مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 758 کوتاه بحران شکستن ...

آلی شکستن/خرد انسانی یا حیوانی جویدن.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها حیواناتجویدنخیسشکستنخرد کردنانسانارگانیکخرد کردن مواد غذایینشخوارغذا خوردنصدای قرچ قروچ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0095,0.0053,-0.0006,0.0008,-0.003,0.0036,-0.0064,0.0072,-0.0192,0.0093,-0.0027,0.003,-0.0022,0.0016,-0.0021,0.0027,-0.0064,0.0081,-0.0027,0.0031,-0.0184,0.0122,-0.0134,0.0105,-0.0027,0.003,-0.0013,0.002,-0.0036,0.0026,-0.0022,0.0028,-0.0036,0.0038,-0.0175,0.0237,-0.024,0.0283,-0.0557,0.0777,-0.0043,0.0033,-0.029,0.0239,-0.0112,0.0097,-0.007,0.0057,-0.0038,0.0032,-0.0081,0.0063,-0.0178,0.0297,-0.004,0.006,-0.0056,0.0048,-0.0287,0.0348,-0.0213,0.0302,-0.0039,0.0058,-0.0048,0.003,-0.0089,0.0063,-0.0063,0.0046,-0.003,0.0049,-0.023,0.034,-0.0768,0.0664,-0.06,0.0622,-0.0181,0.026,-0.0534,0.0806,-0.0208,0.0456,-0.0111,0.0124,-0.1719,0.1546,-0.1256,0.1494,-0.065,0.0817,-0.0222,0.0195,-0.0265,0.033,-0.012,0.0115,-0.0184,0.0121,-0.0087,0.0089,-0.006,0.0076,-0.0061,0.0069,-0.0035,0.003,-0.0129,0.0159,-0.0047,0.0038,-0.0059,0.0112,-0.0048,0.0043,-0.0044,0.0052,-0.0035,0.0023,-0.0036,0.0031,-0.0024,0.0026,-0.004,0.004,-0.0032,0.003,-0.0072,0.0065,-0.0066,0.0086,-0.0071,0.0047,-0.0049,0.0042,-0.0072,0.0086,-0.0025,0.0033,-0.0051,0.003,-0.0029,0.0048,-0.0052,0.0044,-0.0078,0.0047,-0.0025,0.0024,-0.0036,0.0034,-0.0055,0.0058,-0.0054,0.0037,-0.007,0.0083,-0.0165,0.0098,-0.0044,0.0057,-0.0071,0.0063,-0.0038,0.0028,-0.0074,0.007,-0.0082,0.0078,-0.0063,0.0064,-0.007,0.0062,-0.0061,0.0058,-0.0075,0.0065,-0.0205,0.0156,-0.0154,0.0181,-0.0146,0.0085,-0.0087,0.005,-0.0077,0.0069,-0.0054,0.004,-0.0043,0.0044,-0.0042,0.004,-0.0052,0.0054,-0.0029,0.0045,-0.0083,0.0071,-0.0079,0.0072,-0.0047,0.0028,-0.007,0.0037,-0.0127,0.0158,-0.0036,0.0033,-0.0051,0.0041,-0.0068,0.0056,-0.0053,0.0084,-0.0027,0.0026,-0.0036,0.0033,-0.0058,0.0051,-0.0029,0.0033,-0.0035,0.0033,-0.0051,0.0049,-0.0052,0.005,-0.0076,0.0055,-0.0057,0.0051,-0.0045,0.0054,-0.0038,0.0044,-0.0052,0.0044,-0.0032,0.0049,-0.0026,0.0033,-0.0115,0.0068,-0.004,0.0031,-0.0029,0.0041,-0.0055,0.0037,-0.0081,0.0075,-0.015,0.0202,-0.0162,0.0232,-0.0084,0.0091,-0.01,0.005,-0.0031,0.0033,-0.0263,0.0195,-0.0077,0.0072,-0.0029,0.0049,-0.009,0.0042,-0.0188,0.0157,-0.0406,0.0317,-0.0323,0.0375,-0.0158,0.0173,-0.0061,0.0067,-0.0058,0.0074,-0.0135,0.0112,-0.0085,0.0085,-0.0294,0.0216,-0.0085,0.0067,-0.0099,0.0098,-0.0041,0.0062,-0.0052,0.0054,-0.0068,0.0077,-0.0205,0.0188,-0.0311,0.0268,-0.0299,0.0338,-0.0117,0.0158,-0.0173,0.0177,-0.0102,0.0098,-0.0109,0.0096,-0.024,0.0227,-0.015,0.0193,-0.0123,0.011,-0.0094,0.009,-0.015,0.0136,-0.0157,0.0123,-0.09,0.0647,-0.0336,0.0396,-0.0282,0.0216,-0.0211,0.0212,-0.0156,0.0194,-0.0167,0.0096,-0.0127,0.0175,-0.0166,0.0156,-0.0213,0.0172,-0.019,0.0099,-0.01,0.0134,-0.0218,0.0159,-0.023,0.0233,-0.0267,0.0209,-0.0132,0.0142,-0.0104,0.0122,-0.0093,0.0066,-0.006,0.0054,-0.0075,0.0056,-0.0076,0.0052,-0.0045,0.0058,-0.0102,0.0186,-0.0349,0.0382,-0.0046,0.0071,-0.0036,0.0045,-0.0098,0.0043,-0.0103,0.0099,-0.0036,0.0032,-0.0029,0.0029,-0.005,0.0071,-0.0028,0.0035,-0.0282,0.0338,-0.0205,0.0093,-0.0079,0.0052,-0.0058,0.0043,-0.0096,0.0127,-0.005,0.0049,-0.0164,0.0185,-0.0257,0.0149,-0.0049,0.006,-0.0035,0.0054,-0.0052,0.0039,-0.0058,0.0065,-0.0086,0.0069,-0.0041,0.0037,-0.0039,0.0065,-0.006,0.005,-0.0076,0.0065,-0.0106,0.0062,-0.0102,0.0082,-0.0099,0.009,-0.0036,0.0049,-0.0103,0.0082,-0.0059,0.005,-0.0052,0.0051,-0.0054,0.0061,-0.0045,0.0061,-0.006,0.0076,-0.0038,0.0045,-0.0056,0.0053,-0.007,0.005,-0.0097,0.0135,-0.0064,0.0072,-0.0064,0.0067,-0.0062,0.0059,-0.0071,0.0052,-0.0054,0.0045,-0.0053,0.0029,-0.0045,0.0027,-0.0029,0.005,-0.0033,0.0039,-0.0039,0.0041,-0.0048,0.0029,-0.0047,0.0033,-0.0032,0.003,-0.0027,0.0031,-0.0018,0.0031,-0.0026,0.0024,-0.002,0.002,-0.0039,0.0037,-0.0027,0.0024,-0.0026,0.0023,-0.0018,0.0023,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0013,-0.003,0.0021,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0022,-0.0008,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0016,0.001,-0.0015,0.001,-0.0051,0.0038,-0.0009,0.0013,-0.0017,0.0008,-0.0019,0.002,-0.0034,0.0028,-0.0015,0.003,-0.0028,0.0031,-0.0084,0.0101,-0.0092,0.0089,-0.0069,0.004,-0.0063,0.0079,-0.0083,0.0088,-0.0061,0.0057,-0.0033,0.006,-0.0015,0.0017,-0.013,0.0169,-0.0138,0.0145,-0.0031,0.0043,-0.0026,0.0025,-0.0024,0.0014,-0.0047,0.0042,-0.0014,0.001,-0.0018,0.0017,-0.0008,0.001,-0.001,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0046,0.0048,-0.0179,0.0138,-0.0042,0.0023,-0.0009,0.0012,-0.0082,0.0081,-0.0292,0.0246,-0.0131,0.0161,-0.014,0.0152,-0.011,0.0169,-0.0063,0.0065,-0.0144,0.014,-0.0161,0.0115,-0.0211,0.017,-0.0159,0.0189,-0.0153,0.018,-0.0212,0.0207,-0.0202,0.0191,-0.0227,0.0195,-0.028,0.0245,-0.0403,0.0354,-0.0213,0.025,-0.0403,0.0458,-0.0269,0.0207,-0.0097,0.0127,-0.0201,0.0179,-0.0125,0.0138,-0.0128,0.0137,-0.0086,0.009,-0.0082,0.0077,-0.0135,0.012,-0.0056,0.0057,-0.0085,0.0058,-0.0054,0.0053,-0.0038,0.006,-0.0043,0.0054,-0.0062,0.0068,-0.0025,0.003,-0.0027,0.0021,-0.0032,0.0034,-0.0026,0.0028,-0.0017,0.0025,-0.0021,0.0022,-0.003,0.0025,-0.0022,0.0028,-0.0029,0.0032,-0.0017,0.0025,-0.0019,0.0025,-0.0013,0.0021,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
آلی شکستن/خرد انسانی یا حیوانی جویدن.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم