مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p01 dialing num 2 mkh60 wav

Rotary phone type 1 dialing number 2 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلفن
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها زنگپلاستیکچرخانچرخشچرخچرخشکلیکچرخشدورانیtwotwistrotationشماره گیری دوار تلفنDialing Number 2
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,-0.0015,0.0012,-0.1816,0.1806,-0.0353,0.0291,-0.0003,0.0003,0,0,-0.029,0.0349,-0.0673,0.0567,-0.1089,0.1208,-0.0442,0.0523,-0.0714,0.0789,-0.0187,0.0166,-0.0019,0.0018,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0013,-0.1789,0.1809,-0.1443,0.1307,-0.0012,0.0013,0,0,0,0,-0.0024,0.0032,-0.0695,0.0557,-0.0474,0.0519,-0.1432,0.1597,-0.09,0.12,-0.0895,0.092,-0.0127,0.0115,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.004,0.004,-0.1815,0.1805,-0.129,0.1816,-0.0038,0.0038,-0.0001,0,0,0,-0.0134,0.0107,-0.0421,0.0574,-0.0541,0.0493,-0.1484,0.1737,-0.1414,0.0844,-0.0292,0.023,-0.005,0.0037,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0979,0.1387,-0.1785,0.1805,-0.0509,0.0377,-0.0487,0.0417,-0.0586,0.0662,-0.1089,0.1022,-0.0498,0.0572,-0.0859,0.0898,-0.0107,0.0095,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0356,0.0429,-0.1807,0.1805,-0.0237,0.0237,-0.0478,0.0504,-0.0897,0.0893,-0.1043,0.1136,-0.0956,0.0709,-0.0444,0.0409,-0.0143,0.0149,-0.001,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.003,0.0031,-0.0069,0.0056,-0.007,0.0064,-0.0129,0.0145,-0.0549,0.0397,-0.0453,0.0563,-0.0888,0.1039,-0.0048,0.0067,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0039,0.0042,-0.0127,0.014,-0.0523,0.0502,-0.101,0.107,-0.0796,0.0907,-0.0836,0.1362,-0.0226,0.0212,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0024,0.0021,-0.0062,0.0062,-0.0322,0.0289,-0.0791,0.0567,-0.088,0.0684,-0.0222,0.0255,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0009,-0.0299,0.0304,-0.0971,0.0749,-0.0538,0.0729,-0.1878,0.1917,-0.1297,0.0884,-0.0232,0.0198,-0.0008,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.002,-0.0022,0.0071,-0.1069,0.1119,-0.0103,0.0073,-0.0152,0.0166,-0.1834,0.187,-0.0149,0.0185,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0027,-0.0633,0.0494,-0.0557,0.0768,-0.1247,0.1278,-0.0549,0.0654,-0.0991,0.1028,-0.0107,0.0161,-0.0007,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0425,0.0611,-0.0437,0.0631,-0.0299,0.0257,-0.1903,0.1928,-0.0072,0.0104,-0.0009,0.0008,-0.0191,0.0216,-0.0536,0.0597,-0.0936,0.1114,-0.0518,0.0499,-0.0666,0.0581,-0.0217,0.0221,-0.001,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.048,0.0477,-0.1938,0.1936,-0.0116,0.0073,-0.0589,0.0569,-0.0533,0.0596,-0.1208,0.1373,-0.0694,0.0748,-0.0958,0.0788,-0.0249,0.0217,-0.0008,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0775,0.0503,-0.1834,0.194,-0.0132,0.0189,-0.0734,0.0661,-0.0631,0.063,-0.0566,0.0745,-0.0779,0.0762,-0.0264,0.0348,-0.0064,0.006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0385,0.0328,-0.1866,0.1898,-0.002,0.003,0,0,0,0,-0.002,0.0022,-0.0322,0.0294,-0.0687,0.0906,-0.1068,0.1401,-0.0499,0.0458,-0.0733,0.0807,-0.0174,0.0159,-0.0015,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.19,0.1933,-0.1554,0.1897,-0.0055,0.0064,-0.0007,0.0007,-0.0165,0.0192,-0.0582,0.0491,-0.1408,0.1161,-0.0452,0.049,-0.0661,0.0896,-0.0257,0.0264,-0.0023,0.0022,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0023,-0.0542,0.0642,-0.1959,0.1982,-0.0042,0.0064,-0.058,0.0749,-0.0596,0.0518,-0.0611,0.0654,-0.0728,0.0558,-0.1194,0.0631,-0.0097,0.0094,0,0,-0.0105,0.0142,-0.1971,0.197,-0.0239,0.0173,-0.0032,0.0042,-0.016,0.0213,-0.054,0.0676,-0.0941,0.1208,-0.0561,0.0651,-0.0811,0.0805,-0.0266,0.0271,-0.079,0.0915,-0.0523,0.0795,-0.1973,0.1982,-0.0347,0.029,-0.0061,0.0065,-0.0161,0.0131,-0.0597,0.0582,-0.0992,0.1075,-0.0581,0.0597,-0.0877,0.0988,-0.0254,0.0262,-0.0428,0.0398,-0.045,0.0674,-0.1982,0.1983,-0.031,0.0242,-0.0029,0.0023,-0.0493,0.0667,-0.0586,0.0714,-0.0462,0.0545,-0.0537,0.0691,-0.0946,0.0879,-0.0175,0.0201,-0.0199,0.0152,-0.1947,0.1956,-0.02,0.0206,-0.0051,0.0067,-0.0041,0.0056,-0.0793,0.0768,-0.0631,0.0592,-0.1056,0.1114,-0.0888,0.0872,-0.0309,0.0301,-0.0039,0.0035,-0.0417,0.0447,-0.1969,0.197,-0.0139,0.0166,-0.0007,0.0007,-0.0464,0.0237,-0.072,0.0735,-0.1137,0.1055,-0.0496,0.0697,-0.0703,0.0799,-0.0241,0.0275,-0.0025,0.0022,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0015,0.0014,-0.0103,0.0091,-0.1916,0.1638,-0.0822,0.0683,-0.002,0.0031,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0168,0.0152,-0.0713,0.0583,-0.0525,0.0648,-0.0593,0.0511,-0.1457,0.1095,-0.0253,0.0218,-0.0023,0.0024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0005,-0.0115,0.0124,-0.0147,0.0177,-0.1821,0.1929,-0.0138,0.016,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0024,0.0024,-0.0169,0.0217,-0.0557,0.0683,-0.0601,0.0577,-0.1979,0.16,-0.0743,0.0945,-0.0172,0.0183,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0016,-0.0036,0.0053,-0.0017,0.0018,-0.0009,0.0009,-0.0043,0.0062,-0.0024,0.0026,-0.0065,0.0083,-0.0121,0.0135,-0.0256,0.0193,-0.0139,0.0149,-0.0424,0.0393,-0.0294,0.0273,-0.0016,0.0014,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0016,-0.0195,0.0213,-0.0441,0.0358,-0.1011,0.0842,-0.1079,0.1477,-0.1413,0.1135,-0.0304,0.0265,-0.0086,0.0076,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0062,0.0077,-0.0061,0.0096,-0.024,0.0259,-0.0364,0.0422,-0.0503,0.0547,-0.0863,0.0607,-0.0623,0.0555,-0.0017,0.0018,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0004,0.0004,-0.002,0.0016,-0.0197,0.0168,-0.0383,0.0507,-0.0663,0.0706,-0.1653,0.1593,-0.1068,0.1214,-0.0192,0.0215,-0.001,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.004,0.0038,-0.0026,0.003,-0.0146,0.0129,-0.058,0.0501,-0.0615,0.0594,-0.0249,0.0273,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.008,0.009,-0.0284,0.0299,-0.0599,0.0633,-0.1313,0.1254,-0.0604,0.0602,-0.0995,0.09,-0.0116,0.0124,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0082,0.0086,-0.125,0.1958,-0.0446,0.0434,-0.0184,0.0201,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0006,0.0004,-0.0213,0.0222,-0.0533,0.0401,-0.0581,0.0646,-0.1169,0.0959,-0.0626,0.0642,-0.0204,0.0193,-0.0011,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0187,0.0169,-0.1945,0.1944,-0.0075,0.006,-0.0003,0.0002,0,0,-0.003,0.004,-0.0403,0.0319,-0.0585,0.0622,-0.132,0.1468,-0.0656,0.0528,-0.073,0.0848,-0.0109,0.012,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0037,0.0037,-0.0312,0.0327,-0.1936,0.1978,-0.0104,0.0113,-0.0001,0.0002,-0.0363,0.0392,-0.0629,0.063,-0.1391,0.1888,-0.056,0.0456,-0.0699,0.0867,-0.0168,0.0168,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:52
Rotary phone type 1 dialing number 2 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۱۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم