مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 7 62 کالیبر AK 47 ...

7 62 کالیبر AK-47, مسلسل کوتاه پشت سر هم دور دیدگاه

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها دور دستپشت سر همدستگاهزد و خوردکوتاهتفنگتپانچهدیدگاهsidearmاتوماتیکcaliber
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.403,0.3526,-0.4157,0.4297,-0.3594,0.2961,-0.1067,0.1296,-0.1191,0.0393,-0.0356,0.0554,-0.046,0.0438,-0.0282,0.0411,-0.026,0.0484,-0.0449,0.0535,-0.0457,0.0374,-0.04,0.0541,-0.0378,0.0507,-0.0577,0.0442,-0.0412,0.0448,-0.0517,0.0532,-0.0563,0.0772,-0.0392,0.0614,-0.0483,0.0554,-0.0525,0.0283,-0.0356,0.0314,-0.0354,0.0323,-0.0295,0.0267,-0.0404,0.0201,-0.0167,0.0279,-0.0211,0.0262,-0.0293,0.0432,-0.0506,0.0384,-0.0248,0.0484,-0.0405,0.0278,-0.0409,0.0335,-0.0439,0.0407,-0.0354,0.0266,-0.017,0.0348,-0.0233,0.0116,-0.0233,0.02,-0.0297,0.0153,-0.0198,0.0167,-0.0136,0.0113,-0.0217,0.0198,-0.0182,0.0224,-0.0151,0.0193,-0.0161,0.0152,-0.333,0.3516,-0.3813,0.4306,-0.4239,0.2127,-0.057,0.232,-0.096,0.0577,-0.078,0.0452,-0.0397,0.057,-0.0399,0.0425,-0.0261,0.0553,-0.0524,0.067,-0.0479,0.0389,-0.0556,0.0475,-0.0459,0.0439,-0.04,0.0434,-0.0596,0.0389,-0.0332,0.0581,-0.0587,0.0643,-0.0526,0.058,-0.0423,0.0753,-0.0607,0.0412,-0.0371,0.0277,-0.0282,0.0312,-0.0226,0.0335,-0.0299,0.0289,-0.0324,0.027,-0.0215,0.0261,-0.028,0.0468,-0.0314,0.0454,-0.0515,0.0332,-0.0338,0.0588,-0.0182,0.0449,-0.0472,0.0302,-0.0403,0.0428,-0.0327,0.0312,-0.0285,0.0203,-0.0197,0.0206,-0.0171,0.0287,-0.0253,0.0231,-0.0217,0.0123,-0.0141,0.0127,-0.0189,0.0181,-0.0166,0.0166,-0.0139,0.0169,-0.0134,0.0149,-0.3284,0.3147,-0.3905,0.4157,-0.3806,0.2538,-0.0979,0.2104,-0.0896,0.0344,-0.0428,0.0404,-0.0243,0.0489,-0.0225,0.0684,-0.0233,0.0838,-0.0461,0.0595,-0.0364,0.0512,-0.0399,0.0432,-0.0508,0.0368,-0.0393,0.0488,-0.032,0.0434,-0.0482,0.0574,-0.061,0.0625,-0.0478,0.0605,-0.0426,0.0394,-0.0323,0.0416,-0.0419,0.0397,-0.0312,0.0293,-0.0217,0.0248,-0.0242,0.0255,-0.024,0.0286,-0.0228,0.0319,-0.0223,0.0442,-0.0211,0.0381,-0.0528,0.0407,-0.0407,0.0344,-0.0393,0.0434,-0.0578,0.0409,-0.0357,0.0228,-0.0181,0.0326,-0.0229,0.0075,-0.0148,0.0207,-0.0247,0.0142,-0.0252,0.0215,-0.0209,0.0167,-0.0144,0.017,-0.0184,0.0177,-0.0176,0.0248,-0.0191,0.0108,-0.0149,0.0128,-0.3408,0.3262,-0.4067,0.3738,-0.3632,0.2013,-0.0341,0.2473,-0.0748,0.0266,-0.0559,0.0643,-0.0357,0.0842,-0.0336,0.0535,-0.0285,0.0676,-0.0439,0.0707,-0.0391,0.052,-0.0477,0.0416,-0.0539,0.0367,-0.0418,0.0506,-0.047,0.0337,-0.047,0.063,-0.0488,0.0687,-0.0559,0.0593,-0.0372,0.0426,-0.0374,0.0409,-0.0415,0.0331,-0.0296,0.0381,-0.0261,0.0217,-0.0277,0.0294,-0.0272,0.0293,-0.0184,0.0373,-0.0246,0.0456,-0.0232,0.0458,-0.0447,0.0347,-0.0379,0.0608,-0.0181,0.0533,-0.0568,0.0375,-0.0379,0.0294,-0.0182,0.038,-0.0264,0.0089,-0.0233,0.0225,-0.0267,0.022,-0.023,0.0258,-0.019,0.0152,-0.0108,0.0148,-0.0228,0.0169,-0.0135,0.0174,-0.0099,0.0166,-0.013,0.0168,-0.0116,0.0113,-0.321,0.2945,-0.3681,0.3539,-0.3649,0.2036,-0.0602,0.1928,-0.0789,0.018,-0.0718,0.1529,-0.0383,0.0745,-0.042,0.0558,-0.0541,0.0694,-0.0577,0.0612,-0.0487,0.0557,-0.0459,0.065,-0.0436,0.0342,-0.0612,0.0332,-0.049,0.0537,-0.0563,0.0492,-0.0672,0.0978,-0.047,0.0512,-0.0352,0.0341,-0.0571,0.0418,-0.0397,0.0364,-0.0336,0.0366,-0.0234,0.033,-0.021,0.0328,-0.0291,0.0315,-0.0291,0.031,-0.0298,0.0486,-0.027,0.0263,-0.0523,0.0404,-0.0484,0.0436,-0.0472,0.0441,-0.0578,0.0346,-0.0339,0.0192,-0.0156,0.0314,-0.0221,0.0122,-0.0213,0.024,-0.0127,0.021,-0.0257,0.0212,-0.0207,0.0179,-0.0152,0.0262,-0.0166,0.0241,-0.0163,0.0171,-0.0119,0.0181,-0.3256,0.3329,-0.3956,0.2727,-0.3463,0.4118,-0.1444,0.2216,-0.079,0.0342,-0.0629,0.0449,-0.0339,0.0973,-0.0278,0.0576,-0.0265,0.0589,-0.0558,0.0698,-0.0387,0.059,-0.0456,0.0402,-0.0392,0.0558,-0.0441,0.0447,-0.0341,0.0388,-0.0455,0.0493,-0.0596,0.0513,-0.0553,0.0673,-0.0428,0.0624,-0.051,0.0488,-0.0511,0.0276,-0.0356,0.0387,-0.0295,0.0294,-0.025,0.0256,-0.041,0.0349,-0.0333,0.0232,-0.0251,0.0326,-0.0321,0.0287,-0.0403,0.0326,-0.0272,0.0465,-0.0458,0.0334,-0.0423,0.0388,-0.0321,0.0358,-0.0427,0.0288,-0.0283,0.0309,-0.0259,0.0221,-0.0219,0.02,-0.0306,0.0218,-0.0226,0.0211,-0.0242,0.0161,-0.018,0.0254,-0.0164,0.0193,-0.0132,0.0126,-0.0083,0.0131,-0.0124,0.0142,-0.0113,0.0079,-0.0114,0.0113,-0.014,0.0126,-0.0115,0.0104,-0.0105,0.0074,-0.014,0.0125,-0.0119,0.0143,-0.0083,0.0134,-0.0083,0.0077,-0.012,0.008,-0.0108,0.0121,-0.0089,0.0075,-0.0143,0.0114,-0.0165,0.014,-0.0089,0.0074,-0.0088,0.0101,-0.0101,0.0085,-0.0091,0.0116,-0.0084,0.0061,-0.0091,0.0053,-0.0056,0.0059,-0.0046,0.0063,-0.0109,0.0097,-0.0081,0.0091,-0.0069,0.0055,-0.0061,0.0062,-0.0038,0.0046,-0.0067,0.0056,-0.0056,0.0043,-0.0066,0.003,-0.0073,0.0032,-0.0048,0.0042,-0.0095,0.0037,-0.0021,0.007,-0.0065,0.0045,-0.0077,0.0065,-0.0037,0.0036,-0.0039,0.003,-0.0023,0.0052,-0.004,0.0066,-0.0085,0.0037,-0.005,0.0043,-0.0034,0.0029,-0.005,0.0025,-0.0035,0.0035,-0.0031,0.003,-0.0033,0.004,-0.002,0.004,-0.0029,0.0031,-0.0034,0.0039,-0.0039,0.0027,-0.0023,0.0037,-0.0021,0.0014,-0.0018,0.0022,-0.003,0.0025,-0.0023,0.002,-0.0039,0.0024,-0.0042,0.0025,-0.0036,0.0034,-0.0027,0.0028,-0.0019,0.0025,-0.0023,0.0027,-0.0025,0.0026,-0.002,0.0018,-0.0013,0.002,-0.002,0.0024,-0.0026,0.0029,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0017,0.0021,-0.0013,0.0011,-0.0017,0.001,-0.0013,0.0015,-0.0029,0.0026,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.002,-0.0019,0.0013,-0.0012,0.0021,-0.0014,0.0016,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0015,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0002,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
7 62 کالیبر AK-47, مسلسل کوتاه پشت سر هم دور دیدگاه
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم