مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 751 کوتاه بحران شکستن ...

آلی شکستن/جویدن صدا و مرطوب و درهم و برهم است.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها حیواناتجویدنخیسشکستنخرد کردنانسانارگانیکخرد کردن مواد غذایینشخوارغذا خوردنصدای قرچ قروچ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0014,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0023,-0.004,0.0017,-0.0071,0.0073,-0.0015,0.0014,-0.0023,0.0021,-0.0031,0.0037,-0.0025,0.0014,-0.0028,0.0029,-0.004,0.0042,-0.0036,0.0052,-0.0075,0.0038,-0.0075,0.0048,-0.0244,0.0342,-0.0202,0.0197,-0.0155,0.0155,-0.0104,0.0135,-0.0148,0.0177,-0.0158,0.012,-0.0483,0.0393,-0.0734,0.0548,-0.0336,0.0295,-0.0565,0.0649,-0.0887,0.0721,-0.071,0.0613,-0.0317,0.0317,-0.0209,0.0216,-0.0162,0.0249,-0.0147,0.0172,-0.0145,0.0083,-0.0072,0.014,-0.0098,0.0147,-0.0076,0.0085,-0.0216,0.0295,-0.0095,0.0079,-0.0038,0.0031,-0.0042,0.0048,-0.0045,0.0042,-0.0056,0.0047,-0.0042,0.0044,-0.0032,0.0034,-0.003,0.0043,-0.004,0.0051,-0.0038,0.0055,-0.0038,0.0057,-0.0022,0.0022,-0.002,0.0018,-0.0027,0.0025,-0.0026,0.004,-0.0034,0.0035,-0.0038,0.003,-0.0037,0.0028,-0.0034,0.0025,-0.003,0.0035,-0.0051,0.0044,-0.0054,0.0042,-0.003,0.0027,-0.0026,0.003,-0.004,0.0032,-0.0116,0.0109,-0.0033,0.0056,-0.0032,0.0045,-0.0038,0.0045,-0.0209,0.0195,-0.0114,0.016,-0.0258,0.0211,-0.0065,0.0049,-0.0061,0.0109,-0.003,0.0041,-0.0027,0.0033,-0.003,0.0031,-0.0034,0.0017,-0.0289,0.0215,-0.0038,0.0037,-0.0037,0.0048,-0.0023,0.0031,-0.0078,0.0062,-0.0746,0.0421,-0.061,0.0496,-0.0099,0.0078,-0.0042,0.0035,-0.0278,0.0265,-0.0065,0.0132,-0.0025,0.0036,-0.0337,0.0269,-0.0146,0.0181,-0.0033,0.0067,-0.0044,0.0041,-0.006,0.0058,-0.0187,0.0142,-0.0186,0.0227,-0.0295,0.0417,-0.0306,0.0288,-0.0049,0.0041,-0.004,0.0034,-0.0036,0.0034,-0.004,0.0033,-0.0046,0.0048,-0.0128,0.0142,-0.0063,0.0093,-0.0052,0.0037,-0.0086,0.0074,-0.0026,0.0041,-0.0031,0.0029,-0.0132,0.009,-0.0321,0.0324,-0.0369,0.0433,-0.0078,0.0066,-0.0342,0.0375,-0.0077,0.0112,-0.0032,0.0023,-0.0094,0.0095,-0.0131,0.0151,-0.028,0.027,-0.0046,0.0045,-0.002,0.0028,-0.0019,0.0027,-0.0045,0.0038,-0.0033,0.0034,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0021,-0.0008,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0032,0.0022,-0.0014,0.0008,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.002,-0.0023,0.0019,-0.0022,0.0021,-0.0056,0.0064,-0.0018,0.0031,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.001,0.001,-0.0021,0.0019,-0.0016,0.0008,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0015,-0.0014,0.0026,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0009,-0.002,0.002,-0.0011,0.0029,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0416,0.0392,-0.0087,0.0063,-0.0045,0.0056,-0.0025,0.003,-0.0022,0.0025,-0.0017,0.002,-0.0021,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0028,-0.051,0.0459,-0.0176,0.0181,-0.0076,0.006,-0.0024,0.0022,-0.0022,0.003,-0.0014,0.0015,-0.0054,0.0043,-0.0023,0.0018,-0.0013,0.0027,-0.0023,0.0018,-0.0017,0.0007,-0.0018,0.0015,-0.0017,0.001,-0.0069,0.0036,-0.0025,0.0033,-0.0472,0.0452,-0.0036,0.0034,-0.0044,0.0052,-0.0091,0.0129,-0.0044,0.0074,-0.0144,0.0077,-0.0043,0.0025,-0.0049,0.011,-0.0872,0.0707,-0.0421,0.0531,-0.0081,0.013,-0.0079,0.0161,-0.0484,0.0428,-0.0259,0.0443,-0.008,0.0071,-0.0052,0.006,-0.0032,0.0042,-0.0036,0.004,-0.0043,0.0035,-0.0182,0.0133,-0.0804,0.0698,-0.037,0.0363,-0.0401,0.0576,-0.014,0.0099,-0.0029,0.0035,-0.0057,0.004,-0.0039,0.006,-0.0098,0.0112,-0.0043,0.0027,-0.0287,0.0275,-0.0368,0.0256,-0.0105,0.0089,-0.0059,0.0063,-0.0045,0.0052,-0.0025,0.0038,-0.0046,0.0032,-0.0069,0.0068,-0.0089,0.0075,-0.0055,0.0051,-0.0061,0.0048,-0.0038,0.0058,-0.0035,0.0031,-0.003,0.0023,-0.0028,0.0025,-0.0065,0.0098,-0.0058,0.0067,-0.0044,0.0034,-0.0061,0.0044,-0.0029,0.0047,-0.0031,0.0029,-0.0065,0.0066,-0.0024,0.0027,-0.0086,0.0073,-0.0122,0.0052,-0.0046,0.0048,-0.0031,0.0034,-0.0045,0.0034,-0.0067,0.0058,-0.0027,0.0038,-0.009,0.0097,-0.0077,0.005,-0.0022,0.0037,-0.0069,0.0058,-0.0048,0.0038,-0.004,0.0037,-0.0032,0.0029,-0.0035,0.0036,-0.0025,0.0028,-0.0041,0.0038,-0.0017,0.0024,-0.0025,0.003,-0.0092,0.0069,-0.0028,0.0036,-0.004,0.0051,-0.0014,0.0016,-0.0043,0.0055,-0.0021,0.0023,-0.0029,0.003,-0.0021,0.0023,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.0019,-0.0082,0.0068,-0.0023,0.0027,-0.0017,0.0013,-0.0036,0.0036,-0.0057,0.0067,-0.0033,0.005,-0.0026,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0056,0.0047,-0.0018,0.0028,-0.0033,0.0029,-0.0074,0.0061,-0.0118,0.0112,-0.0032,0.0022,-0.0035,0.0038,-0.0041,0.005,-0.0051,0.0049,-0.004,0.0038,-0.0024,0.002,-0.0035,0.0029,-0.0031,0.0026,-0.0069,0.0034,-0.0097,0.0123,-0.0045,0.0067,-0.0023,0.003,-0.0079,0.0054,-0.0032,0.0033,-0.0063,0.0057,-0.0023,0.003,-0.0033,0.0036,-0.002,0.0017,-0.0076,0.0036,-0.0145,0.0126,-0.0022,0.0025,-0.0012,0.0014,-0.0019,0.0014,-0.0019,0.0019,-0.003,0.0021,-0.0031,0.0027,-0.0014,0.0018,-0.0018,0.0015,-0.0031,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0017,0.0022,-0.002,0.0028,-0.0019,0.0017,-0.0028,0.0023,-0.0024,0.002,-0.0022,0.0032,-0.0024,0.0022,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.0026,-0.0013,0.0016,-0.0016,0.002,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.0015,0.0019,-0.0011,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0021,0.0025,-0.0014,0.0012,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0019,0.0028,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
آلی شکستن/جویدن صدا و مرطوب و درهم و برهم است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم