مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p01 dialing num 4 slow thumb squeak mkh60 wav

Rotary phone type 1 dialing number 4 slow with thumb squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۵۶
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.0016,0.0013,-0.003,0.0032,-0.0002,0.0003,-0.0052,0.0057,-0.0317,0.0327,-0.0267,0.0244,-0.0226,0.0283,-0.0276,0.0335,-0.031,0.0342,-0.0219,0.0213,-0.0242,0.0226,-0.0242,0.0265,-0.054,0.0502,-0.0346,0.0315,-0.0307,0.0318,-0.0227,0.0361,-0.0347,0.0323,-0.0536,0.0392,-0.0275,0.031,-0.0197,0.0243,-0.0368,0.0504,-0.0622,0.0497,-0.0839,0.0809,-0.0642,0.073,-0.0206,0.0225,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0003,0.0003,0,0,-0.0129,0.014,-0.0299,0.0219,-0.0257,0.0304,-0.014,0.0118,-0.065,0.0639,-0.0612,0.0459,-0.107,0.0683,-0.0426,0.0519,-0.027,0.041,-0.0368,0.0504,-0.0896,0.0691,-0.0691,0.0914,-0.0625,0.0535,-0.0468,0.0456,-0.0501,0.0796,-0.1365,0.0986,-0.1539,0.1378,-0.0883,0.1042,-0.0123,0.0113,-0.0038,0.0062,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0061,0.0068,-0.0164,0.016,-0.0268,0.0254,-0.0223,0.0224,-0.0192,0.0208,-0.0582,0.0547,-0.0315,0.0244,-0.0365,0.0363,-0.0367,0.0315,-0.0161,0.0204,-0.012,0.0168,-0.0144,0.0102,-0.0221,0.0168,-0.0452,0.0405,-0.0814,0.1011,-0.0317,0.0489,-0.0452,0.0453,-0.0392,0.045,-0.0416,0.0512,-0.0499,0.0383,-0.0361,0.0405,-0.0282,0.0385,-0.0576,0.0634,-0.08,0.1076,-0.0696,0.0616,-0.0178,0.0166,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.009,0.0084,-0.0262,0.0241,-0.0221,0.0238,-0.0189,0.017,-0.0465,0.0441,-0.0818,0.0602,-0.066,0.0563,-0.0439,0.0386,-0.0248,0.0266,-0.0657,0.0526,-0.0757,0.0747,-0.0657,0.0686,-0.0423,0.0499,-0.0492,0.0696,-0.072,0.0675,-0.1001,0.1267,-0.0865,0.1208,-0.0812,0.0699,-0.0047,0.0061,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0012,-0.0098,0.0085,-0.0084,0.01,-0.0486,0.048,-0.0289,0.0251,-0.0202,0.0204,-0.0253,0.0235,-0.0112,0.0129,-0.033,0.0283,-0.0072,0.008,-0.0251,0.0245,-0.0141,0.0198,-0.0314,0.0271,-0.0199,0.0201,-0.0119,0.0145,-0.0121,0.014,-0.0086,0.0089,-0.0094,0.0107,-0.0037,0.0045,-0.0227,0.0183,-0.0598,0.0507,-0.0503,0.0396,-0.0458,0.0441,-0.0519,0.0575,-0.0498,0.0466,-0.0414,0.0488,-0.0559,0.0475,-0.1078,0.1034,-0.0756,0.0689,-0.1001,0.1014,-0.0675,0.0483,-0.0491,0.0463,-0.0116,0.009,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0148,0.0137,-0.0117,0.0135,-0.008,0.0093,-0.0178,0.0192,-0.0083,0.0095,-0.01,0.0111,-0.0428,0.044,-0.0634,0.0936,-0.0625,0.054,-0.0357,0.055,-0.0689,0.0684,-0.0325,0.0369,-0.0631,0.0582,-0.065,0.0736,-0.079,0.1029,-0.0359,0.0316,-0.0548,0.0636,-0.0582,0.0501,-0.053,0.0416,-0.0502,0.0389,-0.0439,0.0404,-0.1027,0.0913,-0.0963,0.0869,-0.053,0.0573,-0.0067,0.0069,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0041,0.0021,-0.0305,0.041,-0.0454,0.0416,-0.0317,0.0296,-0.0234,0.0309,-0.0415,0.0399,-0.0268,0.0272,-0.0297,0.0248,-0.0288,0.0279,-0.0365,0.0434,-0.0128,0.0117,-0.0019,0.0021,-0.0016,0.002,-0.0109,0.0067,-0.0056,0.0047,-0.0179,0.016,-0.0417,0.0341,-0.0432,0.043,-0.0378,0.0356,-0.0467,0.0505,-0.0303,0.0321,-0.0305,0.0305,-0.0437,0.057,-0.0525,0.0681,-0.0581,0.0697,-0.0408,0.0421,-0.0462,0.039,-0.0619,0.0626,-0.0704,0.0784,-0.0598,0.0689,-0.0897,0.0875,-0.0533,0.0421,-0.0045,0.0061,-0.0003,0.0004,0,0,-0.0032,0.0036,-0.0007,0.0007,-0.0172,0.02,-0.0223,0.0202,-0.0368,0.0317,-0.0265,0.0294,-0.0117,0.013,-0.0326,0.0336,-0.0498,0.0535,-0.0572,0.056,-0.0634,0.0563,-0.0251,0.0208,-0.0362,0.0516,-0.0763,0.0713,-0.1149,0.1267,-0.0625,0.0665,-0.0267,0.0244,-0.0303,0.0348,-0.0769,0.1207,-0.0988,0.087,-0.0192,0.0251,-0.0582,0.0431,-0.1758,0.132,-0.1931,0.1765,-0.1387,0.1079,-0.0329,0.0342,-0.0031,0.0039,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0021,-0.0012,0.0012,-0.0066,0.0055,-0.03,0.0283,-0.043,0.0504,-0.0304,0.0262,-0.0316,0.0386,-0.0247,0.0328,-0.023,0.0243,-0.0236,0.0227,-0.0351,0.0322,-0.013,0.0139,-0.023,0.0289,-0.0081,0.0085,-0.0065,0.0051,-0.0099,0.0072,-0.0286,0.0257,-0.0388,0.0329,-0.0517,0.0612,-0.0475,0.0864,-0.0425,0.0474,-0.0479,0.054,-0.051,0.055,-0.0709,0.0652,-0.0465,0.0577,-0.0532,0.0469,-0.0618,0.0447,-0.0205,0.0255,-0.0406,0.042,-0.099,0.0905,-0.0852,0.0627,-0.042,0.0431,-0.0552,0.0679,-0.0327,0.0377,-0.0334,0.0321,-0.0419,0.0471,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0006,-0.004,0.0047,-0.0004,0.0004,-0.0019,0.0019,-0.0258,0.0303,-0.0353,0.0295,-0.0545,0.042,-0.0689,0.0667,-0.0703,0.0945,-0.0584,0.0528,-0.0102,0.0132,-0.0412,0.0396,-0.0291,0.0233,-0.116,0.1103,-0.1,0.1362,-0.0605,0.0751,-0.0271,0.018,-0.0271,0.0219,-0.0572,0.0491,-0.1098,0.1147,-0.1165,0.0779,-0.0747,0.0693,-0.0705,0.0631,-0.205,0.1787,-0.0629,0.0612,-0.0058,0.0059,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.001,0.0012,-0.0241,0.0262,-0.0287,0.0395,-0.0238,0.0242,-0.0212,0.0208,-0.0358,0.0338,-0.0562,0.0457,-0.0369,0.0242,-0.036,0.0385,-0.0234,0.0231,-0.0231,0.0258,-0.0174,0.0152,-0.0159,0.0169,-0.0269,0.0195,-0.0401,0.0293,-0.051,0.043,-0.0429,0.0493,-0.0513,0.0596,-0.047,0.0368,-0.0431,0.0495,-0.0714,0.0648,-0.0566,0.0608,-0.0495,0.053,-0.076,0.0613,-0.0633,0.0715,-0.047,0.0452,-0.0696,0.0684,-0.0512,0.0532,-0.0295,0.0351,-0.0022,0.0026,0,0,0,0,0,0,-0.0099,0.013,-0.0157,0.0181,-0.043,0.0439,-0.0199,0.0197,-0.0261,0.0256,-0.0192,0.0182,-0.0281,0.0346,-0.0542,0.05,-0.0526,0.0365,-0.0331,0.0305,-0.054,0.057,-0.0927,0.0825,-0.0937,0.0823,-0.1041,0.1254,-0.0369,0.0367,-0.0256,0.0235,-0.0332,0.0358,-0.1727,0.1958,-0.2058,0.2014,-0.1751,0.2095,-0.0872,0.0954,-0.0303,0.0327,-0.001,0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0036,0.0037,-0.0036,0.0037,-0.0095,0.0091,-0.0123,0.0117,-0.0236,0.029,-0.0575,0.0476,-0.0219,0.0241,-0.0571,0.0674,-0.0559,0.0591,-0.0646,0.064,-0.048,0.0452,-0.0428,0.031,-0.0426,0.0393,-0.0225,0.0249,-0.0203,0.0149,-0.035,0.0373,-0.0447,0.0434,-0.0507,0.0603,-0.0537,0.0438,-0.0804,0.0585,-0.045,0.059,-0.0502,0.0609,-0.0643,0.0818,-0.0341,0.0328,-0.0779,0.0592,-0.061,0.0883,-0.0848,0.0885,-0.063,0.0601,-0.0464,0.0404,-0.0189,0.0186,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0002,0.0002,-0.0297,0.0275,-0.0024,0.0028,-0.0015,0.0013,-0.004,0.0033,-0.0053,0.0059,-0.0011,0.001,-0.001,0.0008,-0.0049,0.0049,-0.0039,0.0043,-0.001,0.0013,-0.0049,0.0045,-0.0148,0.0153,-0.0025,0.0023,-0.0085,0.0066,-0.0288,0.0326,-0.0444,0.0418,-0.0269,0.0358,-0.0377,0.0282,-0.0271,0.027,-0.1133,0.1048,-0.0387,0.0663,-0.027,0.024,-0.0637,0.0648,-0.0684,0.0775,-0.0607,0.0568,-0.0722,0.0768,-0.006,0.006,-0.0138,0.0149,-0.0193,0.0188,-0.0284,0.0283,-0.0227,0.0302,-0.0196,0.0249,-0.0148,0.0145,-0.0119,0.0139,-0.0176,0.0205,-0.0544,0.0572,-0.0206,0.0219,-0.002,0.002,-0.0145,0.0125,-0.0393,0.0311,-0.0502,0.0545,-0.0392,0.039,-0.0194,0.0146,-0.0376,0.0323,-0.0814,0.0932,-0.0013,0.0014,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0091,0.0087,-0.0354,0.0267,-0.0246,0.0262,-0.0111,0.0109,-0.0329,0.0562,-0.0192,0.0217,-0.0297,0.0249,-0.0317,0.0273,-0.0073,0.0058,-0.002,0.002,-0.0196,0.0231,-0.0038,0.0031,-0.0123,0.0157,-0.0194,0.0164,-0.0477,0.0382,-0.037,0.0445,-0.0304,0.0268,-0.0524,0.0557,-0.0437,0.0546,-0.0506,0.0598,-0.0472,0.043,-0.0732,0.0493,-0.0506,0.042,-0.0694,0.0692,-0.0606,0.0723,-0.0927,0.072,-0.0642,0.0636,-0.0503,0.0593,-0.0371,0.0277,-0.0041,0.0036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0137,0.0127,-0.0098,0.0093,-0.0134,0.0146,-0.0023,0.0017,-0.0005,0.0006,-0.0157,0.0113,-0.0252,0.0232,-0.0484,0.0396,-0.0364,0.0333,-0.0417,0.0469,-0.0576,0.0767,-0.0229,0.0253,-0.0329,0.0329,-0.0523,0.0477,-0.0347,0.0457,-0.0412,0.0443,-0.1251,0.0975,-0.0435,0.0508,-0.0458,0.0479,-0.036,0.0294,-0.031,0.0369,-0.0416,0.0363,-0.0135,0.0112,-0.0426,0.0446,-0.0359,0.0351,-0.0301,0.0322,-0.047,0.0646,-0.0668,0.0525,-0.0017,0.0014,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0065,0.0079,-0.01,0.0095,-0.0352,0.0361,-0.0384,0.0382,-0.0297,0.0395,-0.0288,0.0284,-0.0284,0.0334,-0.0151,0.0136,-0.0316,0.0281,-0.0504,0.0487,-0.0271,0.0212,-0.0369,0.0396,-0.0268,0.0244,-0.0416,0.0427,-0.0294,0.0313,-0.0221,0.0224,-0.0269,0.032,-0.0401,0.0457,-0.0474,0.0659,-0.0467,0.0466,-0.0318,0.0317,-0.0402,0.0696,-0.0584,0.0778,-0.063,0.0771,-0.0693,0.0989,-0.0831,0.0959,-0.0794,0.0829,-0.0762,0.0811,-0.0692,0.0723,-0.0183,0.0189,-0.0355,0.0403,-0.0222,0.0213,-0.0444,0.0407,-0.037,0.0417,-0.0166,0.0159,-0.0154,0.0152,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0009,-0.0052,0.0049,-0.0099,0.0083,-0.014,0.0125,-0.0332,0.0312,-0.006,0.007,-0.0148,0.0117,-0.0216,0.0175,-0.099,0.1223,-0.0659,0.0838,-0.0413,0.0528,-0.0404,0.046,-0.0284,0.0234,-0.0561,0.0631,-0.0839,0.0737,-0.1029,0.1175,-0.1084,0.181,-0.0317,0.0294,-0.0432,0.054,-0.0956,0.0809,-0.1103,0.0836,-0.0223,0.0245,-0.0241,0.0132,-0.0055,0.0058,-0.0253,0.0256,-0.0322,0.0286,-0.0269,0.0294,-0.096,0.0928,-0.1384,0.1255,-0.0165,0.0163,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0054,0.0071,-0.0081,0.0092,-0.0302,0.0238,-0.023,0.0184,-0.0258,0.0292,-0.0441,0.047,-0.0475,0.0511,-0.0249,0.0308,-0.0454,0.0438,-0.0426,0.0541,-0.04,0.0474,-0.0285,0.0269,-0.0427,0.0383,-0.028,0.0272,-0.0338,0.0358,-0.0414,0.0386,-0.0511,0.055,-0.0486,0.0618,-0.0436,0.0418,-0.0364,0.0506,-0.0643,0.058,-0.0757,0.0705,-0.0592,0.0692,-0.0602,0.0687,-0.0719,0.0728,-0.078,0.0661,-0.0647,0.0856,-0.0374,0.0414,-0.0119,0.0091,-0.0068,0.0055,-0.0013,0.0014,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0012,0.0012,-0.001,0.001,-0.0069,0.0093,-0.0182,0.0213,-0.0293,0.0207,-0.0374,0.0259,-0.0568,0.0584,-0.0503,0.0415,-0.0412,0.0483,-0.0935,0.1035,-0.0345,0.0357,-0.0672,0.061,-0.0475,0.0415,-0.0194,0.0151,-0.0075,0.0065,-0.0331,0.0329,-0.0538,0.057,-0.0706,0.0681,-0.0364,0.0258,-0.0304,0.0329,-0.0665,0.0741,-0.161,0.1497,-0.1798,0.1546,-0.0652,0.0496,-0.0019,0.0019,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:56
Rotary phone type 1 dialing number 4 slow with thumb squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم