مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 5 6 کالیبر Sig SG 552 ...

5 6 کالیبر Sig SG 552 تکاور مسلسل کوتاه پشت سر هم دور دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها دور دستپشت سر همدستگاهزد و خوردکوتاهتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliber552تکاورSGSig
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0014,-0.3899,0.2299,-0.1909,0.473,-0.2195,0.346,-0.2424,0.3703,-0.2716,0.1299,-0.1947,0.1609,-0.1765,0.0188,-0.1757,0.0687,-0.1064,0.0744,-0.1043,0.1529,-0.0985,0.1498,-0.0786,0.1039,-0.072,0.0943,-0.1095,0.0948,-0.0874,0.0223,-0.0625,0.0359,-0.0417,0.0338,0.0147,0.0416,0.0128,0.0186,-0.0007,0.0346,0.0007,0.0146,-0.0015,0.0058,-0.0107,0.0337,-0.0189,0.0237,-0.0258,0.0322,-0.0368,0.0351,-0.0561,0.0386,-0.0429,0.0495,-0.2991,0.2779,-0.1873,0.4483,-0.2563,0.3346,-0.0863,0.3182,-0.0867,-0.0046,-0.0371,-0.0274,-0.0892,0.0043,-0.1992,0.0367,-0.1481,0.0871,-0.0946,0.1093,-0.1325,0.0823,-0.0792,0.0623,-0.1034,0.0642,-0.1195,0.0818,-0.0672,0.0364,-0.0427,0.0408,-0.0385,0.041,-0.008,0.0498,-0.0188,0.0312,-0.0095,0.0434,-0.0152,0.0353,-0.0126,0.0255,-0.0136,0.0325,-0.0293,0.0285,-0.0342,0.0269,-0.0593,0.0619,-0.0504,0.0534,-0.2766,0.3109,-0.207,0.4416,-0.2322,0.3168,-0.1696,0.2525,-0.1162,0.0075,-0.1748,-0.0114,-0.1915,0.0286,-0.1809,0.0782,-0.1124,0.1121,-0.0944,0.1421,-0.073,0.1325,-0.0969,0.0924,-0.1079,0.0732,-0.1184,0.0911,-0.0503,0.0594,-0.0443,0.0323,-0.0236,0.045,-0.0189,0.0519,-0.0024,0.0473,-0.0197,0.0166,-0.006,0.0275,-0.0036,0.0043,-0.0211,0.0392,-0.0182,0.0273,-0.045,0.0586,-0.0655,0.0739,-0.255,0.3496,-0.2258,0.4209,-0.2134,0.3467,-0.0933,0.2949,-0.0988,-0.0072,-0.0353,-0.0282,-0.1531,-0.001,-0.1762,0.0657,-0.123,0.0872,-0.1436,0.1085,-0.1053,0.0762,-0.0623,0.0325,-0.0931,0.0487,-0.1293,0.063,-0.0756,0.0369,-0.0443,0.0334,-0.0356,0.0416,-0.0038,0.0605,-0.0245,0.0524,-0.0266,0.0463,-0.0208,0.0424,-0.0176,0.0127,-0.0228,0.0362,-0.0215,0.0337,-0.0621,0.0783,-0.0409,0.0644,-0.2504,0.3279,-0.2236,0.412,-0.1782,0.3476,-0.0212,0.1954,-0.1342,-0.0222,-0.0371,-0.0263,-0.1747,-0.0001,-0.2052,0.0768,-0.104,0.072,-0.0843,0.0802,-0.065,0.0336,-0.0098,0.0264,-0.0228,0.0559,-0.0696,0.1622,-0.0522,0.106,-0.0454,0.0688,-0.0199,0.0298,-0.0234,0.0177,-0.0405,0.0219,-0.0368,0.0324,-0.0216,0.0426,-0.0185,0.028,-0.022,0.0248,-0.0879,0.09,-0.0183,0.0305,-0.0249,0.036,-0.048,0.0302,-0.0197,0.0201,-0.023,0.0221,-0.0266,0.027,-0.0208,0.0276,-0.0467,0.0271,-0.0355,0.0539,-0.0329,0.0287,-0.0343,0.0398,-0.0266,0.0148,-0.0104,0.0106,-0.0403,0.0214,-0.0178,0.0172,-0.0253,0.024,-0.0168,0.0146,-0.0138,0.0114,-0.0198,0.0161,-0.0162,0.0157,-0.0175,0.0136,-0.0138,0.0188,-0.021,0.0164,-0.0062,0.0121,-0.0195,0.0093,-0.0123,0.024,-0.0101,0.0089,-0.0156,0.0136,-0.0177,0.0189,-0.0181,0.0185,-0.0276,0.0184,-0.0111,0.0146,-0.0139,0.0226,-0.0046,0.0159,-0.016,0.0078,-0.0122,0.0163,-0.0119,0.0108,-0.0115,0.0054,-0.0093,0.0077,-0.004,0.0101,-0.0074,0.0072,-0.0074,0.0078,-0.0071,0.0062,-0.0058,0.0041,-0.0054,0.004,-0.0049,0.0068,-0.0082,0.0081,-0.0066,0.0077,-0.0072,0.0042,-0.0027,0.0041,-0.0051,0.0041,-0.0043,0.0058,-0.0051,0.0064,-0.0052,0.0058,-0.0063,0.0034,-0.0037,0.0074,-0.0044,0.0069,-0.0069,0.0048,-0.0059,0.0053,-0.0089,0.004,-0.0002,0.0059,-0.0057,0.0039,-0.0039,0.0055,-0.0035,0.0041,-0.004,0.0048,-0.0052,0.0041,-0.0052,0.0062,-0.0035,0.0035,-0.0021,0.0025,-0.0043,0.0056,-0.0051,0.0036,-0.0067,0.004,-0.0092,0.0191,-0.005,0.0037,-0.0042,0.0041,-0.0055,0.009,-0.0013,0.006,-0.005,0.0018,-0.0024,0.0026,-0.004,0.0029,-0.0015,0.0031,-0.0024,0.0025,-0.0042,0.0032,-0.002,0.0014,-0.0023,0.0017,-0.0015,0.0021,-0.0028,0.0016,-0.0033,0.0045,-0.0025,0.0022,-0.0016,0.0014,-0.0023,0.0017,-0.0014,0.0025,-0.0032,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0023,0.0025,-0.0014,0.0023,-0.005,0.0019,-0.0038,0.0022,-0.0005,0.0018,-0.0048,0.0028,-0.0038,0.0014,-0.0025,0.0018,-0.0032,0.0039,-0.0013,0.0028,-0.005,0.0009,-0.0004,0.0029,-0.0023,0.0004,-0.0026,0.0027,-0.0035,0.0032,-0.0021,0.0018,-0.0001,0.0016,-0.0034,0.0011,-0.0026,0.0039,-0.0031,0.0043,-0.0023,0.0024,-0.0033,0.0022,-0.0005,0.0029,-0.0029,0.001,-0.0015,0.0019,-0.0016,0.0011,-0.0011,0.0015,-0.0016,0.0041,-0.0028,0.0018,-0.0028,0.0028,-0.0017,0.0039,-0.0065,0.0029,-0.0006,0.003,-0.0031,0.0019,-0.002,0.0038,-0.0032,0.0014,-0.0022,0.001,-0.0012,0.0021,-0.0016,0.0009,-0.0017,0.002,-0.0007,0.0018,-0.0021,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0022,0.002,-0.0016,0.0021,-0.0018,0.0011,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0015,-0.001,0.0006,-0.0002,0.002,-0.0016,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.0033,0.0022,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0017,-0.0011,0.0011,-0.0017,0.0011,-0.002,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0012,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.0015,-0.0006,0.0008,-0.001,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0002,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0018,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0011,0.0001,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0019,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.0004,0.0014,-0.0007,0.001,-0.001,0,-0.0002,0.0004,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.002,0.0011,-0.0014,0.0018,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0024,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.001,0.002,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0013,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.001,-0.0009,0.0001,-0.0002,0.0011,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0027,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.0005,-0.0008,0.0016,-0.0014,0.0006,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.002,0.0009,-0.0027,0.0014,-0.0006,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0005,0,0.0015,-0.0012,0.0002,-0.0014,0.0004,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0014,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0007,0,-0.0001,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
5 6 کالیبر Sig SG 552 تکاور مسلسل کوتاه پشت سر هم دور دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم