مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p01 dialing num 3 slow pinkie squeak mkh60 wav

Rotary phone type 1 dialing number 3 slow with pinky squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۴۶
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۶ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0044,0.0049,-0.0125,0.0113,-0.0293,0.0355,-0.0233,0.0258,-0.0584,0.0711,-0.0178,0.0197,-0.0293,0.0387,-0.0364,0.0382,-0.019,0.0211,-0.0282,0.0224,-0.0322,0.0241,-0.045,0.0554,-0.0521,0.0409,-0.0027,0.0026,-0.0047,0.0033,-0.0034,0.0036,-0.0049,0.0052,-0.0199,0.0174,-0.0189,0.0178,-0.0225,0.0209,-0.0138,0.0164,-0.0195,0.022,-0.0249,0.0175,-0.0216,0.0275,-0.0074,0.0061,-0.0224,0.0149,-0.0178,0.0172,-0.0225,0.0264,-0.021,0.0274,-0.0408,0.0471,-0.0765,0.0841,-0.0767,0.0879,-0.0274,0.0214,-0.0008,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0108,0.0075,-0.0419,0.049,-0.0705,0.0661,-0.08,0.0753,-0.0571,0.0545,-0.0615,0.0702,-0.0757,0.0977,-0.054,0.0585,-0.0547,0.0653,-0.0866,0.0705,-0.0652,0.0706,-0.0624,0.0669,-0.0664,0.0645,-0.1054,0.081,-0.1534,0.116,-0.0447,0.0439,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0155,0.0212,-0.0569,0.0504,-0.0782,0.0772,-0.0746,0.0699,-0.0538,0.0519,-0.0229,0.0224,-0.011,0.0087,-0.0218,0.0236,-0.0142,0.0131,-0.0486,0.059,-0.0202,0.0154,-0.0146,0.0176,-0.0128,0.0193,-0.0301,0.0246,-0.0562,0.0561,-0.0536,0.0524,-0.043,0.0553,-0.0251,0.0309,-0.0227,0.0234,-0.0217,0.0153,-0.0343,0.0354,-0.0385,0.0403,-0.0572,0.0622,-0.0608,0.0784,-0.0637,0.0625,-0.0065,0.0062,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0001,0,0,0,-0.0014,0.0011,-0.0065,0.007,-0.0463,0.0406,-0.0443,0.0453,-0.0264,0.0285,-0.0491,0.0549,-0.0497,0.0528,-0.0391,0.0437,-0.0504,0.0469,-0.0671,0.059,-0.033,0.028,-0.0259,0.0238,-0.0306,0.0377,-0.0306,0.0414,-0.1349,0.1386,-0.0855,0.0942,-0.0538,0.055,-0.0634,0.0696,-0.0757,0.076,-0.1914,0.1873,-0.1046,0.1251,-0.049,0.0412,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0199,0.0173,-0.0415,0.0404,-0.0746,0.0899,-0.0744,0.0553,-0.0277,0.0386,-0.0286,0.0245,-0.0489,0.0476,-0.0705,0.1116,-0.0468,0.0381,-0.0228,0.0146,-0.0142,0.016,-0.0054,0.006,-0.0284,0.0296,-0.0485,0.051,-0.0529,0.0502,-0.034,0.0269,-0.0422,0.0394,-0.037,0.0271,-0.0329,0.0307,-0.067,0.0824,-0.0428,0.0546,-0.071,0.073,-0.1599,0.1249,-0.0267,0.0387,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.001,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0097,0.0124,-0.013,0.0119,-0.0264,0.0282,-0.0786,0.0701,-0.0299,0.0309,-0.0572,0.0419,-0.0622,0.0612,-0.141,0.0856,-0.1132,0.1182,-0.0398,0.0382,-0.0416,0.0545,-0.0535,0.0549,-0.0633,0.0783,-0.104,0.1301,-0.1181,0.116,-0.1693,0.1938,-0.1905,0.1443,-0.0348,0.042,-0.0009,0.0012,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0077,0.0096,-0.038,0.0416,-0.0668,0.0644,-0.057,0.0591,-0.0409,0.0441,-0.0182,0.0179,-0.0569,0.0526,-0.0251,0.0215,-0.0447,0.0543,-0.0556,0.0651,-0.0941,0.1153,-0.034,0.0547,-0.0363,0.0341,-0.0097,0.0095,-0.0053,0.0055,-0.0369,0.0431,-0.0619,0.0634,-0.0557,0.039,-0.0535,0.0659,-0.0434,0.0437,-0.125,0.1383,-0.0412,0.0463,-0.07,0.0659,-0.0194,0.0239,-0.0021,0.0021,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0037,0.0027,-0.0367,0.0297,-0.0457,0.0396,-0.0677,0.0615,-0.0363,0.0406,-0.0814,0.0784,-0.0969,0.0798,-0.1078,0.153,-0.0397,0.0359,-0.0256,0.0304,-0.0518,0.0484,-0.033,0.0318,-0.029,0.0364,-0.0667,0.0552,-0.0682,0.064,-0.0746,0.1116,-0.1727,0.1955,-0.1379,0.1,-0.0041,0.0038,-0.0054,0.0058,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0009,-0.022,0.0248,-0.0326,0.0369,-0.0292,0.0398,-0.0511,0.0468,-0.0274,0.0247,-0.069,0.0536,-0.0215,0.0235,-0.0466,0.0554,-0.1003,0.1279,-0.0749,0.0838,-0.0197,0.0199,-0.0023,0.0018,-0.0003,0.0002,-0.0021,0.0013,-0.0121,0.0149,-0.0036,0.0035,-0.0124,0.0116,-0.0047,0.0043,-0.0054,0.0047,-0.0241,0.0309,-0.0231,0.0314,-0.0316,0.0371,-0.0385,0.045,-0.0296,0.0344,-0.0426,0.0375,-0.0485,0.0373,-0.093,0.1002,-0.0826,0.0962,-0.0157,0.0125,-0.0006,0.0006,-0.0111,0.0098,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0019,0.001,-0.0051,0.0036,-0.0033,0.0022,-0.013,0.0108,-0.0099,0.0058,-0.001,0.0015,-0.004,0.0043,-0.0114,0.0103,-0.026,0.025,-0.052,0.0361,-0.0119,0.0143,-0.0163,0.018,-0.0318,0.0462,-0.042,0.0452,-0.0372,0.0376,-0.0554,0.0486,-0.0863,0.0909,-0.0498,0.0437,-0.0534,0.0511,-0.0401,0.0433,-0.0589,0.063,-0.0827,0.0779,-0.12,0.1232,-0.1194,0.1233,-0.1652,0.1952,-0.0727,0.0737,-0.0062,0.0062,-0.0014,0.0013,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0154,0.018,-0.0315,0.0298,-0.0506,0.0592,-0.0469,0.0341,-0.0372,0.052,-0.0239,0.0224,-0.0329,0.0375,-0.039,0.0391,-0.0504,0.0644,-0.096,0.0985,-0.0228,0.0189,-0.011,0.0177,-0.0051,0.0046,-0.0128,0.0148,-0.0247,0.0367,-0.0567,0.0574,-0.058,0.0604,-0.0443,0.0609,-0.048,0.0568,-0.0576,0.0798,-0.1182,0.1209,-0.037,0.0505,-0.0009,0.0008,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0023,0.0025,-0.0376,0.0343,-0.0574,0.0529,-0.0646,0.0697,-0.0781,0.0635,-0.0579,0.0556,-0.0924,0.1264,-0.0438,0.0328,-0.0208,0.0215,-0.0315,0.0305,-0.0333,0.0188,-0.0205,0.0287,-0.0393,0.0371,-0.0445,0.0466,-0.1025,0.1059,-0.1071,0.1055,-0.192,0.1914,-0.0932,0.1038,-0.0026,0.0034,-0.0025,0.0032,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0015,-0.0244,0.034,-0.0632,0.0622,-0.0715,0.0798,-0.0539,0.0672,-0.0518,0.0475,-0.0352,0.0405,-0.068,0.0919,-0.0627,0.0629,-0.0276,0.0322,-0.0277,0.0248,-0.0573,0.0726,-0.0479,0.0509,-0.0665,0.0706,-0.0634,0.064,-0.0136,0.0149,-0.0476,0.0628,-0.0197,0.0154,-0.0479,0.0468,-0.0517,0.0538,-0.0194,0.025,-0.0007,0.0006,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0011,-0.0187,0.0197,-0.0394,0.0389,-0.0534,0.0428,-0.0352,0.0365,-0.047,0.0472,-0.0899,0.1131,-0.1024,0.113,-0.113,0.1141,-0.0767,0.0716,-0.1037,0.0886,-0.0932,0.0658,-0.1119,0.1363,-0.078,0.0924,-0.073,0.0937,-0.0451,0.038,-0.0093,0.0094,-0.0011,0.0015,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0013,-0.0326,0.045,-0.0378,0.0392,-0.0655,0.0615,-0.0578,0.0638,-0.116,0.0882,-0.1954,0.137,-0.0614,0.0501,-0.0506,0.0614,-0.0538,0.0648,-0.0719,0.0831,-0.0631,0.0749,-0.0477,0.0403,-0.0739,0.0761,-0.0665,0.0722,-0.0726,0.0686,-0.0324,0.0371,-0.0005,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0112,0.0101,-0.0191,0.0195,-0.019,0.0218,-0.0376,0.0313,-0.0061,0.0046,-0.0039,0.0033,-0.041,0.0301,-0.0452,0.0412,-0.0319,0.0344,-0.019,0.0255,-0.0176,0.0182,-0.0236,0.0144,-0.0153,0.0206,-0.0544,0.0623,-0.0578,0.0539,-0.0251,0.0237,-0.0197,0.0244,-0.0328,0.0346,-0.0323,0.0294,-0.0308,0.0248,-0.0462,0.0523,-0.0351,0.0527,-0.0478,0.0503,-0.0412,0.0426,-0.0679,0.0526,-0.0787,0.0889,-0.1101,0.1185,-0.0701,0.0486,-0.002,0.0019,-0.0009,0.0016,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0043,0.0052,-0.0153,0.0157,-0.0115,0.0107,-0.0209,0.0251,-0.0042,0.0043,-0.0022,0.0021,-0.0167,0.0179,-0.0104,0.0114,-0.0239,0.0166,-0.0086,0.0109,-0.0119,0.0086,-0.0199,0.0166,-0.0173,0.0133,-0.0324,0.0307,-0.0342,0.0289,-0.0465,0.0408,-0.0226,0.02,-0.0256,0.0258,-0.0174,0.0182,-0.0024,0.0033,-0.0369,0.0301,-0.0171,0.0192,-0.0296,0.0383,-0.0302,0.0247,-0.013,0.0147,-0.0383,0.0341,-0.0503,0.0684,-0.066,0.0618,-0.0732,0.0604,-0.0709,0.0803,-0.0822,0.0755,-0.0525,0.0547,-0.0018,0.0017,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0079,0.0066,-0.0104,0.0131,-0.0102,0.0085,-0.0508,0.0525,-0.0115,0.0088,-0.0209,0.0209,-0.0074,0.0086,-0.0227,0.0204,-0.0334,0.0465,-0.0415,0.0502,-0.0267,0.026,-0.0217,0.0263,-0.0265,0.0336,-0.0635,0.0835,-0.0366,0.039,-0.0325,0.0345,-0.0302,0.0336,-0.0426,0.0497,-0.0486,0.0454,-0.0687,0.0743,-0.0932,0.057,-0.0802,0.0933,-0.1595,0.1652,-0.118,0.1214,-0.0043,0.0034,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0158,0.0191,-0.0178,0.022,-0.0367,0.0383,-0.033,0.0231,-0.0181,0.0152,-0.029,0.0315,-0.0257,0.0185,-0.0193,0.0241,-0.0262,0.0285,-0.0211,0.0179,-0.0433,0.0453,-0.0569,0.056,-0.0983,0.067,-0.0439,0.0569,-0.0087,0.0081,-0.0088,0.0079,-0.0181,0.0194,-0.0325,0.0351,-0.0341,0.036,-0.0468,0.0701,-0.0397,0.0472,-0.0249,0.0153,-0.0506,0.0594,-0.0285,0.0295,-0.0597,0.0571,-0.0659,0.0556,-0.0061,0.0049,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.012,0.0119,-0.0151,0.0161,-0.0049,0.0063,-0.0137,0.0138,-0.0061,0.0073,-0.0008,0.001,-0.011,0.0122,-0.0191,0.0225,-0.015,0.0141,-0.0333,0.0219,-0.0394,0.0354,-0.0306,0.0356,-0.0331,0.0306,-0.0737,0.0612,-0.0324,0.0263,-0.0081,0.0078,-0.0276,0.0213,-0.0389,0.037,-0.0578,0.061,-0.1183,0.0899,-0.0708,0.0781,-0.0891,0.0957,-0.1187,0.1513,-0.0664,0.0637,-0.0047,0.0044,-0.0024,0.0027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0047,0.0051,-0.0243,0.0214,-0.0294,0.0326,-0.0333,0.0279,-0.0441,0.045,-0.0243,0.0298,-0.0138,0.0175,-0.0158,0.0115,-0.0206,0.0188,-0.035,0.0296,-0.0254,0.0352,-0.0406,0.043,-0.0415,0.0503,-0.0295,0.0323,-0.028,0.0237,-0.0313,0.0303,-0.054,0.0562,-0.0338,0.0452,-0.0531,0.0509,-0.038,0.0443,-0.0408,0.0313,-0.0273,0.0218,-0.035,0.0235,-0.0417,0.0462,-0.0598,0.0701,-0.1062,0.0845,-0.039,0.0463,-0.002,0.002,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0053,0.0046,-0.0386,0.0279,-0.0169,0.015,-0.046,0.0401,-0.0354,0.0342,-0.006,0.0052,-0.0153,0.0212,-0.0238,0.0273,-0.0465,0.042,-0.0317,0.0352,-0.0148,0.0215,-0.0149,0.0149,-0.0389,0.0289,-0.0486,0.0669,-0.016,0.0194,-0.0221,0.026,-0.0615,0.0475,-0.0473,0.0468,-0.0351,0.0394,-0.0689,0.0567,-0.0737,0.0665,-0.0601,0.0505,-0.0668,0.0685,-0.0784,0.0839,-0.1446,0.145,-0.1005,0.085,-0.0096,0.0131,-0.0098,0.0101,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0009,-0.0022,0.0024,-0.0186,0.0186,-0.0324,0.025,-0.0289,0.0293,-0.0039,0.0039,-0.0163,0.0158,-0.0111,0.0096,-0.0608,0.0533,-0.0442,0.0455,-0.0029,0.0038,-0.0341,0.0365,-0.0093,0.0098,-0.0113,0.0146,-0.0238,0.0271,-0.0504,0.0406,-0.045,0.0659,-0.0306,0.0345,-0.0318,0.0401,-0.0256,0.0223,-0.0222,0.0213,-0.0262,0.0233,-0.0203,0.0224,-0.05,0.0504,-0.0947,0.0634,-0.0431,0.0409,-0.0343,0.0381,-0.0295,0.0349,-0.0182,0.019,-0.0653,0.0685,-0.0639,0.0651,-0.0619,0.0792,-0.0037,0.0038,-0.0016,0.0014,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.006,0.0045,-0.0091,0.0073,-0.0315,0.0317,-0.0232,0.0257,-0.0183,0.0184,-0.0353,0.0393,-0.0363,0.0376,-0.058,0.0623,-0.038,0.0509,-0.03,0.0388,-0.0784,0.0693,-0.0401,0.0257,-0.0359,0.0426,-0.0639,0.0468,-0.0392,0.0359,-0.0355,0.027,-0.107,0.1225,-0.1003,0.1026,-0.0279,0.0412,-0.0035,0.004,-0.0266,0.0198,-0.059,0.0742,-0.0664,0.0697,-0.1611,0.1955,-0.1945,0.186,-0.0353,0.0466,-0.0018,0.0014,-0.0002,0.0002,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:46
Rotary phone type 1 dialing number 3 slow with pinky squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم