مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 748 کوتاه بحران شکستن ...

درهم و برهم, مرطوب جویدن/خرد/شکستن انسان یا حیوان.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها حیواناتجویدنخیسشکستنخرد کردنانسانارگانیکخرد کردن مواد غذایینشخوارغذا خوردنصدای قرچ قروچ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0064,0.0068,-0.0032,0.0038,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0047,0.0065,-0.0004,0.0006,-0.0048,0.0077,-0.0058,0.0037,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0018,-0.0277,0.0263,-0.0046,0.0065,-0.0014,0.0012,-0.0095,0.0106,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0024,0.0033,-0.037,0.032,-0.0216,0.0207,-0.0052,0.0059,-0.0037,0.0036,-0.0058,0.0026,-0.0076,0.0143,-0.0067,0.0154,-0.0023,0.0024,-0.0013,0.0023,-0.0066,0.0099,-0.01,0.0077,-0.0042,0.0029,-0.0103,0.0143,-0.0109,0.0043,-0.0502,0.0523,-0.0094,0.0054,-0.0029,0.0032,-0.0118,0.0037,-0.0022,0.005,-0.0057,0.0049,-0.0039,0.0035,-0.0078,0.0086,-0.0724,0.0746,-0.0161,0.008,-0.0031,0.0027,-0.0096,0.0106,-0.0047,0.0028,-0.0035,0.0054,-0.0124,0.0124,-0.0123,0.0107,-0.0041,0.0033,-0.0017,0.0019,-0.0031,0.0029,-0.0018,0.0018,-0.0049,0.0046,-0.0093,0.0074,-0.0033,0.0037,-0.0026,0.0025,-0.0063,0.0074,-0.0372,0.035,-0.0155,0.013,-0.0321,0.0172,-0.0033,0.0039,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.0025,-0.0029,0.0021,-0.0025,0.0037,-0.0046,0.0033,-0.0045,0.0044,-0.0038,0.0032,-0.0054,0.0038,-0.0057,0.004,-0.0035,0.0052,-0.0035,0.0031,-0.0042,0.0042,-0.0051,0.004,-0.0038,0.0034,-0.0043,0.0046,-0.0064,0.0063,-0.0049,0.0056,-0.0038,0.0043,-0.0056,0.006,-0.0058,0.0066,-0.0021,0.0019,-0.0045,0.0042,-0.0056,0.0044,-0.0061,0.0052,-0.0051,0.0093,-0.0072,0.0054,-0.0033,0.0032,-0.0035,0.0027,-0.0029,0.0028,-0.002,0.0025,-0.0032,0.0032,-0.0032,0.0032,-0.0048,0.0042,-0.0036,0.0035,-0.0037,0.0035,-0.0069,0.0049,-0.0031,0.0031,-0.0024,0.0031,-0.0028,0.002,-0.0152,0.0116,-0.0061,0.0091,-0.0044,0.0027,-0.005,0.003,-0.0053,0.0033,-0.0021,0.0019,-0.0144,0.0147,-0.0086,0.0111,-0.0159,0.0172,-0.0197,0.0245,-0.0255,0.0242,-0.0162,0.0086,-0.0145,0.0228,-0.0308,0.0411,-0.0244,0.0204,-0.0432,0.0548,-0.0317,0.0246,-0.0128,0.0121,-0.0122,0.0109,-0.0078,0.0055,-0.0079,0.0079,-0.0076,0.0049,-0.0037,0.0036,-0.0045,0.0042,-0.0048,0.0044,-0.0061,0.0058,-0.0064,0.0056,-0.0057,0.0067,-0.0102,0.0087,-0.0045,0.0043,-0.0065,0.0065,-0.005,0.0041,-0.0065,0.0059,-0.019,0.0165,-0.0151,0.0164,-0.0047,0.0064,-0.0065,0.0099,-0.0175,0.0104,-0.0079,0.0076,-0.0065,0.007,-0.0058,0.0059,-0.0286,0.0215,-0.0073,0.0118,-0.0134,0.0217,-0.0074,0.0085,-0.0055,0.0073,-0.0078,0.0058,-0.0076,0.0087,-0.0105,0.015,-0.0135,0.0099,-0.0054,0.0059,-0.0094,0.0084,-0.0161,0.0175,-0.0114,0.0092,-0.0034,0.0038,-0.0049,0.0059,-0.0369,0.0666,-0.0378,0.0314,-0.006,0.0098,-0.0042,0.0039,-0.0025,0.004,-0.0029,0.0032,-0.0119,0.0083,-0.0182,0.0151,-0.0464,0.0789,-0.0372,0.0302,-0.0098,0.0072,-0.0346,0.0307,-0.0162,0.0237,-0.0072,0.011,-0.0188,0.0161,-0.0067,0.0051,-0.0038,0.0038,-0.0145,0.0128,-0.02,0.0186,-0.0446,0.0487,-0.0273,0.0192,-0.0206,0.0194,-0.0377,0.037,-0.015,0.0104,-0.0919,0.0431,-0.104,0.1206,-0.0584,0.0357,-0.024,0.0102,-0.0211,0.0094,-0.0145,0.012,-0.049,0.043,-0.0149,0.0176,-0.0078,0.0059,-0.0073,0.0053,-0.0055,0.0038,-0.0084,0.0078,-0.0112,0.0088,-0.0129,0.0134,-0.0249,0.0202,-0.0147,0.0157,-0.017,0.0207,-0.012,0.0138,-0.013,0.0124,-0.0088,0.0067,-0.013,0.0152,-0.0147,0.0107,-0.0093,0.0084,-0.0087,0.0096,-0.0077,0.0072,-0.007,0.0075,-0.0046,0.0037,-0.0046,0.0062,-0.0057,0.0068,-0.0028,0.0025,-0.0027,0.002,-0.0024,0.0031,-0.002,0.0021,-0.0067,0.0091,-0.0035,0.003,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0019,0.0015,-0.0031,0.0022,-0.0015,0.0018,-0.002,0.0033,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.001,0.001,-0.001,0.0016,-0.0082,0.0071,-0.0033,0.0031,-0.0026,0.0027,-0.0017,0.0126,-0.0454,0.0599,-0.0173,0.0184,-0.0041,0.0038,-0.0775,0.1044,-0.0722,0.0478,-0.021,0.0381,-0.0411,0.0244,-0.0251,0.0245,-0.0111,0.007,-0.0055,0.0067,-0.0047,0.0049,-0.0064,0.006,-0.0061,0.0059,-0.0046,0.0042,-0.0066,0.0057,-0.007,0.0072,-0.0059,0.0051,-0.0032,0.0024,-0.0054,0.0051,-0.0021,0.0036,-0.003,0.0034,-0.0115,0.0114,-0.0076,0.006,-0.01,0.0096,-0.0171,0.0189,-0.0119,0.0112,-0.004,0.0047,-0.0058,0.0126,-0.0074,0.0076,-0.0107,0.0124,-0.0062,0.0039,-0.0146,0.024,-0.0231,0.0197,-0.0083,0.0103,-0.0032,0.0044,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0017,-0.0053,0.0051,-0.0051,0.0089,-0.004,0.0035,-0.0015,0.0013,-0.002,0.0022,-0.0017,0.0033,-0.0016,0.0017,-0.0017,0.0008,-0.0082,0.0074,-0.0025,0.0024,-0.0055,0.008,-0.0037,0.0081,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0067,0.0071,-0.0076,0.0121,-0.0051,0.0066,-0.0017,0.0018,-0.002,0.0023,-0.0049,0.0035,-0.0015,0.0014,-0.0125,0.0139,-0.0045,0.003,-0.0016,0.0015,-0.0022,0.0023,-0.0034,0.005,-0.0027,0.0024,-0.0027,0.0031,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.002,0.0015,-0.0042,0.0035,-0.0027,0.0023,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0016,-0.0008,0.0005,-0.0013,0.0021,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0019,-0.0007,0.0007,-0.0021,0.0035,-0.0018,0.0039,-0.0024,0.0028,-0.0013,0.0017,-0.0009,0.001,-0.003,0.0031,-0.0028,0.0031,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0025,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0018,0.003,-0.0006,0.0006,-0.0015,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
درهم و برهم, مرطوب جویدن/خرد/شکستن انسان یا حیوان.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم