مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 742 کوتاه بحران شکستن ...

مرطوب خرد صدا.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها حیواناتجویدنخیسشکستنخرد شدنانسانارگانیکخرد کردن مواد غذایینشخوارغذا خوردنصدای قرچ قروچ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0013,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0015,0.0017,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0028,0.0024,-0.002,0.0017,-0.0022,0.0024,-0.0085,0.0054,-0.0026,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0115,0.008,-0.0219,0.0283,-0.02,0.0229,-0.0141,0.0127,-0.0336,0.0175,-0.0053,0.0078,-0.0088,0.0035,-0.0071,0.006,-0.0482,0.0557,-0.04,0.0351,-0.026,0.0335,-0.0387,0.0402,-0.014,0.0138,-0.0162,0.0143,-0.0114,0.0175,-0.0383,0.0347,-0.0441,0.0318,-0.027,0.0129,-0.0085,0.007,-0.0165,0.0141,-0.0121,0.0082,-0.0086,0.0098,-0.0088,0.0089,-0.0078,0.0134,-0.0049,0.0092,-0.0072,0.011,-0.0043,0.0045,-0.0058,0.0043,-0.0056,0.0043,-0.0054,0.0042,-0.0058,0.0058,-0.0077,0.0049,-0.0051,0.0385,-0.0831,0.0502,-0.0676,0.036,-0.0287,0.0508,-0.0451,0.0393,-0.0431,0.0588,-0.038,0.0357,-0.0391,0.0395,-0.0254,0.0219,-0.0742,0.0488,-0.0342,0.0692,-0.0444,0.0415,-0.0771,0.0586,-0.0603,0.1016,-0.033,0.0402,-0.0167,0.019,-0.0146,0.0183,-0.0347,0.0362,-0.0233,0.0164,-0.0255,0.0199,-0.0196,0.0246,-0.0605,0.0504,-0.0656,0.0453,-0.0415,0.0288,-0.0178,0.024,-0.0148,0.018,-0.0085,0.0098,-0.0105,0.0115,-0.0092,0.0172,-0.0108,0.0085,-0.0097,0.0087,-0.0074,0.0065,-0.0057,0.005,-0.0069,0.0056,-0.0094,0.007,-0.0058,0.0051,-0.0039,0.0032,-0.0039,0.0044,-0.0074,0.0071,-0.0046,0.0034,-0.0049,0.0062,-0.0028,0.0044,-0.0073,0.0092,-0.0078,0.0112,-0.0058,0.0051,-0.0031,0.0028,-0.004,0.0029,-0.0062,0.0073,-0.0211,0.0089,-0.0099,0.0176,-0.0288,0.0492,-0.0219,0.0338,-0.0049,0.0053,-0.099,0.0598,-0.0553,0.069,-0.0324,0.034,-0.0337,0.0429,-0.1248,0.0849,-0.088,0.1,-0.0565,0.0534,-0.062,0.0688,-0.0871,0.0981,-0.0562,0.0612,-0.0335,0.0239,-0.0219,0.0217,-0.0295,0.061,-0.0157,0.0246,-0.0115,0.0152,-0.009,0.0085,-0.0157,0.0151,-0.0142,0.0114,-0.0069,0.005,-0.006,0.006,-0.0048,0.0135,-0.0023,0.0036,-0.0049,0.0031,-0.0033,0.0058,-0.0031,0.0026,-0.0037,0.0025,-0.0038,0.003,-0.003,0.0021,-0.0024,0.0024,-0.0039,0.0045,-0.0018,0.002,-0.0025,0.0021,-0.0018,0.0023,-0.0011,0.0011,-0.002,0.0019,-0.002,0.0025,-0.0021,0.0028,-0.0037,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0029,0.0024,-0.0013,0.0014,-0.0029,0.0033,-0.0036,0.0038,-0.0021,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0021,-0.002,0.0023,-0.0023,0.003,-0.0028,0.003,-0.0045,0.0063,-0.0028,0.0031,-0.0017,0.0013,-0.0026,0.0023,-0.0015,0.0039,-0.0018,0.002,-0.0024,0.0025,-0.002,0.0022,-0.004,0.0042,-0.0032,0.0033,-0.0018,0.0016,-0.0018,0.0025,-0.0017,0.0031,-0.0018,0.0008,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0019,0.0015,-0.0011,0.0016,-0.0018,0.0027,-0.0024,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0043,0.0023,-0.0023,0.002,-0.0026,0.0019,-0.0022,0.0029,-0.0029,0.0024,-0.0041,0.0029,-0.0023,0.0017,-0.0033,0.0028,-0.0027,0.0027,-0.0029,0.0025,-0.0022,0.0034,-0.0029,0.0023,-0.007,0.0045,-0.0048,0.0042,-0.0042,0.004,-0.0044,0.0069,-0.0042,0.0036,-0.0048,0.0041,-0.003,0.0027,-0.0031,0.0032,-0.0038,0.003,-0.0024,0.003,-0.0024,0.0023,-0.0032,0.0046,-0.0043,0.0029,-0.0035,0.0033,-0.0033,0.0028,-0.0022,0.0025,-0.0033,0.0045,-0.0035,0.0037,-0.0043,0.0035,-0.0035,0.0019,-0.0094,0.0039,-0.0075,0.008,-0.0063,0.0063,-0.0034,0.0033,-0.0039,0.0033,-0.0139,0.0145,-0.0093,0.0092,-0.0171,0.0116,-0.0164,0.0176,-0.006,0.0051,-0.0052,0.0055,-0.0037,0.004,-0.0061,0.0034,-0.0053,0.0063,-0.0052,0.006,-0.0029,0.0024,-0.0045,0.0041,-0.0032,0.0029,-0.0022,0.0042,-0.0032,0.0022,-0.0068,0.0058,-0.0038,0.0043,-0.0024,0.0015,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.002,0.0022,-0.0018,0.0022,-0.002,0.0023,-0.0015,0.0015,-0.0008,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0017,0.0016,-0.0023,0.002,-0.0034,0.0035,-0.0045,0.0024,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.0014,-0.0029,0.0027,-0.002,0.0022,-0.0019,0.0015,-0.002,0.0015,-0.0025,0.0023,-0.0049,0.0054,-0.0022,0.0018,-0.0026,0.0042,-0.005,0.004,-0.0018,0.0023,-0.004,0.0038,-0.0029,0.0026,-0.0024,0.0019,-0.0018,0.004,-0.0029,0.0025,-0.0024,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0021,0.003,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0022,-0.0021,0.0011,-0.0024,0.0027,-0.0033,0.002,-0.0016,0.0017,-0.001,0.001,-0.0014,0.0013,-0.001,0.001,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.001,-0.0015,0.001,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.002,0.0019,-0.0025,0.0022,-0.0019,0.0025,-0.0019,0.0025,-0.003,0.0021,-0.0025,0.0035,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.0029,0.0027,-0.0026,0.0027,-0.0017,0.002,-0.0015,0.0019,-0.0028,0.0031,-0.0017,0.0017,-0.0044,0.004,-0.0056,0.0033,-0.0036,0.0036,-0.0031,0.0031,-0.0017,0.0014,-0.0028,0.0014,-0.0022,0.0029,-0.0015,0.0011,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.0015,0.003,-0.0032,0.0036,-0.0076,0.0065,-0.0035,0.0028,-0.0032,0.0029,-0.0041,0.004,-0.0039,0.0032,-0.0043,0.0047,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.0027,-0.0025,0.0019,-0.0021,0.0018,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.0025,-0.0025,0.0022,-0.0016,0.0026,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.0017,-0.0086,0.0065,-0.0014,0.0012,-0.0066,0.0055,-0.002,0.0024,-0.0012,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.0014,-0.002,0.002,-0.002,0.0026,-0.0018,0.0014,-0.0019,0.002,-0.0021,0.002,-0.0032,0.0029,-0.0025,0.0024,-0.0015,0.0011,-0.0039,0.0027,-0.003,0.0036,-0.0048,0.0048,-0.0049,0.0048,-0.0018,0.0024,-0.0027,0.0025,-0.0021,0.0018,-0.0009,0.0015,-0.0027,0.0031,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.002,0.001,-0.0026,0.0021,-0.0013,0.0021,-0.0062,0.0065,-0.0063,0.0087,-0.0054,0.0057,-0.0075,0.0114,-0.0035,0.0023,-0.0051,0.0054,-0.0029,0.0036,-0.0038,0.005,-0.0034,0.0036,-0.0033,0.004,-0.0047,0.0033,-0.0071,0.0101,-0.0102,0.011,-0.0057,0.0055,-0.002,0.0043,-0.0052,0.0039,-0.0028,0.0037,-0.0039,0.0028,-0.003,0.003,-0.0023,0.0022,-0.0039,0.0031,-0.0019,0.002,-0.0018,0.0015,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0019,-0.0053,0.006,-0.0016,0.0022,-0.002,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0021,-0.0008,0.0011,-0.0015,0.0019,-0.0026,0.0015,-0.0016,0.002,-0.0013,0.0018,-0.0018,0.0013,-0.0031,0.0043,-0.0024,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0019,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0024,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.002,0.0013,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0026,0.0022,-0.0027,0.0014,-0.0041,0.0036,-0.0066,0.0057,-0.0012,0.0018,-0.0025,0.0018,-0.0105,0.0089,-0.0063,0.0082,-0.0042,0.0047,-0.003,0.0013,-0.0036,0.0046,-0.0017,0.0015,-0.0231,0.0249,-0.0102,0.0097,-0.0026,0.0031,-0.0021,0.0017,-0.0011,0.0007,-0.0044,0.0045,-0.0013,0.0014,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0019,0.0021,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0027,0.0025,-0.0024,0.003,-0.0011,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0016,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0017,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0016,-0.0028,0.0033,-0.0015,0.0033,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
مرطوب خرد صدا.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
درحال پخش: مرطوب خرد صدا.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم