مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p01 dialing num 1 slow pinkie squeak nt5 wav

Rotary phone type 1 dialing number 1 slow with pinkie squeak 2.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۲۹
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۵ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0032,0.0032,-0.0067,0.0069,-0.0099,0.0118,-0.0185,0.021,-0.0269,0.0236,-0.0369,0.0425,-0.0366,0.0416,-0.0474,0.0521,-0.1946,0.1913,-0.0656,0.0771,-0.0266,0.0226,-0.0033,0.0022,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0059,0.0068,-0.0113,0.0145,-0.0156,0.0134,-0.0359,0.04,-0.0675,0.0825,-0.1134,0.1008,-0.0995,0.1163,-0.1316,0.1055,-0.0861,0.0814,-0.0372,0.0323,-0.0159,0.0173,-0.0007,0.0005,-0.0044,0.0041,-0.0012,0.001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0092,0.0114,-0.0011,0.0011,-0.0085,0.0097,-0.0438,0.0341,-0.0251,0.0187,-0.1944,0.1918,-0.0312,0.028,-0.0336,0.0414,-0.0014,0.0016,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0029,0.0029,-0.0098,0.0088,-0.0368,0.0358,-0.0996,0.1091,-0.1078,0.1164,-0.1574,0.1283,-0.1949,0.1932,-0.138,0.183,-0.0451,0.0435,-0.0321,0.0295,-0.0056,0.0057,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0048,0.0054,-0.0084,0.0098,-0.008,0.0079,-0.0247,0.0185,-0.0032,0.0025,-0.0136,0.0153,-0.0012,0.0013,-0.0021,0.0019,-0.0035,0.0023,-0.0029,0.0029,-0.0038,0.0054,-0.0099,0.0102,-0.0042,0.0047,-0.0105,0.0126,-0.0107,0.0132,-0.0032,0.0031,-0.0042,0.0053,-0.0095,0.0115,-0.0141,0.0229,-0.0667,0.0928,-0.0831,0.0849,-0.0184,0.0225,-0.0157,0.019,-0.0022,0.002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0051,0.0049,-0.0124,0.011,-0.0167,0.0187,-0.0181,0.0263,-0.0349,0.0351,-0.0332,0.0347,-0.0486,0.0335,-0.0432,0.0541,-0.0387,0.043,-0.1049,0.0986,-0.0208,0.0221,-0.0026,0.0018,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0059,0.0055,-0.0154,0.015,-0.0164,0.0238,-0.0354,0.0345,-0.0364,0.0518,-0.0482,0.0387,-0.0604,0.0613,-0.1949,0.1949,-0.0183,0.0136,-0.0364,0.043,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,-0.0051,0.005,-0.0047,0.0041,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.008,0.0071,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0038,0.0037,-0.0037,0.0042,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0089,0.0064,-0.002,0.0019,-0.002,0.0022,-0.003,0.0026,-0.0232,0.0213,-0.0046,0.006,-0.0026,0.0027,-0.0013,0.0013,-0.0026,0.0022,-0.0093,0.0064,-0.0112,0.0092,-0.049,0.0479,-0.0778,0.0878,-0.0089,0.0078,-0.0006,0.0005,-0.0058,0.0041,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0044,0.0053,-0.0157,0.0157,-0.0115,0.0102,-0.0143,0.0112,-0.0099,0.0102,-0.0066,0.0063,-0.0077,0.0116,-0.0365,0.0255,-0.0459,0.0485,-0.1949,0.1941,-0.1048,0.0677,-0.0094,0.0106,-0.0034,0.0044,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0044,0.0047,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0061,0.0054,-0.0188,0.0217,-0.0141,0.0179,-0.0213,0.0234,-0.0189,0.0117,-0.0083,0.0104,-0.0106,0.0101,-0.0104,0.0096,-0.019,0.0195,-0.0141,0.0152,-0.0128,0.0138,-0.0208,0.0156,-0.0281,0.0296,-0.0246,0.0324,-0.0258,0.0145,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0011,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0008,-0.009,0.0107,-0.014,0.0132,-0.0292,0.032,-0.0279,0.0399,-0.0551,0.0637,-0.1908,0.1941,-0.0508,0.0564,-0.0134,0.0159,-0.0006,0.0004,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0036,0.0037,-0.0131,0.016,-0.0212,0.0222,-0.0164,0.0198,-0.0357,0.0345,-0.0268,0.0363,-0.0441,0.0319,-0.032,0.0327,-0.0586,0.0548,-0.1512,0.1359,-0.0864,0.0741,-0.0383,0.0348,-0.0053,0.0066,-0.0015,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0004,0.0003,-0.003,0.0034,-0.0079,0.012,-0.0212,0.0203,-0.026,0.032,-0.1937,0.1927,-0.0896,0.1059,-0.0167,0.0234,-0.0113,0.0089,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0018,0.0021,-0.0005,0.0004,-0.0048,0.0039,-0.0217,0.0207,-0.0499,0.0398,-0.0442,0.049,-0.0689,0.0722,-0.0515,0.0569,-0.07,0.0699,-0.1567,0.1312,-0.043,0.0373,-0.0199,0.0238,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0033,-0.0003,0.0002,-0.0015,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.0084,0.0069,-0.014,0.0129,-0.0141,0.0166,-0.012,0.0156,-0.015,0.0189,-0.0182,0.0291,-0.0202,0.0169,-0.0201,0.0233,-0.0183,0.0218,-0.1892,0.1941,-0.083,0.0403,-0.0302,0.0363,-0.0083,0.0098,-0.0043,0.0041,-0.0008,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0016,-0.0003,0.0003,-0.007,0.0088,-0.0042,0.0034,-0.0051,0.0053,-0.0133,0.0131,-0.0109,0.0106,-0.023,0.0242,-0.0046,0.0038,-0.0003,0.0003,-0.0041,0.0043,-0.0006,0.0005,-0.0102,0.0092,-0.0224,0.0301,-0.0366,0.042,-0.0526,0.0385,-0.0285,0.038,-0.1352,0.1554,-0.0161,0.015,-0.0017,0.0021,-0.0014,0.0011,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0023,0.0029,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0034,0.0037,-0.0037,0.005,-0.0064,0.006,-0.0153,0.0219,-0.006,0.0059,-0.0207,0.0226,-0.0281,0.0316,-0.0362,0.0375,-0.1893,0.1945,-0.0298,0.0242,-0.021,0.0296,-0.0012,0.0014,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0083,0.0098,-0.0067,0.0082,-0.0167,0.0217,-0.0135,0.0159,-0.009,0.0108,-0.0196,0.0245,-0.0117,0.0102,-0.0013,0.0013,-0.012,0.0099,-0.0199,0.0181,-0.0298,0.0331,-0.0293,0.0388,-0.0464,0.0482,-0.188,0.1501,-0.0279,0.0325,-0.0116,0.008,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0033,-0.0122,0.0116,-0.0075,0.0079,-0.0212,0.0186,-0.0219,0.0286,-0.0449,0.0411,-0.1803,0.1141,-0.1877,0.1923,-0.0315,0.0277,-0.0232,0.0243,-0.0029,0.0029,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0063,0.0054,-0.0034,0.005,-0.0007,0.0008,-0.0031,0.003,-0.0081,0.0076,-0.0043,0.0038,-0.0076,0.0078,-0.002,0.0019,-0.0006,0.0005,-0.0039,0.0032,-0.0006,0.0008,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.0079,0.0105,-0.0183,0.0193,-0.0316,0.0378,-0.0347,0.0386,-0.0188,0.0196,-0.0244,0.0228,-0.0461,0.0533,-0.0456,0.0592,-0.0081,0.0105,-0.0031,0.0036,-0.0011,0.0014,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:29
Rotary phone type 1 dialing number 1 slow with pinkie squeak 2.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم