.2135,-0.2659,0.1647,-0.0817,0.2186,-0.3567,0.1494,-0.1875,0.2367,-0.1873,0.183,-0.1547,0.1223,-0.1845,0.1581,-0.1662,0.135,-0.2542,0.1767,-0.2619,0.1707,-0.1878,0.1475,-0.398,0.2246,-0.2909,0.4641,-0.3315,0.3686,-0.3995,0.1245,-0.2049,0.2964,-0.0869,0.2205,-0.1143,0.2864,-0.2127,0.2861,-0.1933,0.1639,-0.2367,0.2248,-0.2101,0.1578,-0.1553,0.2557,-0.1639,0.2837,-0.2787,0.3256,-0.1997,0.2268,-0.3317,0.2843,-0.3621,0.3419,-0.2195,0.1595,-0.1978,0.2031,-0.2295,0.1958,-0.3734,0.2087,-0.1948,0.2168,-0.2009,0.1613,-0.2856,0.1393,-0.2328,0.1564,-0.2052,0.1116,-0.152,0.1645,-0.2242,0.1455,-0.2361,0.158,-0.1248,0.1569,-0.1889,0.1059,-0.1914,0.1374,-0.1459,0.1247,-0.1676,0.1155,-0.1169,0.1687,-0.2263,0.1609,-0.2406,0.1368,-0.1595,0.1448,-0.1698,0.1102,-0.1672,0.0974,-0.152,0.0977,-0.1201,0.0866,-0.0968,0.0891,-0.0862,0.1019,-0.0899,0.1061,-0.1019,0.0944,-0.1199,0.0919,-0.0495,0.111,-0.1049,0.0669,-0.0606,0.0765,-0.0871,0.0751,-0.083,0.072,-0.0676,0.0504,-0.067,0.0836,-0.0829,0.0608,-0.0608,0.0457,-0.0718,0.0407,-0.0191,0.0607,-0.0455,0.0568,-0.0433,0.0537,-0.0505,0.0513,-0.042,0.0477,-0.0409,0.0494,-0.0462,0.0427,-0.0343,0.03,-0.0475,0.0303,-0.0369,0.0263,-0.0394,0.0253,-0.0211,0.0332,-0.021,0.0368,-0.0293,0.0292,-0.0288,0.0377,-0.029,0.031,-0.0143,0.0231,-0.0218,0.0165,-0.036,0.021,-0.0247,0.0229,-0.0223,0.0185,-0.0234,0.024,-0.0219,0.0155,-0.0325,0.0154,-0.0151,0.0214,-0.0354,0.0204,-0.012,0.0256,-0.0174,0.0084,-0.0255,0.0163,-0.0306,0.0205,-0.0227,0.0198,-0.0168,0.0145,-0.0322,0.0173,-0.0186,0.0159,-0.0186,0.012,-0.0124,0.0186,-0.0153,0.0174,-0.0257,0.0177,-0.0108,0.0159,-0.0211,0.0147,-0.0116,0.0172,-0.0212,0.0084,-0.0367,0.0087,-0.0144,0.0218,-0.0147,0.0133,-0.0109,0.0136,-0.0168,0.0109,-0.013,0.0077,-0.0195,0.0123,-0.0113,0.0135,-0.0091,0.0142,-0.0142,0.0091,-0.0115,0.0057,-0.0152,0.0093,-0.0091,0.0135,-0.011,0.0133,-0.0137,0.0102,-0.0206,0.0119,-0.0327,0.0139,-0.0057,0.0116,-0.0101,0.011,-0.0079,0.0069,-0.0099,0.0063,-0.0164,0.0091,-0.0177,0.0087,-0.0135,0.0095,-0.0095,0.0123,-0.0086,0.0076,-0.0094,0.0035,-0.0052,0.006,-0.0054,0.0074,-0.0108,0.0079,-0.0133,0.0083,-0.0117,0.0093,-0.0072,0.0115,-0.0051,0.0066,-0.0099,0.0056,-0.0115,0.0068,-0.0095,0.0057,-0.0069,0.0061,-0.0042,0.0065,-0.0045,0.0044,-0.0057,0.0052,-0.0112,0.0049,-0.0055,0.0038,-0.0065,0.0096,-0.0046,0.0083,-0.0067,0.005,-0.0098,0.0067,-0.0043,0.0061,-0.0034,0.0061,-0.0079,0.0066,-0.0088,0.0072,-0.0058,0.0047,-0.0062,0.0077,-0.0074,0.0089,-0.0051,0.0062,-0.0051,0.004,-0.0049,0.0037,-0.005,0.0045,-0.0076,0.0051,-0.0074,0.0062,-0.0101,0.0067,-0.0058,0.0095,-0.0054,0.0025,-0.0112,0.005,-0.007,0.0065,-0.007,0.0037,-0.0043,0.0064,-0.0027,0.0063,-0.0036,0.0051,-0.0034,0.0049,-0.0023,0.006,-0.0062,0.006,-0.0019,0.006,-0.0022,0.0065,-0.0064,0.0023,-0.0038,0.0026,-0.0033,0.0044,-0.0029,0.0062,-0.0058,0.0029,-0.0049,0.0055,-0.0054,0.0056,-0.0083,0.0035,-0.0045,0.0046,-0.0058,0.0056,-0.0043,0.0064,-0.0035,0.0067,-0.0056,0.0033,-0.0062,0.0038,-0.0018,0.0041,-0.0036,0.0045,-0.0025,0.0033,-0.0047,0.0034,-0.0049,0.0028,-0.0046,0.0017,-0.0042,0.0023,-0.0036,0.0044,-0.0031,0.0015,-0.002,0.0028,-0.0001,0.0047,-0.0042,0.005,-0.0042,0.0018,-0.003,0.0021,-0.0011,0.0043,-0.001,0.0031,-0.003,0.0034,-0.0026,0.0033,-0.003,0.0022,-0.0033,0.0009,-0.0029,0.002,-0.006,0.0011,-0.0031,0.0006,-0.0049,0.0044,-0.0022,0.0033,-0.0019,0.0024,-0.0031,0.0002,-0.0016,0.0026,-0.0025,0.0019,-0.0034,0.0006,-0.0031,0.0023,-0.002,0.0028,-0.0002,0.0025,-0.0035,0.0024,-0.0042,0.0022,-0.0033,0.0012,-0.0011,0.0029,-0.0005,0.0023,-0.0013,0.0026,-0.0016,0.0009,-0.0027,0.0019,-0.0028,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0021,0.0025,-0.0022,0.0013,-0.0022,0.001,-0.0017,0.0025,-0.0022,0.0007,-0.0027,0.0014,-0.0021,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0018,0.0019,-0.001,0.0017,-0.0036,0.0007,-0.0042,0.0027,0,0.0023,-0.003,0.0025,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.003,-0.0013,0.0026,-0.0015,0.0016,-0.0022,0.0011,-0.002,0.0003,-0.0035,0.001,-0.0005,0.0026,-0.0003,0.0025,-0.0011,0.0009,-0.0023,0.0015,-0.0026,0.0018,-0.0001,0.0018,-0.0009,0.0014,-0.0001,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.0015,-0.0008,0.0019,-0.0012,0.0021,-0.0031,0.0013,-0.0016,0.0004,-0.0016,0.001,-0.0022,0,-0.0013,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0015,0.001,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0015,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0022,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.001,0.0022,-0.001,0.0018,-0.001,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0006,0.0015,-0.0005,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0007,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.0013,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0017,-0.0001,-0.0018,0,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0005,-0.0017,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0012,0.0003,-0.0003,0.0011,-0.0006,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0012,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0002,0.0013,0.0002,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0002,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0009,-0.0001,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.001,-0.0001,-0.0005,0.0004,0,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0008,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0003,0.0001,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,0,0.0005,0,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
5 6 کالیبر M4A2 مسلسل کوتاه پشت سر هم, از دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم