مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p01 dialing num 2 slow pinkie squeak mkh60 wav

Rotary phone type 1 dialing number 2 slow with pinky squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۴۹
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
two
[-0.0019,0.0015,-0.0186,0.0179,-0.0253,0.024,-0.0244,0.0248,-0.0291,0.0319,-0.1335,0.1338,-0.0643,0.0676,-0.1056,0.0817,-0.0019,0.0015,-0.0079,0.0114,0,0,-0.0057,0.0063,-0.0278,0.0225,-0.0927,0.0727,-0.0786,0.0805,-0.087,0.0815,-0.0786,0.0686,-0.1332,0.1191,-0.0388,0.0465,-0.0104,0.0095,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0009,-0.0142,0.0121,-0.0187,0.0218,-0.0178,0.0208,-0.0236,0.0211,-0.02,0.021,-0.004,0.0039,-0.0002,0.0002,-0.0066,0.0053,-0.0046,0.003,-0.0126,0.008,-0.0092,0.0132,-0.0049,0.0049,-0.0085,0.0101,-0.043,0.0489,-0.0308,0.0308,-0.022,0.0259,-0.0047,0.0047,-0.0175,0.0144,-0.0251,0.02,-0.0347,0.0325,-0.057,0.0474,-0.0043,0.0049,-0.0093,0.0079,-0.0016,0.0017,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0086,0.0113,-0.0017,0.0014,-0.0087,0.0079,-0.008,0.0113,-0.0411,0.0456,-0.0181,0.0174,-0.0052,0.0058,-0.0231,0.0243,-0.0518,0.0483,-0.0767,0.0589,-0.1327,0.1712,-0.0103,0.0119,-0.0352,0.0257,-0.0607,0.0736,-0.1573,0.138,-0.0606,0.0582,-0.0126,0.0086,-0.0029,0.0019,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0017,-0.0249,0.0219,-0.0206,0.0175,-0.0141,0.0148,-0.0113,0.0117,-0.0239,0.0235,-0.0187,0.0206,-0.0293,0.0231,-0.0788,0.1054,-0.0394,0.0565,-0.017,0.0155,-0.0214,0.0237,-0.0202,0.0219,-0.0438,0.0453,-0.0824,0.0696,-0.0069,0.0038,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0019,-0.0318,0.0336,-0.055,0.0748,-0.0606,0.0746,-0.1016,0.091,-0.1419,0.1271,-0.1345,0.1135,-0.1582,0.1519,-0.0332,0.0391,-0.001,0.0014,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0175,0.0186,-0.009,0.0107,-0.0368,0.041,-0.0423,0.0455,-0.0417,0.0463,-0.0691,0.0587,-0.0421,0.0523,-0.0374,0.053,-0.1749,0.1415,-0.0679,0.0678,-0.0766,0.0866,-0.0898,0.1423,-0.0332,0.0292,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0011,-0.0223,0.0226,-0.0216,0.0246,-0.0176,0.0156,-0.0081,0.0057,-0.0007,0.001,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0202,0.0183,-0.0036,0.003,-0.0107,0.0088,-0.0102,0.0114,-0.0102,0.0118,-0.0089,0.0139,-0.0197,0.0167,-0.0244,0.029,-0.0656,0.058,-0.0589,0.0553,-0.0347,0.0319,-0.0254,0.0254,-0.0593,0.0709,-0.1781,0.1711,-0.0713,0.0731,-0.002,0.0022,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0185,0.0189,-0.0445,0.0542,-0.048,0.0475,-0.0563,0.0532,-0.0566,0.063,-0.2131,0.2144,-0.1943,0.205,-0.1284,0.1468,-0.181,0.2074,-0.049,0.0372,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.002,0.0015,-0.0256,0.0282,-0.0188,0.012,-0.0023,0.0025,-0.0031,0.0023,-0.0023,0.0024,-0.0018,0.0016,-0.0117,0.0122,-0.0174,0.0194,-0.0127,0.0192,-0.0268,0.0401,-0.0595,0.0468,-0.0421,0.0397,-0.02,0.0192,-0.0381,0.0521,-0.0487,0.0368,-0.0313,0.0331,-0.0538,0.0583,-0.087,0.0791,-0.187,0.1496,-0.0448,0.049,-0.0081,0.0117,-0.0034,0.0044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0073,0.0094,-0.0013,0.001,-0.0071,0.0082,-0.0229,0.0233,-0.0257,0.0281,-0.0235,0.0224,-0.0032,0.0039,-0.0263,0.0381,-0.0227,0.0255,-0.0289,0.0313,-0.031,0.0258,-0.031,0.0351,-0.0434,0.0609,-0.0672,0.066,-0.0474,0.0456,-0.0406,0.0578,-0.0554,0.0503,-0.0648,0.0856,-0.1115,0.1115,-0.0015,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0226,0.0228,-0.0062,0.008,-0.0124,0.0113,-0.0247,0.0232,-0.001,0.0007,-0.0113,0.011,-0.0199,0.0178,-0.039,0.0541,-0.0406,0.0427,-0.0216,0.0195,-0.0324,0.0384,-0.0554,0.0508,-0.0489,0.0491,-0.0485,0.0569,-0.0729,0.0783,-0.1648,0.1607,-0.057,0.0501,-0.0026,0.0024,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0192,0.0182,-0.0329,0.0323,-0.0405,0.0512,-0.0542,0.0352,-0.02,0.0186,-0.0457,0.0509,-0.0455,0.0495,-0.1479,0.1441,-0.1103,0.0962,-0.0499,0.0687,-0.1485,0.1044,-0.1599,0.1532,-0.0798,0.0861,-0.0006,0.0007,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0021,0.0022,-0.0295,0.0258,-0.001,0.0011,-0.0069,0.0063,-0.0025,0.0038,-0.0085,0.0069,-0.0004,0.0004,-0.0022,0.002,-0.0088,0.0074,-0.0013,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0219,0.0283,-0.0082,0.0085,-0.0358,0.0379,-0.0279,0.0271,-0.0282,0.0226,-0.0462,0.0403,-0.0539,0.0632,-0.0556,0.0778,-0.0336,0.0368,-0.053,0.0683,-0.0884,0.0832,-0.1604,0.1111,-0.0028,0.0027,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0028,0.0033,-0.0202,0.0229,-0.0538,0.0474,-0.0705,0.0636,-0.0265,0.0279,-0.0036,0.0027,-0.0134,0.0132,-0.0268,0.0249,-0.0157,0.0137,-0.0169,0.017,-0.0076,0.0063,-0.0011,0.0011,-0.0246,0.0237,-0.0326,0.0331,-0.0369,0.0403,-0.0622,0.0559,-0.0124,0.0118,-0.0065,0.0071,-0.0181,0.0241,-0.0551,0.0558,-0.0703,0.0788,-0.0495,0.0548,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0024,0.002,-0.0073,0.008,-0.0182,0.0144,-0.0151,0.0176,-0.0011,0.001,-0.0197,0.0191,-0.044,0.0395,-0.0449,0.0467,-0.051,0.044,-0.0174,0.0235,-0.0517,0.0451,-0.0493,0.0472,-0.0337,0.0325,-0.0503,0.0505,-0.123,0.122,-0.0592,0.0557,-0.0315,0.0414,-0.031,0.0355,-0.0819,0.0888,-0.1414,0.1293,-0.0385,0.0405,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,-0.0395,0.0393,-0.0575,0.0457,-0.0399,0.0611,-0.0337,0.0352,-0.013,0.0143,-0.0438,0.0452,-0.1664,0.1663,-0.0801,0.0735,-0.0944,0.1165,-0.1123,0.1271,-0.0403,0.0383,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0244,0.025,-0.0028,0.0021,-0.0102,0.0127,-0.0231,0.0245,-0.0011,0.0008,-0.0216,0.0207,-0.0138,0.0162,-0.0255,0.0278,-0.0303,0.0314,-0.0154,0.0152,-0.0252,0.0181,-0.0277,0.029,-0.0686,0.0599,-0.0534,0.058,-0.0559,0.0584,-0.0701,0.0792,-0.0923,0.0931,-0.0121,0.0123,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0034,0.0034,-0.0027,0.0026,-0.0241,0.0217,-0.0163,0.0181,-0.0101,0.0102,-0.0165,0.0152,-0.0117,0.0139,-0.022,0.026,-0.0138,0.0117,-0.0156,0.0155,-0.0126,0.0096,-0.0057,0.0041,-0.0153,0.014,-0.0337,0.0352,-0.0424,0.0463,-0.0601,0.092,-0.0389,0.0367,-0.0052,0.0059,-0.0177,0.0164,-0.037,0.0308,-0.0428,0.0408,-0.0656,0.0547,-0.0711,0.0935,-0.0505,0.0678,-0.0012,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.0006,0.0005,-0.0158,0.0167,-0.0157,0.0198,-0.0062,0.0062,-0.0033,0.0033,-0.0006,0.0008,-0.0038,0.0036,-0.0174,0.0191,-0.0512,0.0432,-0.0277,0.0208,-0.0238,0.0197,-0.0253,0.0321,-0.0749,0.057,-0.1294,0.0977,-0.0427,0.0462,-0.0327,0.0405,-0.0425,0.0345,-0.0711,0.067,-0.1644,0.2146,-0.0111,0.0147,-0.0115,0.0125,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0022,0.002,-0.0238,0.0237,-0.0091,0.0117,-0.0222,0.0245,-0.0042,0.0046,-0.01,0.0118,-0.0084,0.0069,-0.0225,0.0213,-0.0325,0.0327,-0.0379,0.0474,-0.0025,0.0037,-0.0175,0.0166,-0.0223,0.0282,-0.0198,0.0183,-0.0308,0.0291,-0.0492,0.0427,-0.0318,0.0286,-0.0185,0.0159,-0.016,0.018,-0.0207,0.0163,-0.0392,0.0294,-0.0083,0.0093,-0.0347,0.0305,-0.0303,0.0361,-0.0188,0.0175,-0.0119,0.0078,-0.0004,0.0005,-0.0089,0.0069,-0.0186,0.0208,-0.0008,0.0007,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0181,0.0134,-0.0012,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0139,0.0127,-0.0289,0.0262,-0.001,0.001,-0.0132,0.014,-0.0234,0.0245,-0.0284,0.0343,-0.0326,0.0474,-0.0331,0.0461,-0.0349,0.0419,-0.0581,0.0762,-0.2101,0.2132,-0.0501,0.0434,-0.0515,0.0529,-0.1052,0.1095,-0.11,0.1118,-0.0224,0.024,-0.0022,0.0024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.005,0.0054,-0.0258,0.0247,-0.026,0.0245,-0.0424,0.0527,-0.0378,0.0369,-0.0448,0.0378,-0.0462,0.0559,-0.0882,0.0707,-0.0942,0.0991,-0.035,0.0439,-0.0128,0.0172,-0.0213,0.0258,-0.0357,0.0578,-0.053,0.0574,-0.097,0.1292,-0.0624,0.0658,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0245,0.0176,-0.0162,0.0151,-0.0616,0.0561,-0.0437,0.0384,-0.0398,0.0471,-0.0354,0.0349,-0.0526,0.0471,-0.1611,0.1766,-0.0582,0.069,-0.0841,0.0734,-0.0764,0.0668,-0.1538,0.1585,-0.0563,0.0379,-0.002,0.0023,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:49
Rotary phone type 1 dialing number 2 slow with pinky squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم